Innkalling årsmøtet 2017 - Holmestrand Seilforening

ÅRSMØTE
avholdes onsdag 15. februar 2017 kl 19.00 på seilerhuset.
SAKER TIL BEHANDLING:
1.
2.
3.
4.
5.
Godkjenning av innkallingen
Valg av møteleder
Årsberetning 2016
Regnskap 2016
Fastsettelse av medlemskontingent og opplagsavgift
Styret foreslår uendret medlemskontingent (350,- kr/år), Opplagsavgiften økes til 50 kr/fot
6. Innkomne forslag:
Styret legger fram et skriv som tydeliggjør ansvar og roller ved båtopptak og utsett
7. Budsjett 2017
8. Valg
Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 8. februar 2017. Eventuelle saker sendes
[email protected] og/eller [email protected] .
Sakspapirer ettersendes så snart de foreligger.
Etter årsmøtet vil det bli premieutdeling for onsdagsserien.
For Holmestrand seilforening
Tobias Brodtkorb, sekretær