13.2.17 Sakskart 2 til fylkestinget med innstillinger og innspill fra

Møteinnkalling
Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg
til møte i fylkestinget 13.02.2017
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid: 10:00
Schweigaards gate 4, Oslo
Fylkestingssalen
13.02.2017
1
Saksliste til fylkestinget 13.2.17
Saksnr
Tittel
Saker til behandling
1/17
Frivillighet i Akershus - Perspektiver og utfordringer
2/17
Kulturplan for Akershus 2016-2023 - Handlingsplan 2017
3/17
Nybygg for Akershus Kunstsenter - forprosjekt, organisering og finansiering
4/17
Oppfølging av oversendelsesforslag etter fylkestingets behandling av elev- og
lærlingeombudets årsmelding 2014 - forsterket oppfølging av lærlinger
5/17
Oppfølging av FT-vedtak 92/15 - orientering om fordeling av 1 million kroner for
å fremme folkehelse gjennom fysisk aktivitet
6/17
Utvidelse av NAV i skole
7/17
Lokale retningslinjer for overholdelse av «Fraværsgrensen» i de videregående
skolene i Akershus fylkeskommune
8/17
Bedre samarbeid mellom rådgiverne i grunnskolen og videregående skole med
fokus på fagutdanning
9/17
Føring av vikarløse timer i videregående skoler i Akershus fylkeskommune
10/17
Russefeiring og eksamen i Akershus
11/17
Vurdering av effekten på å forskyve skoledagen i den videregående skole til
fordel for kollektivtransport og fremkommelighet
12/17
Høring - Forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg
13/17
Fossilfrie byggeplasser i prosjekter AFK Eiendom FKF skal gjennomføre
14/17
Akershusstatistikk nr. 1-2017, Inntak til videregående skole og formidling til
læreplass - skoleåret 2016-2017
15/17
Bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Staten 20172023. Forslag til avtale
16/17
Linje B22 - Sommerbåt (helgerute) til Vollen og Drøbak. Videreføring av tilbudet
1/17
Interpellasjoner
Interpellasjon fra representanten Vibeke Limi (FrP) om stasjon på Avtjerna
1/17
2/17
Spørsmål
Spørsmål fra representanten Vibeke Limi (FrP) om Eidsvoll kommune,
forvaltningsrevisjon - dokumentgjennomgang av prosjektet Mago
Spørsmål fra representanten Kristin Antun (MDG) om bilbelte ved skoleskyss i
bybusser
3/17
Spørsmål fra representanten Ketil Nordengen (H) om kunstgressdekke ved
Jessheim videregående skole
4/17
Spørsmål fra representanten Jan Sandal (Ap) om utredning av stasjon ved
Avtjerna
Innbyggerspørsmål
1/17
Innbyggerspørsmål fra Geir Christensen om batteriferjer på Oslofjord-sambandet
2
3
FT-sak 1/17 Frivillighet i Akershus - Perspektiver og utfordringer
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Dokumentet «Frivillighet i Akershus – Perspektiver og utfordringer» vedtas og legges til grunn
for det videre arbeidet med frivillighet i Akershus fylkeskommune.
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Dokumentet «Frivillighet i Akershus – Perspektiver og utfordringer» vedtas og legges til grunn
for det videre arbeidet med frivillighet i Akershus fylkeskommune.
Innspill fra eldrerådet
Eldrerådet tar saken til etterretning
4
FT-sak 2/17 Kulturplan for Akershus 2016-2023 - Handlingsplan 2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Kulturplanens handlingsplan for 2017 vedtas slik den er vedlagt.
Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Representanten Sebastian Næss Langaas (H) forespør utvalget om sin habilitet. Fylkesutvalget
fant ham habil.
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Kulturplanens handlingsplan for 2017 vedtas slik den er vedlagt.
Innspill fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Kulturplanens handlingsplan for 2017 vedtas slik den er vedlagt.
Innspill fra eldrerådet
Eldrerådet tar saken til etterretning.
5
FT-sak 3/17 Nybygg for Akershus Kunstsenter - forprosjekt, organisering og finansiering
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Akershus fylkeskommune vil bidra til realiseringen av nye lokaler for Akershus Kunstsenter,
og ønsker å gå videre med alternativet hvor Skedsmo kommune står som byggherre og eier.
Det forutsettes at vedlagte forprosjekt med kostnadskalkyle legges til grunn, med en
kostnadsramme på 65,2 mill. kr. Akershus fylkeskommune forutsetter at miljøhensyn ivaretas
ved realiseringen av et nytt bygg.
2. Det forutsettes at Skedsmo kommune bærer all risiko for kostnader ut over budsjettert
ramme på 65,2 mill. kr. Skedsmo kommune skal dessuten ha ansvar for å skaffe ekstern
finansiering og håndtere problemstillinger knyttet til å få løftet av merverdiavgiften (MVA)
på byggekostnadene.
3. Fylkesrådmannen bes om å framforhandle utkast til avtale med Skedsmo kommune, som
grunnlag for en langsiktig leieavtale mellom Skedsmo kommune og Akershus Kunstsenter,
helst på 40 år. I avtalen bør også vilkår etter leieperiodens slutt avklares, herunder leierett
for Akershus Kunstsenter/Akershus fylkeskommune og eventuelt overføring av eierskap til
Akershus fylkeskommune.
4. Fylkesrådmannen bes også å undersøke om det er grunnlag for en enighet med Skedsmo
kommune om at fylkeskommunen forestår byggingen og eier bygget.
5. Det forutsettes at økte driftskostnader ut over husleiekostnader i et mulig nytt og større bygg
deles 50/50 mellom Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune. Denne økningen
baserer seg på tidligere framlagt driftsmodell for Akershus Kunstsenter (vedlagt saken).
6. Forslag til avtale mellom Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune legges fram til
politisk behandling, sammen med inndekningsforslag til ØP 2018-2021.
7. Ny regionstruktur skal etter planen besluttes av Stortinget første halvår 2017.
Fylkesrådmannen bes om å lage en mulighetsstudie for et eventuelt nytt
administrasjonssenter i Lillestrøm, kombinert med nye lokaler til Akershus Kunstsenter. Det
gir mulighet for å vurdere alternativene opp mot hverandre. Mulighetsstudien legges fram
sammen med forslag til avtale mellom Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune, slik
at alternativene kan vurderes opp mot hverandre.
Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Representanten Sebastian Næss Langaas (H) forespør utvalget om sin habilitet. Fylkesutvalget
fant ham habil.
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Akershus fylkeskommune vil bidra til realiseringen av nye lokaler for Akershus Kunstsenter,
og ønsker å gå videre med alternativet hvor Skedsmo kommune står som byggherre og eier.
Det forutsettes at vedlagte forprosjekt med kostnadskalkyle legges til grunn, med en
kostnadsramme på 65,2 mill. kr. Akershus fylkeskommune forutsetter at miljøhensyn ivaretas
ved realiseringen av et nytt bygg.
2. Det forutsettes at Skedsmo kommune bærer all risiko for kostnader ut over budsjettert
ramme på 65,2 mill. kr. Skedsmo kommune skal dessuten ha ansvar for å skaffe ekstern
finansiering og håndtere problemstillinger knyttet til å få løftet av merverdiavgiften (MVA)
på byggekostnadene.
6
3. Fylkesrådmannen bes om å framforhandle utkast til avtale med Skedsmo kommune, som
grunnlag for en langsiktig leieavtale mellom Skedsmo kommune og Akershus Kunstsenter,
helst på 40 år. I avtalen bør også vilkår etter leieperiodens slutt avklares, herunder leierett
for Akershus Kunstsenter/Akershus fylkeskommune og eventuelt overføring av eierskap til
Akershus fylkeskommune.
4. Fylkesrådmannen bes også å undersøke om det er grunnlag for en enighet med Skedsmo
kommune om at fylkeskommunen forestår byggingen og eier bygget.
5. Det forutsettes at økte driftskostnader ut over husleiekostnader i et mulig nytt og større bygg
deles 50/50 mellom Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune. Denne økningen
baserer seg på tidligere framlagt driftsmodell for Akershus Kunstsenter (vedlagt saken).
6. Forslag til avtale mellom Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune legges fram til
politisk behandling, sammen med inndekningsforslag til ØP 2018-2021.
Innspill fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Votering:
1. Fylkesrådmannens forslag til vedtak punktene 1-6 ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer
(Ap).
2. Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 7 fikk ingen stemmer og falt.
Hovedutvalgets innspill:
1. Akershus fylkeskommune vil bidra til realiseringen av nye lokaler for Akershus Kunstsenter,
og ønsker å gå videre med alternativet hvor Skedsmo kommune står som byggherre og eier.
Det forutsettes at vedlagte forprosjekt med kostnadskalkyle legges til grunn, med en
kostnadsramme på 65,2 mill. kr. Akershus fylkeskommune forutsetter at miljøhensyn ivaretas
ved realiseringen av et nytt bygg.
2. Det forutsettes at Skedsmo kommune bærer all risiko for kostnader ut over budsjettert
ramme på 65,2 mill. kr. Skedsmo kommune skal dessuten ha ansvar for å skaffe ekstern
finansiering og håndtere problemstillinger knyttet til å få løftet av merverdiavgiften (MVA)
på byggekostnadene.
3. Fylkesrådmannen bes om å framforhandle utkast til avtale med Skedsmo kommune, som
grunnlag for en langsiktig leieavtale mellom Skedsmo kommune og Akershus Kunstsenter,
helst på 40 år. I avtalen bør også vilkår etter leieperiodens slutt avklares, herunder leierett
for Akershus Kunstsenter/Akershus fylkeskommune og eventuelt overføring av eierskap til
Akershus fylkeskommune.
4. Fylkesrådmannen bes også å undersøke om det er grunnlag for en enighet med Skedsmo
kommune om at fylkeskommunen forestår byggingen og eier bygget.
5. Det forutsettes at økte driftskostnader ut over husleiekostnader i et mulig nytt og større bygg
deles 50/50 mellom Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune. Denne økningen
baserer seg på tidligere framlagt driftsmodell for Akershus Kunstsenter (vedlagt saken).
6. Forslag til avtale mellom Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune legges fram til
politisk behandling, sammen med inndekningsforslag til ØP 2018-2021.
Innspill fra eldrerådet
Eldrerådet tar saken til etterretning.
7
FT-sak 4/17 Oppfølging av oversendelsesforslag etter fylkestingets behandling av elev- og
lærlingeombudets årsmelding 2014 - forsterket oppfølging av lærlinger
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Oppfølgingen av lærlinger og lærekandidater forsterkes gjennom å:






ta i bruk digitale verktøy som gjør at det blir enklere for lærlinger og lærekandidater å
kontakte fylkeskommunen ved behov
avsette ressurser til arbeid med å få flere bedrifter til å bli medlem i opplæringskontorer
og intensivere oppfølgingen av de bedriftene som velger å stå utenfor
styrke instruktøropplæringen ved å tilby flere bransjetilpassede kurs og innføre
e-læringsmoduler
avsette ressurser til arbeid med å øke svarprosenten i lærling- og
lærebedriftsundersøkelsen
flytte forvaltningsoppgaver innen fagopplæringsfeltet fra veiledningssentrene til
fylkesadministrasjonen, slik at det blir frigitt ressurser til oppfølgingen av lærlinger og
lærekandidater regionalt
utvide prosjektet med lærlingekoordinatorer til ytterligere fem skoler
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Representanten Ida Ohme Pedersen (FRP) fremmet tilleggsforslag på vegne av FrP, H, V og
Sp:
Nye kulepunkt:
 Arbeide for å redusere antall lærlinger som opplever mangel på sosial trivsel.
 Evaluering gjennomføres om 2 år.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag med tilleggsforslaget fra Pedersen (FRP) ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Oppfølgingen av lærlinger og lærekandidater forsterkes gjennom å:
 ta i bruk digitale verktøy som gjør at det blir enklere for lærlinger og lærekandidater å
kontakte fylkeskommunen ved behov
 avsette ressurser til arbeid med å få flere bedrifter til å bli medlem i opplæringskontorer
og intensivere oppfølgingen av de bedriftene som velger å stå utenfor
 styrke instruktøropplæringen ved å tilby flere bransjetilpassede kurs og innføre
e-læringsmoduler
 avsette ressurser til arbeid med å øke svarprosenten i lærling- og
lærebedriftsundersøkelsen
 flytte forvaltningsoppgaver innen fagopplæringsfeltet fra veiledningssentrene til
fylkesadministrasjonen, slik at det blir frigitt ressurser til oppfølgingen av lærlinger og
lærekandidater regionalt
 utvide prosjektet med lærlingkoordinatorer til ytterligere fem skoler
 Arbeide for å redusere antall lærlinger som opplever mangel på sosial trivsel.
 Evaluering gjennomføres om 2 år.
8
Innspill fra yrkesopplæringsnemnda
Som fylkesrådmannens forslag.
9
FT-sak 5/17 Oppfølging av FT-vedtak 92/15 - orientering om fordeling av 1 million kroner
for å fremme folkehelse gjennom fysisk aktivitet
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fordelingen av 1 million kroner for å fremme folkehelse gjennom tilrettelegging for fysisk
aktivitet tas til orientering.
Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fordelingen av 1 million kroner for å fremme folkehelse gjennom tilrettelegging for fysisk
aktivitet tas til orientering.
Innspill fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
Fordelingen av 1 million kroner for å fremme folkehelse gjennom tilrettelegging for fysisk
aktivitet tas til orientering.
10
FT-sak 6/17 Utvidelse av NAV i skole.
Fylkesrådmannens forslag til vedtak



NAV i skole videreføres ved Jessheim videregående skole i samarbeid med NAV
kontorene ved Ullensaker, Eidsvoll, Nes og Nannestad.
De videregående skolene i Akershus fylkeskommune oppfordres til å samarbeide med
sine lokale NAV-kontorer etter modell fra Jessheim videregående skole.
«Kullansvar» etableres ved en knutepunktskole i hver region. Samarbeid skole NAV
sees i sammenheng med dette.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 11.10.2016
Utvalgets behandling:
Representanten Elin L’Estrange fremmer alternativt forslag til andre kulepunkt på vegne av
Ap og MDG:
De videregående skolene i Akershus fylkeskommune skal samarbeide med sine lokale NAVkontorer, f.eks. etter modell fra Jessheim videregående skole.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag kulepunkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.
 Ved alternativ votering over fylkesrådmannens forslag til kulepunkt 2 og forslaget
fremmet av L’Estrange (Ap) ble L’Estranges forslag vedtatt med 11 mot 2 stemmer
(FRP).
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
 NAV i skole videreføres ved Jessheim videregående skole i samarbeid med NAV
kontorene ved Ullensaker, Eidsvoll, Nes og Nannestad.
 De videregående skolene i Akershus fylkeskommune skal samarbeide med sine lokale
NAV-kontorer, f.eks. etter modell fra Jessheim videregående skole.
 «Kullansvar» etableres ved en knutepunktskole i hver region. Samarbeid skole NAV sees
i sammenheng med dette.
11
FT-sak 7/17 Lokale retningslinjer for overholdelse av «Fraværsgrensen» i de videregående
skolene i Akershus fylkeskommune
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkestinget ber administrasjonen utarbeide lokale retningslinjer for overholdelse av
fraværsgrensen i de videregående skolene i Akershus fylkeskommune. Dette vedtaket erstatter
vedtaket i fylkestingssak 13/16 om at administrasjonen skal utarbeide lokale forskrifter for
overholdelse av fraværsgrensen.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Fylkestinget ber administrasjonen utarbeide lokale retningslinjer for overholdelse av
fraværsgrensen i de videregående skolene i Akershus fylkeskommune. Dette vedtaket erstatter
vedtaket i fylkestingssak 13/16 om at administrasjonen skal utarbeide lokale forskrifter for
overholdelse av fraværsgrensen.
Innspill fra administrasjonsutvalget
Votering:
Leder Anette Solli (H) foreslo at utvalget tar saken til orientering og fikk
administrasjonsutvalgets tilslutning til dette.
Innspill fra administrasjonsutvalget:
Saken tas til orientering.
12
FT-sak 8/17 Bedre samarbeid mellom rådgiverne i grunnskolen og videregående skole
med fokus på fagutdanning
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
For å bedre samarbeidet mellom rådgiverne i grunnskolen og videregående skole innen
fagutdanning ber fylkestinget fylkesrådmannen om å:
 Vurdere muligheten for å organisere et felles utdanningstorg.
 Tilby skolebesøk i alle fylkets ungdomsskoler.
 Tilby orientering om yrkesfag og fagopplæring på foreldremøter på grunnskolenivå.
 Tilby orientering om yrkesfag og fagopplæring for kontaktlærere og lærere på
grunnskolenivå.
 Lage informasjonsvideoer om utdanningsmuligheter innen yrkesfagene.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
For å bedre samarbeidet mellom rådgiverne i grunnskolen og videregående skole innen
fagutdanning ber fylkestinget fylkesrådmannen om å:
 Vurdere muligheten for å organisere et felles utdanningstorg.
 Tilby skolebesøk i alle fylkets ungdomsskoler.
 Tilby orientering om yrkesfag og fagopplæring på foreldremøter på grunnskolenivå.
 Tilby orientering om yrkesfag og fagopplæring for kontaktlærere og lærere på
grunnskolenivå.
 Lage informasjonsvideoer om utdanningsmuligheter innen yrkesfagene.
Innspill fra administrasjonsutvalget
Votering:
Leder Anette Solli (H) foreslo at utvalget tar saken til orientering og fikk
administrasjonsutvalgets tilslutning til dette.
Innspill fra administrasjonsutvalget:
Saken tas til orientering.
Innspill fra elevorganisasjonen (pdf)
13
Innspilltilsak8/17–Fylkestinget
PåHovedutvalgetforutdanningogkompetansesittmøte31.01blesak7/17enstemmig
vedtatt.Sakendreidesegomhvordanmankanfåtiletbedresamarbeidmellom
rådgivereigrunnskolenogvideregående,medfokuspåfagutdanning.
TilsakeniHovedutvalgetforutdanningogkompetanse,skrevAkershusfylkeselevråd
ogElevorganisasjonenetinnspill(liggerpånesteside).Herlavivektpåatforslagetom
informasjonsmøterikkebareskullegjeldeutdanningsvalglærere,menogsårådgiverne.
Representanteneihovedutvalgetstiltespørsmålvedrørendedettetilmedlemmerfra
administrasjonen.Svaretfraadministrasjonenvaratrådgiverneigrunnskolenallerede
omfattesavetopplærings-oginformasjonsprogramomdeulikeopplæringstilbudenei
videregåendeskole.
SomvipoengterteiinnspillettilsakeniHovedutvalget,errådgivningstjenestenlangtfra
godnokigrunnskolen–spesieltmedtankepåyrkesfag.Deterklareromfor
forbedringerikommunikasjonenogsamarbeidetmellområdgivereigrunnskolenog
videregående.
ViberderforFylkestingetomålageensakforåkartleggehvaslagsopplærings-og
informasjonsprogramrådgiverneigrunnskolenfåridag,ogomdetfinnesromfor
forbedringer.
AkershusfylkeselevrådogElevorganisasjoneniAkershus,3.Februar2017
1
14
Innspilltilsak7/17–Hovedutvalgforutdanningogkompetanse
AkershusfylkeselevrådogElevorganisasjoneniAkershusstillersegbakforslagenesom
leggesfremisak7/17isakskartettilMøteiHovedutvalgforutdanningogkompetanse
31.01.2016.Viseratsamarbeidetmellomgrunnskolenogvideregående,samt
kompetansenomyrkesfageneblantkarriereveilederepåungdomsskolen,ersvært
varierendeogimangetilfellerikketilstrekkeligbranok.Deterheltessensieltåbedre
kompetansenomyrkesfageneogsamarbeidetmellomgrunnskolenogvideregående
skole,foråøkeinteressenoginntaktilyrkesfagligopplæring.
Slikviforstårpunktforslaget«Tilbykontaktlærereogutdanningsvalglærereigrunnskolen
egneinformasjonsmøterhvorfagopplæringogyrkesfageneertema»,gjelderdettekun
ordinærelærereogdesomeventueltunderviserifagetUtdanningsvalg(UDV).Visavner
atogsårådgivernepåungdomsskoleneskaltilbysinformasjonsmøterhvorfagopplæring
yrkesfageneertema.Rådgivernepåungdomsskolenspillerenviktigrollei
utdanningsveiledningenavelevene.Dessverreservitendensertilatrådgivernei
ungdomsskolenikkeeristandtilågigodnokveiledningomyrkesfagene.Deterofteslik
atdeharforutinntatteoppfatningeromhvaslagsutdanningsretningeleveneskalgå,slik
deterbeskrevetiFAFOsnotat2015:05:
Enrådgiversablantannet«Erduflinkpåskolenvelgerdustudie,erduikkesåflink,
velgerduyrkesfag»(Tønder,Aspøy,&Reegård,2015).Elevermedhøytkaraktersnitt
bliranbefaltåvelgestudiespesialisering,mensdemeddårligeresnitt,desåkaltesvake
elevene,tilrådesåvelgeyrkesfag–utenviderekonsultasjon.Variasjoneni
kunnskapsnivåetblantrådgiveregjørikkesituasjonennoebedre.Mangerådgivere
manglerviktigogoppdatertinformasjonomdeulikeyrkesfagene:«Visnakketmyemed
rådgiversomfortaltemyeomdet[Helse-ogsosialfag],menrådgiverenfortalteendelfeil
omprogramfagogpraksisogsånt»(Tønder,Aspøy,&Reegård,2015).
Kommunikasjonenmellomfylkeskommunenogungdomsskoleneermangelfull,ogkan
klartforbedres.
AkershusfylkeselevrådogElevorganisasjoneniAkershusoppfordrerderetilå
inkludererådgivereipunktforslaget.
Deterikkebarelærereogrådgiveresomharstorpåvirkningskraftpåhvilken
utdanningsretningelevervelger–foreldreharogsådet.Derforstillerviossveldig
positivttilpunktforslagetomåopplyseomyrkesfagenepåforeldremøter.
TilsluttønskerviatdetskalarrangeresfellesutdanningstorgforskoleneiOslo
Akershus,nårfrittskolevalgpåtversavfylkesgrensertrerikraft.
AkershusfylkeselevrådogElevorganisasjoneniAkershus,27.Januar2017
2
15
FT-sak 9/17 Vikarløse timer i videregående skoler i Akershus fylkeskommune
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesrådmannen fortsetter å følge opp skolenes bruk av vikarløse timer gjennom
regiondirektørenes jevnlige og tette dialoger med skolene.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Utvalgets behandling:
Representanten Elin L’Estrange (AP) fremmet tilleggsforslag:
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse behandler definisjonen av vikarløse timer på nytt i
sak i løpet av 2017.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslaget fremmet av L’Estrange (AP) fikk 5 stemmer (AP og MDG) og falt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkesrådmannen fortsetter å følge opp skolenes bruk av vikarløse timer gjennom
regiondirektørenes jevnlige og tette dialoger med skolene.
Innspill fra administrasjonsutvalget
Votering:
Leder Anette Solli (H) foreslo at utvalget tar saken til orientering og fikk
administrasjonsutvalgets tilslutning til dette.
Innspill fra administrasjonsutvalget:
Saken tas til orientering.
16
FT-sak 10/17 Russefeiring og eksamen i Akershus
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesrådmannen ved deltakelse av fylkesdirektøren for videregående opplæring følger opp
fylkestingets verbalvedtak om eksamener i god tid før 17. mai i arbeidsgruppen som er nedsatt
av Kunnskapsdepartementet.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Fylkesrådmannen ved deltakelse av fylkesdirektøren for videregående opplæring følger opp
fylkestingets verbalvedtak om eksamener i god tid før 17. mai i arbeidsgruppen som er nedsatt
av Kunnskapsdepartementet.
Innspill fra administrasjonsutvalget
Leder Anette Solli (H) foreslo at utvalget tar saken til orientering og fikk
administrasjonsutvalgets tilslutning til dette.
Innspill fra administrasjonsutvalget:
Saken tas til orientering.
17
FT-sak 11/17 Vurdering av effekten på å forskyve skoledagen i den videregående skole til
fordel for kollektivtransport og fremkommelighet
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkestinget anbefaler ikke å forskyve skoledagen vesentlig, da det ut fra utredningen
viser at en forskyving av skoledagen i den videregående skole i Akershus har liten effekt
på kollektivtransporten og framkommelighet.
2. Fylkestinget anbefaler at transportører og de videregående skolene har en god dialog
om mindre forskyvninger, slik at forståelsen for god ressursutnyttelse av
kollektivtrafikken blir et felles mål.
Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna (AP) gjenopptar eget tilleggsforslag fremmet i hovedutvalg
for samferdsel på vegne av Ap, V og MDG:
1. Fylkestinget ber om en sak der hensynet til læringsutbytte ved en eventuell forskyving
av skoledagen, også belyses.
2. Fylkestinget ber om en sak der det vurderes om sentrumsnære skoler som ligger i
områder med stort press på kollektivtrafikken, kan få gevinst av å forskyve skoledagen
noe.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Brenna (Ap) ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H, KrF og Sp).
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget anbefaler ikke å forskyve skoledagen vesentlig, da det ut fra utredningen
viser at en forskyving av skoledagen i den videregående skole i Akershus har liten effekt
på kollektivtransporten og framkommelighet.
2. Fylkestinget anbefaler at transportører og de videregående skolene har en god dialog
om mindre forskyvninger, slik at forståelsen for god ressursutnyttelse av
kollektivtrafikken blir et felles mål.
3. Fylkestinget ber om en sak der hensynet til læringsutbytte ved en eventuell forskyving av
skoledagen, også belyses.
4. Fylkestinget ber om en sak der det vurderes om sentrumsnære skoler som ligger i
områder med stort press på kollektivtrafikken, kan få gevinst av å forskyve skoledagen
noe.
18
Innspill fra administrasjonsutvalget
Votering:
Leder Anette Solli (H) foreslo at utvalget tar saken til orientering og fikk
administrasjonsutvalgets tilslutning til dette.
Innspill fra administrasjonsutvalget:
Saken tas til orientering.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Som fylkesrådmannens forslag
Innspill fra hovedutvalg for samferdsel
Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av MDG, Ap og
V:
1. Fylkestinget ber om en sak der hensynet til læringsutbytte ved en eventuell forskyving
av skoledagen, også belyses
2. Fylkestinget ber om en sak der det vurderes om sentrumsnære skoler som ligger i
områder med stort press på kollektivtrafikken, kan få gevinst av å forskyve skoledagen
noe.
Hovedutvalgsleder Solveig Schytz (V) foreslo at forslaget følger saken i den videre
behandling, og fikk tilslutning til det.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for samferdsels innspill:
1. Fylkestinget anbefaler ikke å forskyve skoledagen vesentlig, da det ut fra utredningen viser
at en forskyving av skoledagen i den videregående skole i Akershus har liten effekt på
kollektivtransporten og framkommelighet.
2. Fylkestinget anbefaler at transportører og de videregående skolene har en god dialog om
mindre forskyvninger, slik at forståelsen for god ressursutnyttelse av kollektivtrafikken blir
et felles mål.
Forslag som følger saken:
1. Fylkestinget ber om en sak der hensynet til læringsutbytte ved en eventuell forskyving
av skoledagen, også belyses
2. Fylkestinget ber om en sak der det vurderes om sentrumsnære skoler som ligger i
områder med stort press på kollektivtrafikken, kan få gevinst av å forskyve skoledagen
noe.
19
Innspill fra yrkesopplæringsnemnda
Som fylkesrådmannens forslag
Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Saken tas til orientering.
20
FT-sak 12/17 Høring - Forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på vei
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Akershus fylkeskommune er positive til forslaget til ny lov om utprøving av selvkjørende
kjøretøy på vei.
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for samferdsels innstilling:
Akershus fylkeskommune er positive til forslaget til ny lov om utprøving av selvkjørende
kjøretøy på vei.
21
FT-sak 13/17 Fossilfrie byggeplasser i prosjekter AFK Eiendom FKF skal gjennomføre
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkestinget tar redegjørelse fra AFK Eiendom FKF til orientering.
Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget tar redegjørelse fra AFK Eiendom FKF til etterretning.
Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø
Fylkestinget tar redegjørelse fra AFK Eiendom FKF til etterretning.
22
FT-sak 14/17 Akershusstatistikk nr. 1-2017, Inntak til videregående skole og formidling til
læreplass - skoleåret 2016-2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
«Akershusstatistikk nr. 1-2017, Inntak til videregående skole og formidling til læreplass skoleåret 2016-2017» vedtas slik den foreligger.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
«Akershusstatistikk nr. 1-2017, Inntak til videregående skole og formidling til læreplass skoleåret 2016-2017» vedtas slik den foreligger.
Innspill fra yrkesopplæringsnemnda
Som fylkesrådmannens forslag.
23
FT-sak 15/17 Bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Staten
2017-2023. Forslag til avtale
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkestinget godkjenner forslaget til bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus
fylkeskommune og Staten for 2017-2023, slik det framgår av vedlegg til denne saken.
Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget godkjenner forslaget til bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus
fylkeskommune og Staten for 2017-2023, slik det framgår av vedlegg til denne saken.
Innspill fra hovedutvalg for samferdsel
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for samferdsels innspill:
Fylkestinget godkjenner forslaget til bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus
fylkeskommune og Staten for 2017-2023, slik det framgår av vedlegg til denne saken.
24
FT-sak 16/17 Linje B22 - Sommerbåt (helgerute) til Vollen og Drøbak. Videreføring av
tilbudet – saksfremlegg
Saksframlegg
Dato:
Arkivref:
Saksnr
5/17
29/17
15.01.2016
2011/23802-166
Utvalg
Hovedutvalg for samferdsel
Fylkesutvalg
Fylkesting
Møtedato
01.02.2017
06.02.2017
13.02.2017
Linje B22 - Sommerbåt (helgerute) til Vollen og Drøbak. Videreføring av tilbudet
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkestinget ber Ruter videreføre linje B22, Aker brygge – Drøbak i 2017, med anløp
bl.a. i Vollen og Slemmestad, som helgetilbud i skolenes sommerferie.
2. Finansiering av tilbudet skjer gjennom bruk av belønningsmidler. Det settes av 1,0 mill.
kr til tiltaket i 2017.
Om saken
Fylkestinget vedtok 23. mars 2015 å be Ruter igangsette en prøveordning med helgerute for
Vollenbåten for sommeren 2015 og 2016. Ruter etablerte som oppfølging av vedtaket linje B22
med tre daglige turer fra Aker brygge, langs vestsiden av fjorden til Drøbak, lørdager og
søndager i skolenes sommerferie (9 helger).
Etter to sesongers drift har Ruter gjennomført en evaluering av tilbudet. I sitt evalueringsnotat
(vedlegg) konkluderer Ruter med at linje B22 har vært et godt tilskudd til sommertrafikken
selskapet driver på fjorden. Linjen har vært populær og har bidratt til å gjøre fjordtilbudet mer
forutsigbart for brukerne, dvs. at antall tilfeller der reisende har blitt avvist pga. full båt er
vesentlig redusert. Dette siste henger sammen med en vellykket koordinering av linje B22 med
linje B21, som går på østsiden av fjorden til Drøbak. Ruter konstaterer samtidig at tilbudet som
linje B22 representerer ikke har vært like etterspurt på dager med dårlig vær, noe som har
trukket den gjennomsnittlige kabinfaktoren ned, og at tilbudet relativt sett er dyrt å drifte, og
tilskuddsandelen dermed høy.
Ruters tall viser at det særlig var sesongen 2015 som var vellykket, med 13.897 påstigende på
linje B22, dvs. et gjennomsnitt pr. avgang på ca. 130 reisende påstigende. Sommeren 2016 ble
det registrert 10.823 påstigende, noe som gir et gjennomsnitt pr avgang på ca. 100.
Ruter har beregnet at de årlige produksjonskostnadene for linje B22 slik den har vært lagt opp,
er på ca.1,5 mill. kr pr. sesong. Inntekten er beregnet til i størrelsesorden 0,2 mill. kroner.
25
Ruters tall og vurderinger ble presentert for kommunene, lokale næringsinteresser og Akershus
Reiselivsråd i et evalueringsmøte i Asker 21.9 2016. Hovedsignalet her var at man er fornøyd
med det tilbudet Ruter har etablert og med publikums respons på dette. I møtet fremkom
synspunkter på at en viktig årsak til forskjellen i markedesrespons sommeren 2015 og 2016 er at
tilbudet i 2015 hadde nyhetens interesse og dermed bl.a. fikk en vesentlig bedre pressedekning
enn året etter. Akershus reiselivsråd, som har engasjert seg i markedsføringen av linje B22, har
vektlagt at kunnskapen om tilbudet foreløpig ikke er veldig god i markedet, og at
markedsposisjonen må utvikles gjennom langsiktig satsing. Spesielt dersom en skal lykkes med
å gjøre tilbudet til et attraktivt alternativ også på de dager været ikke er det beste.
Vurderinger
Ruter har i sin evaluering ikke kommet med noen direkte anbefaling i forhold til videreføring av
linje B22. Fylkesrådmannen foreslår likevel, med utgangspunkt i den relativt positive
evalueringen, å videreføre tilbudet.
Ruter anbefaler i sitt evalueringsnotat at dersom linje B22 videreføres så bør man vurdere å
utvide driftsperioden fra 9 til 13 helger hver sommer, dvs alle helgene i juni, juli og august.
Ruter understreker imidlertid at dersom dette gjøres så bør en tilsvarende utvidelse også
gjennomføres for linje B21, og kostnadene knyttet til en slik utvidelse av driftsperioden vil
dermed totalt bli på nesten 1,5 mill. kroner. Fylkesrådmannen anbefaler pga. kostnadene ikke en
utvidelse av driftsperioden.
Ruter har i sitt evalueringsnotat også drøftet mulighetene for å legge inn anløp på Sætre brygge.
Det påpekes imidlertid at dette vil medføre at linje B22 enten ikke lenger anløper Håøya, eller
evt. får anløp på motsatt side av Håøya i forhold til linje B21. Ruters vurdering er derfor at det
ikke bør legges inn anløp på Sætre brygge. Fylkesrådmannen støtter dette, og anbefaler at linje
B22 kjøres på østsiden av Håøya, som i prøveperioden.
Ruter har beregnet de årlige produksjonskostnadene for linje B22 slik den har vært lagt opp, til
ca. 1,5 mill. kroner pr. sesong. Samtidig er inntekten beregnet til i størrelsesorden 0,2 mill.
kroner. Dette innebærer at tilbudet vil ha et tilskuddsbehov på ca. 1,3 mill. kr pr. år.
Asker og Røyken kommuner, som i prøveperioden deltatt i finansieringen av linje B22, har
signalisert at de ikke ser det naturlig å fortsatt delta i finansieringen når prøveperioden er over.
På denne bakgrunn er Oslo kommune og Buskerud fylkeskommune blitt forespurt om å delta i
finansieringen av en videreføring av tilbudet. Oslo har gitt positiv tilbakemelding om at de er
villige til å bidra med 0,3 mill. kr pr. år i en femårsperiode (vedlegg 2), mens Buskerud har gitt
tilbakemelding om man ikke har anledning til å bidra til finansieringen av et slikt tilbud
(vedlegg 3).
Det har fra flere hold antydet at betalingsvilligheten blant brukerne av linje B22 er slik at
prisene, og dermed også inntektene, i prinsippet kunne vært økt. Ruter peker på man ikke kan gi
et sikkert svar på dette, men at det uansett vil være utfordringer knyttet til å øke prisene på ett
eller noen få av Ruters tilbud. Det påpekes bl.a. at et eget båttillegg på linje B22, som ikke også
innføres på linje B21, vil føre til massiv overgang til denne linjen. Samtidig kan man forvente
reaksjoner fra de faste reisende til hyttene på øyene i fjorden hvis prisen på B21 øker vesentlig.
Denne trafikken har siden de gamle «Pappabåtene» ble nedlagt en gang på 1950-tallet vært den
eneste muligheten de har hatt til å besøke sine hytter uten å ha egen båt.
Gitt tilskuddsbehovet på 1,3 mill. kroner og bidraget til finansiering fra Oslo kommune på 0,3
mill. kroner, vil det være nødvendig med et tilskudd fra Akershus fylkeskommune på 1,0 mill.
26
kroner pr. år for å realisere en videreføring av linje B22. Fylkesrådmannen foreslår, i tråd med
signalene i Handlingsprogram Samferdsel 2017-2020, at det benyttes belønningsmidler til å
finansiere dette. I og med at belønningsmidler fra og med 2017 formelt knyttes til
Bymiljøavtalen for Oslo og Akershus, og denne er ennå ikke formalisert, foreslås det for 2017 å
benytte ubenyttede belønningsmidler mottatt i 2016.
Fylkesrådmannen ser det for øvrig som naturlig at Ruter gis ansvar for løpende å vurdere
utviklingen i antall reisene med linje B22 og dens plass i et markedsperspektiv som del av
helheten av rutetilbud på fjorden.
Oslo, 07.02.2017
Tron Bamrud
fylkesrådmann
Saksbehandler: Theis Juell
Theisen
Vedlegg
1 Evaluering av prøveordning med linje B22. Notat fra Ruter
2 Linje B22. Tilbakemelding om medfinansiering fra Oslo. 22.12.2016
3 Linje B22. Tilbakemelding vedr. medfinansiering fra Buskerud fylkeskommune.
29.11.2016
27
Vedlegg 1 - Evaluering av prøveordning med linje B22 fra Ruter
Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
0107 OSLO
Saksbehandler Morten Stubberød
Telefon 950 53 884
[email protected]
Deres ref 2011/23802-170
Vår ref 2012/176 - 7236/2016
Dato 20.1.2017
Evaluering av prøveordning med linje B22 mellom Aker brygge og Drøbak
Vi viser til brev datert 26. februar 2016 med ønske om en evaluering av prøveordningen med
båtrute B22 (Aker brygge – Fornebu – Vollen – Drøbak) etter to års drift. I mai i år ble det
utarbeidet en foreløpig evaluering av dette tilbudet basert på erfaringene fra sommeren 2015.
Dette brevet vil ta for seg begge sesongene tilbudet har vært i drift.
Bakgrunn
Sommeren 2014, som hadde flere enn normalt helger med bra vær, hadde datidens linje 602
(Aker brygge – Drøbak – Son) flere tilfeller av større etterspørsel enn det båten hadde kapasitet
til. Ruter igangsatte på eget initiativ, ved hjelp av omdisponering av midler til markedstiltak,
tilleggskjøring med en ekstra båt på de tyngste avgangene. Dette viste seg fort å være en
suksess og så lenge dette bare var en ekstra båt i en eksisterende rute var den enkelt å ta ut
igjen de få helgene det var varslet dårlig vær.
Før sommeren 2015 kom det flere henvendelser fra Vollen senterforening med ønske om
båtanløp på sommeren. Det ble bl.a. argumentert med at den ekstra båten Ruter hadde
benyttet til dublering av linje 602 sommeren 2014, kunne få en egen rute som skulle betjene
Vollen. Ruter anbefalte at man ikke gjennomførte dette, med begrunnelse at det ville binde opp
reservebåten i en fastlagt rute, som måtte kjøres alle helger uavhengig av været og ville ha
kostnadsdekning for denne ekstra innsatsen. Resultatet ble et spleiselag med både Akershus
fylkeskommune, Asker kommune og Røyken kommune, og linje B22 ble opprettet med anløp
på Aker brygge, Fornebu, Vollen, Slemmestad, Håøya, Oscarsborg og Drøbak. Første avgang
fra Oslo om morgenen ble lagt umiddelbart etter avgangen til linje B21 (gamle 602) kl. 10:00 for
å fungere som avlastning for denne, til i første rekke destinasjonene Oscarsborg og Drøbak.
Det var denne avgangen sommeren 2014 som hadde desidert flest reisende. Tilbake på
kvelden ble siste avgang på B22 lagt rett etter at siste B21 hadde seilt fra Drøbak. Dette også
for å kunne utnytte den samlede kapasiteten på en best mulig måte. Dette viste seg å være
kloke valg. Mellom morgen- og kveldsturen rakk den nye ruten nok en tur mellom Aker brygge
og Drøbak.
Ruter As Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus Dronningens gate 40 Postboks 1030 Sentrum NO-0104 Oslo Telefon: +47 400 06 700
Bankgiro 5081.08.21946 Foretaksregisteret NO 991 609 407 MVA www.ruter.no
28
Trafikken sommeren 2015 og 2016
Det samme tilbudet har blitt benyttet begge sesongene. Dette er gjort bevisst for å kunne
sammenlikne resultatene og gjøre evalueringen så god som mulig. Forskjellig ruteopplegg ville
gjort dette arbeidet vesentlig vanskeligere.
Sommeren 2015 hadde noen helger med kapasitetsutfordring. Dette skyldtes i stor grad at
operatøren av tilbudet, Norled, hadde bestilt den årlige servicen på hurtigbåtene i juli. Det
gjorde at den mindre båten, som til daglig trafikkerer sambandet Aker brygge – Fornebu måtte
benyttes som erstatning. Dette ble kompensert med at den konvensjonelle fergen «Huldra» ble
satt inn som tredje båt på avgangen fra Oslo kl. 10:00. Denne gikk direkte til Oscarsborg og
Drøbak. Avgjørelsen på om «Huldra» skulle benyttes eller ikke ble ble tatt i samråd med Norled
etter at værmeldingen for helgen var studert. Den ekstrakostnaden driften av «Huldra»
genererte dekket Ruter selv over egne budsjetter.
Sommeren 2016 hadde Norled fått endret sine serviceavtaler og begge de to store hurtigbåtene
var ledige hele sommeren. Det gjorde driften mere stabil og det kunne tilbys 430 plasser ved
avgang Oslo kl. 10:00 alle de ni helgene sommertilbudet ble seilt. «Huldra» var i 2016 bare i
bruk en dag, lørdag 23. juli.
Passasjertall
Sommeren 2015 ble det registret 13.897 påstigende på linje B22. Fordelt jevnt utover på alle
avganger gir dette et gjennomsnitt pr avgang på 128,7 påstigende. Totalt sett økte antallet på
B21 og B22 med 45% i forhold til den trafikken B21 avviklet på samme tid i 2014.
Sommeren 2016 ble det registret 10.823 påstigende på linje B22. Fordelt jevnt utover på alle
avganger gir dette et gjennomsnitt pr avgang på 100,2 påstigende. Isolert sett en nedgang på
22,1%, men B21 hadde en svak økning på 662 påstigende i samme perioden som gir en samlet
nedgang på de to sommerlinjene på 5,6% fra 2015 til 2016. Værmessig kan somrene 2015 og
2016 oppleves som noenlunde like. Det kan derfor være vanskelig å peke på noen årsak til
denne nedgangen.
Man kan se en tydelig sammenheng mellom værforhold og passasjertall. Desto høyere
temperatur, som normalt betyr finere vær, desto høyere passasjertall. Det er også en klar
tendens til at det er flere reisende på lørdager enn på søndager. Det er også jevnt over høyere
passasjertall i helgene i juni og august enn i juli. Det kan tyde på at det er flest reisende bosatt i
Oslo og Akershus med de to båtlinjene, og færre tilreisende turister. Forskjellen er ikke stor,
men dog merkbar.
Av de 10.823 påstigende i 2016 reiste hele 7.506 til eller fra Aker brygge. Det betyr at en knapp
tredel av de reisende ikke reiste til eller fra Oslo. Andelen påstigende på linje B22 har gått ned
for Fornebu, Vollen og Slemmestad, men den har gått opp for de resterende anløpene. Det er
med andre ord steder som også betjenes av linje B21 som har hatt en relativ økning.
Side 2 – Evaluering av prøveordning med linje B22 mellom Aker brygge og Drøbak
29
Her følger en oversikt over antallet på- og avstigende pr. brygge. Tall for 2015 i parantes.
Sted
Aker brygge
Fornebu
Vollen
Slemmestad
Håøya
Oscarsborg
Drøbak
Påstigende
3901 (4848)
524
(771)
1315 (2077)
804
(1213)
495
(576)
1351 (1594)
2389 (2818)
Andel av total
36,0% (34,9%)
4,8% (5,5%)
12,2% (14,9%)
7,4% (8,7%)
4,6% (4,1%)
12,5% (11,5%)
22,1% (20,3%)
Sted
Aker brygge
Fornebu
Vollen
Slemmestad
Håøya
Oscarsborg
Drøbak
Avstigende
3605 (4446)
428
(703)
1219 (1811)
767
(1081)
519
(547)
1632 (1919)
2657 (3252)
Andel av total
33,3% (32,0%)
4,0% (5,1%)
11,3% (13,0%)
7,1% (7,7%)
4,8% (3,9%)
15,1% (13,8%)
23,5% (23,4)
Tabellen under viser gjennomsnittlig kabinfaktor (belagte plasser) for sommeren 2015.
2015
Aker brygge
Fornebu
Vollen
Slemmestad
Håøya
Oscarsborg
Av
-
Fornebu
Vollen
3,6
Slemmestad 17,9
Håøya
11,1
Oscarsborg
7,7
Drøbak
33,5
På Om bord Kabinfaktor
91,5
91,5
50,83 %
9,5
97,4
54,11 %
16,7
96,2
53,44 %
10
95,1
52,83 %
3,8
91,2
50,67 %
7,8
65,5
36,39 %
Drøbak
Oscarsborg
Håøya
Slemmestad
Vollen
Fornebu
-
Oscarsborg
Håøya
2,6
Slemmestad 2,7
Vollen
9,3
Fornebu
16,3
Aker brygge 9,6
51,2
21,7
7
12,8
22,4
5,1
51,2
70,3
74,6
78,1
84,2
79,7
28,44 %
39,06 %
41,44 %
43,39 %
46,78 %
44,28 %
Tabellen viser at det bare var mellom Aker brygge og Oscarsborg at B22 i gjennomsnitt hadde
mere enn 50% belegg sommeren 2015.
Side 3 – Evaluering av prøveordning med linje B22 mellom Aker brygge og Drøbak
30
Tabellen under viser gjennomsnittlig kabinfaktor (belagte plasser) for sommeren 2016.
2016
Aker brygge
Fornebu
Vollen
Slemmestad
Håøya
Oscarsborg
-
Av På Om bord Kabinfaktor
Fornebu
72,2
72,2
40,11 %
Vollen
3,3 5,4
74,3
41,28 %
Slemmestad 11 10,9
74,2
41,22 %
Håøya
7,1 6,8
73,9
41,06 %
Oscarsborg
7,9 2,7
68,7
38,17 %
Drøbak
27,6 8,1
49,2
27,33 %
Drøbak
Oscarsborg
Håøya
Slemmestad
Vollen
Fornebu
-
Oscarsborg
44,2
Håøya
2,6 17
Slemmestad 1,7 6,5
Vollen
7,1 8,1
Fornebu
11,5 13,4
Aker brygge 4,7 4,3
44,2
58,6
63,4
64,4
66,3
65,9
24,56 %
32,56 %
35,22 %
35,78 %
36,83 %
36,61 %
Tabellen viser at det i gjennomsnitt for sommeren 2016 ikke på noen strekninger var mere enn
41,28% belagte plasser på B22.
Det er store variasjoner fra dag til dag og helg til helg, så tallene må er ikke representative for
de hverken de spesielt gode eller spesielt dårlige dagene.
Kostnader
Kostnaden for drift av linje B22 beløp seg til kr. 1.502.064 i 2015 og kr. 1.410.156 i 2016. Begge
somrene ble det kjørt ni helger (åtte uker). Nedgangen i kostnadene skyldes i all hovedsak en
negativ regulering av kontrakten med operatøren Norled. Tilleggskjøringen med «Huldra» ble i
sin helhet kostnadsført som linje B21, slik den type dublering har vært gjort tidligere år.
Snittkostnaden pr. påstigende på B21 var i 2015 kr. 108,09 og i 2016 kr. 130,29.
Inntekter
Det har ikke vært gjennomført billettslagsundersøkelse på linje B22 hverken i 2015 eller i 2016.
Dette skyldes i hovedsak den korte driftsperioden og at helgene kan være svært forskjellige
billetteringsmessig. Analyseavdelingen hos Ruter har derfor benyttet samme inntektsnivået som
for linje B21. De to er relativt sett sammenlignbare.
I 2015 benyttes en gjennomsnittlig inntekt pr. påstigende på kr. 16,- og i 2016 kr. 17,-. Dette gir
en inntekt i 2015 på ca. kr. 223.000,- og i 2016 ca. kr. 184.000,-.
Side 4 – Evaluering av prøveordning med linje B22 mellom Aker brygge og Drøbak
31
Tilskuddsnivået er med andre ord svært høyt pr. påstigende. For linje B22 var den i
gjennomsnitt 85,2% og i 2016 86,95%.
For linje B21 er de tilsvarende tallene 89,33% og 88,6%, men det er verdt å merke seg at
perioden som B21 seiles er vesentlig lengre enn den B22 har, og strekker seg fra påske til
første helgen i oktober. Mange av helgene i denne lange perioden har svært lave trafikktall og
den totale driften kan bedre sammenlignes med den trafikken Oslofergene har til de typiske
hytteøyene i havnebassenget.
Tabellene under viser de to linjene i både 2015 og 2016.
2015
Kostnad
B21
B22
4 667 008
1 502 064
6 169 072
2016
Kostnad
B21
B22
4 739 230
1 410 156
6 149 386
Ant.
Pax
31 109
13 897
45 006
Snitt
kostnad
150,02
108,09
137,07
Snitt
inntekt
16,00
16,00
16,00
Tilskuddsandel
Ant.
Pax
31 771
10 823
42 594
Snitt
kostnad
149,17
130,29
144,37
Snitt
inntekt
17,00
17,00
17,00
Tilskuddsandel
89,33 %
85,20 %
88,33 %
88,60 %
86,95 %
88,22 %
Det har fra flere kanter blitt antydet at betalingsvilligheten blant mange av brukerne av linje B22
er tilstede og prisene, og dermed også inntektene i prinsippet kunne vært økt. Det finnes ingen
god sammenlikning som kan gi et entydig svar på dette, men eksemplene nedenfor viser
hvordan et eget «båttillegg» på hhv. 25, 50, 100 kroner ville slått ut med 2016-tallene på
tilskuddsandelene forutsatt at antallet reisende ikke går ned.
2016 (+ 25,-)
Kostnad
B21
B22
4 739 230
1 410 156
6 149 386
2016 (+50,-)
Kostnad
B21
B22
4 739 230
1 410 156
6 149 386
Ant.
Pax
31 771
10 823
42 594
Snitt
kostnad
149,17
130,29
144,37
Snitt
inntekt
42,00
42,00
42,00
Tilskuddsandel
Ant.
Pax
31 771
10 823
42 594
Snitt
kostnad
149,17
130,29
144,37
Snitt
inntekt
67,00
67,00
67,00
Tilskuddsandel
71,84 %
67,76 %
70,91 %
55,08 %
48,58 %
53,59 %
Side 5 – Evaluering av prøveordning med linje B22 mellom Aker brygge og Drøbak
32
2016 (+100,-)
Kostnad
B21
B22
4 739 230
1 410 156
6 149 386
Ant.
Pax
31 771
10 823
42 594
Snitt
kostnad
149,17
130,29
144,37
Snitt
inntekt
117,00
117,00
117,00
Tilskuddsandel
21,57 %
10,20 %
18,96 %
Et slikt eget båttillegg på linje B22 uten at dette også innføres på linje B21 vil føre til flukt til
denne linjen og en etterspørsel langt over kapasiteten på denne båten. Fordelen vi har hatt i
2015 og 2016 er at de som har de to tyngste destinasjonene som målpunkt kan benytte begge
båtene fordi de har lik pris. Den fordelen vil forsvinne hvis det kommer et eget tillegg på linje
B22. Et annet spørsmål er hvordan de faste reisende til hyttene på øyene i fjorden vil reagere
hvis prisen på B21 øker vesentlig. Denne trafikken har siden de gamle «Pappabåtene» ble
nedlagt en gang på 1950-tallet vært den eneste muligheten de har hatt til å besøke sine hytter
uten å ha egen båt.
Tanker om en mulig videre drift av linje B22
Linje B22 har i de to somrene den har vært i drift vært oppfattet som et godt tilskudd til
sommertrafikken Ruter driver på fjorden. Den har gjort tilbudet mer forutsigbart og det har vært
langt færre tilfeller av at reisende har blitt avvist pga full båt. Tilbudet er uten tvil populært på
dager med godt vær og sliter mye mere på dager med dårlig vær. Det viser den dårlige
gjennomsnittlige kabinfaktoren. Tilbudet er samtidig relativt sett dyrt og drifte, og
tilskuddsandelen er høy.
Før sommeren 2016 regnet Ruter på om driftstiden for linje B22 burde utvides fra 9 helger til 13
helger. Det ville gjort at driftsperioden ble lik sommerperioden på Oslofergene og de to
tilbudene kunne vært markedsført samlet som «Ruters sommertilbud på fjorden». Dette fant
man ikke finansiering til, og driftsperioden ble som i 2015, altså ni helger. Dersom videre drift
besluttes gjennomført anbefaler Ruter at denne utvidelsen av både linje B21 og B22
gjennomføres av hensyn til å sikre et enkelt kommuniserbart samlet sommerbåttilbud. Denne
utvidelsen er beregnet til ca. kr. 825.000,- for linje B21 og kr. 635.000,- for linje B22.
Totalkostnadene for linje B21 øker da til ca. kr. 5,5 mill. og for linje B22 ca. kr. 2,1 mill.
Det har vært ytret ønske om å anløpe Sætre brygge i Hurum. Bryggen har ikke til daglig trafikk
av rutebåt. Dette kan gjennomføres uten at kostnadene ved tilbudet økes, men den totale
overfartstiden fra Aker brygge til Drøbak vil øke med 10 minutter. En ulempe til er at dersom
linje B22 fortsatt også skal betjene Håøya vil dette måtte skje ved bryggen på vestsiden av øye
og ikke som i dag på østsiden. Det betyr igjen at B21 og B22 anløper hver sin brygge på Håøya
og dette kan skape forvirring om hvilken brygge man skal gå til. Ruter er derfor av den
oppfatning at det totale tilbudet er best tjent med at linje B22 fortsetter i den ruten den har hatt
to somre og at det ikke iverksettes anløp av Sætre brygge.
Side 6 – Evaluering av prøveordning med linje B22 mellom Aker brygge og Drøbak
33
Ruters anbefaling er at om man ønsker å videreføre sommerbåttilbudet på linje B22 så bør
driftsperioden utvides slik at det samsvarer med det øvrige sommerbåttilbudet.
Med vennlig hilsen
Ruter As
Hanne Bertnes Norli
Utviklingsdirektør
Kjersti Midttun
Trafikkplansjef
Side 7 – Evaluering av prøveordning med linje B22 mellom Aker brygge og Drøbak
34
Vedlegg 2 brev av 22.12.16 fra Oslo kommune
Oslo kommune
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
0107 OSLO
Dato:
22.12.2016
Deres ref:
Vår ref (saksnr):
Saksbeh:
Arkivkode:
2011/23802
201203649-73
Kristoffer Westad
024
VIDEREFØRING AV BÅTLINJE B22 OG MEDFINANSIERING AV DRIFT
Det vises til brev av 04.11.2016 fra Akershus fylkeskommune vedrørende finansiering av
videreføring av linje B22.
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ønsker å informere om at Oslo kommune vil være med
på å sikre finansiering av videre drift av båtlinjen. Oslo kommunes bidrag vil beløpe seg til 0,3
millioner kroner per år over en femårsperiode.
Med hilsen
Inger-Anne Ravlum
kommunaldirektør
Edith Grung Olsen
konst. seksjonssjef
Godkjent og ekspedert elektronisk
Byrådsavdeling for miljø og
samferdsel
Postadresse:
Rådhuset, 0037 Oslo
E-post: [email protected]
35
Vedlegg 3 - Brev av 29.11.16 fra Buskerud kommune
SAMFERDSELSAVDELINGEN
Akershusfylkeskommune
Att. TheisJuellTheisen
Postboks1200Sentrum
0107Oslo
Vårdato: 29.11.2016
Deresdato: 04.11.2016
Vårreferanse: 2011/3770-9
Deresreferanse: 2011/23802
Vårsaksbehandler:
GunnarHaugerud,tlf. 32808719
LinjeB22- henvendelse
omfinansiering
avvidereføringav
sommerrute
Vi visertil henvendelseav4. november,om medfinansierngavdrift avsommerruteB22.Vedlagt
finner derevedtaki sakensamthelesaksframlegget
fra hovedutvalgetfor samferdselsektoren.
Vedtaketer ogsålimt inn nedenfor:
Vedtak
Hovedutvalgetfor samferdselfinnerikkeå kunneimøtekommehenvendelsen
om støttetil drift av
sommerbåttilbudOslo– Slemmestad– Drøbak.
Med vennlighilsen
GunnarHaugerud
rådgiver
Dokumenteter godkjentelektroniskog sendesuten signatur
Vedlegg
1 SærutskriftSommerbåttilbudOslo- Slemmestad- Drøbak(linje B22)forespørselom
medfinansieringavdrift
Kopitil:
Brakaras
Bragernestorg 1
3017 DRAMMEN
bfk.no
BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks3563
NO-3007Drammen
Side1 av 1
Besøksadresse:
Haugesgate89, Drammen
E-postadresse
[email protected]
Telefon
+4732 80 85 00
Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO964951373
36
Interpellasjon 1/17 fra representanten Vibeke Limi (FrP) om stasjon på Avtjerna
Interpellasjon
Dato:
Arkivref:
06.02.2017
2017/1718-9
Saksnr
Utvalg
Fylkesting
Møtedato
13.02.2017
Interpellasjon fra representanten Vibeke Limi (FrP) om stasjon på Avtjerna
Bærum trenger Avtjerna som nytt utbyggingsområde. ATP’en styrer all fremtidig vekst. Den er
bygget på knutepunkt strategi som sier at nye større utbygnings områder skal ha skinnegående
forbindelse. Hva er vel mer naturlig enn en stasjon på Avtjerna?
FrP vil kontakte samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og FrPs samferdsels- fraksjonen på
Stortinget for å få innspill på om ikke også de som øverste myndighet er bundet av Regional
plan for areal og transport i forhold til tilrettelegging. Det er forståelig at Jernbaneverket/Bane
Nor ser behovet for raskets mulig fremkommelighet og vektlegger dette i sin uttalelse.’
Regional plan for areal og transport er initiert av tidligere regjering som et bindene dokument
med tydelige føringer på gjensidig ansvar ved utbygging og tilrettelegging på transportsiden.
Det er riktignok bare fylket og kommunene som juridisk forplikter gjennom ATP’en, men
stasjonen er av stor samfunnsinteresse og uforståelig at ikke har vært grunnlag for ytterligere
konsekvensutredning. Vi snakker om et område som kan gi 5000 nye boliger, gitt en forsvarlig
kollektivdekning.
Behovet for rask fremkommelighet er viktig, det ser alle, men med Avtjerna, Sundvollen og
Hønefoss på samme strekning, kan man sette opp lokallinje mellom disse, utenom
Bergenstogene i rushtid.
Venter man med etablering av stasjon vil den aldri komme. Det blir mest sannsynlig for dyrt og
komplisert og banen ville måtte stenge mens arbeidet pågår. Det er lite realistisk
Høna eller egget; Det har vært umulig for Bærum å regulere ferdig Avtjerna fordi man ikke har
hatt en bedre kollektivløsning på plass. Heller ikke noen mulighet for tilrettelegging av eget
kollektivfelt for buss. Det stopper enhver planlegging, og dersom ikke, er fylket pålagt å stoppe
den.
Etter Bærum kommunes vedtak er det viktig å få denne stasjonen tilbake på tegnebrettet.
Undertegnede ser det som en svakhet at Avtjerna ikke ble lagt inn i høringssvaret som fylket
avga den 23.1, siden Bærum kommune presiserte dette i sitt vedtak i formannskapet 25.1. Jeg vil
derfor be Fylkesordfører ettersende denne anmodningen om stasjon på Avtjerna revurderes i
forlengelse av denne interpellasjonsdebatten.
37
Spørsmål 1/17 fra representanten Vibeke Limi (FrP) om Eidsvoll kommune,
forvaltningsrevisjon – dokumentgjennomgang av prosjektet Mago
Spørsmål
Dato:
Arkivref:
03.02.2017
2017/1718-5
Saksnr
1/17
Utvalg
Fylkesting
Møtedato
13.02.2017
Spørsmål fra representanten Vibeke Limi (FrP) om Eidsvoll kommune,
forvaltningsrevisjon - dokumentgjennomgang av prosjektet Mago
I anledning Eidsvoll og Akershus fire årige prosjekt MAGO, der hensikten var å utrede ,
etablere og drive Traktorhallen og MAGO B som kulturarena/flerbrukshall - med et innhold
som henvendte seg til et stort og bredt publikum, gikk på langt nær etter forutsetningene.
Helårsdriften var forutsatt prosjektbasert, utover tilskudd på kr. 1,150’ til lønn/prosjekt arbeidet
samt leie av lokalet og faste utgifter tilknyttet dette. Samarbeidsavtalen ble etablert med 3 parter,
Eidsvold k, AFK og Mathisen Eidsvoll verk ANS.
En prosjekt styringsgruppe ble nedsatt med 2 medlemmer fra E og A, samt 1 fra M.
Styringsgruppen utpekte i tillegg leder for prosjektet. Revisjonen har avdekket noen klare
svakheter i forhold til prinsipper for god virksomhetsstyring og for øvrig god prosjektstyring
generelt. De finner lite spor av risikovurdering i innledende fase av prosjektet. Tidlig i 2014 får
styret signaler om at det vil bli vanskelig å få ekstern støtte pga. driftsformen prosjektet hadde.
Sak om dette fremmes først il politisk behandling i mai 2015. Usikkerhet rundt etablering av et
ideelt AS, bidrar til at saken utsettes. Det får klare konsekvenser for prosjektet og styret burde
innstilt all utøvende virksomhet.
Revisjonen skriver videre at den økonomiske situasjonen til prosjektet med stort underskudd må
både prosjektleder og prosjektstyre ta ansvar for. Det synes ikke å ha vært tilstrekkelig vurdert
hvilken risiko som lå i det budsjettet som ble vedtatt for prosjektperioden. (Det kommer ikke
noe notat til politikerne om sviktende forutsetninger.)
Det er en grunn til at dette spørsmålet stilles, og det er at det meste gikk galt under
prosjektperioden. Derav oppsigelse, nedleggelse av drift og nå en forvaltningsrevisjonsrapport.
Hva AFK har brukt gjennom disse årene på å utrede ulike kultur-alternativer ved MAGO er
formidabelt, men er ikke et tema her.
Fylket har bidratt med prosjektstøtte i 3 år. Prosjektets varighet ble bare 13 måneder, men skulle
vare i 4 år. Fra AFK ble det budsjettert med en årlig bevilgning på kr 750 000 og 400 000 fra
Eidsvoll. Prosjektet kom først i gang høsten 2014, men mottok allikevel en helårbevilgning.
38
Nøyaktig 1 år etter er situasjonen alvorlig m h t finansene, regnskap og sviktende eksterne
inntekter. På tross inntektssvikt og betydelige budsjettoverskridelser, vedtar styret i desember
2015 at man gjeninnfører gratis inngang. Utstillinger og konsert har man ingen ekstern
finansiering på med ett unntak. Allikevel gjennomføres disse uten at man har inndekning for
betydelige utgifter. Konklusjonen er at man ikke har hatt kontroll, hverken på inntekter, utgifter,
innkjøp, rapportering, ansvarsområder eller at større innkjøp måtte vedtas med 2/3 flertall i
styret. Men man finner ikke spor av denne type vedtak. Budsjettene justeres for sent og det
utarbeides ikke aktivitetsplan.
Det sendes riktignok mange søknader, men disse avslås pga. driftsform. Møter med mulige
samarbeidspartnere gjennomføres men med samme tilbakemelding. Nivået på billettinntekter
var overvurdert og mellom 50-70% av de besøkende snudde i døren pga billettprisene. I
regnskapene for 2014,15 og 16 er det totalt inntektsført kr 8 600,- mot budsjetterte 215 000, noe
som reiser spørsmålet om intensjonen bak prosjektet som la opp til» innhold som henvender seg
til et stort publikum « er oppfylt. På s 18 står det at Akershus har vært sterkt involvert i
prosjektet, både økonomisk og med to representanter i styret. Dette er nedtonet i rapporten og
den kan gi et bilde av at fylkeskommunen har hatt en mindre rolle i prosjektet, noe som for øvrig
ikke er tilfelle. Tvert imot har fylkeskommunen vært en pådriver både tidlig i prosjektfasen og
ellers gjennom arbeidet med utvikling av prosjektet.
Det er også andre forhold som kunne vært diskutert og belyst i rapporten, men
forvaltningsrevisjonens omfang må ofte avgrenses. Et aspekt er husleien som i saksfremlegget i
2013 virket grei, da lokalet ble fremstilt som noe annet enn det faktisk er. Prosjektet er basert på
helårsdrift, men man må besøke traktorhallen for å forstå at den er ikke egnet for dette.
Nødvendige fasiliteter for denne type drift er fraværende. Det ble satt inn 2 kjemiske toaletter
som stinket inn i utstillingslokalet. Det er ikke varmeovner som kan forsvare helårsdrift og kun
store enkle vinduer. Det er montert gummiskjørt mot trekk under dørene mot det uisolerte
betonggulvet.
Kontoret som daglig leder skal benytte er fullstendig uegnet og uten internett forbindelse. Heller
ikke der er det vannklosett. Husleien på kr 350 000 står overhode ikke i forhold til egnethet og
skulle slik undertegnede ser det, vært reforhandlet.
Spørsmålet til ordfører etter denne oppsummeringen, er om ikke også vi må be om et
forvaltningsrevisjonsprosjekt på MAGO.
Grunnen er at vi har gitt et til dels uklart mandat for styret, basert på feilaktige forutsetninger.
Som igjen har avstedkommet enda et mislykket prosjekt. Når forutsetningene for prosjektet
sviktet, at vi ikke raskere ble informert - at styret ikke har hatt nødvendig kontroll - at vi er blitt
gjenstand for mangelfull rapportering underveis - at Eidsvoll har måttet betale overskridelser –
at samarbeidspartner og eier av bygningen MEV ANS har kunnet ta ut uforholdsmessig høye
leie og ikke bærer noen andre kostnader vv prosjektet, til tross styreplass.
Sist men ikke minst, daglig leders og styrets ansvar.
39
Spørsmål 2/17 fra representanten Kristin Antun (MDG) om bruk av bilbelte ved
skoleskyss i bybusser
Spørsmål
Dato:
Arkivref:
27.01.2017
2017/1718-1
Saksnr
2/17
Utvalg
Fylkesting
Møtedato
13.02.2017
Spørsmål fra representanten Kristin Antun (MDG) om bilbelte ved skoleskyss i bybusser
Forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss har som formål å øke
trafikksikkerheten til skoleelevene på vei til og fra skolen. § 3 om fylkeskommunens
dimensjoneringsplikt fastslår at «Fylkeskommunen plikter å dimensjonere skoleskysstilbudet ut
fra at skoleelever med rett til skyss etter reglene i opplæringslova kapittel 7 og privatskolelova §
3-7 skal ha tilgang til sitteplass med bilbelte fastmontert.» Dette naturlig nok fordi det er
tryggere for skoleelevene våre å sitte i bussen, med bilbelte på.
Så gjelder altså ikke denne forskriften for såkalte bybusser, noe som betyr at skoleelever som
bor i områder med bybusser altså ikke har denne samme retten til å sitte og bruke bilbelte som
andre barn. Likevel er det vel grunn til å anta at barn i bybusser vil være like sårbare i en
ulykkessituasjon som barn i vanlige busser.
Ruter har opplyst at det er relativt få steder det brukes bybusser i Akershus, og at de i fremtidige
anskaffelser kommer til å kreve bilbelter også i bybusser.
Samtidig vet vi at situasjonen er en stor belastning på de familiene som inntil videre må sende
barna sine på vei til og fra skolen i buss uten bilbelte. Særlig bussrute 86 som kjører SvartskogKolbotn er en rute som brukes mye av skoleelever og som vanskelig kan omtales som urban.
Det er klassisk smal, svingete landevei med fartsgrense på 80 km/t.
Når saken tas opp innvendes det innimellom at det uansett er umulig å følge opp at elevene
bruker belte så lenge det er ståplasser på busser og vanskelig å følge opp at belter brukes. Det er
nå så. Men disse innvendingene kan like gjerne rettes mot busser som er omfattet av
dimensjoneringsplikten. Det å tilby setebelte også i bybussene burde uansett være et slags
minimum, inntil busser utstyres med mer og bedre teknologi for også å følge opp at setebeltene
brukes.
I denne forbindelse har jeg følgende spørsmål til ordfører:
1. Hvor mange ruter i Akershus betjenes av bybusser, og hvor mange barn med rett til
skoleskyss kjøres av bybuss?
2. Når vil disse bussene byttes med busser med bilbelter?
3. Vil ordfører be om en sak om hvordan situasjonen kan løses slik at også disse barna får
like trygg skoleskyss som andre barn?
Kristin Antun
Miljøpartiet De Grønne
40
Spørsmål 3/17 fra representanten Ketil Nordengen (H) om kunstgressdekke ved Jessheim
videregående skole
Spørsmål
Dato:
Arkivref:
01.02.2017
2017/1718-3
Saksnr
3/17
Utvalg
Fylkesting
Møtedato
13.02.2017
Spørsmål fra representanten Ketil Nordengen (H) om kunstgressdekke ved Jessheim
videregående skole
Som en del av Jessheim Videregående Skole er det vedtatt at Akershus fylkeskommune skal få
opprettet en grusbane i elleverstørrelse for fotball og annen kroppsøving.
Det er et stort behov for kunstgressbaner, og unger i dag er mye mer kresne enn for 20 år siden.
Når vi tilbyr grusbaner er dette ikke veldig populært. Baner av grus er en gammeldags
tankegang og har lite fleksibilitet i sin anvendelighet.
Når det først skal opprettes en ny bane mener man at alle ville fått utbytte av å gjøre den
moderne. Dette er anlegg som også brukes utenfor skoletid. Ved å legge kunstgressdekke vil
f.eks. fotballag, friidrettslag og ikke minst den uorganiserte idretten får en mye mer anvendelig
tumleplass. Det påpekes at samme grunnarbeid må gjøres uansett dekke, og at det ikke er snakk
om undervarmet bane, hvilket ville vært et betydelig dyrere alternativ enn en ordinær.
Kostaspektet ved å legge kunstgress i stedet for grus er marginal, men det vil uten tvil hevet
kvaliteten både for brukerne på dagtid samtidig som alle aktører ville fått et bedre tilbud for
idretten på kveldstid.
Kan ordfører på denne bakgrunn ta et initiativ for å kunne finne hvilke løsningsmuligheter
Fylkeskommunen har for å imøtekomme kravet om et moderne anlegg med Kunstgressdekke
ved Jessheim Videregående Skole?
Hilsen
Ketil Nordengen
Akershus Høyre
41
Spørsmål 4/17 fra representanten Jan Sandal (Ap) om utredning av stasjon ved Avtjerna
Spørsmål
Dato:
Arkivref:
07.02.2017
2017/1718-11
Saksnr
Utvalg
Fylkesting
Møtedato
13.02.2017
Spørsmål fra representanten Jan Sandal (Ap) om utredning av togstasjon på Avtjerna
Planprogrammet for den kommende reguleringsplanen for fellesprosjektet Ringerikebanen og
E16 er nå ute til offentlig ettersyn. Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 23.01 en uttalelse som i
etterkant har vakt betydelige reaksjoner i Vestregionen. Dette skyldes at det i uttalelsen ikke
stilles krav om utredning av alternativer som gjør det mulig med jernbanebetjening av det store
planlagte boligområde Avtjerna i Bærum. Avtjerna er planlagt å få en befolkning på minst
10.000 innbyggere, en størrelsesorden som tilsier ut fra våre vedtatte planer i Akershus, at det
må være en meget god kollektivbetjening av området, fortrinnsvis med jernbane.
Jeg vil på denne bakgrunn spørre fylkesordføreren om det kan vedtas en tilleggsuttalelse om et
slikt krav?
Dette er selvsagt noe uvanlig, men saken er så viktig og samtidig som tiden så knapp at det
rettferdiggjør en slik fremgangsmåte, da der er nå «toget» går i denne saken. Senere er det både
formelt og reelt meget vanskelig å få til en slik jernbanetilknytning for Avtjerna. Et tillegg kan
for eksempel lyde som følgende: Akershus fylkeskommune fremmer krav om at det utredes
alternativer som gjør det mulig å etablere en stasjon som kan gi en jernbanetilknytning for det
store nye boligområdet Avtjerna i Bærum.
Jan Sandal, Arbeiderpartiet
42
Innbyggerspørsmål om batteriferger på Oslofjord-sambandet fra Geir Christensen
Innbyggerspørsmål
Dato:
Arkivref:
06.02.2017
2017/1718-7
Saksnr
1/17
Utvalg
Fylkesting
Møtedato
13.02.2017
Innbyggerspørsmål fra Geir Christensen
Spørsmål til fylkesordfører Solli etter uttalelsene i AMTA i desember.
Det framgår av AMTA at du har mottatt brev fra ordfører Sandberg med kommunestyrets
vedtak av 13/11-14:
KST-132/14 VEDTAK
Nesodden kommune ber Fylkestinget om å sørge for å få utredet spørsmålet om
batteriferger på Oslofjord-samband grundig. Rapporten må beregne miljøgevinster og
økonomiske følger på kort og lang sikt, samt når det er mulig å starte opp med
batteridrift. Rapporten bør foreligge våren 2015.
I møte i fylkeskommunal regi den 07.11.2014 informerte Ruters adm. direktør at
Nesoddfergene skulle gå over til «ikke fossilt» brensel, senest i 2020. Nesodden
kommune ber Fylkestinget å påskynde denne prosessen overfor Ruter.
Ettersom brevet med vedtaket hverken er registrert ut fra Nesodden kommune eller inn
til Fylkeskommunen og spørsmålet ikke er utredet trenger jeg hjelp til å finne ut av
saksbehandlingen. Kan du bidra med å oppklare følgende spørsmål:
1. Når mottok du brev fra ordfører på Nesodden?
2. Hvilken administrativ oppfølging er bestilt? AV hvilken saksbehandler og når?
3. Hvilke politiske organer er saken forelagt og til hvilke møter? Legg gjerne med
referat.
4. Hvilken bestilling angående batteriferger har fylkeskommunen gitt RUTER i forhold
til Nesoddsambandet. Legg ved Bestillingsdokument.
5. Når kan vi forvente rapporten som vi ønsket våren 2015?
43
Geir Christensen
44