Arbeidsgiverpolitiske utfordringer - fra utenforskap til arbeid

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer fra utenforskap til arbeid
Strategikonferansen i Sogn og Fjordane 9. februar 2017
Hanne Børrestuen, Spesialrådgiver KS arbeidsgiverpolitikk
«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»
KS spør:
 Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet,
blir ansatt i ordinære stillinger i kommuner og fylkeskommuner?
 Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere
god og hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb?
Et samfunns- og arbeidsliv i endring
Arbeidsgivermonitoren 2016
Største arbeidsgiverutfordringer i
kommunene
• Sykefravær
• Deltid
• Evne til innovasjon
• Rekruttering av sykepleiere
• Rekruttering av ledere
Arbeidsgiverutfordringer i Sogn og Fjordane
• Mest utfordrende
– Kompetanseutvikling/kompetansemobilisering
– Rekruttering av toppledere
– Evne til innovasjon og nyskapning
• Minst utfordrende
– Samarbeid med tillitsvalgte
– Etikk og samfunnsansvar
Arbeidsgiverpolitiske utfordringer og dilemmaer
• Høyt sykefravær
• Høy deltidsandel
• Høy andel ansatte med nedsatt funksjonsevne
• Stort framtidig kompetanse- og rekrutteringsbehov
– Vi trenger flere - som må jobbe mer
• Behov for å tenke nytt om organisering og oppgaveløsning
• Effektivisering; «mer for mindre»
• Digitalisering
Motivasjon for inkludering
• Udekket kompetanse- og arbeidskraftsbehov
• Økt tjenestekvalitet med større mangfold blant de ansatte (gjenspeile
mangfoldet blant innbyggerne/ de som mottar tjenestene)
• Samfunnsansvar – «alle skal med», forebygge/bekjempe utenforskap
• Samfunnsøkonomisk lønnsomt; arbeid framfor stønad (eks
aktivitetsplikt for sosialhjelp)
Hvem snakker vi om?
•
•
•
•
•
•
Mennesker med nedsatt funksjonsevne
Mennesker med lav kompetanse
Flyktninger
Andre innvandrergrupper
Sosialhjelpsmottakere
Unge som har falt ut av skolen
Hva hemmer og fremmer inkludering? - handlingsrommet
•
•
•
•
•
•
Kvalifikasjonsprinsippet?
Diskrimineringslovgivning?
Fortrinnsrettsbestemmelser?
Tilretteleggingsplikten?
Konsekvenser for arbeidsmiljø og tjenestekvalitet?
Virkemiddelapparatet i NAV?
Tydeligere arbeidsretting i NAV
• NAV må ha både kunnskap og forståelse for arbeidsgiveres
kompetansebehov
• NAV må kunne tilby mer fleksible løsninger og skreddersydde
oppfølgingsløp
• NAV må se helheten i inkluderingsarbeidet
Digitalisering - Arbeidsgiverpolitiske utfordringer og muligheter
–
–
–
–
–
Et samfunnsmessig utviklingstrekk
Virkemiddel for effektivisering
Virkemiddel for kvalitet
Virkemiddel for samhandling
Virkemiddel for inkludering?
Hvilke arbeidsgiverpolitiske utfordringer og muligheter ser vi i den digitale
kommune?
• Organisering og kompetansebehov
• Ledere
• Medarbeidere
• Innbyggerdialog