Talentcamp - Basket.no

Arrangementshåndbok for
Talentcamp
2017 - 2018
Kontaktpersonforprosjektet:BaardStoller
Emailtilkontaktperson:[email protected]
Innhold
1.
Introduksjon.....................................................................................................................................1
1.1
Hva er Talentcamp?..........................................................................................................................1
2.
Dette gjør forbundet.....................................................................................................................2
2.1
Før arrangementet............................................................................................................................2
2.2
Under arrangementet.......................................................................................................................2
2.3
Etter arrangementet.........................................................................................................................2
3.
Krav til lokal arrangør.................................................................................................................2
3.1
Før arrangementet............................................................................................................................2
3.2
Under arrangementet.......................................................................................................................3
3.3
Etter arrangementet.........................................................................................................................3
4.
Arbeidslisten må inneholde......................................................................................................3
5.
Kiosk/måltider.................................................................................................................................3
6.
Program..............................................................................................................................................3
7.
Markedsføring i hallen................................................................................................................3
8.
Økonomi og avvik fra arrangørhåndbok.............................................................................4
1. Introduksjon
1.1
Hva er Talentcamp?
TalentcamperensamlingsarenafornorskbasketsinebesteU14-ogU15-spillere.SpillernekommerfraNBBF
sinefemregioner.RegionenehariforkantavTalentcampenhattsamlingerisinerespektiveregionerogpå
bakgrunnavdissesamlingenesåhardetattutspilleretilTalentcampen.Fordelingenavspillerefra
regioneneserutsomfølger;
Øst:15spiller
Vest:10spillere
Midt:5spillere
Nord:5spiller
Sør:5spillere
NBBF:10spillere
TalentcampenskalfungeresometverktøyforåimplementeregrunnprinsippeneidenNorskespillestilen–
«rødtråd».Vedåsamlespillerefralandetsfemregionervilspillernefåenmulighettilåmålesegmot
landetsandretalenter.Talentcampenholdesiaugustogimai/junidensammesesongen.Talentcampen
fungererogsåsomenuttaksarenaforU15landslaget,uttaketgjøresimidlertidikkeførietterkantav
Talentcampenpåvåren.Talentcampenvilogsågitrenernefordeforskjelligeregioneneenforståelseavhva
deskalvektleggepåregionslagstreningenegjennomsesongen.
1
Kontaktpersonforprosjektet:BaardStoller
Emailtilkontaktperson:[email protected]
2. Dette gjør forbundet
2.1
Før arrangementet
-LagebudsjettforTalentcampene(okt.fornestesesong)
-Inviteretilåsøkepåarrangement–arrangørhåndbokfølgermedsøknaden(jan)
-BefaringvedbehoviforkantavadministrasjonensinnstillingtilstyreiNBBF(jan/feb)
-StyretiNBBFbestemmerlokalarrangørforbeggeTalentcampernestesesong(feb)
-SendeutinformasjonomTalentcamptilregionene(3-4månederfør)
-Påseatarrangørharbekreftettilgjengelighalltid(mai)
-Følgeopplokalarrangørpådetaljplaneneforgjennomføringenavarrangementet(2månederfør)
-SendeutdetaljertinformasjonomTalentcamptilregionene(senest1månedfør)
-Lageogfølgemediedekningsplan(1månederfør)
-Følgeopplokalarrangørpådetaljplanenforgjennomføring(1-2ukerfør)
-Sistegjennomgangmedlokalarrangør(dagenfør)
2.2
Under arrangementet
-Sjekkeatallearrangementskraveroppfylt
-Påseatreklame/annonsererkorrektpresentertihallen(e)
-Væretilgjengeligforlokalarrangør
-Følgeoppsattmediedekningsplan
-Sørgeforattreningenegjennomføresihenholdtilsportsligplan«rødtråd»
2.3
Etter arrangementet
-Lageevalueringavarrangementet(senest1ukeetter)
-Lagetiltaksplanforarrangementet(senest1månedetter)
-Oppdaterearrangementshåndbok(senest1månedetter)
-Utbetalearrangørstøttetillokalarrangør(senest2ukeretter)
-Utarbeideogutbetaleevt.reisestøtte(senest2ukeretter)
-Følgeoppsattmediedekningsplan
3. Krav til lokal arrangør
3.1
Før arrangementet
-Sørgefortilgangtilnødvendigfasiliteter
Hall1:2offisiellebaner(minimum6kurver)
Hall2:2baner(hvishallenbarehar1hovedbanesåmådetværeminimum4sidekurveritillegg)
Møteromtil60personermedprosjektorogstorskjerm
Stedåspiseforinntil100personer
Kiosk
-BekreftetilgangtilnødvendigefasilitetertilNBBF(mai)
-Etablereenarrangementskomitemedleder(ettertildeltarrangement)
-Skissereplanforovernattingstilbud(pågulvellerpå«hotell»)tilNBBF(vedsøknad)
-Sendeutinfoomovernattingstilbud(pågulvellerpå«hotell»)tilregionene–kopitilNBBF(4månederfør)
-GjennomføreforberedendearrangementsmøtemedNBBF-lokaltellerviaskype(2månederfør)
-SistegjennomgangmedNBBF(1dagfør)
-FølgeoppsattmediedekningsplanfraNBBF
2
Kontaktpersonforprosjektet:BaardStoller
Emailtilkontaktperson:[email protected]
3.2
Under arrangementet
-HaenegenarrangementsansvarligsomertilgjengeligunderTalentcampen
-Halleneråpensenest1timeførtreningstart–hverdag
-Klargjøre/riggeogryddehall/møterom/garderober/spiseromgjennomhelearrangementet.
-VaktholdianleggenesombenyttesunderTalentcampen.
-Overnatting;
Søkermåspesifisereomdesøkeromåarrangeremedovernattingpågulvforalledeltakerne(arrangørmå
habrannvaktibyggetsombenyttestilovernatting)elleromovernattingordnesavhverenkeltregion
(hostel/hotell)–arrangørmåskaffeovernattingstilbudfralokalehostel/hotell.
-Måltider;
MåltiderbøristørstmuliggradfølgeOlympiatoppensretningslinjer(beskrivesiegetpunkt)
KioskskalværeåpenunderheleTalentcamp.
Vedovernattingpågulvskaldetsørgesfor4måltiderperdøgn.
Vedovernattingpåhotellskaldetsørgesfor3måltiderperdøgn.
-Stillemedkioskgjennomhelearrangementet–hermådetselgessunnealternativersomf.eks.fruktog
grovebaguetter.
-DetmåværegarderobertilgjengeligforspillernepåTalentcampen,itilleggtiltogarderoberfortrenerne.
Garderobenemåværemerketforgutterogjenter.
-FølgeoppsattmediedekningsplanfraNBBF
3.3
Etter arrangementet
-Riggenedhallogoverlevere/sendemarkedsmaterielltilNBBF(senest1dag)
-Lagerapportfraarrangementet(hvafungerteoghvafungerteikke–innen1uke)
-Sendefakturaarrangørkrav(1uke)
4. Arbeidslisten må inneholde
-Kontaktinfopåarrangementsansvarlig,nattevakt,NBBFsansvarlig
-Oversiktoveråpningstiderforhall,kiosk,måltider
-Planformåltidene
-Planforvakthold/ryddingavanlegget
5. Kiosk/måltider
-ArrangøreransvarligforatdetermattildeltakernepåTalentcampen.Matenskalistørstmuliggradfølge
spesifikasjonenefraOlympiatoppen.
http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/idrettsernaering/faktaark/page7811.html
http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/idrettsernaering/faktaark/media46929.media
6. Program
-HengeoppprogramforTalentcamppågodtsynligesteder,bådeihallendettrenesiogderhvorspillerne
overnatter.
7. Markedsføring i hallen
-SetteoppseilogbannersihenholdtilNBBFssinMarkedsplan.
3
Kontaktpersonforprosjektet:BaardStoller
Emailtilkontaktperson:[email protected]
8. Økonomi og avvik fra arrangørhåndbok
-Arrangørmottarkr.20.000,-forarrangementet.
-Vedovernatting,fordeltakerne,hvorarrangørmåha«brannvakt»såmottardekr.3.000,-perovernatting
-Hvisarrangørikkefølgerkravenesomerlistetiarrangementshåndboken,såkandebøteleggesmedinntil
kr.5.000,-
4
Kontaktpersonforprosjektet:BaardStoller
Emailtilkontaktperson:[email protected]
5