Uttalelse om internasjonalt arbeid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Internasjonalsolidaritetogdemokrati
Fagligerettigheter
Fagligerettigheter,slikdeerdefinertiILOskjernekonvensjoner,måbliendelavdet
internasjonalehandelsregimetslikatbruddvilmedføresanksjoner.ILOs
arbeidstakerstandardermåinnarbeidesiinternasjonalehandelsavtaler.Norske
havnearbeiderehariovertoårkjempetforåbeholdefortrinnsrettentillastingog
lossingsomdeharetterILO-konvensjon137,ratifisertavNorge.LOmåleggemer
tyngdebakderettmessigekravenefrabryggesjauerne.NTLSentralforvaltningenkrever
atnorskebedriftersometablerersegiutlandet,respektererfagligerettigheterogsikrer
reellmedbestemmelsefordeansattesrepresentanter.
Skattpåfinanstransaksjoner
Sammenmedrestenavfagbevegelsen,AttacogandreorganisasjonervilNTL
Sentralforvaltningenjobbeforåfåbreierestøttetileninternasjonalskattpå
finanshandel.NorgesregjeringmåinnføreenskattpåhandelpåOsloBørsogenskattpå
kjøpogsalgavnorskekroner.Inntekteneskalgåtilåbekjempeglobalfattigdom,
klimakrisenoghindrevelferdskutt.Norskemyndighetermåsnaresttainitiativtilen
internasjonalkonvensjonforådemmeoppfordennegativeinnvirkningen
skatteparadiserharpånasjonaloginternasjonalrettsordenogøkonomi.
EØS
NTLSentralforvaltningenserdetsometdemokratiskproblematEØS-avtalenipraksis
binderosstilåovertapolitikkogreglersomvedtasiEU,sidendetikkeerpolitiskvilje
tilåbrukereservasjonsretten.Vikanikkegodtaatnorskarbeidslivslovgivningog
tariffpolitikkblirdiktertfraBrüsselelleratnorsketariffkonflikterbliravgjortavEFTA-
ogEU-domstolen.ILO-konvensjoner,norsketariffavtalerognorskarbeidslivslovgivning
måhaforrangforanEU-regler.
NTLslandsmøtevedtakfra2014omutredningavalternativertilEØS-avtalenogdagens
gjennomføringoghåndhevingavdenne,erlikeaktueltnå.DetbørværeetkravtilLOat
detgjennomføresengrundigutredningavfølgeneavEØS-avtalen,TISAogTTIPigodtid
førLO-kongressen2017.
TISAogTTIP
Detpågårfortidenforhandlingeromenfrihandelsavtalefortjenester(TISA)hvorNorge
deltar,ogenfrihandelsavtalemellomEUogUSA(TTIP)hvorNorgeikkeerpart.
Dersomforhandlingeneførerfremvilbeggeavtalenekunnehastorbetydningfornorsk
industri,næringslivogoffentligsektor.TTIPvil,selvomviikkeerpartieneventuell
avtale,fåstorbetydningfornorsklovgivningfordifellesEU-ogUSA-reglerpåvirkerEUdirektiversomkommertilNorgegjennomEØS-avtalen.VikreverfullåpenhetiTISAforhandlingene,noesomtilnåharværtfraværende.TISA-ellerTTIP-avtalenemåikke
inneholdenoenliberaliseringersomsvekkerfagligerettigheter,miljøstandardereller
forbrukerrettigheter.Avtalenemåikkeinneholdenoenklausulersombinderopp
framtidigeregjeringer,ogavtalenemåikkeinneholdeakseptforatinvestorerskalfå
50
51
52
53
54
egnetvistesystemerderdekankreveerstatningformuligekonsekvenserav
demokratiskvedtatteloverellerinngåttetariffavtaler.NTLSentralforvaltningenkrever
størreåpenhetomvurderingenesomleggestilgrunnforforhandlingene.Myndighetene
mågjennomføreengrundigkonsekvensutredningavavtalenesbetydningfordetnorske
samfunnet.