Støysonekart fv. 282 Leirpollskogen bru

27/6/0
27/28/0
27/130/0
F282
27/29/0
Støysonekart
Kommentarer og tegnforklaring:
>65
55-65
<55
0/0/0
27/110/0
F282
27/15/0
27/31/0
Støyverdiene er frittfeltsverdier 4m over markhøyde.
Støyverdiene er i henhold til retningslinjene for støy
Lden -verdier (day-evening-night).
Grunnlagsdata:
ÅDT (20 år etter åpning):
fv. 890=500, andel tunge=15%
fv. 282=300, andel tunge=20%
27/31/0
Fartsgrense: 60 km/t
Fordeling over døgnet: 75/15/10.
31/1/0
Støynivå, Lden , for støysoner(dBA)
31/25/0
31/25/0
31/28/0
0/1/0
31/1/0
0/0/0
31/119/0
10
31/41/0
31/23/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
4414
31/28/0
Juovlarovvi
Juovlarovvi
27/1/0
I støykartet er grensen for tiltak innenfor
gul sone. En bolig ligger delvis i gul sone,
dvs. et støynivå på 55 dB Lden. Da
støybelastningen ikke forverres som følge
av ny veg, samt at nivået er så nær
grenseverdien, foreslås det ingen tiltak.
Et næringsbygg ligger også delvis i gul
sone. Det foreslås ingen tiltak for
næringsbygg.
0/1/0
0/0/0
Vurdering
F890
31/1/0
10
F890
31/88/0
4405
31/108/0
4403
4397
4387
31/25/0
31/23/0
31/104/0
4367
31/79/0
4363
15
31/75/0
F890
31/111/0
20
31/28/0
25
25
31/41/0
30
40
45
31/43/0
31/59/0
35