Elektroniske privatarkiv

Fra: Rune Lee [[email protected]]
Til: Per Olav Bøyum [[email protected]];Arne Inge Sæbø [[email protected]]
Kopi:
Sendt: 31.01.2017 16:24:22
Emne: Elektroniske privatarkiv
Vedlegg:
Frå Vik lokalhistoriske arkiv
Til Fylkesarkivet ved P.O.Bøyum og eller G. K. Utmo
No har Vik lokalhistoriske arkiv fått inn eit privatarkiv som ein minnepenn. Det høver svært godt for eit
arkivmagasin med ganske avgrensa lagringsplass. Det er ei ny tid, og ein bør har ein fast ordning for det. Me har
Excell-basert katalogføring. Kva skal skrivast i katalogen, det er vel greit å leggja minnepennen i ein boks i
magasinet. Kva om det ikkje er minnepenn, men kjem som eit e-postbilag eller anna elektronisk laga materiale
som ikkje er fysisk handterbart?
Som før omtala, er det best at VLA har mest mogeleg same ordningar som Fylkesakrivet,då ein kan tenkja seg at
det skal driftast saman mde Fylkesarkivet eller anna tilsvarande organisasjon i framtida. På VLA tenkjer ein mange,
mange år fram i tid i den samanhang, og det er ein viktig grunn til denne e-posten.
På førehand takk for svar.
Med helsing
Rune Lee