PDF - H.M. Aarhønen

Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening
Arkiv : ME
Møtetype
:
Ekstraordinær generalforsamling
Nr.
Tid, sted
:
23.11.2016 16.15, Sentrallbygg 1 S2
Ref. : ME
Tilstede
:
57 personer til stede, 52 stemmende
Post
Sak
0
Orientering om prosedyrer
:
02
Frist/ansvar
Kanzler gikk gjennom saksliste og orienterte om prosedyrer:
- Generalforsamlingen er H.M. Aarhønen – Bygningslinjens forenings
høyeste organ
- Møteregler: 2 minutter for innlegg, 1 minutt for kommentar. 2
kommentarer pr innlegg
- Det vil ikke være anledning til å komme med kommentarer på
kommentarark som skal vær gitt ut til alle.
- Godkjenning ved stemming
- Spørsmål til statuttene skal kun være oppklarende
1
Godkjenning av saksliste og innkalling
Saksliste er godkjent ved akklamasjon
Innkalling er godkjent ved akklamasjon
2
Valg av ordstyrer
Kanzler Petter Jakola valgt som ordstyrer ved akklamasjon
3
Valg av referent, protokollvitner og tellekorps
Referent: Notarius Publicus Mari Eggan valgt ved akklamasjon
Protokollvitner: Sondre Balstad og Mak Cemalovic valgt ved akklamasjon
Tellekorps: Marcus Nilsen, Nina Eklo Kjesbu, og Ingebjørg Hovland
Evang valgt ved akklamasjon
4
Omstrukturering
Gustav Gunnerud tar over for å presentere statuttene og
Omstruktureringkomitéens arbeid
1 Innføring i komitéens arbeid
Omstruktureringen ble starter opp i 2014, da den første
Omstruktureringskomitéen ble laget. Det ble valgt en ny komite på
generalforsamling i 2015 som i løpet av høsten 2015 jobbet med å
innhente informasjon.
Generalforsamling 2016, da ble ny struktur vedtatt, og
omstruktureringskomitéen har jobbet videre, til i dag, og skal nå
forhåpentligvis generalforsamlingen vedta de nye statuttene.
Hovedmålet til komitéen er: «Legge til rette for en fungerende
organisasjon basert på den nye strukturen f.o.m. generalforsamling 2017»
Prinsipper for oppbygging av linjeforeningen
Side 1 av 7
Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening
1 Statutter
Vedtas av genralforsamlingen
2 Stillingsbeskrivelser og styringsdokumenter
Vedtas av Hovedstyret
3 Notater
Lages av vervinnehaver og omhandler for eksempel erfaringsskriv
Hvordan de har arbeidet
o Faste møter hver uke
o Diskusjonsmøter
o Kontortider og minglemøter
o Møter med styrer og andre ledd i organisasjonen
o Høyhetssamling
Veien videre
o Vedtak av statutter på ekstraordinær generalforsamling
o Diskusjonsmøte om statuttene i januar/februar der kommentarene
fra i dag tas opp
o Utarbeide styringsdokumenter frem mot generalforsamling
o Erfaringsoverføring med Hovedstyret
Lyst på mer informasjon?
o
o
o
o
o
o
2
Nyhetsklukk
Nettsiden, aarhonen.no
Spør OmKom
Kom på møter
Bli med på facebook
Se på plakater som henger rundt om kring på Lerka
Statutter
Har hatt ett arbeidsutvalg bestående av fire personer som har laget et nytt
oppsett og en ny inndeling. Statuttene går mer på drift av foreningen, og er
delt inn i kapitler basert på de forskjellige delene av driften. Ting som går
på spesifikke styrer eller stillinger er flyttet til styringsdokumentene.
Har jobbet med å finne løsninger på det som ikke har fungert og videreført
det som har fungert bra så langt, og dermed statuttfeste dette.
I skriveprosessen har man basert seg på et premissdokument, der man har
hatt problemstillinger og premisser man kunne støtte seg på.
Statuttene er enda ikke helt ferdig, og må jobbes videre med når man ser
hvordan de fungerer i praksis.
Statuttene skal være mer overordnede og skiller mellom virksomhet og
drift. Virksomhet – det vi har, og organisasjon – driften som vi har.
Kapittel 1: Navn og formål – Jens Christian Rognlien
Valgt å legge inn navnet til linjeforeningen, og å presisere hva som er de
godkjente forkortelser, sånn at dette skal være lett for folk å vite, og at
man ikke skal blande linjeforeningen og Hennes Majestet.
Side 2 av 7
Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening
Formål har samme grunnprinsipp som i 1913.
Kapittel 2: Organisasjon – Eivind Lindseth
Har jobbet for å innføre generelle bestemmelser for dokumentstruktur, noe
som er viktig, men det endrer ingenting.
Dokumentstrukturen var før delt inn i to nivåer, statutter og notater. Dette
er det blitt endret på ved å legge til styringsdokument, som er
stillingsbeskrivelser og styringsdokumenter for gjenger og undergrupper,
som kan endres ved vedtak i HS.
Det har blitt prøvd å definere «medlem» på god måte, noe som har ført til
ønsket om å fjerne medlemskap i HMA, og innlemme alle byggstudenter
som medlemmer.
Man har også to andre typer medlemmer. Alumnimedlemmer, de som har
fullført mastergraden og er ferdig på NTNU, og Høyheter i HMA.
Hovedstyret får en ny oppbygning, og det vil nå bli ett styre i
linjeforeningen i stedet for fem.
Hovedstyret består av 8 personer, noen stillinger er slått sammen, og det er
ført inn noen nye. Man skal nå ha to navn på hver stilling, en beskrivende
tittel, som kan brukes utad, og en formell tittel som man bruker innad i
linjeforeningen.
Har også sett på Regenten og prøvd å beskrive hvordan det er i dag.
Kapittel 3: Generalforsamling og valg – Gustav Gunnerud
Generalforsamling skal holdes en gang i året, på våren, og det vil noen
gang også bli behov for ekstraordinære generalforsamlinger.
Generalforsamling er ikke optimalt nå, og man ønsker å behandle saker
ordentlig og ta opp ting som omhandler linjeforeninga.
Det er derfor viktig at det varsles i god tid i forveien, noe som skal sikre
god saksbehandling.
Minst 5 % av medlemmene må være til stede for viktige avgjørelser.
Det er nå kun 12 personer som velges på generalforsamlingen. Disse må
bli valgt inn med minst 50 % flertall.
Hvis det skal stemmes over endring i statuttene må man ha 2/3 flertall.
Stor endring: generalforsamling skal ikke brukes på å diskutere statuttene
og formuleringer. Derfor er det viktig med varsling god tid i forveien.
Valg i linjeforeningen (ikke spesifikt i statutter)
De som ikke velges på generalforsamling er gjengstyrer, undergrupper og
gjenger. Disse skal alle levere en søknad for deretter å bli kalt inn til
intervju. Alle som søker skal få komme på intervju. På intervjuet bør det i
hvert fall være ny og gammel leder for gruppen og gammel innehaver av
stillingen. Koordinator har ansvar for å arrangere et fordelingsmøte.
Fra før har det vært litt lite styring på opptaket, derfor har det noen ganger
ført til at man kan ha blitt tatt opp i en gjeng som har søknadsfrist før en
annen, mens man kanskje hadde størst ønske i å være med å den siste.
Kapittel 4: Virksomhet og verdier
Beskriver hovedlinjer og aktivitet og store verdier.
Side 3 av 7
Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening
Stor utfordring fra tidligere å definere de forskjellige gjengene,
undergruppene og styrene. Disse har nå blitt definert:
Undergruppe: En varig gruppe som beriker Aarhønen og studentene
Gjeng: Gjengene er knyttet til medlemmer i Hovedstyret
Komité: Komitéer er tilknyttet en tidsbegrensede arbeidsoppgave
Dette vil si at AKT, Hytta, Kroa, Industrikontakten, Fondet og
Hedersmerket vil fortsette og driftes videre som i dag.
Kapittel 5: Oppløsning
Dette er helt nye paragrafer. Det var før et lite punkt i Fondstatuttene om
mangel på drift, men på det tidspunktet var ikke drift definert. Derfor er
det nå innført nye definisjoner, som hva drift er.
Det er nå nedskrevet hva som skjer hvis det ikke skulle være drift i
linjeforeningen, hva som skal skje med relikvier, hytta, og verdier.
Det er også beskrevet hvordan en eventuell oppløsning skal foregå, det er
ikke et scenario en kan se for seg, og er derfor ikke veldig detaljert
beskrevet.
Poenget med paragrafen er at ingen byggstudenter skal få en fordel av at
linjeforeningen legges ned.
3 Kort pause
4 Tilbakemelding og spørsmål
Vil høre hva det spørres om og kommes med av kommentarer. Det
diskuteres punkt for punkt.
Eks: Innlegg
-
Kommentarer
Hvis dette blir vedtatt, kan det komme med statuttendringer til
generalforsamling.
1.3 og 2.4 HS kan innvilge andre personer medlemskap
- Studenter som ikke går på bygg men har byggfag, eller ansatte på
instituttet, kan ha byttet linje, men fortsatt med
- Alumni, kan være de som har tilknytning
Kan ikke vedta noe som ikke er lagt inn på
-
Står under generalforsamling 3.1 siste setning
Mistillitsforslag, må det innkalles til ekstraordinær generalforsamling
(med det samme)?
-
Må innkalles til ekstraordinær generalforsamling
Eks gen har da mulighet til å avsette noen, men det må være varslet
Er en autoritet som ikke har vært tilgjengelig før
Hvis ett mistillitsforslag, det blir ikke innkalt, men 5 % av medlemmene
kan innkalle til generalforsamling
Det er ikke noen krav til hvor mange som skal være på genfors, kan
fortsatt gjennomføre valg, men statuttene må ha minst 2/3
I 3.2 henvise til 3.1, burde i så fall være 3.3
Misstilitsforsvag må enten ha 5 % av medlemmer, HS eller Regent
Intensjon: ha mulighet til å ta grep hvis noen bryter med intensjon
Side 4 av 7
Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening
Saksliste 3.2 – Det står ikke noe om godkjenning av budsjett og regnskap,
og årsberetning. Det burde også skrives hvordan budsjettforhandlinger
gjennomføres.
-
Uenig i at det burde være detaljer knyttet til budsjettforhandlinger
Økonomistyringsdokumenter jobbes med.
Hele økonomi for linjeforeningen et helt år
Regentparagraf – kan gripe inn ved underslag?
-
Det står ikke direkte
Kanzler er økonomisk ansvarlig, sammen med HS
Underslag bryter da med mange av grunnprinsippene
Jobbet for at regent kan gripe inn å referere til statuttene og eventuelle
brudd
Formulering 2.6.7 HS – tydeliggjøre, med Aarhønens
organisasjonsnummer
Styringsdokumenter – hvem er de tilgjengelig for?
-
Alle må ha tilgang til det
Alle buggstud må kunne gå inn å se på disse
Ligge på nettsiden under dokumenter
Per dags dato har alle tilgang til de som er
Presisering: Burde spesifiseres i statuttene
Berørte parter skal varsles ved endring i styringdokumenter
Dette blir en mer aktiv bruk av HS
Regent og mistillitsforslag
-
Kanzler økonomisk ansvarlig
IK økonomi kan i teorien kjøpe en bil
Det skal jobbes for byggstudentenes beste
Hvordan presisere det best, det ligger underforstått
Det som hittil ligger i styringsdokument. Det er lagt rammer på hvor de
økonomiske utgiftene skal godkjennes.
-
Regent avsette hvis bryter styringsdokumenter også?
Da er man bare lat
Beløpsgrenser burde nok ligge i statutter
Da må beløpsgrenser oppdateres jevnlig
Regenten: Er fornøyd med formuleringene som ligger inne i forhold til
økonomi og underslag.
-
Fondsstyret skal ha dobbel elektronisk signatur hvis store uttak
Beløp indeksjustert
Referert til økonomistyringsdokumenter som gir grenser
Aarhønehytta er en stor verdi. En gjeng kan kuppe og selge hytta
-
Mistillitsforslaget
Treger ikke å ha verv for å kuppe
Hytta selges ved 2/3 flertall to ganger på rad
Det kunne presiseres hva pengene brukes til ved salg av hytta
Må ha tillitt til generalforsamlingen
Like strengt å selge hytta som å oppløse linjeforeninga
Arhønen har aldri vært så stor som vi er nå, og det gjør et vanskligere,
men et konkret forslag er at regent har veto
Kupping av generalforsamling krever 2/3, og dette er sikret med 5 % av
linjeforening
Legge inn ordet ordinær generalforsamling – det står
Side 5 av 7
Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening
-
Stryke setninger og gjøre endringer basert på det. Alle endringer trer i
kraft når generalforsamling er over, sånn at man ikke kan ha
statuttendring som et punkt og selge hytta etterpå
Varsle til generalforsamling 3.1, hvordan varsle, kan nå folk på veldig
mange måter
-
Det kan legges til noen ord, «i relevante kanaler» «to måneder i forkant»
Det burde komme med at burde varsles minst 5 % - det står alle
byggstudenter
Punkt 2 på generalforsamling, innkalling, det kommer fram hvis det har
vært varslet dårlig
Ikke mulighet til å stille på generalforsamling
-
Ikke anledning til å stemme ved fullmakt
Stille til valg kan man gjøre uansett
Fondsstyret – alumni ikke medlemmer
Det er bare å legge inn et unntak for Fondsstyret
Føringer 4.10. Hederstegnes egne statutter
-
De finnes, må skrives om til neste høst
Ligger på dokumenter på Aarhønen
Har fokusert på det som må endres for å velge inn folk i februar
H.M. Aarhønen kan være en forkortelse?
-
Dette er Hennes Majestet
Være litt konsekvent i forhold til hvem man mener, derfor er dette
presisert
I logoen står det kun H.M. Aarhønen
Vi lar dette modnes
Hvor mange er 5 %
-
Aktive medlemmer på byggstudiet, IVT har lister
HS kan oppnevne medlemmer
Hvis det er mange andre medlemmer
Aarhønens nettside, men kan ha bruker uten medlemskap
De som er på utveksling, de telles med hvis de står som aktive
Ha 5 % som grense er for å få et engasjement, må jobbe for å få folk til å
komme
Må finne akkurat antall på hvor mange som er medlemmer
Valg 3.7. medlemmer kan ikke inneha mer enn ett HS-verv
-
Generalforsamling er høyeste organ
Lite aktivitet – da kan det hende en må ha flere stillinger
Presisert da det er de mest arbeidskrevende oppgavene
Det er på grunn av vedtakene i HS, kan endre styringsdokumenter, derfor
kan en ikke ha flere stemmer
Hvis ikke nok personer stiller på generalforsamling, kun 6 stykk som blir
valgt inn
Har en paragraf, ekstra generalforsamling
5 Vedtak
Forslag til vedtak «Statuttene godkjennes slik at ny struktur kan tre i kraft
f.o.m. ordinær generalforsamling 2017. Innspillene til statuttene tas med
til diskusjonsmøte i januar/februar.»
Side 6 av 7
Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening
For: 50
Imot: 0
Blank: 2
Vedtaket er godkjent med over 2/3 flertall.
5
Eventuelt og møtekritikk
Man bør gjenta kommentarer fra salen hvis de ikke er hørt av alle, noen
snakker svakt.
Protokollvitner:
Dato:
Dato:
____________________________
Mak Cemalovic
_______________________________
Sondre Balstad
Side 7 av 7