Blommenholmveien 1

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering i Bærum. Det
kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid (jfr. pbl. §§ 12-1 og
12-8): Blommenholmveien 1, 1B, gnr/bnr 9/22 og gnr/bnr 9/319,
Blommenholm i Bærum kommune
I medhold av plan og bygningsloven (pbl.) § 12-8 varsles oppstart av privat
detaljregulering for Blommenholmveien 1 og 1B. REMA Etablering Midtre Østland AS
ønsker å omregulere området til formål forretning. Eiendommene er i dag uregulerte,
med unntak av et mindre areal som er regulert til kjøreveg. REMA Etablering Midtre
Østland AS ønsker å oppføre butikklokaler med et salgsareal på 800 m² med tilhørende
anlegg for REMA 1000. Etablering av forretning innebærer å rive eksisterende
bebyggelse. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning. Endelig
avgrensning av planområdet er en del av arbeidet med planen. Avklaringer i forbindelse
med adkomst, gang og trafikkavvikling skal også vurderes.
Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 3.3.2017 rettes til forslagsstillers
kontaktperson: LINK Arkitektur AS v/ Martin Rasch Ersdal, Postboks 469, 1327
Lysaker. Tlf. 402 23 384 eller epost: [email protected]
Følg saken på Bærum kommunes hjemmesider: www.baerum.kommune.no.