Godkjenning av møtebok og referatsaker.

SAKSFRAMLEGG
Sakshandsamar:
Arkivsaksnr.:
Karin Leirdal
14/3027
Arkiv:
Godkjenning av møtebok og referatsaker.
Rådmannen si tilråding:
Informasjon frå administrasjonen i fellesmøte:


Budsjett 2015, Økonomiplan 2015 – 2018, Planleggingsprogram 2015 – 2018.
Kommuneplanen arealdelen.
Framlagt:

Eldrerådskurs måndag 26. – torsdag 29. januar 2015. Invitasjon og program.
Godkjenning av møteboka frå møte den 21.10.2014.
Val av to til å skriva under på protokollen.
Dato:
Jarle Skartun
rådmann
Anita Bjørk Ruud
leiar servicetorg
___________________________________________________________________________
Særutskrift skal sendast:
m/kopi til: