BU_notat om oppfølging av forslag om sykkeltiltak

Oslo kommune
Bydel stovner
Administrasjon
Notat
Til:
Fra:
Saksbeh:
Telefon:
Bydelsutvalget
Miriam Olsbø
Dato:
Vår ref(saksnr): 201500317-33
611.5
Arkivkode:
OPPFØLGING AV FORSLAG OM SYKKELTILTAK BYDEL STOVNER
BU-leder har bedt om en orientering om Bydel Stovners arbeid med sykkeltiltak
med utgangspunkt i Bydelsutvalget vedtak fra BU-møtet 09.06.16:
«Bydelsutvalget tar forslag om sykkeltiltak i bydel Stovner til orientering.
Bydelsutvalget mener det er viktig at forholdene i bydelen legges til rette slik at
flere bruker sykkel som fremkomstmiddel. Et ledd i dette arbeidet kan være at det
etableres et sted der man kan få reparert og vedlikeholdt sykler, og der man kan få
kjøpt og solgt brukte sykler. Bydel Vestre Aker har et slikt tilbud som kan være en
modell også for vår bydel. Bydelsutvalget ber administrasjonen vurdere om det er
mulig å etablere et slikt sykkelverksted for eksempel i forbindelse med
motorsenteret eller et annet sted i bydelen.»
Bydelsutvalgets vedtak ble oversendt Sykkelprosjektet i juni 2016.
Bydelen deltok på en sykkelworkshop i regi av Sykkelprosjektet 19.01.17. Det er
etablert en egen kontaktperson for bydelssatsingen, og 20 millioner er tiltenkt dette
arbeidet.
Bydel Stovner
Bydel Stovner har fulgt opp følgende tiltak i 2016:
 Nye sykkelstativer i bydelen
 Arbeid med siste lenken av sykkelvei langs Fossumveien
 Kartlagt behov for elsykkel blant bydelens ansatte
 Satt opp ett av to sykkelskur for elsykkel
 Gjennomført Sykle til jobben-kampanje internt blant
bydelens ansatte
 Gjennomført arrangement på Sykkelens dag 30.april for
barn og unge på Haugenstua
Bydel Stovner planlegger oppfølging av følgende tiltak i 2017:
 Sette opp sykkelskur nummer to
 Kjøpe inn elsykler til bydelens ansatte
 Gjennomføre sykkelkurs for bydelens befolkning
 Belysningstiltak langs Tokerudbekken
2

Undersøke muligheten for et sykkelverksted og sted for
kjøp/salg av brukt sykkel i forbindelse med Motorsenteret
eller annet sted i bydelen.
Når det gjelder innkjøp av elsykler har bydelen ventet på en sentral
samkjøpsavtale. På sykkelworkshopen ble det informert om at denne avtalen ikke
vil være klar før til sommeren, og at sykler da vil kunne kjøpes inn tidligst i
august. Det vurderes derfor å gå til innkjøp av sykler uavhengig av en slik avtale.
I sammenheng med Bydelsutvalgets vedtak om å se på muligheten for et
sykkelverksted og sted for kjøp/salg av brukte sykler, kan det være aktuelt å
gjennomføre en behovskartlegging for å sikre at man iverksetter riktig tiltak. Det
kan også være hensiktsmessig å se på muligheten for utlån av sykkel slik at man
legger til rette for at alle får tilgang på sykkel, uavhengig av økonomi.
Det er mange eksempler å se til, og i så måte mange potensielle
samarbeidspartnere. Bydel Grorud ønsker å gjennomføre en kartlegging av hvorfor
folk ikke sykler, og man kan kanskje tenke seg en lignende kartlegging her på
Stovner. Bydel Alna har en veldig populær utlånsordning av sykler på Furuset
bibliotek som man kan høste erfaring fra. Bydel Vestre Aker har som
Bydelsutvalget er kjent med, en ordning med kjøp/salg av brukte sykler kombinert
med verksted.
Administrasjonen har sett på muligheten for å opprette et sykkelverksted, gjerne
kombinert med en utlånsordning i allerede eksisterende lokaler på Haugenstua.Vi
har innledet en dialog med Motorsenteret. Sykkelreparasjon og utlån som
arbeidstrening, må vurderes i samarbeid med NAV. Organisasjoner og aktører som
har sykkelkompetanse, kan være aktuelle samarbeidspartnere, f.eks.
Stovnerkameratene.