Den gode barnehage og skuleeigar

Eit opplærings- og utviklingsprogram for
politisk og administrativ leiing
Mars 2017 – juni 2018
KS, Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Hordaland
-med GLØD- og GNIST- nettverka som viktige referansegrupper
Den gode barnehageog
skuleeigar
1. samling: 23. og 24. mars 2017
Scandic Bergen City
Kommunalt og fylkeskommunalt barnehage- og
skuleeigarprogram
for
læring, medskaping og utvikling
DIALOGBASERT STYRING
Torsdag 23. mars:
10.00
Velkomen, presentasjon av styringsgruppa og innleiing v/ Sølvi Olrich
Sørebø, KS Hordaland
10.15
Presentasjon av deltakarane
- Kvifor har vi meldt oss på
- Forventningar til programmet- for både politikarar,
administrasjon og hovudtillitsvalde
11.00
Politikk og administrasjon- kva er kven sitt ansvar- rolleklarhet, og
herunder også korleis tolke begrepet trepartssamarbeid? v/ Dag
Langfjæran, KS Konsulent
11.40
Refleksjon rundt borda- kva vil det som kom fram i innlegget ha å seie
for vårt vidare arbeid?
11.50
Pause
12.00
Oppvekst som omgrep for livslang læring i ein inkluderande prosess v/
Dag Langfjæran, KS Konsulent
12.45
Lunsj
13.30
Refleksjon rundt borda- kva vil det som kom fram i innlegget før lunsj
ha å seie for vårt vidare arbeid?
13.45
Nettverk og samhandlingsstruktur i oppvekstsektoren i Sogn og Fjordane
v/ Anders Moen, kommunalsjef Flora kommune og leiar i Skule- og
barnehageutvalet i Sogn og Fjordane i fleire periodar
14.20
Refleksjon rundt borda- kva vil det som kom fram i innlegget ha å seie
for vårt vidare arbeid?
14.35
Pause
14.30
Kvalitetsrapport og bruk av informasjon
v/ Øyvind Lind Kvanmo, UDIR avd. for statistikk og Dag Langfjæran, KS
Konsulent
16:30 til 17:00 Kommunevist arbeid:
- Reflektere over dagens innlegg- korleis kan vi nytte dette i eige
arbeid?
- Jobbe med målsetjinga vi møtte her med i dag - skal noko endrast?
18:00
Middag
Fredag 24. mars:
08.30:
NOU 2016: 14- Mer å hente- Bedre læring for elever med stort
læringspotensial «Jøsendalutvalet» v/ leiar av utvalet, Jan Sivert
Jøsendal, utdanningsdirektør i Drammen kommune
09.15
Refleksjon rundt borda- kva vil det som kom fram i innlegget ha å seie
for vårt vidare arbeid?
09.30
Pause
09.45
Meld. St. 19 (2015–2016)- Tid for lek og læring — Bedre innhold i
barnehagen og Meld. St. 28 (2015–2016):
Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet
v/ Fylkesmannen sitt kontor i Hordaland: Anne Hjermann,
utdanningsdirektør og Grethe Fjeld, seniorrådgjevar
10.30
Refleksjon rundt borda- kva vil det som kom fram i innlegget ha å seie
for vårt vidare arbeid?
10.45
Kommunevist arbeid:
- Setje målsetjinga i ei tidsakse og formulere delmål
- Starte prosessen med å finne tiltak for å nå målsetjingane
- Fastsetje arbeid som skal gjerast i eigen kommune før
neste samling
12.10
Evaluering av samlinga og innspel til ønska tematikk til neste samling
12:30
Skråblikk på barnehage- og skulesektoren v/ Doddo
13.15
Lunsj og vel heim
 Kontaktpersonar:
Sølvi Olrich Sørebø, rådgjevar i KS Hordaland:
Tlf.: 958 52 147, epost: [email protected]
Else Berit Kyte, kommunalsjef oppvekst, Voss kommune og KS
Hordaland sin representant i nasjonalt grunnskulefagleg nettverk:
Tlf.: 992 07 109 epost: [email protected]
 Neste samling:
03. og 04. oktober
Stad: Bestemmast i plenum under 1. samling