Strategisk Plan

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Strategisk Plan
Skøyen skole
2017
Strategisk Plan- Skøyen skole - 2017
Innhold
Skolens profil.................................................................................................................................................... 3
Oppsummering Strategisk plan......................................................................................................................... 4
Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet....................................6
Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære
og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet....................................................................8
Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing........................................10
Flere elever skal delta i Aktivitetsskolen. AKS skal, i samarbeid med skolen, bidra til mer læring, gode
norskspråklige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske utvikling...............................................................12
Osloskolens ledelse skal ha høy grad av gjennomføringskraft, som sikrer utvikling og forbedring.................14
Oslo kommune
Side 2 av 15
Strategisk Plan- Skøyen skole - 2017
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Skøyen skole
minOsloskole.no
Skolens profil
Skolens profil
SKØYEN SKOLE – en viktig del av livshjulet.
Gjennom denne visjonen vektlegger vi tilstedeværelse i det enkelte menneskes liv og forankring til
kultur og Vigelandsparken. Vi kjennetegnes ved at vi er inkluderende, kunnskapsrike, kulturbevisste,
interaktive, nysgjerrige, engasjerte og glade. På Skøyen har vi en helhetlig organisering.
Dette betyr at vi jobber tett i team, utnytter den enkelte lærers fagkompetanse og gir elevene en
differensiert og tilpasset skolehverdag. Vurdering for læring og utvikling av klare kriterier for hva som
forventes, gjør at våre elever hele tiden vet hva målet er med sitt arbeid. Dette gir motivasjon og
arbeidsglede. Der elever trives, lærer de og der elever lærer, trives de.
Skolen oppnår meget gode resultater gjennom fokus på relasjoner mellom lærer og elev, lesing i alle
fag, tydelige tilbakemeldinger til den enkelte og tett samarbeid med foreldrene.
Oslo kommune
Side 3 av 15
Strategisk Plan- Skøyen skole - 2017
Oppsummering Strategisk plan
STRATEGISK PLAN FOR SKØYEN 2017
Skrivekløe og digitale ferdigheter i en lærende organisasjon
Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet
Risikofaktor (R1): Skriving er ikke godt nok utviklet som grunnleggende ferdighet
Tiltak: Skriving som redskap for læring i alle fag
Aktiviteter:
• Følge normprosjektet til Kjell Lars Berge
• Bruke forutsigbare vurderingsformer i skriving
• Få skriving inn som eget punkt på leseopplæringsplanen
Risikofaktor (R2): Manglende helhetlig systematikk for tett oppfølging av elevenes leseprogresjon
Tiltak: Systematisere helhetslesing
Aktiviteter:
• Kursing i utviklingstid i hele personalet
• Kurs for ressurslærere
• Fagansvarlige deltar i nettverk
• Internt arbeid på team
Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele
skoleløpet
Risikofaktor (R1): Ulik kvalitet på bruk av IKT i undervisningen og bruk av itslearning
Tiltak: Pedagogisk bruk av IKT i alle fag
Aktiviteter:
• Pedagogisk bruk av IKT i fagforum og som fast punkt på teammøte
• Faste møter og fagdager for Superbrukere
• IPad en til en på et trinn
• Koding inn som valgfag på 7. trinn
• Veiledning og kurs på trinn og i fagforum
• Nettvett uke for hele skolen våren 2017
• Bruke itslearning rettet mot elever med oppgaver, infosider og ressurser
Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing
Risikofaktor (R1): Ulik kvalitet på klassemøter og holdningsskapende arbeid
Tiltak: Innføre "Det er mitt valg"
Oslo kommune
Side 4 av 15
Strategisk Plan- Skøyen skole - 2017
Aktiviteter:
• Følge opp kurset "Det er mitt valg"
• Lage oversikt over ukentlige klassemøter
• Bruke lekene i utviklingstid
• Lage foreldremøteplan med innhold fra Mitt valg
Flere elever skal delta i Aktivitetsskolen. AKS skal, i samarbeid med skolen, bidra til mer læring, gode norskspråklige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske
utvikling
Risikofaktor (R1): Lærere og Aksere er ikke godt nok samkjørt og kjent
Tiltak: Lage årshjul for møtepunkter og samarbeid
Risikofaktor (R2): Aktivitetene som tilbys i AKS-tiden er for lite målrettet
Tiltak: Opprette ressursgrupper med utgangspunkt i de ansattes korrespondanse
Aktiviteter:
• Kartlegging av den enkeltes kompetanse
• Nytt kurs- og aktivitetstilbud
• Innføre planleggingstid for de ansatte
Osloskolens ledelse skal ha høy grad av gjennomføringskraft, som sikrer utvikling og forbedring
Risikofaktor (R1): Ulik kvalitet på undervisningen
Tiltak: Kollegavandring
Aktiviteter:
• Plangruppa er med utvikle hensiktsmessig kollegavandring
• Lage plan over ressursbruk
• Utvikle et skjema for før- og etterveiledning
• Ønsker for kollegavandring tas opp i medarbeidersamtalen
Oslo kommune
Side 5 av 15
Strategisk Plan- Skøyen skole - 2017
Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet
Oslo kommune
R1
Skriving er ikke godt nok utviklet som grunnleggende ferdighet
R2
Manglende helhetlig systematikk for tett oppfølging av elevenes leseprogresjon
Side 6 av 15
Strategisk Plan- Skøyen skole - 2017
Risikovurderinger
Risiko
Risikoreduserende tiltak
Indikator
Skriving er ikke godt nok utviklet som grunnleggende ferdighet
-Skriving som redskap for læring i alle fag
Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3
Nasjonal prøve i norsk lesing, 8. trinn, nivå 4 og 5 - avgiverskoler
Manglende helhetlig systematikk for tett oppfølging av elevenes
leseprogresjon
-Systematisere helhetslesning
Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1
Osloprøve lesing 6. trinn, andel elever på mestringsnivå 1
Oslo kommune
Side 7 av 15
Strategisk Plan- Skøyen skole - 2017
Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke
kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
R1
Oslo kommune
Ulik kvalitet på bruk av IKT i undervisningen og bruk av its
Side 8 av 15
Strategisk Plan- Skøyen skole - 2017
Risikovurderinger
Risiko
Ulik kvalitet på bruk av IKT i undervisningen og bruk av its
Oslo kommune
Risikoreduserende tiltak
-Pedagogisk bruk av IKT i alle fag
Indikator
Osloprøve i digitale ferdigheter 6. trinn, andel elever på
mestringsnivå 1
Osloprøve i digitale ferdigheter 6. trinn, andel elever på
mestringsnivå 3
Side 9 av 15
Strategisk Plan- Skøyen skole - 2017
Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing
R1
Oslo kommune
Ulik kvalitet på klassemøter og det holdningsskapende arbeidet
Side 10 av 15
Strategisk Plan- Skøyen skole - 2017
Risikovurderinger
Risiko
Ulik kvalitet på klassemøter og det holdningsskapende arbeidet
Oslo kommune
Risikoreduserende tiltak
-Innføre Det er mitt valg
Indikator
Motivasjon (Elevundersøkelsen)
Trivsel (Elevundersøkelsen)
Mestring (Elevundersøkelsen)
Læringskultur (Elevundersøkelsen)
Mobbing – Mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere
(Elevundersøkelsen)
Side 11 av 15
Strategisk Plan- Skøyen skole - 2017
Flere elever skal delta i Aktivitetsskolen. AKS skal, i samarbeid med skolen, bidra til mer
læring, gode norskspråklige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske utvikling
Oslo kommune
R1
Lærere og Aksere er ikke godt nok samkjørt og kjent
R2
Aktivitetene som tilbys i AKS-tiden er for lite målrettet
Side 12 av 15
Strategisk Plan- Skøyen skole - 2017
Risikovurderinger
Risiko
Risikoreduserende tiltak
Lærere og Aksere er ikke godt nok samkjørt og kjent
-Lage årshjul for møtepunkter og samarbeid
Aktivitetene som tilbys i AKS-tiden er for lite målrettet
-Opprette ressursgrupper med utgangspunkt i de ansattes
kompetanse
Oslo kommune
Indikator
Side 13 av 15
Strategisk Plan- Skøyen skole - 2017
Osloskolens ledelse skal ha høy grad av gjennomføringskraft, som sikrer utvikling og
forbedring
R1
Oslo kommune
Ulik kvalitet på undervisningen
Side 14 av 15
Strategisk Plan- Skøyen skole - 2017
Risikovurderinger
Risiko
Ulik kvalitet på undervisningen
Oslo kommune
Risikoreduserende tiltak
-Kollegavandring
Indikator
Nasjonal prøve i engelsk lesing, 5. trinn, nivå 3
Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 3
Side 15 av 15