Martin Markmanrud, Per Olav Horne og Elin

Bylogistikk i Drammen
Presentasjon til bylogistikkprogrammet, Vegdirektoratet
6. februar 2017
Martin Markmanrud - Byplan
Per Olav Horne – Veg, Natur og Idrett
Elin Beate Børrud - Byplan
Utfordringer bylogistikk
Varelevering i sentrum
Planlegging
Prosjektering
Godstransport i by
Bygging
Forvaltning,
drift og
vedlikehold
Utfordringer i Drammen
(Kommuneplanen vedtatt okt 2015 )
Kapasitetsproblemer i trafikken i rushtiden
Sårbart vegsystem mht stengte tunneler og bruer - lang omkjøring
B- og C-områder der vi på sikt ønsker oss annen type virksomhet
Liten plass til nye C-områder
Godsterminalen i Nybyen
Varelevering Bragernes
08.02.2017
5
Regulering av kjøremønster i gågatene
08.02.2017
6
… og alltid noen praktiske utfordringer
Samarbeid, koordinering og medvirkning
Kommunen tillegges en
koordinerende rolle. Men det
er utfordrende å danne fora
som ivaretar de riktige
aktørene i hele bredden av
fagområdet og på rett sted i
prosessen.
Biler
Uteservering
Varelevering
Kampen
om
arealene
Gående
Busser
Syklende
DRMK
Byplan
Transportørene
Forskningsog
fagmiljøer
DRMK VNI
God
bylogistikk
De
næringsdrivende
Drammen
parkering
Politiet
Statens
vegvesen
Arbeid av interesse for andre?
• NORSULP-prosjektet (TØI): 3-årig, 8 kommuner. Formål å
utarbeide en veileder for bylogistikkplaner tilpasset norske
forhold.
• BYLIV: 5-årig utviklingsprogram (2015-2019) for å styrke byliv
og publikumsrettet næring i Drammen sentrum. Varetransport
er ett av flere tema. Prøveprosjekt med konsolideringssenter?
Avhengig av midler utenfra. Byen vår Drammen, Insam, TØI,
Posten/Bring, Drmk.
• Byromsstrategi
• Parkeringsstrategi
• Arbeidsgruppe for varelevering i sentrum (Byplan og VNI,
Drammen parkering KF, Politiet, LUKS, Byen vår Drammen, 2
kjøpesentra i sentrum, arbeidstilsynet.
Ønsker for bylogistikkprogrammet?
• Tiltak innen alle plannivå (fra overordnet planlegging helt ned
til forvaltning, drift og vedlikehold)
• Samarbeid, koordinering, medvirkning, organisering - hvordan
skape gode fora på rett sted i prosessen?
• Typiske målkonflikter og hvordan løse dem. Gode eksempler,
både på organisering/samarbeid og praktiske løsninger.
• Data og statistikk – hvordan måle og følge opp god
bylogistikk?
Takk for oss!