Godstransporten i byene – utvikling av tallgrunnlag for planlegging

Godstransporten i byene – utvikling
av tallgrunnlag for planlegging
Inger Beate Hovi & Elise Caspersen
Referansegruppemøte Bylogistikkprogrammet
Mandag 6. februar 2017
Hva jobber vi med?
1. Kjørelengdedata
2. Varestrømmer
3. Forsinkelseskostnader
4. Kartlegging av godstransport i Groruddalen (Elise)
Vil presentere noe fra punkt 1, 2 og 4 her
Side 2
Kjøretøybestand og kjørelengdedata
 Alle godsbiler (vare- og lastebiler)
 KM fra periodisk kjøretøykontroll
 Tekniske data om bilene fra Autosys
 Euroklasse
 Fremdriftsteknologi
 Informasjon om den individuelle bil
 2015-data
 Bearbeiding av rådata
 Korrigert for lokasjon til leasingfirma vs bruker av bilen
 Klassifisert bilene etter kategori og størrelse
 Store/små
 Klasse 1 / klasse 2
 Biltype
 Eksempler for 8 byer
 Tar gjerne innspill til relevante figurer/tabeller
 Foreløpige resultater
Side 3
Andel av godsbiler og kjørte km etter Euroklasse
Andel av antall biler:
Andel av kjørte km:
Side 4
Små og store godsbiler etter Euroklasse og by
Små godsbiler, under 3,5 tonn NL
Store godsbiler, over 3,5 tonn NL
Side 5
Små godsbiler: Andel etter bilkategori
Side 6
Andel av trafikk med små godsbiler som er gods/tjeneste-/persontransport?
Side 7
Antall elektriske varebiler etter by og alder
Side 8
Utfordring i datagrunnlaget
Side 9
Varestrømmer
 SSBs varetransportundersøkelse grunnlag for tonn og antall sendinger
til/fra og internt i:
 Byområder
 Byer
 Innerbyer
 Inndelt etter næring for leverandør
 Inneriksleveranser
 Tall i tonn og sendinger
 Tar gjerne innspill til relevante næringer/inndelinger
Byområde
Oslo og Akershus
Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg
Skien, Porsgrunn, Siljan
Drammen, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker
Sarpsborg og Fredrikstad
By
Oslo
Bergen
Stavanger
Kristiansand
Drammen
Trondheim
Bodø
Tromsø
Innerby
Oslo, innenfor ring 3
Bergenshus
Midtbyen
Tromsøya
Side 10
Varestrømmer i tonn pr capita til/fra
byene
Side 11
Fordeling næring i Oslo og Bergen
Oslo
Bergen
Side 12
Godstransport i Groruddalen
 Formål
 Utforming og gjennomføring
 Resultater
Side
Godstransport i Groruddalen
Side
Godstransport i Groruddalen
Side
Godstransport i Groruddalen








Næringsaktivitet
Kjedetilknytning
Lagerplass
Tidskritisk gods
Krav til tidspunkt for henting/levering
Varetransport eller servicetransport?
Sender eller mottar?
Antall biler med levering til/fra bedrifter:
 fordelt på ukedag og tidspunkt
 geografisk opprinnelse/destinasjon
 type kjøretøy






33
Mulighet til å påvirke leveransene
Bruk av samlaster/transportør
Egne vare-/lastebiler
Type serviceturer
Antall ansatte/årsverk
Utvendig/innvendig bruksareal
Side
Godstransport i Groruddalen
Side
Fokus på varetransport: bedrifter som sender og/eller
mottar varer
N = 377
Nettoutvalg = 1962
Svarprosent = 20 %
Side
Antall biler med formål å transportere varer til bedrifter
i Groruddalen, fordelt over ukedag og tidspunkt
Side
Antall biler med formål å transportere varer fra bedrifter i
Groruddalen, fordelt over ukedag og tidspunkt
Side
Veien videre
 Freight trip generation models
 Sammenstille data fra spørreundersøkelsen med eksisterende statistikk
 Analyse av godstransporten i Groruddalen
Side