regulering over grunnen (bru), vertikalnivå 3

27/14
F890
27/15
H140_
31/75
4363
N=2386800
31/79
Leirpolls
31/43
31/1
4367
31/104
31/43
31/1
L
27/1
27/15
Juovlarovvi
L
Juovlarovvi
H140_
L
H370_
V2
31/1
#2
L
27/130
#2
o_SVT1
o_SVT1
L
H 140_
o_SKV1
#1
31/23
N=2386700
o_SVT1 F282
27/28
SVT
o_SVT2
_
H140
2
SKV SVT
o_SKV3
31/41
H140_
H140_
31/41
F282
L
#1
V2
31/23
27/1
o_SVT1
#3
F890
4387
V1
10
10
N=2386600
H140_
H140_
15
25
30
35
40
SVT 1
V
T
SV
SK
45
20
27/31
Ø=99300
Ø=99200
31/25
REGULERING OVER GRUNNEN (BRU),
Aust
L
31/25
31/1
27/1
N=2386500
F890
Juovlarovvi
Juovlarovvi
31/1
o_SVT1
N=2386700
4397
31/41
o_SKV2
27/110
31/1
31/25
T
f_SV
H140_
V
31/23
T
f_SK
f_SV
31/23
H140_
f_SKV
f_SVT
o_SVT1
Ø=99900
Ø=99800
Ø=99700
31/59
Ø=99600
Ø=99500
4403
31/108
Ø=99400
Ø=99600
F890
4387
27/31
31/28
Revisjon
Tegnforklaring
Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
SKV
SVT
H140_
Frisiktsone
H370_
Annen veggrunn - tekniske anlegg
§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt
reindrift
L
§12-6 - Hensynssoner
LNFR
§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone
§12-7 - Bestemmelseområder
#
Linjesymbol
Saksnr.
Signatur
Punktsymboler
2025_2016002
Brukar
Planens begrensning
FKB-B og LAS
Bestemmelsesgrense (RpBestemmelseGrense)
Forslag til reguleringsplan for
Fv 282 Leirpollskogen bru med tilstøtende veger
Grense for sikringssone (RpSikringGrense)
Grense for faresone (RpFareGrense)
Illustrasjoner
Saksbehandling i følge plan- og bygningsloven
Regulert senterlinje
Frisiktlinje
Bru
Dato
EUREF89, NTM 28
NN 1954
Saksnr.
Signatur
Kunngjøring oppstart av reguleringsplanarbeid
Periode for høring og offentlig ettersyn
Kilde for basiskart:
Statens kartverk
Behandling i planutvalget
Dato for basiskart:
Sept. 2014
Vedtak kommunestyret
Ekvidistanse
VNV
Dato
N=2386400
1m
Kunngjøring av planvedtak
Kartmålestokk: 1:1000 (A1)
06.02.2017
Deanu gielda/Tana kommune
John B. Njarga
Bjarne Mjelde
R001