Juridiske problemstillinger og tverrfaglig samarbeid for deg som

Basismodul
Juridiske problemstillinger og tverrfaglig samarbeid
Tema
Juridiske problemstillinger og tverrfaglig samarbeid overfor gravide, sped- og
småbarnsfamilier med vansker knyttet til rus, psykisk helse og vold
Målgruppe
Ledere og fagpersonell i kommunale tjenester: Helsesøstre, jordmødre, PPT,
barnevern og andre som i sin arbeidshverdag møter barn og familier i risiko og
familier med kompleks problematikk der samtidighetsprinsipp og strukturert
samarbeid kreves. Fagpersoner på føde/barselklinikk og barneavdeling, BUP, VOP,
TSB, statlig barne- familievern og fastleger.
Antall dager
En dag
Foredragsholder(e)
Jurist hos Fylkesmannen
Kompetansesentrene
Læringsmål
 Kjenne taushetsplikt- opplysningsplikt- og meldepliktregler, avvergelsesplikt,
vite lovgrunnlagets begrensninger og muligheter
 Få eksempler på samtykkearbeid, kjenne til regler knyttet til samtykke på
vegne av barn
 Ha oversikt over aktuelt lovverk, retningslinjer og forskrifter: barnevernloven,
barnekonvensjonen, svangerskapsretningslinjens tematisering av vold, LAR
forskrift og LAR gravide retningslinjen, helsepersonelloven. Helse- og
omsorgstjenesteloven (HOL) og delegert ansvar mht § 10,3
 Journal føring, hva skal i barnets journal, praksiseksempler, journalføring av
kartleggingsresultater
 Individuell- /familieplan og ansvarsgruppearbeid. Samarbeidsavtaler mellom
helseforetak og kommune, koordinatorfunksjoner
 Pakkeforløp
Metode
Undervisning med kliniske eksempler og drøfting av problemstillinger. Det blir lagt
vekt på å illustrere hvordan kunnskapen kommer til anvendelse i praksisfeltet.
Basismodulen er anbefalt i kombinasjon med andre basis/fordypningsmoduler for å
øke tjenestens forutsetning til å identifisere og håndtere vansker på et tidlig tidspunkt.