Les TEK17 - Paragrafnivå - Norske arkitekters landsforbund

TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:1av38
HØRINGSINNSPILLKONKRETEPARAGRAFER
NorskearkitekterslandsforbundogArkitektbedrifteneiNorge
KAPITTEL1.FELLESBESTEMMELSER
§1-1.Formål
Forskriftenskalsikreattiltakplanlegges,prosjekteresogutf.resutfrahensyntilgodvisuell
kvalitet,universellutformingogslikattiltaketoppfyllertekniskekravtilsikkerhet,miljø,helseog
energi.
KOMMENTAR:
Vianbefaleratforskriftsteksteni§1-1endres.
ANBEFALING:
Forslagtilnyforskriftstekst:
Forskriftenskalsikreatbyggverkogutearealerplasseres,planlegges,prosjekteresogutføresmed
høyarkitektoniskogvisuellkvalitet,påenmåtesomsikreruniversellutformingogoppfyller
tekniskekravtilsikkerhet,miljø,helseogenergi.
§1-2.Forskriftensanvendelsepåsærskiltetiltak
(1)Fordriftsbygningerilandbruketogtilsvarendebygningerforhusdyrutenomlandbruketgjelder
a)kapittel1til7
b)§8-1og§8-4førsteledd
c)kapittel9til11
d)§12-1førsteledd,§12-4førsteledd,§12-5,§12-6førstetilfjerdeledd,§12-7førsteledd,§1213førsteleddogannetleddbokstavaogd,§12-14førsteleddogfemteleddbokstavb,§12-15,§
12-16førsteledd,§12-17og§12-18førsteogannetledd
e)§13-1førsteledd,§13-6førsteleddførstepunktumogtredjeledd,§13-7og§13-9til§13-16
f)kapittel14medunntakav§14-4
g)kapittel15til17.
(2)Forfritidsboligmedénboenhetgjelder
a)kapittel1til7
b)§8-1
c)kapittel9til11
d)§12-1førsteledd,§12-5,§12-7førsteleddogannetleddbokstavcogd,§12-11førsteog
annetledd,§12-13førsteleddogannetleddbokstavd,§12-14førsteleddbokstavatildog
femteleddbokstavb,§12-15og§12-17
e)§13-1førsteledd,§13-4,§13-5,§13-7og§13-9til§13-16
f)kapittel14
g)kapittel15til17.
(3)Forhusværeforseterbruk,reindriftellerskogsdriftgjelderbestemmelseriannetledd
tilsvarende.
(4)Forkonstruksjoneroganlegg,ogsåmidlertidige,gjelderforskriftenmedunntakavkapittel8,
12,13og14somgjeldersålangtdepasser.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:2av38
(5)Formidlertidigebygningergjelderforskriftenmedunntakavkapittel8,12og13somgjelderså
langtdepasser.Forkapittel14gjelderkun§14-3.
(6)Ibygningersomoppføressomstudentboligavstudentsamskipnader,ogstudentboligstiftelser
somharmottatttilsagnomtilskuddtilstudentboligeretterforskrift28.januar2004nr.424om
tilskuddtilstudentboliger,
a)erdettilstrekkeligat20prosentavboenheteneoppfyllerkravenetiltilgjengeligboenheti§12-7
fjerdeledd,§12-8førsteledd,§12-11tredjeogfjerdeleddog§12-18tredjeledd,samtutforming
avbadogtoaletti§12-9førsteledd
b)gjelderikkekravombodetter§12-10annetledd
c)skaldetforbesøkendeværelikestilttilgangtiltoalettsomoppfyller§12-9førsteleddihver
etasjeibygningmedheis.
(7)Unntakeneisjetteleddgjelderogsåforandrestudentboligerunderforutsetningavatdet
tinglysesenheftelsepåeiendommenomatboligenskalbenyttestilutleieforstudenteriminimum
20årfraferdigattestellermidlertidigbrukstillatelsegis.Tinglystdokumentsomkommunengodtar
måfremleggesførigangsettingstillatelsegis.Departementeterrettighetshavertilheftelsen.
(8)Forbruksendringfratilleggsdeltilhoveddelelleromvendtinnenforenboenhetgjelderkravi
forskriftenmedunntakav§12-2,§12-9,§12-10annetledd,§13-5annetogtredjeledd,§13-8og
§14-2til§14-5.Bestemmelsenomfatterbarebruksendringavromsomhartak,veggellergulv
direktemothoveddeliboenheten.Bestemmelsengjelderkunbruksendringiboligderoppføringav
boligenbleomsøktfør1.juli2011.
KOMMENTAR:
Viinnseratdeterurimeligåstillekravtilbådesportsbodoginnvendigbodforstudentboliger.Selv
omstudenterkanhaetnoemindrebehovforbodplass,vildetikkeværeriktigåheltogfulltfrata
dennegruppenmulighetentilålagresineegendeler.Ungemenneskerergjerneinvolvertien
rekkeaktiviteterogsykler,ski,ryggsekker,kofferterosv.måkunnestuesbort.Dersomdeterslik
athusleienforstudentboligerbaserespåinvesteringskostnadene,vilidettetilfelleteventuelle
besparelserkommebrukernetilgode,imotsetningtilhvasomertilfelletiboligmarkedet.Dette
kanderforværegodeargumenterforåreduserekravettiloppbevaringinoengradfordette
formålet.
Sålengestudentboligikkeeretegetreguleringsformål,børeventuellelempingeriforholdtil
oppbevaringsplassogbodkungjeldebygningersomoppføressomstudentboligav
studentsamskipnader,ogstudentboligstiftelsersomharmottatttilsagnomtilskuddtil
studentboligeretterforskrift28.januar2004nr.424omtilskuddtilstudentboliger.
ANBEFALING:
Punkt6og7måtasutavparagrafen.Eventuellelempingeriforholdtiloppbevaringsplassogbod
beskrivesunder§12-10.Bodogoppbevaringsplass.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:3av38
§1-3.Definisjoner
Idenneforskriftenmenesmed
a) boenhet:bruksenhetsomharallenødvendigeromfunksjonerogskalanvendestil
boligformål
b) byggverk:bygning,konstruksjonelleranlegg
c) funksjonskrav:overordnetformålelleroppgavesomskaloppfyllesidetferdige
byggverket.Funksjonskraverangittkvalitativtogkangjeldebyggverketsomhelheteller
bygningsdeler,installasjonerogutearealer
d) gangatkomst:gangveifrakjørbarveiogparkeringtilinngangspartitilbyggverkog
uteoppholdsareal,ogmellomdisse
e) hovedfunksjoner:stue,kjøkken,soverom,badogtoalett.Begrepetbenytteskuni
forbindelsemedboligogkravomtilgjengeligboenhet
f) inngangsparti:byggverketsatkomstområdevedhovedinngangsdør
g) likeverdigestandarder:standardersomdekkersammefagområde,byggerpådesamme
forutsetninger,harsammegyldighetoggirtilsvarendekvaliteter
h) mellometasje:plansomliggermellomtoplanogharåpenforbindelsetilunderliggende
plan.Enmellometasjekanforeksempelværemesanin
i) opparbeidetuteareal:opparbeidetatkomst,parkeringsareal,uteoppholdsareali
tilknytningtilbyggverkoguteoppholdsarealforallmennheten
j) preakseptertytelse:ytelseangittavDirektoratetforbyggkvalitet,ogsomviloppfylle,eller
bidratilåoppfylle,ettellerflerefunksjonskravibyggtekniskforskrift.Preaksepterteytelser
angirminimumsomernødvendigforåoppfylletilhørendefunksjonskraviforskriften
k) produksjonsunderlag:arbeidstegninger,beskrivelsestekster,spesifikasjonerogannet
underlagsmaterialesomskalliggetilgrunnforutførelsen
l) romforvarigopphold:romhvorsammepersonerforutsattåoppholdesegimerennén
timeomgangenellertilsammenimerenntotimeriløpetavetdøgn.Romforvarig
oppholdiboenheterstueogtilsvarenderom,kjøkkenogsoverom
m) trinnfri:flatemedterskelellernivåforskjellpåmaksimum25mm.Terskelellernivåforskjell
mellom20mmog25mmansessomtrinnfridersomdenharenskråskårenkantsomikke
erbrattereenn45grader
n) ytelse:teknisk,bruks-ellermiljømessigkvalitet,kapasitetelleregenskaphosbyggverk,
bygningsdel,installasjonellerutearealer.Enytelseerentolkingogkonkretiseringav
funksjonskravogerangittkvantitativtellerkvalitativt
KOMMENTAR:
Hensiktenmeddefinisjonslistenergod,mendenanseessomufullstendigmtphvilkebegreper
somanvendesiTEK17-teksten.Utvalgetavbegrepervirkeruklart.Viderebørflereavbegrepene
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:4av38
omdefineres.«Romforvarigopphold»,«mellometasje»,«opparbeidetuteareal»og
«hovedfunksjoner»børomskrives.Definisjonerfor«brukskvalitet»,«møbleringssone»og
«oppholdssone»mangler.
Hensiktenmeddefinisjonslistenergod,mendenanseesikkesomutfyllende.Denlisterbareopp
debegrepersomervesentligeog/ellergjentagendeiTEK17.Detoverordnedenivåeterpådeene
sidenhensiktsmessig,samtidigsomdeterproblematisk.Oppfatningogtolkningavbegreperkan
væresværtulikt,ogmyetilsieratdefinisjonslistentil§1-3burdeutvides.Viderebørflereav
begrepeneomdefineres.
DIBKavgasvarpåinnsendtespørsmåltilTEK1720.01.2017.FlereavDIBKssvarbelyser
problematikkenrundtbegreper.Etteksempeleretinnsendtspørsmålang.§13-8Utsyn:
«Spørsmål:Romsomiutgangspunkteterplanlagtsomsoverombliroftebenyttettilarbeidsrom,
lekeromellerTV-rom.HvordanvurdererDiBKkravettilvindumedutsynietsliktperspektiv?
Svar:Regelverkettarutgangspunktihvarommeterplanlagtfor,ikkehvasomeventueltmåtteskje
avendringerifremtiden.»
DIBKssvargirgrunntilbekymring,dadirektoratetherleggertilgrunnendefinisjonavfunksjoneri
boligensomvisomarkitekt-ogbransjefagliggruppeikkeerkjentmed.AtDIBKdefinerer
romfunksjonen«soverom»tilkunoppholdforåsove/hvile,avvikerfradennormensomboliger
planlegges,prosjektersoganvendestilidag.DIBKsbetegnelseavfunksjonen«soverom»
introdusererenvesentligforringingavboligenskvalitetogfunksjonalitet.Soverommeteret
oppholdsrom,somskalfungereforsøvn/hvile,arbeid/konsentrasjonsamtlek/opphold.Dette
innebærerisinyttersteforstandatdeterbehovforenkomplettlisteoveralledefinisjonerog
begrepersominngåriTEK’en,ellersvildetskapegrunnlagfortolkningsforskjeller,konflikterog
fordyrendeprosesser.Dersomlistenskalutvidesytterligere,børdenmuligensflyttestil
veiledningen.
l)Romforvarigopphold:
Definisjonenpåromforvarigoppholdgriperinnifølgendeparagrafer:
• §12-7.Kravtilutformingavromogannetoppholdsareal.
• §13-4.Termiskinneklima
• §13-5.Radon
• §13-6.Lydogvibrasjoner
• §13-7.Lys
• §13-8.Utsyn
Ettersomromforvarigoppholdiboligersåentydigdefinertiordlyden,påvirkerdenne
definisjonenhovedsakeligarbeids-ogpublikumsbygg.Definisjonenmedførerenlempingav
kravenetiloppholdsarealerislikebygg.
Iromhvorsammepersonerforutsattåoppholdesegimindreennéntimeomgangenellertil
sammenimindreenntotimeriløpetavetdøgngjelderikkefølgendebestemmelser:
• Termiskinneklimairomforvarigoppholdskaltilretteleggesutfrahensyntilhelseog
tilfredsstillendekomfortvedforutsattbruk.(§13-4(1))
• Iromforvarigoppholdskalminstettvinduellerendørkunneåpnestiluteluft.(§13-4(2))
• Romforvarigoppholdskalhatilfredsstillendetilgangpådagslys.(§13-7(2))
• Romforvarigoppholdskalhavindusomgirtilfredsstillendeutsyn.(§13-8(1))
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:5av38
Detteerviktigekvalitetersomharstorbetydningforfolkehelsen.
Ordlydenidefinisjonenhartilhensiktåreduserekravenetilblantannetdagslys,utsyn,termisk
inneklimaforenkelteromiarbeids-ogpublikumsbyggsomforeksempelgarderober,korridorer
ogtoaletter.Deternaturligåkunneakseptereunntakfrakravetomdagslysiforeksempel
garderoberogtoaletter.Samtidigerdetandreromsomutilsiktetkanblipåvirketavdenne
definisjonen,somforeksempelgrupperom,kollokvierom,romforspesialundervisning,temaromi
barnehager,stilleromogkantiner/lunsjrom.Nårdetgjelderdennetyperom,erfarermanatfolk
ofteoppholdersegdermerennéntimeomgangenellertilsammenimerenntotimeriløpetav
etdøgn,selvomforutsattbruktilsiernoeannet.Iettferdigbyggvildetværevanskeligåetterleve
ogkontrollereintensjoneneiforskriften.
Intensjonenebakdefinisjonenerblantannetåoppnåenarealbesparelsevedatforeksempel
kjernearealerutendagslysogutsynipublikumsbygg,kanbenyttestilpublikumsromsomtoaletter,
garderoberoglignende.Konsekvensenavdefinisjonenkanderimotbliatmanfårbygningersom
harstørrekjernearealerenndetsombyggespåbakgrunnavdagensforskrift.Atenstørreandelav
bygningenehartilfredsstillendeutsynoggodtilgangpådagslys,sikrerenfleksibelbygningsmasse
somkanmøtefremtidigebehov.Konsekvenseneavforeslåttendringavdefinisjonenpåromfor
varigoppholdersliksettlitebærekraftigeogkanpåføresamfunnetbådeøkonomiskeog
miljømessigebelastningerifremtiden.
Desamfunnsøkonomiskekonsekvenseneknyttettilforeslåtteendringeriforskriften,ervurderti
rapporten”Samfunnsøkonomiskevirkningeravendringeribyggeforskrift(OsloEconomics20.juni
2016)”.Denneslårfastatdetknyttersegenstorusikkerhettilomdetvilværeen
samfunnsøkonomisklønnsomtåreduserekravettildagslys,slikdeterforeslåttgjennomny
definisjonpåromforvarigopphold.Denslårfastatmanikkekanfinnegodesvariforskningsom
siernoeomkonsekvenseneavdeforeslåtteendringene.Dersomkonsekvensenblirat
sykefraværetøkermed0,25%,vilendringeneoverentiårsperiodeværesamfunnsøkonomisk
ulønnsomme.Vimeneratkonsekvenseneavendringeneiforskriftenikkeertilstrekkeligutredet
ogatmanhertarenstorsamfunnsøkonomiskrisiko.Øvrigesamfunnsmessigeforholdsomfor
eksempelredusertfleksibilitetibygningsmassenoghvadettekaninnebæreavpåkjenningpå
miljøetvedombyggingerogrivingerikkeutredet.Konklusjonenblirdaatmanfårbyggmed
redusertekvaliteter,derdetknyttersegmegetstorusikkerhettildensamfunnsøkonomiske
gevinsten.
ANBEFALING:
l)Romforvarigopphold:
Ettersomdeterrelativtfåogkonkreteromsomdet,ettervårmening,ersnakkomatbørfritasfra
enkeltekravnårdetgjeldertermiskinneklima,dagslysogutsyn,vildetværemerhensiktsmessigå
listeoppdisserommene/funksjonenesomfritakfrakonkretebestemmelserogbeholdedagens
definisjonpåromforvarigopphold.
Definisjonpåromforvarigopphold:
Romforvarigoppholderstue,kjøkken,soveromogarbeidsromiboenhet.Ibyggverkforpublikum
ogarbeidsbygningvilitilleggallearbeidsromogpublikumsromværeromforvarigopphold.
Følgendebegreperbøromdefineres:
- romforvarigopphold
- mellometasje
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:6av38
-
opparbeidetuteareal
hovedfunksjoner
Følgendedefinisjonermangler:
- brukskvalitet
- møbleringssone
- oppholdssone
- uteluft
Vianbefaleratfølgendeeksisterendepunktjusterespåfølgendemåte:
x)uteareal:alledeleraventomtsomikkebebyggesav(erbebygd/opptasav)byggverk
i)opparbeidetuteareal:dedeleravutearealetsomerbearbeidetoglagttilretteforenbestemt
bruk.Detkanværeopparbeidetatkomst,parkeringsareal,uteoppholdsarealitilknytningtil
byggverkoguteoppholdsarealsomerberegnetforallmennheten.
xx)opparbeidetuteoppholdsareal:dedeleravdetopparbeideteutearealetsommåbearbeidesog
formesforåværeegnetforrekreasjon,lekogaktiviteterforulikealdersgrupper.
xxx)uteoppholdsareal:dedeleravutearealenesomikkeeravsatttilkjøringogparkering,men
somerplanlagtforrekreasjon,lekogaktiviteterforulikealdersgrupper.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:7av38
KAPITTEL2.DOKUMENTASJONFOROPPFYLLELSEAVKRAV
§2-1.Dokumentasjonforoppfyllelseavkrav.Generelt
(1)Detskaldokumenteresatkraviforskrifteneroppfyltidetferdigebyggverket.
(2)Dokumentasjonskalværeskriftlig.
(3)Forkravogpreaksepterteytelsergittsomtallverdier,gjeldermatematiskeavrundingsreglerfor
utførelse.
(4)OppfyllelseavkravogpreaksepterteytelserkandokumenteresvedbrukavNorskStandardeller
likeverdigstandard.
KOMMENTAR:
Ledd2,stillerkravtil«skriftligdokumentasjon».Dettemåutdypesogpresiseres.Hvamenesmed
«skriftlig»?Hvordanforholdermansegtilskriftligvs.tegnet,ogskriftligvs.muntlig?Mht
digitaliseringavproduksjonsunderlagbørbetegnelsen«skriftlig»utgå.Detprimærehensynetmå
væreatdokumentasjonenskalværesporbarogetterprøvbar.
Ledd3,stillerkravtilavrundingsregler.Denneeruklar,ogdannergrunnlagformisforståelser.Bør
omskrives.
Ledd4:OppfyllelseavkravkandokumenteresvedbrukavNorskStandardellerlikeverdigstandard
nårkravetergittsomytelse.”Fordokumentasjonavfunksjonskravfinnesdetnormaltikke
relevantestandarder.Foråklargjøresamtforenklebestemmelsenforeslåsendretteksttil4.ledd.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Ledd2;
“Dokumentasjonskalværesporbarogetterprøvbar.»
Ledd3;
Dennebørendres,menviharikkeetkonkretforslagtiltekst.
Ledd4;
“OppfyllelseavkravgittsomytelserkandokumenteresvedbrukavNorskStandardellerlikeverdig
standard.”
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:8av38
§2-2.Dokumentasjonforoppfyllelseavfunksjonskrav.Underlagfordetaljprosjektering
(1)Kravtilytelsergittiforskriftenskaloppfylles.
(2)Derkravtilytelserikkeergittiforskriften,skaloppfyllelseavfunksjonskraviforskriften
dokumenteresenten
a)vedbrukavpreaksepterteytelser,eller
b)vedanalysesomviseratytelseneoppfyllerfunksjonskraviforskriften.
(3)Dersomoppfyllelseavfunksjonskraviforskriftendokumenteresvedanalyse,skaldetpåvisesat
anvendtanalysemetodeeregnettiloggyldigforformålet.Forutsetningersomleggestilgrunnskal
værebeskrevetogbegrunnet.Analysenskalanginødvendigesikkerhetsmarginer.
(4)Dokumentasjonenskalbeskrivehvilkeytelsersomerlagttilgrunnoghvordanbyggverketskal
utformes.Fastsatteytelserskalgiettilstrekkeligunderlagfordetaljprosjekteringen.
KOMMENTAR:
Overskrift;Deterunødvendigåleggetilioverskriften”Underlagfordetaljprosjektering”.Dette
gjøroverskriftenmeromfattendeutenatdetbidrartiltydeliggjøringogforenkling.Oppdelingi
faserogdokumentasjonskravtildeulikefasenebørhellerdrøftesiveiledningen.
Ledd3,stillerkravtilanalyser/analysemetoder.Detmåpresiseresatbrukavanalyseverktøy
gjelderforfagområdeneenergiogbrann.Detfinnesp.t.kunanalyseverktøypådissetoområdene.
Tekstenmåendres-enteniforskriftenelleriveilederen.Dersomdetfinnesanalyseverktøyfor
andrefagfelt,måogsådettepresiseresiforskriftellerveileder.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Overskrift;
§2-2.Dokumentasjonforoppfyllelseavfunksjonskrav.
Ledd3;
Forfagområdeneenergiogbrann;Dersomoppfyllelseavfunksjonskraviforskriftendokumenteres
vedanalyse,skaldetpåvisesatanvendtanalysemetodeeregnettiloggyldigforformålet.
Forutsetningersomleggestilgrunnskalværebeskrevetogbegrunnet.Analysenskalangi
nødvendigesikkerhetsmarginer.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:9av38
KAPITTEL5.GRADAVUTNYTTING
§5-4.Bruksareal(BRA)
(1) Bruksarealforbebyggelsepåentomtskrivesm2-BRAogangisiheletall.
(2) BruksarealberegnesetterNS3940:2012Areal-ogvolumberegningeravbygninger,men
slikatparkeringsarealetinngåriberegningsgrunnlagetetter§5-7.Itillegggjelder
følgende:
d)Forbygningermedetasjehøydeover3mberegnesbruksarealsomomdetvarlagtet
horisontalplanforhvertredjemeter.Detkanfastsettesibestemmelsenetilarealplanat
bruksarealetskalregnesutentilleggfortenkteplan.
e)Planbestemmelseneskalfastsettehvordanbruksarealheltellerdelvisunderterrengmedregnesi
gradavutnytting.Derplanenikkefastsetternoeannet,regnesbruksarealetunderterrengmedi
bruksarealet.
f)Vedberegningavbruksarealsomunderlagforenergiberegningskaldetikkeleggesinnet
horisontalplanforhvertredjemeterderbygningenharetasjehøydeovertremeter.
KOMMENTAR:
Under§5-2og§5-4visesdettilveiledningH-2300BGradavutnytting–Beregnings-og
måleregler.
IhenholdtilH-2300skaldetibebygdarealogbruksarealikkemedregnesarealsomopptasav
utspring/utkragedebygningsdelerinntil1,0mutfrafasaden.Deteretablertulikpraksisi
kommunenesombegrunnesmeduliketilbakemeldinger.Uklarhetensomharoppståttrundt
forståelsenavunntaksbestemmelsen,gjelderomunntaketgjelderuavhengigav
lastoverføring/bæresystem(selvbærendebjelker,skråstrebere,søylertilterrengmv.),noesomvil
væreennaturligforståelseavordlydeniH-2300ogeldreveiledninger.Unntaksbestemmelsenbør
klargjøresbedre,omikkeiforskriftsåiveiledning.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Bestemmelseni§5-4kanopprettholdes,menveiledningstekstenbørutdypesang.
unntaksbestemmelsenknyttettilutkragedebygningsdeler.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:10av38
§5-6.Minsteuteoppholdsareal(MUA)
Forboliger,skoler,barnehagerogandrebygningerderdetetterkommunensskjønnernødvendig
åavsetteminsteuteoppholdsarealbørdetiplanbestemmelseneangisminsteuteoppholdsareal
inklusivelekeareal.MUAangisim2heletallpr.
enhet/bolig/skoleelev/barnehagebarnmv.ogskrivesm2MUA.Uteoppholdsarealerdedelerav
tomtensomeregnettilformåletogsomikkeerbebygdelleravsatttilkjøringogparkering.
Kommunenkanbestemmeatheleellerdeleravikkeoverbygddelavterrasserogtakterrasserkan
regnessomuteoppholdsareal.
KOMMENTAR:
SomenkonsekvensavatArkitektbedrifteneogNALharforeslåttennydefinisjonav
uteoppholdsarealunder§1-3,anbefalesdetåtautnestsistesetningi§5-6.Setningenerikke
viktigforparagrafen,ogdenharkarakteravendefinisjon.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Følgendesetninganbefalesfjernet:
«Uteoppholdsarealeterdedeleravtomtensomeregnettilformåletogsomikkeerbebygdeller
avsatttilkjøringogparkering.»
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:11av38
KAPITTEL8.OPPARBEIDETUTEAREAL
Forslagtilrevidertoverskrift:
Kapittel8.Utearealogbyggverk
Kommentar:
OmtrentsammeoverskriftsomiTEK10(«Utearealogplasseringavbyggverk»),menordeneanbefale
byttetomforåunderstrekeatkapitletprimærtomhandlerutearealer.«Byggverk»måimidlertid
inngåikapitteloverskriften,foråunderstrekebyggverketsbetydningforutearealetskvalitet.
§8-1.Opparbeidetuteareal
Opparbeidetutearealskalhatilstrekkeligegnethetogutformingettersinfunksjon.
KOMMENTAR:
Bygningensplasseringogutformingeravgjørendeforutnyttelsenavtomtenspotensialog
kvaliteter.ArkitektbedrifteneogNALforeslårenny§8-1somstillerkravtilsammenhengen
mellombygningoguteareal,ogatdissemåsesienhelhet.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Omskrivingogtydeliggjøringav§8-1:
§8-1.Samspilletmellombyggverkogutearealer
(1)Byggverkskalplasseresslikatbyggverketogutearealenesammendannerenarkitektonisk
helhetmedgodevisuellekvaliteter,ogslikatutearealeteregnetogkanformesforsinpåtenkte
funksjon.
(2)Byggverkskalplasseresogformesslikatbådebyggverketselvogutearealetutnytterde
kvalitetenesomliggeritomten;somtopografi,vegetasjon,sollysogutsyntilomkringliggende
omgivelser,ogslikatutearealenefårgodebrukskvaliteterfordebrukergruppersomdeer
beregnetfor.
§8-1.Opparbeidetuteareal
Opparbeidetutearealskalhatilstrekkeligegnethetogutformingettersinfunksjon.
KOMMENTAR:
Foreslått,ny§8-1beholdes(TEK17),menblir§8-2.Noeomskrivingavordlydenernødvendig.
Iogmeddefinisjonenavopparbeidetuteareal,gjelderkravetogsåopparbeidetuteoppholdsareal.
Egenparagrafomformingavuteoppholdsarealerderforikkenødvendigslikdetståriforeslått§
8-3,førsteledd.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Omskrivingogtydeliggjøringav§8-2:
§8-2.Opparbeidetuteareal
Opparbeidetutearealskalværeegnetogformetforsinpåtenktefunksjon.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:12av38
§8-2.Opparbeidetutearealmedkravomuniversellutforming
(1)Følgendeopparbeidetutearealskalværeuniverseltutformetslikdetfølgeravbestemmelseri
forskriften:
a)utearealforallmennheten
b)utearealforboligbygningmedkravomheis
c)utearealforbyggverkforpublikum
d)utearealforarbeidsbygning.
(2)Førsteleddgjelderikkederutearealellerdelavutearealettersinfunksjoneruegnetfor
personermedfunksjonsnedsettelse.
KOMMENTAR:
Foreslåttny§8-2(TEK17)beholdes,menblir§8-3.Utearealibokstavenea–dmåforståssom
«opparbeidetuteareal»,ref.§1-3,bokstavi.
Detforutsettesatledd2ogsåomfatteruteoppholdsarealsomikkeerbearbeidet(naturtomt).
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Foreslåttny§8-2(TEK17)beholdes,menblir§8-3medfølgendeoverskrift:
§8-3.Opparbeidetutearealmedkravomuniversellutforming
§8-3.Uteoppholdsareal
(1)Uteoppholdsarealskalettersinfunksjonværeegnetforrekreasjon,lekogaktiviteterforulike
aldersgrupper.
(2)Uteoppholdsarealskalplasseresogutformesslikatgodkvalitetoppnåsmedhensyntil
a)sol-oglysforholdog
b)støy-ogannenmiljøbelastning.
(3)Uteoppholdsarealskalutformesslikatfareforpersonerunngås.Følgendeskalminstvære
oppfylt:
a)Lekearealerskalavskjermesmottrafikk.
b)Nivåforskjellerskalsikresslikatfallskaderforebygges.
(4)Basseng,brønnellerlignendeiuteoppholdsarealskalsikresvedgjerde,overdekkingeller
tilsvarendeavstengingslikatpersonerhindresfraåfalleidem.
(5)Foruteoppholdsarealmedkravomuniversellutforminggjelderitilleggfølgende:
a)Opparbeidetarealavsatttillekogrekreasjonskalhaethorisontaltfeltmedfastdekke
påminimum1,6mx1,6msommuliggjørdeltakelseoglikestiltbruk.
b)Opparbeidetutendørsnivåforskjellskalværemerketvisueltogtaktilt.
c)Stolper,rekkverkmv.skalhasynligkontrasttilomgivelsene.
d)Detskalværeplassforrullestolderdetanleggessitteplasser.
e)Opparbeidetbadeplassskalværeutstyrtellerutformetslikatdeterlettåkommenedi
ogoppavvannet.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:13av38
KOMMENTAR:
Foreslått,ny§8-3beholdes(TEK17),menblir§8-4.
Nyforeslått§8-3(iTEK17)erdeltito;énforuteoppholdsareal(§8-4)ogenannenfor
uteoppholdsarealmedkravomuniversellutforming(§8-5).Årsakentildenneanbefalingenerat
noenavkravenei§8-3(TEK17)ikkegjelderforaltuteoppholdsareal.
Detanbefalesendretordlydforogsååfangeopparealsomikkebearbeides,mensomlikevelmå
oppfyllevissekravforåkunnebligodkjent.
Detkanvurderesomledd(1)ernødvendigiogmeddefinisjonenavuteoppholdsareal.
Ledd2anbefalesomskrevet.Ledd3og4anbefalesforenkletogomskrevet.Ledd5omhandler
kravtiluniverselltilgjengelighet,ogflyttestilny§8-5.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Foreslåttny§8-3(TEK17)beholdes,menblir§8-4.Omskrivingogtydeliggjøringav§8-4:
§8-4.Uteoppholdsareal
(1)Uteoppholdsarealskalettersinfunksjonværeegnetforrekreasjon,lekogaktiviteterforulike
aldersgrupper.
(2)Uteoppholdsarealskalplasseresslikatdetoppnåsgodkvalitetmedhensyntil
a) Sol-oglysforhold
b) Støy-ogannenmiljøbelastning
(3)Uteoppholdsarealskalværeavskjermetmottrafikk.
(4)Nivåforskjelleriopparbeidetuteoppholdsarealskalsikresslikatfallskaderforebygges.
(5)Basseng,brønnellerliknendeiuteoppholdsarealskalsikresmedgjerde,overdekkingeller
tilsvarendeavstengingslikatpersonerhindresfraåfalleidem.
§8-4.Generellekravtilgangatkomstogganglinjer
(1)Gangatkomstskalværesikkerogdimensjonertforforventetferdselogtransport.
(2)Sentraleganglinjersomgåroveråpnearealerpåstørreplasserogtorgsomskalvære
universeltutformet,skalhatydeligavgrensetgangsoneellerledelinje.Mønstreigategrunnsomgir
villedenderetningsinformasjonskalunngås.
KOMMENTAR:
Foreslått,ny§8-4beholdes(TEK17),menblir§8-6.
Nyforeslått§8-3(iTEK17)erdeltito;énforuteoppholdsareal(§8-4)ogenannenfor
uteoppholdsarealmedkravomuniversellutforming(§8-5).Årsakentildenneanbefalingenerat
noenavkravenei§8-3(TEK17)ikkegjelderforaltuteoppholdsareal.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:14av38
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Foreslåttny§8-4(TEK17)omskrives,ogblir§8-6.Forslått,ny§8-5eravledetav§8-3,ledd5:
§8-5.Uteoppholdsarealmedkravomuniverselltilgjengelighet
Foruteoppholdsarealmedkravomuniverselltilgjengelighetgjelderitilleggtilkravenei§8-4
følgende:
(1)Arealavsatttillekogrekreasjonskalhaethorisontaltfeltmedfastdekkepåminimum1,6x1,6
msommuliggjørdeltagelseoglikestiltlek.
(2)Opparbeidetutendørsnivåforskjellskalværemerketvisueltogtaktilt.
(3)Stolper,rekkverkmv.skalhasynligkontrastmotomgivelsene.
(4)Detskalværeplassforrullestolderdetanleggessitteplasser.
(5)Opparbeidetbadeplassskalværeutstyrtellerutformetslikatdeterlettåkommenediogopp
avvannet.
§8-4.Generellekravtilgangatkomstogganglinjer
(1)Gangatkomstskalværesikkerogdimensjonertforforventetferdselogtransport.
(2)Sentraleganglinjersomgåroveråpnearealerpåstørreplasserogtorgsomskalvære
universeltutformet,skalhatydeligavgrensetgangsoneellerledelinje.Mønstreigategrunnsomgir
villedenderetningsinformasjonskalunngås.
KOMMENTAR:
Foreslått,ny§8-4beholdes(TEK17),menblir§8-6.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Foreslåttny§8-4(TEK17)omskrives,ogblir§8-6.Omskrivingogtydeliggjøringav§8-6:
Endretparagrafnummer:§8-6.Kravtilgangatkomstogganglinjer
Uendretordlyd.
§8-5.Gangatkomsttilbygningmedboenhet
(1)Forgangatkomsttilbygningmedboenhetskalfølgendeværeoppfylt:
a)Gangatkomstskalværetrinnfri.
b)Stigningskalikkeværebrattereenn1:15.Forstrekningerinntil5mkanstigningvære
maksimum1:12.
c)Detskalværehvileplanmedlengdeminimum1,5mforhver1,0mhøydeforskjell.
(2)Førsteleddgjelderikkeforbygningmedboenhetutenkravomheisdersomterrengeterfor
bratttilatkravetomstigningsforholdkanoppnås.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:15av38
(3)Gangatkomsttilbygningmedkravomtilgjengeligboenhetskalhafribreddepåminimum1,6
m.Forstrekningerinntil5mkanfribreddeværeminimum1,4m.
(4)Gangatkomsttilbygningmedboenhetmedkravomheisskalitilleggha:
a)fribreddeminimum1,8m,unntattforstrekninginntil5msomkanhafribredde
minimum1,4m
b)tverrfallpåmaksimum1:50
c)fastogsklisikkertdekke
d)visuellogtaktilavgrensing
e)nødvendigbelysning.
KOMMENTAR:
Foreslått,ny§8-5beholdes(TEK17),menblir§8-7.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Endretparagrafnummer:§8-7.Gangadkomsttilbygningermedboenhet
Uendretordlyd.
§8-6.Gangatkomsttilbyggverkmedkravomuniversellutforming
(1)Forgangatkomsttilbyggverkmedkravomuniversellutformingskalfølgendeværeoppfylt:
a)Gangatkomstskalværetrinnfri.
b)Stigningskalikkeværebrattereenn1:15.Forstrekningerinntil5mkanstigningvære
maksimum1:12.Derterrengeterforbratttilatkravetomstigningsforholdkanoppnås,
skalstigningenværemaksimum1:10.
c)Detskalværehvileplanpåminimum1,6mx1,6mforhver1,0mhøydeforskjell.
(2)Gangatkomsttilbyggverkmedkravomuniversellutformingskalitilleggha
a)fribreddeminimum1,8m,unntattforstrekninginntil5msomkanhafribredde
minimum1,4m
b)tverrfallpåmaksimum1:50
c)fastogsklisikkertdekke
d)visuellogtaktilavgrensing
e)nødvendigbelysning.
KOMMENTAR:
Foreslått,ny§8-6beholdes(TEK17),menblir§8-8.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Endretparagrafnummer:§8-8.Gangatkomsttilbyggverkmedkravomuniversellutforming
Uendretordlyd.
§8-7.Gangatkomsttiluteoppholdsarealmedkravomuniversellutforming
(1)Forgangatkomsttiluteoppholdsarealmedkravomuniversellutformingskalfølgendevære
oppfylt:
a)Gangatkomstskalværetrinnfri.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:16av38
b)Stigningskalikkeværebrattereenn1:15.Forstrekningerinntil5mkanstigningvære
maksimum1:12.Derterrengeterforbratttilatkravetomstigningsforholdkanoppnås,
skalstigningenværemaksimum1:10.
c)Detskalværehvileplanpåminimum1,6mx1,6mforhver1,0mhøydeforskjell.
(2)Derdeterflereuteoppholdsarealmedsammefunksjon,skalminstettavdissehagangatkomst
somoppfyllerkraveneiførsteledd.Øvriggangatkomstskalhastigningmaksimum1:10.
(3)Gangatkomsttiluteoppholdsarealmedkravomuniversellutformingskalitilleggha
a)fribreddeminimum1,8m,unntattforstrekninginntil5msomkanhafribredde
minimum1,4m
b)tverrfallpåmaksimum1:50
c)fastogsklisikkertdekke
d)visuellogtaktilavgrensing.
KOMMENTAR:
Foreslått,ny§8-7beholdes(TEK17),menblir§8-9.
Ordlydeni§8-7erbeholdt,menbokstaveneundertredjeledderlagtunderførsteledd.Unntaket
iandreleddertilsvarendepresiserttilågjeldebokstavenea–c.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Endretparagrafnummer:§8-9.Gangatkomsttiluteoppholdsarealmedkravomuniversell
utforming
Forslagtiloppryddingognoeendretordlyd:
(1)Forgangatkomsttiluteoppholdsarealmedkravtomuniversellutformingskalfølgendevære
oppfylt:
a) gangatkomstskalværetrinnfri
b) stigningskalikkeværebrattereenn1:15.Forstrekningerinntil5mkanstigningvære
maksimum1:12.Derterrengeterforbratttilatkravetomstigningsforholdkanoppnås,
skalstigningenværemaksimum1:10.
c) Detskalværehvileplanpåminimum1,6x1,6mforhver1,0mhøydeforskjell.
d) fribreddeminimum1,8m,unntattforstrekninginntil5msomkanhafribreddeminimum
1,4m
e) tverrfallpåmaksimum1:50
f) fastogsklisikkertdekke
g) visuellogtaktilavgrensing.
(2)Derdeterflereuteoppholdsarealmedsammefunksjon,skalminstettavdissehagangatkomst
somoppfyllerkraveneiførsteleddbokstavenea)tilc).Øvriggangatkomstskalhastigning
maksimum1:10.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:17av38
§8-8.Parkeringsplassogannetoppstillingsareal
(1)Bygningmedboenhetmedkravomheis,byggverkmedkravomuniversellutformingog
utearealforallmennheten,skalhatilstrekkeligantallparkeringsplasserforforflytningshemmede
derdeterstiltkravomparkeringiellerimedholdavplan-og
bygningsloven.Fordisseparkeringsplassenegjelderfølgende:
a)Parkeringsplassskalværenærhovedinngang.
b)Parkeringsplassskalhatilfredsstillendebelysning.
c)Parkeringsplassskalværetydeligskiltetogmerket.
(2)Bygningmedboenhetmedkravomheis,byggverkmedkravomuniversellutformingog
utearealforallmennheten,skalhatilstrekkeligoppstillingsarealforrullestol,barnevognmv.
tilpassetbyggverketsogutearealetsstørrelseogfunksjon.
KOMMENTAR:
Foreslått,ny§8-8beholdes(TEK17),menblir§8-10.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Endretparagrafnummer:§8-10.Parkeringsplassogannetoppstillingsareal
Uendretordlyd.
§8-9.Trappiuteareal
1)Trappiutearealskalværelettogsikkerågåi.
(2)Trappiutearealmedkravomuniversellutformingskalitilleggha
a)jevnstigningogsammehøydepåopptrinn
b)håndløperpåbeggesidersomfølgerheletrappeløpetogavsluttesetterførsteogsiste
trinnmedavrundetkant
c)taktiltogvisueltfarefeltforanøverstetrinn
d)oppmerksomhetsfeltforanoginntilnederstetrinn
e)synligkontrastmarkeringpåtrappeforkantpåøvrigeinntrinn.
KOMMENTAR:
Foreslått,ny§8-9beholdes(TEK17),menblir§8-11.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Endretparagrafnummer:§8-11.Trappiuteareal
Uendretordlyd.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:18av38
KAPITTEL9.YTREMILJØ
§9-6.Avfallsplan
(1)Forfølgendetiltakskaldetutarbeidesenavfallsplansomgjørredefor
planlagthåndteringavbyggavfallfordeltpåulikeavfallstyperog-mengder:
a)oppføring,tilbygging,påbyggingogunderbyggingavbygningdersomtiltaketoverskrider300
m2BRA
b)vesentligendring,herunderfasadeendring,ellervesentligreparasjonavbygningdersomtiltaket
berørermerenn100m2BRAavbygningen
c)rivingavbygningellerdelavbygningsomoverskrider100m2BRA
d)oppføring,tilbygging,påbygging,underbygging,endringellerrivingavkonstruksjoneroganlegg
dersomtiltaketgenerererover10tonnbygg-ogrivningsavfall.
(2)Tiltaksomberørerflerebygninger,konstruksjonerelleranleggskalvurderesunderett.
KOMMENTAR:
Forholdetkunneværebedrehensyntattmedkravomenmiljøregistreringsomutgangspunktforå
definerebehovetforenavfallsplan.
Ledd2;SomiTEK10stillesdetiTEK17kravtilutarbeidetavfallsplandersom«tiltaketberørermer
enn100m2BRAavbygningen».Arealomfangetpå100m2anseessomlavtift
dokumentasjonskravetsomdautløses.100-m2regelenerogsåuklarmhtomfangetav
endringsarbeid.Kravetkanutløseetkostbartdokumentasjonsarbeidsettifttiltaketsomfang.
Begrepet«berører»kanogsåtolkesfeil,ogbørtydeliggjøres.Menesdetherkvalitativteller
kvantitativt?
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Dennebørendres,menviharikkeetkonkretforslagtiltekst.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:19av38
KAPITTEL12.PLANLØSNINGOGBYGNINGSDELERIBYGGVERK
§12-1.Kravtilplanløsningoguniversellutformingavbyggverk
(1)Byggverkskalhaplanløsningtilpassetbyggverketsfunksjon.
(2)Byggverkforpublikumogarbeidsbygningskalværeuniverseltutformetslikdetfølgerav
bestemmelseriforskriften,medmindrebyggverketellerdelavbyggverketettersinfunksjoner
uegnetforpersonermedfunksjonsnedsettelse.
KOMMENTAR:
Deterikkelogiskat”planløsning”og”universellutforming”ersammenfattetiénbestemmelse.
Planløsningenleggerforutsetningenforprosjektetsfunksjonalitet,arealeffektivitetog
prosjektøkonomi.
Kravtilplanløsningermaogenereltogmågjeldeallebyggverk,ogbørderforståsomen
selvstendig,innledendebestemmelse(§12-1).
Kravtiluniversellutformingavbyggverkbørogsåståsomegenbestemmelse(§12-2).
Dettevilgiforskriftenenklarereogmeroversiktligstruktur.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Endretoverskrift:
Planløsningoguniversellutformingavbyggverk
§12-1børsplittesoppitoseparatebestemmelser:
§12-1.Kravtilplanløsningibyggverk
Byggverkskalhaplanløsningtilpassetbyggverketsfunksjon.
§12-2.Kravtiluniversellutformingavbyggverk
Byggverkforpublikumogarbeidsbygningskalværeuniverseltutformetslikdetfølgerav
bestemmelseriforskriften,medmindrebyggverketellerdelavbyggverketettersinfunksjoner
uegnetforpersonermedfunksjonsnedsettelse.
§12-2.Kravomtilgjengeligboenhet
(1)Boenhetibygningmedkravomheisskalhaallehovedfunksjonerpåboenhetensinngangsplan.
Inngangsplanetskalværetilgjengeligforpersonermedfunksjonsnedsettelseslikdetfølgerav
bestemmelseriforskriften.
(2)Ibygningmedkravomheis,jf.§12-3,erdetlikeveltilstrekkeligatminst50prosentav
boenhetenepåinntil50m²BRAoppfyllerkravomtilgjengeligboenhetogkravtilutformingavbad
ogtoaletti§12-9førsteledd.Vedsøknadomoppføringavflerebygninger,gjelderunntaket
samletforbygningene.
(3)Boenhetibygningutenkravomheissomharallehovedfunksjonerpåbygningens
inngangsplan,skalværetilgjengeligpåinngangsplanetslikdetfølgeravbestemmelseri
forskriften,medmindregangatkomstoppfyllervilkårforunntaki§8-5annetledd.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:20av38
KOMMENTAR:
Ledd2;Detbøri§12-9henvisestilunntaksbestemmelseni§12-2andreledd,tilsvarendesomdet
i§12-2tredjeleddvisestilbaketil§8-5.
ITEK17,§12-2,nyttledd2,erdetforeslåttåfjernebegrensingentilboenhetermedettogtorom
forvarigopphold.Detteerenlempingfradagenskravomat50%avboenheterpåinntil50m2
BRA(ettellerto-romsforvarigopphold)skalværetilgjengelige,jf.TEK10§12-2førsteledd.
SummenavendredekraviTEK17,inklusive§12-2,åpnerforen«nystandard»fordenlille
familieboligen;3-romsleiligheten.Meddisseendringenetilretteleggesdetforatmarkedetkan
realisere3-romsleiligheterinnenfor50m2BRA.Kravtilinnvendigoppbevaringsplass/boplassi
småleiligheterfjernes(ref.TEK17:§12-10.Bodogoppbevaringsplass),detlempespåkravettil
snusirkel/rullestoltilgjengelighet,ogfrafalletavkraveti§12-2omantallromforvarigopphold,
åpnerfordette.Konsekvensenvilværeatmarkedetvilutvikle3-romsleiligheterpå50m2BRAog
2-romsleiligheterpå30m2BRAsomny«standard».ArkitektbedrifteneogNALmenerdisse
«boligstandardene»ikkevilværeforsvarligiftbokvalitet,samfunnsøkonomiogfolkehelse.
DIBKetterspøriHøringsnotatetsynspunkterpååreduserekravettiltilgjengelighetforsmåboliger
vedat40%avboenheterpåinntil50m2BRAskalværetilgjengelige.DIBKmenerforslagetkangi
insentivertilåbyggenoenflereboligerunder50m2.
ArkitektbedrifteneogNALstøtterikkeenlempingav%-kravettiltilgjengeligeboenheterpåinntil
50m2BRA.Myndigheteneshovedformålmedetøktantalltilgjengeligeboligereratdennasjonale
boligmassensomhelhet,bådedeteksisterendeogdetsombyggesifremtiden,skalmøtede
behovsombefolkningensstørrelseogalderssammensetningetterspør.Andeleneldreøker,
samtidigsomsamfunnetleggeropptilatmanskalboiegenboligsålengesommulig.Tilgjengelige
boligerskaloppfyllelangtflerekravennkunhensynettilrullestoltilgjengelighet.Tilgjengelige
boligergirbeboerenmulighetsromforåleveiegenboligvedhjelpavulikeformerfor
hjelpeapparater,assistanseoghjemmehjelp.Foratdetteskalkunnefungere,vilboligenemåtte
væretilrettelagtoghatilstrekkeligarealfordette.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Dennebørendres,menviharikkeetkonkretforslagtiltekst.
§12-3.Kravomheisibyggverk
(1)Deterkravomheisibyggverkforpublikumogiarbeidsbygningmedtoetasjerellerflere.I
byggverkmedinntiltreetasjeroglitenpersontrafikkkanløfteplattformerstatteheis.Heiserog
løfteplattformerskalværeutformetihenholdtilhenholdsvisheisdirektivetogmaskindirektivet.
Følgendekravtilstørrelsergjelder:
a)Minsténheisstolskalhainnvendigstørrelsepåminimum1,10mx2,10mibyggverk
medtreetasjerellerflere.
b)Minsténheisstolskalhainnvendigstørrelsepåminimum1,10mx1,60mibyggverk
medkuntoetasjer.
c)Løfteplattformskalhainnvendigstørrelsepåminimum1,10mx1,60m.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:21av38
(2)Deterkravomheisibygningmedtreetasjerellerfleresomharboenhet.Løfteplattformkan
erstatteheisibygningmedtreetasjersomharboenhet.Løfteplattformskalmaksimaltbetjene
seksboenheter.Følgendekravtilstørrelsergjelder:
a)Minsténheisstolskalhainnvendigstørrelsepåminimum1,10mx2,10m.
b)Løfteplattformskalhainnvendigstørrelsepåminimum1,10mx1,40m.
(3)Kravetomheisellerløfteplattformiannetleddgjelderikke
a)småhusmedénboenhet
b)deratkomstfrainngangspartitilboenhetmaksimaltgåroverénetasje.
(4)Vedberegningavetasjetallforkravomheisgjelderikkeunntakenei§6-1bokstavatilc.
KOMMENTAR:
Forskriftenskravogbestemmelsererhovedsakeliggitti«skal»form.I§12-3heterdetat”deter
kravomheis”m.m.Forskriftenfremstårenklereogklarere,dersombegrepet«skal»anvendes
konsekvent.Detforeslåsatordlydenerkonsekvent,ogat«er»erstattetsmed«skal»/«skal
være».
Ledd1;”Ihenholdtilhenholdsvis….”foreslåsendrettil”isamsvarmed….”
Ledd2;ForTEK17kandetvirkesomomdeterforsøktfulgtetprinsippderhovedregelogevt.
unntakerulikeledd,foråsikrebedreoversikt.I§12-3erimidlertidbådehovedregelogunntak
gittiettogsammeledd.Detvilværeenfordelågienunntaksbestemmelsesomegetledd,ogsåi
forholdtilatdeteretuttryktmålåtilretteleggefordigitalisertregelsjekker.
Ledd3;Begrepetsmåhuserikkeselvforklarendeogmådefineresog/ellerpresiseres.Under
bokstava)bør«småhusmedénboenhet»erstattesmed«boligbygningmedénboenhet”.
Begrepet«småhus»benyttesforøvrigmeduliktinnholdiulikesammenhengeriregelverket.
Ledd4;Istedetforåvisetilunntaki§6-1børdetbestemmelsenfremgåatallemåleverdigeplan
skalmedregnesietasjeplanet.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
(1)Detskalværekravomheisibyggverkforpublikumogiarbeidsbygningmedtoetasjereller
flere.Ibyggverkmedinntiltreetasjeroglitenpersontrafikkkanløfteplattformerstatteheis.Heiser
ogløfteplattformerskalværeutformetisamsvarmedheisdirektivetogmaskindirektivet.Følgende
kravtilstørrelsergjelder:
a)Minsténheisstolskalhainnvendigstørrelsepåminimum1,10mx2,10mibyggverk
medtreetasjerellerflere.
b)Minsténheisstolskalhainnvendigstørrelsepåminimum1,10mx1,60mibyggverk
medkuntoetasjer.
c)Løfteplattformskalhainnvendigstørrelsepåminimum1,10mx1,60m.
(2)Detskalværekravomheisibygningmedtreetasjerellerfleresomharboenhet.Løfteplattform
kanerstatteheisibygningmedtreetasjersomharboenhet.Løfteplattformskalmaksimaltbetjene
seksboenheter.Følgendekravtilstørrelsergjelder:
a)Minsténheisstolskalhainnvendigstørrelsepåminimum1,10mx2,10m.
b)Løfteplattformskalhainnvendigstørrelsepåminimum1,10mx1,40m.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:22av38
(3)Kravetomheisellerløfteplattformiannetleddgjelderikke
a)boligbygningmedénboenhet
b)deratkomstfrainngangspartitilboenhetmaksimaltgåroverénetasje.
(4)Vedberegningavetasjetallforkravomheisgjelderikkeunntakenei§6-1bokstavatilc.Alle
måleverdigeplanskalmedregnesietasjeplanet.
§12-4.Inngangsparti
(1)Inngangspartiskalværegodtsynlig,sentraltplassertogoversiktligiforholdtilatkomst.
Inngangspartiskalværesikkertogenkeltåbruke.
(2)Forbygningmedkravomtilgjengeligboenhetogbyggverkmedkravomuniversellutforming
skalfølgendeværeoppfylt:
a)Inngangspartiskalhabelysningslikatinngangspartioghovedinngangsdørersynligi
forholdtilomliggendeflater.
b)Detskalværeetvisueltogtaktiltoppmerksomhetsfeltforanhovedinngangsdør.
c)Inngangspartiskalværetrinnfritt.
d)Utenforhovedinngangsdørskaldetværeethorisontaltfeltpåminimum1,5mx1,5m.
Vedsidehengslededørerskalfeltetliggeutenfordørensslagradius.
e)Betjeningforeventuellautomatiskdøråpnerskalplasseresslikatdenertilgjengeligfor
personirullestologslikatsammenstøtmeddørunngås.
KOMMENTAR:
Ledd2,bokstava;Teksten”iforholdtilomliggendeflater”kanmedfordelsløyfes.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Revidertteksttilledd2,bokstava;
a)Inngangspartiskalhabelysningslikatinngangspartioghovedinngangsdørersynlig.
§12-5.Sikkerhetibruk
Byggverkskalhautformingsomforebyggerfareforskadepåpersonoghusdyrvedsammenstøt
ellerfall.
KOMMENTAR:
Ordlydenbørendres.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Byggverkskalformesslikatskadepåpersonoghusdyrforebygges.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:23av38
§12-6.Kommunikasjonsvei
(1)Kommunikasjonsveiskalværesikker,hensiktsmessigogbrukbarfordenferdselogtransport
somforventes.
(2)Kommunikasjonsveiskalværelettåfinneogorienteresegi.
(3)Nivåforskjellskalværetydeligmerketoghanødvendigbelysning.
(4)Åpningigulvskalsikresslikatpersoneroghusdyrikkeutsettesforfare.
(5)Forbygningmedkravtiltilgjengeligboenhetskalitilleggtilførstetilfjerdeledd,følgendevære
oppfylt:
a)Kommunikasjonsveitiltilgjengeligboenhetskalværetrinnfri.
b)Korridorogsvalgangskalhafribreddepåminimum1,50m.Ilangekorridorerskaldet
avsettestilstrekkeligarealtilattorullestolerkanpasserehverandre.Strekningerunder5,0
mderdetikkeerdør,kanhafribreddepåminimum1,20m.
(6)Forbyggverkmedkravomuniversellutformingskalitilleggtilførstetilfjerdeledd,følgende
væreoppfylt:
a)Kommunikasjonsveiskalværetrinnfri.Stigningskalikkeværebrattereenn1:15.
b)Korridorogsvalgangskalhafribreddepåminimum1,50m.Ilangekorridorerskaldet
avsettestilstrekkeligarealtilattorullestolerkanpasserehverandre.Strekningerunder5,0
mderdetikkeerdør,kanhafribreddepåminimum1,20m.
c)Detskalværeskiltogmerkingsomgirnødvendiginformasjon.Skiltogmerkingskal
væreletteåleseogoppfatte.Detskalværenødvendigbelysningtilåoppnåsynlig
luminanskontrastpåminimum0,4mellomtekstogbunnfarge.Skiltogmerkingskal
plasserestilgjengeligoglettsynligbådeforsittendeoggående.Etasjetallskalværevisuelt
ogtaktiltlesbartialleetasjer.
d)Auditivinformasjonskalsuppleresmedvisuellinformasjon.
e)Blendendemotlysskalunngåsikommunikasjonsvei.
f)Søyleroglignendeskalplasseresslikatdeikkeertilhinderikommunikasjonsvei.Forå
unngåfareforsammenstøtskalsøyleroglignendehaluminanskontrastpåminimum0,4
tilomgivelserellermerkesitohøydermedluminanskontrastpåminimum0,8til
bakgrunnsfarge.
g)Vedendringavgangretningskalretningsinformasjonangisdersomdeternødvendig.
Repeterendeinformasjonskalværemestmuliglikihelebygningen.
h)Storerom,dersentraleganglinjergårpåtversavåpnearealer,skalhadefinert
gangsoneellernødvendigledelinje.Mønsterigulvsomgirvilledenderetningsinformasjon
skalunngås.
KOMMENTAR:
Ledd1;Begrepene«hensiktsmessig»og«brukbar»erensbetydende.Detburdeværetilstrekkelig
åstillekravatkommunikasjonsveiskalvære«sikkerogbrukbar».
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Reviderttekst,ledd1:
(1)Kommunikasjonsveiskalværesikkerogbrukbarfordenferdselogtransportsomforventes.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:24av38
§12-7.Kravtilutformingavromogannetoppholdsareal
(1)Romogannetoppholdsarealskalhautforming,romhøydeogstørrelsetilpassetsinfunksjon.
(2)Forromhøydeiboenhetgjelderfølgende:
a)Romforvarigoppholdskalhahøydeminimum2,4m.
b)Romsomikkeerforvarigoppholdskalhahøydeminimum2,2m.
c)Fritidsboligmedénboenhetskalhahøydeminimum2,2m.
d)Deleravromkanhalaverehøydederdetteikkepåvirkerrommetstiltenkte funksjon.
(3)Vedbruksendringiboenhetfratilleggsdeltilhoveddelelleromvendt,kanromhøydenvære
lavereenn2,4m.
(4)Tilgjengeligboenhetskalværedimensjonertforrullestolpåinngangsplanet.Følgendeskalvære
oppfylt:
a)Romskalhatrinnfritilgangogsnuarealforrullestol.
b)Romskalutformesslikatrullestolbrukerkanbetjenenødvendigefunksjonerpåen
tilfredsstillendemåte.
c)Romforvarigoppholdskalhafripassasjepåminimum0,90mtildørogvindu
utenformøbleringssone.
(5)Romogannetoppholdsarealibyggverkmedkravomuniversellutformingskalha
a)utformingogstørrelseslikatlikestiltdeltakelseermuligog
b)trinnfritilgangogsnuarealforrullestol.Arealforrullestolskalplasseresslikat
rullestolbrukerkanbetjenenødvendigefunksjonerpåentilfredsstillendemåte.
(6)Ibyggverkmedkravomuniversellutformingskaldetværeresepsjonellerinformasjonstavleder
detteernødvendig.Eventuellresepsjonoginformasjonstavleskalværelettåfinneogsentralt
plassertiforholdtilhovedatkomst.
(7)Ibyggverkmedkravomuniversellutforming,somharmangerommedsammefunksjon,erdet
tilstrekkeligat1/10avrommeneeruniverseltutformetihenholdtilbestemmelseriforskriften.
Dettegjelderlikevelikkederforutsattbruktilsieratflereelleralleromskalværeuniverselt
utformet.
KOMMENTAR:
Kravettilminimumshøyde,ref.preakspetertytelseiveiledningtilTEK10,børopprettholdes.
Ledd2,bokstavd;Bestemmelsenåpnerforatdeleravromkanhaskråhimlingmedlaverehøyde
enn2,2meter.Bestemmelseneruklar,ogåpnerforulikefortolkninger.Detfremgårikkeav
bestemmelsenhvorlavt,oghvorstorandelavrommet,somtillateslaveretakhøydeenn2,2
meter.Kravtilromhøydevurderesskjønnsmessigveldiguliktideenkeltekommunene,ogeren
avhovedårsakenetilklagesakerogtidkrevendeprosesser.Bestemmelsenbørderforpresiseresog
omskrives.
Ledd3;DeterviktigatTEK’engirklareogforutsigbarekravuttryktsomytelserpåområdersom
tolkesuliktogsomharethøytkonfliktnivå.Kravtilminimumromhøydebørderforgisiforskriftog
ikkeiveiledning.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:25av38
Ledd4;Dersom§12-7ermentåværeenoverordnetbestemmelse,børfjerdeogfemteleddtas
utogfordelespådebestemmelsenesomomhandlerkravtiluniversellutforming/tilgjengelighet.
Enomstruktureringhervilbidratilbedrehelhetogklarerestruktur.
Ledd7:Idennebestemmelsengjøresdetførstunntakfraenhovedregel,slikatdetertilstrekkelig
at1/10avrommeneoppfyllerkravene.Derettergjøresdetunntakfraunntaket,derforutsattbruk
tilsiernoeannet.Bestemmelseneruklarogmåomskrives,ellerdelesinniflereledd.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Ledd2)bokstavd;
Deleravrommetkanharomhøydepåminimum2,20mderdetteikkepåvirkerrommetstiltenkte
funksjon.
Ledd3)
Bestemmelsenbørpresiseresogomskrives.Viharikkeetkonkretforslagtiltekst.
Ledd4)
Bestemmelsenbørtasutogfordelespådebestemmelsenesomomhandlerkravtiluniversell
utforming/tilgjengelighet.
Ledd5)
Bestemmelsenbørtasutogfordelespådebestemmelsenesomomhandlerkravtiluniversell
utforming/tilgjengelighet.
Ledd7)
Bestemmelseneruklarogmåomskrives,ellerdelesinniflereledd.Viharikkeetkonkretforslag
tiltekst.
§12-8.Entréoggarderobe
(1)Entréellerinngangitilgjengeligboenhetskalha:
a)fripassasjepåminimum0,9mutenformøbleringssone
b)plasstilsnuarealforrullestolutenfordørensslagradius.
(2)Forbyggverkmedkravomuniversellutformingskalminst1/10av
garderobenehabetjeningshøydepåmaksimum1,2m.
KOMMENTAR:
Ledd1,bokstava):Begrepet«møbleringssone»kantolkesulikt.Dennedefinisjonenbørinni§1-3.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Uendretteksti§12-8,mendefinisjonen«møbleringssone»måleggestil§1-3.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:26av38
§12-10.Bodogoppbevaringsplass
(1)Boenhetskalhatilstrekkeligogegnetplassforoppbevaringavklærogmat.
(2)Boenhetskalhaoppbevaringsplassellerbodpåminimum5,0m2BRAforsykler,sportsutstyr,
barnevognermv.Forboenhetinntil50m2BRAskalarealetværeminimum2,5m2BRA.
(3)Boenhetmedkravomtilgjengelighetskalhatrinnfriatkomsttiloppbevaringsplassellerbod.
Nødvendigoppbevaringsplassellerbodskalværetilgjengeligvedbrukavrullestol.
KOMMENTAR:
Direktoratetforeslåråfjernekravominnvendigoppbevaringsplassellerbodpå3m2.Detforeslås
ogsååreduserekravettilsportsbodtil2,5kvadratmeterBRAforboligerinntil50kvadratmeter
BRA,uavhengigavantallromforvarigopphold.Detblirogsåforeslåttatsportsbodenpå5m2skal
kunnedelesito.Forstudentboligerblirdetforeslåttåfjernekravetoppbevaringsplassellerbod
heltogfullt.Dissereduksjoneneikravtiloppbevaringbegrunnesmedat”kravetivaretari
hovedsakhensyntilkomfort”.
NALogAiNstillersegspørrendetildirektoratetsdefinisjonpå”hensynsomivaretarkomfort”.
Tilsynelatendegjelderdettealleforholdsomikkeangårhelse,miljøogsikkerhet.Hvordanvi
møblererogorganisererhjemmenevåreharstorinnvirkningpåopplevelsenavtrivsel.Detå
enkeltkunnelagreeiendelersommanikkeønskeråhafremme,forenklerorganiseringen.
Resultatetavåfjerneinnvendigoppbevaringsplassvilblihjemsomistørregraderpregetav
uorden.Dettevilhaenvesentlignegativeffektpåopplevelsenavtrivsel.Viviserblantannettil
forskningsomillustrereratmanglendeskapogbodplassernoeavdetfolkermestmisfornøyd
med:
• SchmidtogGuttu(2012):Småboliger–universellutforming,bovanerogbrukskvalitet.
NIBRrapport2012:1
• Støam.fl.(2006):Bokvalitetismåboliger.StudieavfemboligprosjekteriTrondheim.
SINTEF
• GuttuogMartens(1998):«Sentrumsnærebyboliger–surveytilbeboereisjunorskebyer»
NIBRrapport1998:10.
Direktoratetmenerat”markedetvilhagodeforutsetningerforåivaretadennetypeboligkvalitet
(behovetforplasstiltørroppbevaring),ogatboligkjøpermåkunneståfritttilåvelgebort
bod”.Detteerenantagelsesomdirektoratettroligikkehardekningfor.Spesieltnårdetgjelder
leiligheterpåinntil50m2,vildetneppeeksistereenvalgmulighetforkjøperne.Dersomforslaget
tilTEK17trerikraft,vilnoksamtligeavdisseboligenebyggesuteninnvendigoppbevaringsplass.
Paragrafensførsteleddleggerikkeklareføringerforhvordanfunksjonsbehovetforoppbevaring
skaloppfylles.Forslagenetilnyepreaksepterteytelsertilførsteledderhellerikkeentydige.
Begrepene«tilstrekkelig»og«egnet»knyttettiloppbevaringerbådeuklareogmisvisende.Dette
vilåpneforuliketolkninger,somigjenvilmedførefordyrendeprosesser.
Vedåfjernekravetominnvendigbod,leggermantilretteforathalvpartenavleiligheteneopptil
50m2kanutformessom3-romleiligheter.Samtidigstillesdetikkekravtilatdisseleilighetene
skalhamerenn2,5m2sportsbod.Detteerfremtidigeleiligheterforungemenneskeri
etableringsfasen,medettellertobarn.Enslikleilighetvilikkekunnetilbydenlagringskapasiteten
enslikfamilieharbehovfor.Dettevilgiennegativpåvirkningpålivskvaliteten.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:27av38
Eventuellekostnadsbesparelserknyttettillempingerikravtiloppbevaringsplassogbodvil
primærtkommeboligutbyggernetilgode.Dettekonkluderesdetogsåmediutredningsarbeidet
somharblittgjortforDiBK,”Samfunnsøkonomiskevirkningeravendringeribyggeforskrift(Oslo
Economics20.juni2016)”.Selvomdetvilresultereinoelavereprispåleilighetene,vilikkeenslik
prisreduksjonværeproporsjonaliforholdtilkvalitetenesomforsvinner.Åleggeøktfortjenestetil
boligutbyggerneinniregnskapetforeventuellsamfunnsøkonomisklønnsomhetstillervioss
undrendetil.Denenesterelevantemålestokkenforeventuellsamfunnsøkonomisklønnsomhet,er
utelukkendebesparelsersomtilkommerboligkjøperne.
Viinnseratdeterurimeligåstillekravtilbådesportsbodoginnvendigbodforstudentboliger.Selv
omstudenterkanhaetnoemindrebehovforbodplass,vildetikkeværeriktigåheltogfulltfrata
dennegruppenmulighetentilålagresineegendeler.Ungemenneskerergjerneinvolvertien
rekkeaktiviteterogsykler,ski,ryggsekker,kofferterosv.måkunnestuesbort.Dersomdeterslik
athusleienforstudentboligerbaserespåinvesteringskostnadene,vilidettetilfelleteventuelle
besparelserkommebrukernetilgode,imotsetningtilhvasomertilfelletiboligmarkedetellers.
Dettekanværeetgodtargumentforåreduserekravettiloppbevaringinoengradfordette
formålet.DetteerogsåisamsvarmedutredningensomharblittgjortpåoppdragavDiBK,
”Samfunnsøkonomiskanalyseavendredekravsnivåibyggetekniskforskrift(TEK10)(Menon25.
mai2016)”.Denanbefaleråkunfjernekravettilinnvendigbodforstudentboliger.Vimenerat
manbørstillesammekravtiloppbevaringienstudentboligsomienettromsleilighet,da
beboerneidissetoboligenevilhatilsvarendeutgangspunktforsinbosituasjon.
ANBEFALING:
Oppbevaringsplassenforhusholdningogklær(kjøkken,garderobe,klesskapm.m.)forsmå
boenheterinntil50m2børdefineressomenpreakseptertytelse.
Kravettilinnvendigoppbevaringsplassmåbeholdes.Samtidigvildetværemerhensiktsmessigå
oppgibehovetikubikkistedetforkvadratmeter.Dettevilgistørrefleksibilitettilåløse
oppbevaringsbehovet.Nårkravettiloppbevaringangisikubikk,måmansamtidigangi
minimumsmålforlengde,breddeoghøyde.
Forslagtilny§12-10.Bodogoppbevaringsplass:
(1)Boenhetskalhatilstrekkeligogegnetplassforoppbevaringavklærogmat.Forboenheterpå
inntil50m2skaldetteværeminimum4m3(kubikk).
(2)Boenhetskalhaminimum7m3(kubikk)plassforoppbevaringtilleggtiloppbevaringavklærog
mat.
(3)Boenhetskalhaoppbevaringsplassellerbodpåminimum5,0m2BRAforsykler,sportsutstyr,
barnevognermv.Forboenhetinntil50m2BRAskalarealetværeminimum2,5m2BRA.
(4)Boenhetmedkravomtilgjengelighetskalhatrinnfriatkomsttiloppbevaringsplassellerbod.
(5)Forbygningersomoppføressomstudentboligavstudentsamskipnader,og
studentboligstiftelsersomharmottatttilsagnomtilskuddtilstudentboligeretterforskrift28.
januar2004nr.424omtilskuddtilstudentboligergjelderfølgende:
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:28av38
a)Boenhetskalhatilstrekkeligogegnetplassforoppbevaringavklærogmat.
b)Boenhetskalhaminimum3,5m3(kubikk)plassforoppbevaringtilleggtiloppbevaringavklær
ogmat.
c)Boenhetskalhaoppbevaringsplassellerbodpåminimum2,5m2BRAforsykler,sportsutstyr,
barnevognermv.
§12-11.Balkongogterrassemv.
(1)Balkongogterrassemv.skalhatilfredsstillendesikkerhetogbrukskvalitet.
(2)Nivåforskjellpåmerenn0,5mskalsikresmedrekkverk,jf.§12-15.
(3)Følgendeskalværeoppfyltibygningmedkravtiltilgjengeligboenhetogbyggverkmedkravom
universellutforming:
a)Atkomsttilbalkong,terrasseoguteplassmv.skalværetrinnfriiarbeids-og
publikumsbygningogpåboenhetensinngangsplan.
b)Balkongogterrassemv.skalhafrigulvplasssomgirplasstilsnuarealforrullestol.
(4)Derdeterflerebalkonger,terrasserelleruteplassermv.påinngangsplanitilgjengeligboenhet,
gjelderkravitredjeleddkunfordensomharstørstareal.
KOMMENTAR:
Ledd1;Deteruklarthvaforskriftenleggeri«brukskvalitet».Dettebørinngåsomenegen
definisjonunder§1-3,ellermåutdypesi§12-11.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Uendreti§12-11,mendefinisjonen«brukskvalitet»måleggestil§1-3.
§12-13.Dør,portmv.
(1)Dør,portoglignendeskalværelettåseogbrukeogutformesslikatdeikkeskaderpersoner,
husdyrellerutstyr.
(2)Breddeoghøydeskaltilpassesforventetferdselogtransport,inklusivrømningvedbrann,og
skalminstoppfyllefølgende:
a)Inngangsdørogdørikommunikasjonsveiskalhafribreddeminimum0,9m.Ibyggverk
beregnetformangepersonerskalfribreddeværeminimum1,2m.
b)Dørinterntiboenhetskalhafribreddepåminimum0,76m.
c)Dørinterntibyggverkmedkravomuniversellutformingskalhafribreddepåminimum
0,9m.Dørtilbadiovernattingsromsomerunntattfrakravtiluniversellutformingetter§
12-7syvendeledd,skalhafribreddepåminimum0,76m.
d)Døribadstue,kjøleromogfryseromskalslåutogkunneåpnesfrainnsidenutenbrukav
nøkkel.
e)Dørskalhafrihøydeminimum2,0m.
(3)Ibygningmedkravomtilgjengeligboenhetgjelderfølgende:
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:29av38
a)Dørtilogiatkomstveiogrømningsveisomerberegnetformanuellåpningskalkunne
åpnesmedåpningskraftpåmaksimum30N.
b)Døråpnerforautomatiskedørerskalmonteresutenfordørensslagradius.Denskalvære
godtsynligogværeplassertmedbetjeningshøydemellom0,8mog1,2movergulv.
Døråpnerskalplasseresitilstrekkeligavstandfrainnvendighjørne.
c)Terskelskalværetrinnfri.
d)Vedskyvedørogsidehengsletdørskaldetværetilstrekkeligfrisideplasstilat
rullestolbrukerkanåpneoglukkedøren.Kravetgjelderikkedørersomharautomatisk
døråpner.
(4)Ibyggverkmedkravomuniversellutforminggjelderitilleggtilførstetiltredjeleddfølgende:
a)Kravtilåpningskraftitredjeleddbokstavagjelderbarefordørtilogihovedatkomstvei
oghovedrømningsvei.
b)Dørskalværesynligiforholdtilomliggendevegger.Luminanskontrastenskalværepå
minimum0,4.
KOMMENTAR:
Dimensjonenpådøreroppgisnormaltvedmodulmål.Dissemåleneangirstørrelsenpå
lysåpningeniveggenderkarmenskalmonteres.Devanligstemodulmåleneforinnerdørerer7x21,
8x21og9x21.Devanligstemåleneforytterdørerer10x21og13x21(pardører).
Dokumentasjonavegenskapertilytterdørergjøresihenholdtilrelevanteuropeiskstandard,og
ytterdøreroppgisalltidvedmodulmål.
Kravtilfribreddeidøreri§12-13gittmeduliknøyaktighet(desimaler)forulikedører(0,76mi
andreleddbokstavbogc,0,9mibokstavaogc).Bestemmelsenfremståruryddig,ogdetmest
hensiktsmessigehervilleværeåoppgikravtilbredde/høydepådørimodulmål.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Dørmålbøroppgisimodulmålitilleggtileventuelleminstemål.
§12-14.Trapp
(1)Trappskalværelettogsikkerågåi.Breddeoghøydeitrappskaltilpassesforventetferdselog
transport,herunderrømning.Følgendeskalminstværeoppfylt:
a)Trappskalhasikkeravgrensingoghåndløperpåbeggesider.
b)Minsténhåndløperskalværemedoverkantmellom0,80mog0,90movergulveller
trinn.
c)Trappskalhajevnstigningogsammehøydepåopptrinniheletrappenslengde.
d)Trappmedretteløpskalhasammedybdepåinntrinn.Inntrinniganglinjenskalvære
minimum0,25m.
e)Reposskalhatilstrekkeligstørrelsetilåhindreogstansefall.Detskalværereposved
høydeforskjellpåmerenn3,3m.
f)Trapperomskalhagodbelysningslikattrappetrinnersynlige.
g)Inntrinnskalhasklisikkeroverflate.
h)Trinnbreddeitrappmedretteløpskalværeminimum0,90mogfrihøydeminimum2,10
m.Trappmedretteløpinterntiboenhetskalhatrinnbreddepåminimum0,80mogfri
høydepåminimum2,00m.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:30av38
i)Trappsomikkeharretteløp,skalhatrinnbreddeminimum0,10mbredereennkravtil
trappmedretteløpibokstavh.
j)Forsvingttrappskalinntrinniindreganglinjeværeminimum0,15m.Forsvingttrappi
rømningsveiformangemennesker,skalminsteinntrinniindreganglinjeværeminimum
0,20m.
(2)Forhovedtrappsombetjenermerennénboenhetgjelderitilleggtilførsteledd,følgende:
a)Trinnbreddeitrappmedretteløpskalværeminimum1,10mogfrihøydeskalvære
minimum2,10m.
b)Håndløperskal
1.væreiénhøydemedoverkant0,80melleritohøydermedoverkanthenholdsvis
0,90mog0,70m.Høydeskalmålesfrainntrinnetsforkant
2.føresutoverøversteognederstetrinnmedavrundetavslutning
3.følgetrappeløpet,ogrundtpåmellomrepos.
c)Inntrinnskalmarkeresslikatdetoppnåsluminanskontrastpåminimum0,4iforholdtil
trinnfarge.Markeringpåinntrinnskalværeiheletrinnetsbreddei
maksimum0,04mdybde.
d)Dybdepåreposskalværeminimum1,50mfratrinnforkantellerfrarekkverktil
motståendevegg.
(3)Ibyggverkmedkravomuniversellutforminggjelderitilleggtilkraviførsteogannetledd,
følgende:
a)Hovedtrappmedretteløpskalhatrinnbreddepåminimum1,20m.
b)Håndløperskalhaluminanskontrastminimum0,4iforholdtilbakgrunn.Vedbegynnelse
avhveretasjeskaletasjeangivelsemarkeres.Håndløperskalføres
minimum0,30mforbiøversteognederstetrinnmedavrundetavslutning.
c)Detskalværeetfarefeltforanøverstetrappetrinnogetoppmerksomhetsfeltforanog
inntilnederstetrinniheletrappensbredde.Farefeltskalværemerkettaktiltogvisueltmed
luminanskontrastminimum0,8iforholdtilbakgrunn.Oppmerksomhetsfeltskalvære
merkettaktiltogvisueltmedluminanskontrastminimum0,4iforholdtilbakgrunn.
(4)Ibygningmedkravomtilgjengeligboenhetogbyggverkmedkravomuniversellutformingskal
håndløperværeutformetslikatdengiretgodtgrep.
(5)Følgendeunntakgjelderfrakravgittiførstetilfjerdeledd:
a)Deterikkekravomhåndløperpåbeggesiderderdenertilhinderforatkomstentilsitte-
ogståplasseriamfi,tribuneroglignende.
b)Trapp,leiderellerstigesomkunbenyttesiforbindelsemeddriftavbyggverket,skal
væreutformetfunksjoneltmedhensyntilforventetbrukogslikatpersonsikkerheten
ivaretas,menerforøvrigunntattfrabestemmelseneidenneparagrafen.Unntaketgjelder
ikkedersomtrapp,leiderellerstigeerdelavrømningsvei.
KOMMENTAR:
Kravtilhvordantrinnbreddeskaldokumenteresvedulikutførelse,måværeisamsvarmed
relevantestandarder(NS3932,NS3933).
Ledd1,bokstavg):Veiledningenmåangihvordankravetkandokumenteresoppfylt.
Formuleringeniveiledningenforsammepunktsier,”…ikkeersåglatteatdeterfareforfall…”,
åpnerforbredtskjønn.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:31av38
Ledd1,bokstavj):Uttrykket”mangemennesker”erikkeentydigelleretterprøvbart.Detmåantas
atrømningsveiformangemenneskervilgjelderømningsveiibyggverkirisikoklasse5samt
rømningsveieriandrebyggverknårrømningsveimådimensjoneresfor120personerellerflere.
Hvasommenesmed«mangemennesker»måfremgåavveiledningen.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Ledd1,bokstavj):Måomskrives/spesifiseresslikatdetikkeertvilomhvasomergjeldende
dimensjonerendetall.
§12-17.Vinduogandreglassfelt
(1)Vinduogandreglassfeltsomvedknusingkanvoldeskadepåpersonellerhusdyr,skalsikres
motsammenstøtogfallopptilhøydeminimum0,80movergulv.Sikringkanværebrystning,
personsikkerhetsruteellerannenforsvarligmetode.Forøvriggjelderfølgende:
a)Ibygningmedboenhetskalglassfeltmotbalkong,terrasseoglignendeværesikret.I
tilleggskalvinduogandreglassfeltiytterveggfra6,6moverterrengellerunderliggende
flateværesikret.
b)Ibyggverkmedkravomuniversellutformingskalvinduogandreglassfeltiyttervegg
overterrengværesikret.Iskolerogbarnehagerskalallevinduerogandreglassfeltder
barnkanoppholdesegsikres.
c)Iinngangspartiogkommunikasjonsveiskalglassfeltværesikretiferdselsretning.
(2)Glassfeltiinngangspartiogkommunikasjonsveiderdetkanværefareforsammenstøt,skal
værekontrastmerketmedglassmarkørsynligfrabeggesideritohøydermedsenter0,9mog1,5
movergulv.Mønsteriglassmarkøridørskalværeforskjelligfraglassmarkørinærliggende
glassfelt.
(3)Vinduibyggverkderbarnkanoppholdesegskalhabarnesikringfra3,3moverterrengeller
underliggendeflate.
(4)Renholdogvedlikeholdavvinduogandreglassfeltskalkunneutføresutenfare.
KOMMENTAR:
Detforeliggerflerestudieravpersonskadersomskyldesknusingavglass.Hovedfunneneidisse
studieneeratknusteglasskanforårsakesignifikanteskaderfordeyngstealdersgruppene,ogat
detteerettstorthelseproblem.Skadeneskyldeshovedsakeligsammenstøtogknusingavglass,og
ikkefallskader.Studierviseratdeflesteskadeneskjeriboligbygg,ogharstørstinsidensratehos
barn.Dettetilsieratkravetiledd1bokstava)ogsåburdegjeldeforglassfeltialleplan.
Forebyggendetiltak,somstrengerelovgivingogbrukavsikkerhetsglass(personsikkerhetsrute),vil
reduseredenøkonomiskebyrdenglassknusingsskadeneharfordenenkelteogfordetoffentlige
helsesystemetINorge.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Ledd1,bokstava)
a)Ibygningmedboenhetskalallevinduerogandreglassfeltiytterveggværesikret.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:32av38
KAPITTEL13.INNEKLIMAOGHELSE
§13-4.Termiskinneklima
(1)Termiskinneklimairomforvarigoppholdskaltilretteleggesutfrahensyntilhelseog
tilfredsstillendekomfortvedforutsattbruk.
(2)Iromforvarigoppholdskalminstettvinduellerendørkunneåpnestiluteluft.
(3)Annetleddgjelderikkeforromiarbeids-ogpublikumsbyggderåpningsbarevinduereruønsket
utfrabruken.
KOMMENTAR: Iannetleddhar”uteluft”erstattetbegrepetmed”motdetfri”.(TEK10).Definisjonenpåuteluft
fremståridennesammenhengsomuklar.Hensiktenbakkravetkanmanleseiveiledningentil
TEK10:”Vinduersomkanåpnesgirmuligheterforåventilererommetdersomventilasjons-og
temperaturkontrollsystemetskullesvikte.Åpningsbarevinduergirgodemuligheterforrask
utlufting,foreksempelvedmatlagingogvasking.”
Forskriftskravetkantilfredsstillesvedatdeterenlufteluke(dør)motensjaktsominneholder
uteluft.Settisammenhengmedunntaketfrakravtilutsynfrasoveromi§13-8annetleddog
lempingeni§13-7annetleddderordet”vindu”erfjernetfraparagrafen,stillerviosskritisketil
denneparagrafen.
Deterforeksempelenfareforatmankanfåsoveromsomikkeliggermotytterfasade.Kraveti
§13-7kanforeksempelløsesvedatsoverommetadskillesfraannetoppholdsrommeden
halvtransperentglassvegg.
Begrepet”oppholdssone”sombenyttesiforbindelsemedpreaksepterteytelser,erikke
tilstrekkeligdefinert.Enslikoppdelingavsonervilreduserebygningersfleksibilitetogpåsikttrolig
værelitesamfunnsmessiglønnsomt,samtrepresenterepåkjenningerpåmiljøetgrunnetøkt
behovforombygginger.
ANBEFALING:
Vianbefaleratdetgisenentydigdefinisjonpå”uteluft”i§1-3.Dennedefinisjonenmåhaet
innholdsomforhindrereksemplersombeskrevetover.
Vianbefaleratmanserbortifrabegrepet”oppholdssone”.
§13-5.Radon
(1)Ibygningmedromforvarigoppholdskalårsmiddelverdifor
radonkonsentrasjonikkeoverstige200Bq/m3.
(2)Bygningmedromforvarigoppholdskal
a)haradonsperremotgrunnen,og
b)væretilrettelagtforutluftingavradonunderbygningen.
(3)Annetleddgjelderikkedersomdetkandokumenteresattiltakeneerunødvendigeforå
tilfredsstillekravetiførsteledd.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:33av38
KOMMENTAR:
Ledd3;Detåpnesherforunntakderdetkandokumenteresattiltakene(ref.andreledd)ikkeer
nødvendigeforåtilfredsstillekravetiførsteledd.
Ihenholdtil«StrålevernRapport2006:7TiltakmotradoniprivatboligerOppsummeringavtiltak
underNasjonalkreftplan1999-2003»,ermåletåredusereantallforekomsteravradonindisert
lungekrefttotaltibefolkningen.
Tekniskforskrift§13-5måforståsslikatdet,uavhengigavbakgrunnsstråling,skalgjørestiltaki
samsvarmedandreledd.Tredjeleddkommeretterdettetilanvendelsebarenårdet
gjennomføresandretiltakmedtilsvarendevirking,tileksempelvedatdetvelgesmåterå
fundamenteretiltaketpåsomeffektivtforhindreratradonkommerinnibyggverket.
Dersomtekstenitredjeleddbeholdes,mådetklargjøresbedreiveiledningenhvaunntaket
innebærer.Idagpraktiseresunntaksbestemmelsenforskjellig,noesomførertilmindre
forutsigbarhetibyggesaker.
Begrepet”oppholdssone”sombenyttesiforbindelsemedpreaksepterteytelser,erikke
tilstrekkeligdefinert.Enslikoppdelingavsonervilreduserebygningersfleksibilitetogpåsikttrolig
værelitesamfunnsmessiglønnsomt,samtrepresenterepåkjenningerpåmiljøetgrunnetøkt
behovforombygging.
Enårsmiddelverdiforradonkonsentrasjonpå200Bq/m3gjenspeilerikkedagenskunnskapom
fareverdier.Mananseratdeterakuttfareved140Bq/m3.Grenseverdienbørsettesnoelavere
enndette.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Ingenendrettekst,menveiledningenmåutdypes/suppleres.
Vianbefaleratmanserbortifrabegrepet”oppholdssone”.
Minimumskravettilårsmiddelverdiforradonkonsentrasjonmåsenkesitrådmeddagenskunnskap
omfareverdier.
§13-6.Lydogvibrasjoner
(1)Lydforholdskalværetilfredsstillendeforpersonersomoppholdersegibyggverkogpå
uteoppholdsarealavsattforrekreasjonoglek.Kravtillydforholdgjelderutfraforutsattbruk,og
kanoppfyllesvedåtilfredsstillelydklasseCiNS8175:2012LydforholdibygningerLydklasserfor
ulikebygningstyper.
(2)Forstudentboligersomomfattesav§1-2sjetteogsyvendeledd,erdetmellomromforvarig
oppholdiboenhetogfellesarealellerkommunikasjonsveitilstrekkeligluftlydisolasjondersomveid
feltmåltlydreduksjonstallR’werminimum45desibel.
(3)Vibrasjonsforholdskalværetilfredsstillendeforpersonersomoppholdersegibyggverkogpå
uteoppholdsarealavsattforrekreasjonoglek.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:34av38
(4)Ibyggverkforpublikumogarbeidsbygningskaldetværelyd-ogtaleoverføringsutstyrmed
mindredetkandokumenteresatdetteerunødvendigforåoppnågodtaleforståelse.Inngangtil
rommedforsterketlyd-ogtaleoverføringskalværetydeligmerket.
KOMMENTAR:
Ledd1)Teksten«Detskalsikresmulighetforarbeid,hvile,rekreasjon,søvn,
konsentrasjon,kommunikasjon,godtaleforståelse,oppfattelseav
faresignalerogmulighetfororientering.»fraTEK10ertattutiTEK17.Denneervesentligforå
definereforsvarligelyd-ogvibrasjonsforhold,oganbefalesvidereførtiTEK17.Begrepet
«tilfredsstillende»erikkealenedekkendeforåsikreatdissekravenebliroppfylt.
Ledd2;DIBKskriveriHøringsnotatetatforslagetinnebærerredusertkravtilluftlydisolasjonfra55
desibeltil45desibelmellomromforvarigoppholdiboenhetogfellesarealeller
kommunikasjonsvei,somfellesgang,svalgang,trapperom,trappoglignende.Ideflestetilfeller
innebærerkravom55desibelenlukketentréellerinn-ogutadslåendedører.
ArkitektbedrifteneogNALmenerdetikkeerfagliggrunnlagforåreduserekravenetil
luftlydisolasjonforstudentboliger.Studenterslivssituasjonerikkevesentligannerledesennandre
beboergrupper,oghardesammebehovforåskjermesforstøyutsattebosituasjoner.Spesielt
viktigblirdetteogsånårkravettilforsvarligelyd-ogvibrasjonsforholdertattutavLedd1.
Ensliklempingavkraverikkesamfunnsøkonomisklønnsomtiftbygningersbruksverdioglevetid.
Studentboligererikkeetegetreguleringsformål,oggjørdermedendringeni§13-6mer
problematisk.Bygningersomoppføressomstudentboligavstudentsamskipnaderog
studentboligstiftelser,kanvedetseneretidspunktomgjørestilpermanenteboliger.Lempingpå
kravtilluftlydisolasjonmedvirkertilatbygningsmassenerlangtmindreegnetforfremtidig
transformasjon/ombruktilpermanenteboliger.Kostnadskonsekvensenevedombyggingog
utbedringblirbetydelige,ogietsamfunnsøkonomiskperspektiverdetteikkelønnsomt.
KravoggrenseverdiergittiTEK10forluftlydisolasjonmellomboenhetogandrearealerbør
videreføres.
ANBEFALING:
Forslagtilendring:
Ledd1;
Lydforholdskalværetilfredsstillendeforpersonersomoppholdersegibyggverkogpå
uteoppholdsarealavsattforrekreasjonoglek.Kravtillydforholdgjelderutfraforutsattbruk,og
kanoppfyllesvedåtilfredsstillelydklasseCiNS8175:2012Lydforholdibygninger.Lydklasserfor
ulikebygningstyper.Detskalsikresmulighetforarbeid,hvile,rekreasjon,søvn,konsentrasjon,
kommunikasjon,godtaleforståelse,oppfattelseavfaresignalerogmulighetfororientering.
Ledd2:
Forstudentboligersomomfattesav§1-2sjetteogsyvendeledd,erdetmellomromforvarig
oppholdiboenhetogfellesarealellerkommunikasjonsveikravtilatluftlydisolasjonpåveid
feltmåltlydreduksjonstallR’werminimum55desibel.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:35av38
§13-7.Lys
(1)Byggverkskalhatilfredsstillendetilgangpålys.
(2)Romforvarigoppholdskalhatilfredsstillendetilgangpådagslys.
(3)Annetleddgjelderikkeforromiarbeidsbygningogbyggverkforpublikumderforutsattbruk
tilsiernoeannet.
KOMMENTAR:
Dagslys:
Romforvarigoppholderdefinertunder§1-3:
romforvarigopphold:romhvorsammepersonerforutsattåoppholdesegimerennén
timeomgangenellertilsammenimerenntotimeriløpetavetdøgn.Romforvarig
oppholdiboenheterstueogtilsvarenderom,kjøkkenogsoverom
Ettersomromforvarigoppholdiboligersåentydigdefinertiordlyden,påvirkerdenne
definisjonenhovedsakeligarbeids-ogpublikumsbygg.Definisjonenmedførerenlempingav
kravenetildagslysislikebygg.
Ordlydenidefinisjonenhartilhensiktåreduserekravenetilblantannetdagslysforenkelteromi
arbeids-ogpublikumsbyggsomforeksempelgarderober,korridorerogtoaletter.Deternaturligå
kunneakseptereunntakfrakravetomdagslysiforeksempelgarderoberogtoaletter.Samtidiger
detandreromsomutilsiktetkanblipåvirketavdennedefinisjonen,somforeksempelgrupperom,
kollokvierom,romforspesialundervisning,temaromibarnehager,stilleromogkantiner/lunsjrom.
Nårdetgjelderdennetyperom,erfarermanatfolkofteoppholdersegdermerennéntimeom
gangenellertilsammenimerenntotimeriløpetavetdøgn,selvomforutsattbruktilsiernoe
annet.Iettferdigbyggvildetværevanskeligåetterleveogkontrollereintensjoneneiforskriften.
Intensjonenebakdefinisjonenerblantannetåoppnåenarealbesparelsevedatforeksempel
kjernearealerutendagslysogutsynipublikumsbygg,kanbenyttestilpublikumsromsomtoaletter,
garderoberoglignende.Konsekvensenavdefinisjonenkanderimotbliatmanfårbygningersom
harstørrekjernearealerenndetsombyggespåbakgrunnavdagensforskrift.Atenstørreandelav
bygningenehartilfredsstillendeutsynoggodtilgangpådagslys,sikrerenfleksibelbygningsmasse
somkanmøtefremtidigebehov.Konsekvenseneavforeslåttendringavdefinisjonenpåromfor
varigoppholdersliksettlitebærekraftigeogkanpåføresamfunnetbådeøkonomiskeog
miljømessigebelastningerifremtiden.
Desamfunnsøkonomiskekonsekvenseneknyttettilforeslåtteendringeriforskriften,ervurderti
rapporten”Samfunnsøkonomiskevirkningeravendringeribyggeforskrift(OsloEconomics20.juni
2016)”.Denneslårfastatdetknyttersegenstorusikkerhettilomdetvilværeen
samfunnsøkonomisklønnsomtåreduserekravettildagslys,slikdeterforeslåttgjennomny
definisjonpåromforvarigopphold.Denkonstantereratmanikkekanfinnegodesvariforskning
somsiernoeomkonsekvenseneavdeforeslåtteendringene.Dersomkonsekvensenblirat
sykefraværetøkermed0,25%vilendringeneoverentiårsperiodeværesamfunnsøkonomisk
ulønnsomme.Vimeneratkonsekvenseneavendringeneiforskriftenikkeertilstrekkeligutredet
ogatmanhertarenstorsamfunnsøkonomiskrisiko.Øvrigesamfunnsmessigeforholdsomfor
eksempelredusertfleksibilitetibygningsmassenoghvadettekaninnebæreavpåkjenningpå
miljøetvedombyggingerogrivingerikkeutredet.Konklusjonenblirdaatmanfårbyggmed
redusertekvaliteter,derdetknyttersegmegetstorusikkerhettildensamfunnsøkonomiske
gevinsten.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:36av38
Ihøringsnotatetkanmanlesefølgende:”Ienkostnadsanalysepåpekesdetatdetkanligge
kostnadsbesparelserpåbygningskomponentnivå,mengevinstenliggerprimærtiøkt
arealeffektivitetogarkitektoniskfrihet”.NALogAiNkanslåfastatforeslåtteendringerikkevil
resultereiøktarkitektoniskfrihet,snareretvertimot!
Nymetodeforådokumentereoppfyllelseavkravtildagslysforromiboenhet:
Deterforeslåttennyformelsomskalerstatte10%-regelensompreakseptertytelsetilannetledd.
Vedåutførenoenenkleregneeksempler,sermanatdennyemålemetodenideflestetilfeller
medførerenøkningiglassareal/lysflatesammenlignetmedbrukav10%-regelen.
Enuklarhetiforholdtiloppgittformel,eratglassetslystransmisjon(LT)vanligvisoppgissomet
prosenttall.Enforutsetningforatformelenskalgikorrektsvar,eratdenneverdienoppgissom
fraksjonav1,dvs.prosenttallet/100.Iforslagettilnyeogendredepreaksepterteytelsertilannet
ledd,måmanentenkorrigereformelenellerpresiserehvordanmanskaloppgiverdifor
lystransmisjon(LT).Undrerpunktcipreaksepterteytelser,børmanogsåhenvisetilfigur2i
dagensveiledning.
10%-regelenharenkeltesvakhetervedatdenitilleggtilvindusglassetslystransmisjonikketar
hensyntilromform,vindusformog-plasseringellerveggtykkelsesomdefinererdybdenpå
vindussmyg.Metodentarhellerikkehensyntilsideskjermingellervertikalskjermingunder20
grader.Dennyemålemetodenrepresenterikkeenforbedringiforholdtil10%-regelen,bortsett
fraatdenforholdersegtilglassetslystransmisjon.
Dennyemålemetodenermindreintuitivogvanskeligereåanvendeenn10%-regelensomnåer
foreslåttfjernet.Deterlikevelpositivtatmantarhøydeforatlystransmisjonenkanvariere
mellomulikeglasstyper.Samtidigkanmanlurepåomdetteirealitetenvilblietmer
hensiktsmessigverktøyenn10%-regelen.Metodenharensvakhetiforholdtilarbeidsprosessen
vedplanleggingoggjennomføringavetboligprosjekt.Glassarealetbestemmestidligiprosessen,
lengeførdeternaturligåtastillingtilhvilkentypeglasssomskalanvendes.Dettevilmedføreat
ettypiskglassvilblilagttilgrunnforutregningen,noesommedføreratmanirealitetenikketar
hensyntillystransmisjonensomenfaktor.Pådenannenside,dersommantarhøydefor
lystransmisjonenvedberegningavglassarealet,kandenvidereprosessenlikevelledetilatdet
glassmedenannenlystransmisjonblirmontertibygget.
Oppholdssone:
Begrepet”oppholdssone”sombenyttesiforbindelsemedpreaksepterteytelser,erikke
tilstrekkeligdefinert.Enslikoppdelingavsonervilreduserebygningersfleksibilitetogpåsikttrolig
værelitesamfunnsmessiglønnsomt,samtrepresenterepåkjenningerpåmiljøetgrunnetøkt
behovforombygginger.
ANBEFALING:
Dagslys:
Definisjonenforoppholdsromi§1-3måendrestilfølgendeformulering:
Romforvarigoppholderstue,kjøkken,soveromogarbeidsromiboenhet.Ibyggverkforpublikum
ogarbeidsbygningvilitilleggallearbeidsromogpublikumsromværeromforvarigopphold.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:37av38
Nymetodeforådokumentereoppfyllelseavkravtildagslysforromiboenhet:
Dennyemålemetodenfremstårmindrehensiktsmessigenndeneksisterende10%regelen.En
revisjonav10%-regelenbørlikevelgjennomføres.Denneharblitthenvisttilsomenpreakseptert
ytelseifleretiår.Idenneperiodenharkravettilu-verdiforglassetøktogsomfølgeavdettehar
lystransmisjoneniglassetblittredusert.Medutgangspunktidennyemåleregelensommetode,
kommervifremtilatglassarealetetterdagensenergikravbørvære11%avrommetsbruksareal.
Menettersomregelenikketarhøydeforendelsentralefaktorersomkontrollererinnslippav
dagslys,vildetværeriktigatdenskjerpesytterligere.Detmesthensiktsmessigevilderforværeåsi
atglassarealetskalvære12%avrommetsbruksareal.
Både10%-regelenogdennyemålemetodenkanværevilledendefordeprosjekterendeogledetil
atkravetom2,0%dagslysfaktorikkebliroppfyltdadenikkeforholdersegtilvesentligefaktorer
sompåvirkerdagslysinnslippet.Viønskerenenkeldokumentasjonsmetodeformindre
boligprosjekt,menargumentetforatdetteskalginoeformforbesparelseistore,kompliserte
boligprosjektererikkerelevant.Vivilderforanbefaleatenslikforenkletregelkuntillatesbrukti
prosjektersomplasseresitiltaksklasse1,oggjeldendefrittliggendeogkjededeeneboligersamt
rekkehus.Fordeøvrigesituasjoneneitiltaksklasse1(inkludertsvalgangsblokkersomtypiskhar
dårligedagslysforhold),ogforprosjekteritiltaksklasse2og3mådetstilleskravom
dagslysberegningermedsimuleringsverktøy.
Oppholdssone:
Vianbefaleratmanserbortifrabegrepet”oppholdssone”.
§13-8.Utsyn
(1)Romforvarigoppholdskalhavindusomgirtilfredsstillendeutsyn.
(2)Førsteleddgjelderikkeforsoveromiboenhet,ogikkeforromiarbeidsbygningogbyggverkfor
publikumderforutsattbruktilsiernoeannet.
KOMMENTAR:
Detforeslåsåutvideunntaksbestemmelsentilåomfattesoveromiboenhet.Unntakforsoverom
erutredetavHolteConsultingsammenmedProbaSamfunnsanalyse.Isinrapportharde
undersøktkonsekvenseneavåfjernekravomdagslystilbygningerpågenerellbasis.De
konkludererdemedat”deterenvissfareforatnettovirkningenvilblinegativ,dautsynkan
påvirkehelsentildesomoppholdersegirommet.Vivilderforikkeanbefaleåfjernekravom
utsyn”.Samtidigåpnesdetirapportenoppforatdetkanværeetalternativåbegrenseunntaket
tilkravomdagslystilboenhetenssoverom.
Bakgrunnenfordennekonklusjonenerfølgendeslutningfrautreder:”Normaltbrukesikke
soverommyesomoppholdsrom”.Detteunderbyggesikkemedargumentasjonogallerfaringtilsier
atdeternoetendensiøspåstand.Istørreboenheter(treromsogoppover)brukessomregel
hovedsoverommetriktignokilitengradsomoppholdsrom.Deøvrigesoverommenebenyttes
derimotistorgradsomoppholdsromforlekoglekser.Imindreboenhetermedkunettsoverom
hardetterommetenviktigfunksjonsomoppholdsrom.Dersomentoromsleilighetsskalkunne
tilbytilstrekkeligboligkvalitetforenhusholdningpåtopersoner,forutsettesdetatdisse
personeneharmulighettilåbedriveulikeaktivitetersamtidig.Dettekreveratmanharanledning
tilåoppholdesegpåseparaterom.Soverommetbrukesderforivesentliggradtilmerenkunsøvn.
TEK17-HøringsinnspillNALogAiN
Innspillpåparagrafnivå
Dato:9.Februar2017
Sidenummer:38av38
Utsyngirenfølelseavtrygghetfordidetgirmulighettilåorientereseg.Detteerviktigforalle
mennesker,menspesieltviktigforsvakeogsykeogdeterkjentathossykemenneskererbehovet
foråhavisuellkontaktmedutemiljø,helstfrasengen,endastørre.Utsiktmotgrøntkanfaktiskha
helbredendeeffekt.Detteunderbyggesavforskningenutrederhenvisertilisinrapport.Derslås
detfast:”Hovedinntrykketfraforskningeneratdetergodtdokumentertatutsiktharsignifikante
positivevirkningerfortrivsel,helseogprestasjonsevne”.
Hovedhensiktenbakkravetomtilgjengeligboenhet,eratviskalhamulighetentilåbohjemme,til
trossforhøyalderogredusertførlighet.Eldrebliroftesengeliggendeoverkortereoglengre
perioder.Dablirmulighetforutsynfrasoverommetenvesentligkvalitet.Lempingenikravtil
utsynfrasoveromgårsliksettpåtversavhensiktenbakflereavdeøvrigeparagrafenei
forskriften.
Slikdirektoratetselvpoengtererihøringsnotatet,erdetenulempevedforslagetatdetkan
begrensefleksibilitetenvedsenereomdisponeringavsoveromtilannenbruk.Detteeren
vesentliginnvendingmotdetteforslagettilendring.
Ihøringsnotatetkanmanlesefølgende:”Ienkostnadsanalysepåpekesdetatfjerningav
utsynskravetforsoveromgirstørrearkitektoniskfrihet”.NALogAiNkanslåfastatforeslåtte
endringerikkevilresultereiøktarkitektoniskfrihet,snareretvertimot!
Forskningsomdokumenterergodeneknyttettilutsyn:
• Kaplan,Rachel.“Thenatureoftheviewfromhomepsychologicalbenefits.”Environment
andbehavior33.4(2001):507-542.
• Matsuoka,R.H.Studentperformanceandhighschoollandscapes:Examiningthelinks.
LandscapeandUrbanPlanning,97.(2010):273-282.
• Raanaas,RuthKjærsti,GreteGrindalPatil,andTerryHartig."Healthbenefitsofaviewof
naturethroughthewindow:aquasi-experimentalstudyofpatientsinaresidential
rehabilitationcenter."Clinicalrehabilitation26.1(2012):21-32.
• Tennessen,CarolynM.,andBernadineCimprich."Viewstonature:Effectsonattention."
Journalofenvironmentalpsychology15.1(1995):77-85.
ANBEFALING:
Soverommetbenyttesideflestetilfellertiloppholdogdeterderforikkeriktigåfjernekravettil
utsynsomellersstillestiloppholdsrom.Førstedelavannetleddmåtasbort.
Annetleddlyderdaslik:Førsteleddgjelderikkeforromiarbeidsbygningogbyggverkforpublikum
derforutsattbruktilsiernoeannet.