Datablad FEK-følere Styring av kjølekrets

Datablad
FEK-følere
Styring av kjølekrets
Produkter
FEK-IF: med innebygd føler
FEK-FF: med fjernføler
FEK-følere installeres i rom som har varmeoverskudd på grunn av innvendige eller utvendige varmekilder, dvs. der det bare er behov
for styring av kjølekretser.
Når romtemperaturen overstiger den innstilte
temperaturen, åpner FEK-føleren kjøleventilen.
Både FEK-IF- og FEK-FF-følere kan benyttes
til kjøletak, viftekonvektorer og induksjonsapparater.
Bestilling og
spesifikasjoner
Type
FEK-IF
FEK-FF
Bestillingsnr.
013G5465
013G5464
For kjølekretser i viftekonvektorer og induksjonsapparater benyttes FEK-FF med fjernføler. Fjernføleren kan f. eks. plasseres under
kabinettet til et luftinntak eller på en egen
veggflate.
Ved å plassere føleren i luftinntaket oppnås
en raskere reaksjonstid ved temperaturendringer.
Føler
Innebygd føler
Fjernføler
Kapillarrør
5m
2+2m
Innstillingsområde
17-27 °C
Prinsipp
Styring av kjølekrets - kjøletak
Kjølekrets
FEK-IF
RA-C
Styring av kjølekrets - viftekonvektorer og induksjonsapparater
Kjølekrets
FEK-FF
RA-C
CD-ST
VD.33.S1.30.
© Danfoss 05/99
1
Datablad
Klimakontroll: FEK følere
Konstruksjon av FEK-føler
Separat
temperaturinnstilling
Fjernføler
(kun FEK-FF)
Kjøleadapter
Aktuator
FEK-følere anvendes sammen med RA-Cventiler.
FEK-følerne er utstyrt med en reverserings-
mekanisme for styring av kjølekretser. Med
denne reverseringsmekanismen åpnes ventilen i kjølekretsen når temperaturen stiger over
den innstilte temperaturen.
Temperaturinnstilling
Komforttemperatur ~ 22 °C ved Xp = 0 K
FEK-følerne er konstruert for styring (kjøling)
av romtemperatur ved hjelp av vannbaserte
kjølesystemer.
FEK-følerne er basert på et selvvirkende prin-
2
VD.33.S1.30.
© Danfoss 05/99
sipp. De væskefylte følerne styrer ventilene
ved hjelp av kapillarrør og adaptere.
Skalaen viser det omtrentlige innstillingspunktet regnet fra komforttemperaturen, som
er ca. 22 °C ved Xp = 0 K.
CD-ST
Datablad
Temperaturstyring med
FEK-følere
Klimakontroll: FEK følere
Innstillingsområde for FEK-føler med RA-C-ventil
Xp = 0 K
Xp = 3 K
En innstilling i det blå temperaturområdet
innebærer at kjølekretsens innstillingstemperatur er lavere enn komforttemperaturen, dvs. ventilen åpnes ved en lavere temperatur enn komforttemperaturen på ca. 22
°C. Med en innstilling i det røde temperaturområdet er kjølekretsens innstillingstemperatur høyere enn komforttemperaturen. Ventilen i kjølekretsen åpnes ved en romtemperatur som er høyere enn komforttemperaturen
på ca. 22 °C.
Kjøling med FEK-termostat
Vannstrøm,
kjølende
Innstillingsverdi på knappen
Eksempel
Komforttemperaturen senkes med 4 °C.
Vannstrøm, kjølende
RA-C-ventil med forhåndsinnstilling N
Knappen dreies slik at komforttemperaturen
stilles ned med 4 °C fra 22 °C til ca. 18 °C ved
Xp = 0 K.
Ettersom den innstilte temperaturen er ved Xp
= 0 K, åpnes ikke ventilen i kjølekretsen før
følertemperaturen overstiger 18 °C.
Begrensning av
innstillingstemperaturen
for FEK-følere
Innstillingstemperaturen for den separate
innstillingsdelene avhenger av følertype og
ventilene som benyttes sammen med følerne.
Minimumsbegrensning av temperaturområde
CD-ST
VD.33.S1.30.
© Danfoss 05/99
Med forhåndsinnstilling N har RA-C-ventilen
et P-bånd på maksimalt 3 K. Dette innebærer
at RA-C-ventilen åpnes helt og gir maksimal
vannmengde til kjølekretsen ved en følertemperatur på ca. 21 °C (innstillingstemperatur: 18 °C + P-bånd: 3 K).
Det er enkelt å begrense eller låse innstillingstemperaturen ved hjelp av den innebygde
låse-/begrensningsfunksjonen.
Maksimumsbegrensning av temperaturområde
3
Datablad
Klimakontroll: FEK følere
Oppbygning
1. Kjøleadapter
2. Innstillingsknapp for nøytral
sone
3. Reverseringsmekanisme
4. Justeringsbelg
5. Aktuator
6. Kapillarrulle
7. Belg
8. Separat temperaturinnstillingsdel
9. Fjernføler (kun FEK-FF)
Mål
FEK-IF
FEK-FF
VD.33.S1.30.
© Danfoss 05/99
CD-ST