Instruks nr - Landbruksdirektoratet

Reindriften i et 100 års perspektiv –
veien videre?
Samhandlingskonferanse 7.-8. februar 2017
Scandic Lerkendal, Trondheim
Tema for dag 1 - Arealutfordringer
Industrialisering og utbygging av infrastruktur griper stadig mer inn i
store natur- og beiteområder for reindrifta i Norge, Sverige og Finland.
Hvordan skal vi håndtere dagens og fremtidens utfordringer?
10.30
Registrering og lunsj
12.00
100 år siden sist
12.05
Åpning av konferansen
12.15
Reindrift – en moderne og tradisjonell næring i utvikling
Kulturell åpning
Ellinor Marita Jåma, leder i Norske Reindriftssamers landsforbund
Jørn Rolfsen, administrerende direktør Landbruksdirektoratet
Jon Georg Dale, landbruks- og matminster (FrP)
13.00
Respekt og annerkjennelse - en forutsetning for god samhandling
13.15
Arealutfordringer i 3 land - avmakt eller deltakelse?
Nancy Porsanger, reindriftsutøver
Panelsamtale med Ellinor Jåma, NRL, Norge,
Marita Stinnerbom, Renägarförbundet, Sverige,
Jörgen Jonsson, Svenska Samernas Riksförbund (SSR)
Per Ouala Juuso, Finland.
Debattledere: Anne Severinsen og Torill Olsen
14.15
Pause
14.45
Reindrift som urfolksnæring
15.05
Folkeretten i den statlige arealforvaltningen
16.00
16.30
16.50
17.45
Allison Thomas McPhee, representant for FNs høykommisær for
menneskerettigheter
Panelsamtale med representanter for statlige myndigheter.
Anne Ollila fra Finland og Anne Walkeapää fra Sverige
Pause med fingermat
Arealpress i reindriftsområder – ha, få og skape rett i endra
landskap
Forskningsleder Katrina Rønningen og seniorforsker Frode Flemsæter,
begge Norsk senter for bygdeforskning
Konflikt mellom utbyggingsinteresser og rettigheter –
forskerblikk på dilemmaer, interessemotsetninger og mulige
løsninger?
Anna Skarin, Jan Åge Riseth, Katrina Rønningen
Panelintervju med åpning for spørsmål fra salen
Presentasjon av slutterklæring
Gjennomgang av framgangsmåte – redaksjonskomité osv – ikke
tekstgjennomgang
18.00
Avslutning dag 1.
20.00
Festmiddag
Tema for dag 2 - Rovdyrforvaltning
Hva er god rovdyrforvaltning sett fra statens side og fra utøvernes side.
Hva er fakta og hvordan få til sameksistens?
09.00
Kulturinnslag
09.10
Forskerblikk - rovdyr versus reindrift – samtale/intervju
09.50
Rovdyrsituasjonen i Fennoskandia
10.25
Pause
10.45
Rovviltpolitikken i Norge
11.15
Innspill fra salen
12.15
Lunsj
13.15
Har skandinavisk rovviltpolitikk en naiv tilnærming om at
rovvilt og beitedyr kan leve i samme områder?
14.15
15.30
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Birgitta Åhman – Sveriges lantbruksuniversitet
Juoko Kumpula – LUKE Natural Resources Institute Finland
Panelsamtale med reindriftsutøvere i Sverige, Finland og Norge
Ellinor Jåmå, NRL, Norge
Marita Stinnerbom, Sverige
Per Ouala Juuso, Finland
Jörgen Jonsson, leder Svenska Samernas Riksförbund (SSR)
Lars Andreas Lunde, statssekretær Klima- og miljødepartementet
Paneldebatt mellom forskere, utøvere og verneinteresser
Veien videre – generaldebatt
Slutt