Bylogistikkprogrammet

Bylogistikkprogrammet
Toril Presttun
Programleder
08.02.2017
Bylogistikkprogrammet
Samfunnsmål:
Bylogistikken skal bidra til attraktive byer med lave
klimagassutslipp, effektive transporter for næringslivet og god
livskvalitet for innbyggerne
Foto: Knut Opeide
08.02.2017
Urban logistics, city logistics
Hva er bylogistikk?
● “The movement of goods, equipment and waste into, out from,
within or through an urban area.” EU-white paper
● “The process for totally optimizing the logistics and transport
activities by private companies in urban areas while considering
the traffic environment, the traffic congestion and energy
consumption within the framework of a market economy”
Taniguchi et al. (1999)
● “Urban logistics covers all activities involved in the transport of
goods in a city. It lies at the crossroads between urban
development issues, economic dynamics and quality of life; it is
an increasingly important consideration in the overall
functioning of the city and its management requires an efficient
rationalization of its components.” (RunGIS, 2015)
08.02.2017
Bylogistikk
2016-2021
Organisering
Prosjekteier (TMT)
Styringsgruppe:
Berit Brendskag Lied, Marit
Brandtsegg, Olav Uldal,
Nils Audun Karbø, Randi
Harnes, Anne Ogner
Programleder:
Toril Presttun
Programgruppe:
Ali Taheri, Bjarte Børtveit,
Cecilie Gunnufsen, Ole H.
Øen, Tom Nørbech
08.02.2017
Ramme: 30 mill kroner
Periode: 2016-2021
Referansemiljø:
Organisasjoner, kommuner
Bylogistikk
Tema
● Skaffe kunnskapsgrunnlag for offentlig politikk
– Bedre datagrunnlag for godstransport og
mobile tjenesteytere i planlegging
– Indikatorer for oppfølging av effektiv og
miljøvennlig bylogistikk
● Gjennomgå rammevilkår
– Identifisere hindringer for gode løsninger
– Legge grunnlag for et regelverk som bygger
opp om samfunnsmålene
● Tilrettelegge for miljøvennlig bylogistikk
– Hva er gode virkemidler og tiltak?
– Metoder for å beregne effekter av tiltak
– Overføre kunnskap fra andre land
08.02.2017
Formidling
Kunnskapsbygging
Implementering
NORSULP
● Sustainable Urban Logistic Plan
● Mål å lage en veileder for bylogistikkplaner basert på
erfaringer fra 9 norske byer
● Har gjennomført en litteraturgjennomgang og en
spørreundersøkelse til aktører i noen byer
● Blir dialog med kommunene og referansegruppemøte i
mars/april
● Startutgave av veileder kommer til sommeren
● Workshop i alle byene fra juni -17 til mars -18
● Prosjektet ferdig desember 2019
TØI og SINTEF samarbeider om prosjektet. Prosjektet har to
doktorgrader. Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd
(Transport 2025) og Statens vegvesen (Bylogistikkprogrammet)
08.02.2017
Endring i logistikk
DHL-Sykkelpilot i Oslo
● Dagens løsning:
– DHL kjører fire varebiler fra Gardermoen/Berger hver
dag, leverer i sentrum og returnerer på ettermiddag
● Ny løsning
– DHL kjører 1 liten lastebil fra Gardermoen hver dag
– Pakkene settes i et depot, og leveres med tre lastesykler
+ en rute med de tyngste varene som leveres med bil
– Bilen henter returgods i depotet og kjører tilbake til
Gardermoen. Syklene blir i byen
– Oslo kommune har skaffet frem og dekker
leie av areal i prøveperioden (2 år)
– Bylogistikkprogrammet evaluerer løsningen (TØI)
08.02.2017
DHL’s standard tohjuling
Starter opp nå
Terminal og varemottak - arkitektur
Aktuelt fremover: Også lokalisering
av terminaler og hvilke roller
offfentlig sektor bør ha for
lokalisering av bil/bil-terminaler
Lindholmen
Porte de la Capelle logstikkhotell
Paris
08.02.2017
I dag
Målet med dagen i dag
● Fortelle om litt av det vi har startet med
● Få et bedre oversikt over problemstillinger og
kunnskapshull
● Få inn flere ideer for å bygge opp programmet
08.02.2017