Saksprotokoll - Alta kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:
Kommunestyret
07.02.2017
PS 7/17
Resultat:
Arkiv:
Arkivsak:
Tittel:
Innstilling vedtatt
PLNID 20140002
15/5499-34
SP - SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR D1/D2, ALTA SENTRUM
Kommunestyrets behandling:
Behandling:
Innstillingen vedtatt enstemmig.
Kommunestyrets vedtak:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-22 vedtas reguleringsplan (detaljregulering) for
D1/D2, Alta sentrum, bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, datert
12.01.17.