ØVRE EIKER KOMMUNE

ØVRE EIKER KOMMUNE
Saksbeh.: Einar Braaten
Saksmappe: 2015/3056 - 1128/2017
Arkiv: G21
B-sak. Alternative løsninger for framtidig legevaktordning med kostnadsvurderinger
Utvalgssaksnr Utvalg
5/17
Partsammensatt-utvalg
14/17
Formannskapet
Kommunestyret
Møtedato
07.02.2017
07.02.2017
Saksopplysninger/vurderinger
Bakgrunnen for at rådmannen legger fram en ny B-sak om legevakt har både en faglig og en
økonomisk begrunnelse. Det er kommet nye opplysninger i saken om framtidig legevaktsdrift for
innbyggerne i Øvre Eiker kommune. Rådmannen ønsker å informere og diskutere situasjonen med
politikerne. Samarbeidssituasjonen og den økonomiske situasjonen i forhold til drift av framtidig
legevaktsordning er i endring. Rådmannen legger også vekt på at kommunens økonomiske situasjon
er slik at det må være en svært streng prioritering. Betydelig økte kostander for legevakt, vil føre til
reduksjoner i andre tjenester.
Satellitt løsning Drammen:
Legevakta skal være åpen på Eikertun helsehus 1600 – 2300. Dekkes fra Drammen 2300 – 0800.
Daglegevakt dekkes fra fastlegene i Øvre Eiker 0800 – 1600 på hverdager.
Legevakta i Drammensregionen IKS (LvDrm) opplyser i møte at den økonomiske situasjonen for
deres drift medfører at deres overslag over kostnader de må dekke for å kunne drifte en
satellittlegevakt i Hokksund vil bli dyrere enn det oppgitte 7,8 mill. som ble oppgitt i B-sak 195/16 i
kommunestyret. De har kommet fram til at dette vil koste: 9, 4 mill årlig. Daglegevaktordningen er
ikke tatt med i deres beregningsgrunnlag og kommer i tillegg. Kostnad for Øvre Eiker kommune er kr
230 000,- i dagens ordning.
Fullverdig legevaktoverdragelse Drammen
Drammen tilbyr Øvre Eiker kommune å bli medeier i Legevakta i Drammensregionen IKS.
Det betyr at:
 alle henvendelser og konsultasjoner må skje til legevakta i Drammen
 virksomhetsoverdragelse hvor sjukepleierne får tilbud om stilling på legevakta i Drammen.
 fastlegene i Øvre Eiker må inngå i vaktpoolen der
 daglegevakt dekkes fra Drammen
 forholdet til lokalsjukehuset Kongsberg vil bli gradvis endret. Pasienter som skal innlegges
kan bli sendt tilbake fra Drammen til Kongsberg. Etter hvert færre innleggelser i Kongsberg
 Pr i dag er det en gjennomsnittlig ventetid på legevakta på 1 time for vanlige konsultasjoner.
Telefontilgjengeligheten er dårligere enn krav etter Akuttmedisinforskriften. Medlemskapet
vil kunne bedre bemanningssituasjonen i Drammen og øke telefon tilgjengeligheten.
Kostnad:
ca 4 mill i årlig driftsutgift
1
Satellitt løsning Kongsberg
Det har vært kontakt med Kongsberg interkommunale legevakt for å se på en mulig løsning for drift
av satellittløsningen lik Drammenstilbudet. De har svart at det ikke er aktuelt for dem å drifte en
satellittløsning.
Fullverdig legevaktoverdragelse Kongsberg
Kongsberg interkommunale legevakt tilbyr Øvre Eiker kommune å bli medlem av deres legevakt på
Kongsberg.
Den interkommunale legevakta på Kongsberg ligger på vårt lokalsjukehus. Den er helt nybygget og
har et sterkt fokus på kvalitet hvor henvendelsene aktivt siles i forhold til nødvendighet av
øyeblikkelig hjelp. Ventetider er mindre enn ved legevakta i Drammensregionen IKS. De
tilfredsstiller Akuttmedisinforskriften.
Kostnaden ved et slikt medlemskap er ikke regnet ut i detalj men vil ligge på ca 7 millioner årlig.
Fortsatt drift ved egen legevakt
Legevakta sliter i dag med den bemanning som er budsjettert. Det vil fortsatt være nødvendig med
ekstraordinære tiltak for å få dekkes vakante vakter med sykepleiere. Det må påregnes
budsjettoverskridelse for å opprettholde drifta. Siste måned har det vært to situasjoner hvor
innbyggerne kunne endt opp uten legevakttilbud i kommunen. Kommuneoverlegen vurderer dagens
legevakttilbud til å være tynt og ustabilt til tross for stor innsats fra ansatte sjukepleiere.
I B-sak 195/16 la rådmannen fram et kostnadsoverslag for drift av en egen legevakt tilpasset den nye
Akuttmedisinforskriften. Det må understrekes at den framlagte summen på 9,7 millioner er å anse
som en minimumskostnad.
Medisinskfaglig vurdering av alternativene
Kommuneoverlegens medisinskfaglige vurdering av legevakttilbudet til innbyggerne i Øvre Eiker
kommune bygger på to ting:
1. Stabilitet i bemanning på legevakta med medisinskfaglig kompetanse både for
konsultasjoner på legevakta og sykebesøk.
2. Avstandens til legevakt og sykehus og innvirkningen på innbyggernes helse
Til 1:
Legevakta må anses som stengt når enten sjukepleier eller lege ikke møter på vakt. Med kun en lege
og en sjukepleier på vakt er dette en risiko kommuneoverlegen har påpekt i mange år. Vi har ikke en
robust legevakt hvor vi kan garantere at den kan tilby legetjenester til innbyggerne alltid. Vi har
gjentatte ganger vært avhengig av velvillig hjelp fra nabolegevakta på Kongsberg eller Drammen. I
perioder er også tilstrømmingen av pasienter vært så stor at en sjukepleier på vakt ikke har klart å
håndtere alle pasientrelaterte arbeidsoppgaver på legevakta. (Gjelder; telefonhenvendelser, oppfølging
av pasienter på venterom, pasienter på akuttrom, henvendelser fra ambulanse og politi). Noen ganger
har man måtte beordre en ekstra sjukepleier på vakt hvis det har vært mulig. Alternativet er
manglende oversikt, oppfølging og lange ventetider.
Bemanningssituasjonen på legevakta har tilspisset seg på nyåret ved at det er vanskeligere å få
legevikarer til å dekke legevakter. Beordring av fastlegene øker belastningen på deres
arbeidssituasjon. Legerådet har advart mot denne utviklingen.
Til 2:
I nasjonal sammenheng er det kort avstander i nedre del av Buskerud. I faglige anbefalinger fra
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i Bergen vurderes det at innbyggere ikke bør ha mer
enn 1 times bilkjøring til legevakt.
2
Studier som har sett på reiseavstand og legevaktbruk, har vist at avstand til legevakten påvirker
bruksmønsteret. Det er vist at konsultasjonsraten ved legevakt faller til under det halve ved
en reiseavstand på 43 km eller mer. Kontaktraten til legevakten halveres ved 77 km eller lengre
reiseavstand. Økende avstand er assosiert med reduksjon i henvendelser av alle hastegrader, også de
mest akutte. Forskningen har imidlertid ikke funnet at reiseavstand er knyttet til økt sykelighet eller
dødelighet.
Kommuneoverlegens medisinskfaglige vurdering er at det ikke vil ha innvirkning på helsa til
innbyggerne i Øvre Eiker at legevakta flyttes til Kongsberg eller Drammen. I Akuttmedisinforskriften,
og fra sentrale helseforvaltning, legges det mest vekt på at legevaktene skal blir mer robuste, med
høyere faglig kompetanse, bedre bemanning og bedre utstyr. Legevaktene skal håndtere færre
henvendelser som kan takles av fastlegene i vanlig kontortid og fokusere mer på pasienter som ikke
kan vente til neste virkedag pga fare for helseskade.
En lokal legevakt slik vi har i Øvre Eiker gir god service men en falsk følelse av trygghet.
Tilstrømmingen av henvendelser som egentlig er så lite akutte at de kan vente til første kontordag hos
fastlege belaster beredskapen og overbelaster en liten legevakt på en måte som øker faren for
helseskade hos de som virkelig trenger det.
Utnyttelse av legevaktlokalene ved Eikertun helsehus
Dersom det blir aktuelt å legge ned legevakta på Eikertun helsehus, kan rådmannen se for seg
følgende løsning: Etablering av et kommunalt fastlegekontor for to leger. Det vil være beste utnyttelse
av legevaktlokalene. Det betyr at utstyr, inventar og rom vil kunne brukes akkurat slik de står i dag.
Mange kommuner oppretter kommunale fastlegekontor. Det har vist seg at man får mange
kompetente søkere til slike stillinger. Spesielt appellerer dette til kvinnelige leger. Et kommunalt
fastlegekontor vil kunne dekke flere kommunale legeoppgaver som helsestasjonslege, skolelege eller
fengselslege. Man kan også se på dette i forhold til sjukehjemslegefunksjonen. Det er viktig at
fastlegefunksjonen gis nok tid slik at fastlegekontoret dekker sine egne utgifter. I andre kommuner
opparbeides pasientlistene i løpet av 1 – 2 år slik at de deretter har opparbeidet en inntekt som dekker
hele driften. Det vil imidlertid måtte regnes med pukkelutgifter fram til fastlegekontoret har fått
opparbeidet en tilstrekkelig inntekt fra pasientlista. Et slikt fastlegekontor vil også kunne dekke behov
for daglegevakt og derved spare oss for utgiftene fastlegene skal ha i vaktgodtgjørelse.
Kommuneoverlegen er bedt om å lage en sak om etablering av et slikt kommunalt fastlegekontor og
vil kunne legge fram en egen sak om opprettelse av et fastlegekontor i lokalene til legevakta i
Eikertun helsehus.
Rådmannens innspill til drøfting
I forbindelse med behandlingen av budsjett 2017 er det stilt krav om innsparing i drift i alle seksjoner.
Drifta vil måtte effektiviseres tilsvarende de neste årene for at kommunen skal levere et sunt økonomisk
resultat. Rådmannen går gjennom samtlige seksjoner for å finne effektiviserings- og
innsparingsmuligheter, men er bekymret for om vedtaket om legevaktsatellitt driftet av legevakta i
Drammensregionen IKS lar seg realisere uten større grep enn generell effektivisering – også ut over
inneværende år.
Videre oppfølgning
Rådmannen vil følge opp B-saken med en A-sak med forslag til driftsmodell til ny politisk
behandling ved neste politiske møterunde.
Begrunnelse
Nye opplysninger, kostnadsberegninger og vedtak, har gjort det ønskelig med en ny politisk drøfting
av legevaktsaken før det legges fram en endelig A-sak til behandling.
3