Moduler Ledelse av kvalitets- og utviklingsarbeid tidlig intervensjon

Moduler
Ledelse av kvalitets- og utviklingsarbeid tidlig intervensjon
Basismodul
Bruk av tilgjengelig statistikk og kilder - Identifisering av utfordringer - Valg av
forbedringsområder
Tema



Barn og unge i alderen 0 til 24 år som av ulike årsaker har behov for hjelp,
støtte og oppmerksomhet i korte eller lengere perioder i livet fanges ikke opp
tidlig nok og/eller får ikke den hjelpen de har behov for.
Manglende oppfølging av barn, unge og familier som vekker uro er et
folkehelseproblem.
Gjennom tidlig innsats, bedre samordning og foreldreinvolvering, bidrar
tydelige samhandlingsmodeller til å styrke kommunens arbeid med barn og
familier som har behov for tettere oppfølging.
Suksesskriterier i kjente samhandlingsmodeller som Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
understreker oversiktsarbeid og kartlegging av utfordringsbilder som godt
utgangspunkt for systematisk kompetanse- og tjenesteutvikling. Særlig for tjenester
som retter seg mot barn, unge og familier med behov for sammenhengende,
tverrfaglig og koordinert innsats.
Målgruppe
Ledere i kommunale tjenester med ansvar for kvalitets- og utviklingsarbeid,
interne/eksterne samarbeidsrutiner, kartlegging og oppfølging av kompetansebehov
samt arbeid med internkontroll
Antall dager
Avhenger hva kommunen har behov for bistand på
Læringsmål
 Ha gjennomgang av eksisterende data: Ungdata – Brukerplan Folkehelseprofil
 Få informasjon og ta stilling til tilbud om GAP analyse
 Identifisere og velge forbedringsområder
 Lage «løp/moduler» - plan for kompetanse- og tjenesteutvikling
Metode
 Ledersamlinger med forelesning, felles planarbeid, workshops
 Plan for Implementering – prosess (se implementerings modell)
 Teori og praktisk arbeid med implementeringsprosesser
LENKER
Kunnskapsgrunnlag for systematisk arbeid med tidlig intervensjon
 Veilederen, IS-1742 «Fra bekymring til handling»
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fra-bekymring-til-handling-enveileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet
 Rapport fra Helsetilsynet 5/2009, «Oppsummering av landsomfattende tilsyn
2008 med kommunale helse-, sosial- og barnevernstjenester til utsatte barn»
(helsetilsynet.no)
https://www.helsetilsynet.no/upload/publikasjoner/rapporter2009/helsetilsynetr
apport5_2009.pdf
 Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)
http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/
 «Trygg oppvekst – helhetlig organisering av tjenester til barn og unge» KS
FoU-prosjekt nr. 134033 (2015) Guri Kaurstad, Kari Bachmann, Helge
Bremnes og Gøril Groven www.moreforsk.no
http://www.moreforsk.no/publikasjoner/rapporter/helse--utdanning/1502-ksfou-prosjekt-nr-134033-trygg-oppvekst---helhetlig-organisering-av-tjenesterfor-barn-og-unge/1239/2875/
 Sluttrapport fra Modellkommuneforsøket (bufdir.no)
https://www.bufdir.no/global/nbbf/Barnevern/Evaluering_av_modellkommunefo
rsoket_Sluttrapport.pdf
 «Barn som pårørende – resultater fra en multisenterstudie» IS-0522
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1025/Barn%20so
m%20p%C3%A5r%C3%B8rende-IS-0522.pdf