Behov for rettslig avklaring i ulvesaken

Behov for rettslig avklaring i ulvesaken
Politisk uttalelse fra Hedmark Venstre, fylkesårsmøte 05.02 2017
Ulven er en del av norsk natur som skal aksepteres og forvaltes ut ifra dens plass i det biologiske
mangfoldet, behov og adferd. Forvaltningen må baseres på fakta om arten og artens påvirkning av
dens omgivelser.
Ulvens fravær fra norsk natur i lengre tid, har medført at vi har etablert en bruk av utmark som er
uforenlig med en uregulert ulvestamme. Ulvesonen er etablert for å gi rom for beitedyr utenfor
sonen, hvor beitedyrene har forrang. Dette har bidratt til at det er mindre tap av beitedyr nå enn før.
Hedmark Venstre vil i dagens situasjon vektlegge betydningen av å få på plass en forutsigbar
regulering av ulvebestanden også i ulvesonen, og få på plass bedre kompensasjonsordninger.
Hedmark Venstre mener det er viktig at Venstres forslag om næringslivsmidler til særlig utsatte
rovdyrkommuner gjennomføres, og vil også vurdere for eksempel støtte til leie av jaktrett utenfor
ulvesonen.
Dagens fastlåste situasjon er svært uheldig, og Hedmark Venstre ser behov for å prøve saken for
domstolen, for å avklare handlingsrommet i Naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen.
Hedmark Venstre vil ha et bredere ulveforlik på Stortinget. Forliket bør videreføre hovedtrekkene i
de vurderinger som lå til grunn for rovviltforliket fra 2011, som Venstre var en del av. I tillegg må
forliket behandle de revirene som er felles for Norge og Sverige, og søke felles forvaltning med andre
land.
Hedmark Venstre vil, som det næringsvennlige miljøpartiet vi er, støtte opp om matproduksjon
basert på utmarkas ressurser og tradisjonell bruk. De rettigheter og kvaliteter som er tilknyttet bruk
av utmark må kunne opprettholdes av flest mulig av de som ønsker det. Der det ikke er mulig skal
enkeltpersoner og lokalsamfunn ha full kompensasjon for alt bortfall.