Fase 1 - Statens vegvesen

Bylogistikk –
problemstillinger i Grenland
Referansemøte Bylogistikkprogrammet 6.02.2017
Samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune,
Bamble kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
Hvor
Skien
Telemark fylke
18 kommuner
170.000 mennesker
Grenland - byområde
4 kommuner
100.000 mennesker
Porsgrunn
Hva skal vi oppnå?
•
•
•
•
•
En attraktiv og tett by
Bedre framkommelighet for næringstrafikken
Nullvekst i personbiltrafikken
8% som sykler
8% som tar bussen
«Bybåndet»
Bypakke
Grenland
fase 1
2015-2025
Næringstrafikken i transportsystemet
Langsiktig strategi
 Fase 1 – 2015-2025
Optimalisering av
dagens vegnett
• Fase 2 –Styrke forbindelsen til/fra
E18 og riksvegen
gjennom bybåndet
• Fase 3 – Tiltak for lokaltrafikk
2017: Byutredning skal gi grunnlag for
• videre planlegging av
fase 2 og 3
• forhandlinger om byvekstavtale
Byutredning under oppstart
Vurdering av ulike virkemiddelpakker.
Næringstrafikken er sentralt tema. Men har vi nok kunnskap om den?
+/+/+/-
+/-
+/-
Godskonsept Vestfold - Telemark
• Bakgrunn:
Det er svært kostbart å få mer gods på bane og sjø. Jernbaneverket har
lett etter muligheter der relativt lave investeringer kan gi stor effekt…
• Mål:
Legge bedre til rette for at gods som kommer inn/går ut over Larvik og
Grenland havn + Herøya skal fraktes med kipp-tog til Borgestad for der og
kobles sammen til lengre tog som kjører videre til Alnabru /Oslo eller
Kristiansand/Stavanger via Bratsbergbanen og Sørlandsbanen
• Status:
Det regnes på volumer og enhetspriser for å se om det er «liv laga»
og om markedet er villig
Bylogistikk i byutviklingen
Landmannstorget og Torggata i Skien
Nytt kollektivknutepunkt og park ferdig i 2019.
Skal starte planlegging av Torggata nå.
Utfordring å få plass til gående, syklende og mange busser på 12,5 m
Konsept for trafikkoverføring
til overordnet vegnett
Porsgrunn
sentrum
Storgata i Porsgrunn
Franklintorget i Porsgrunn
Mål om å redusere ÅDT på fylkesveg over torget (i dag ca 15.000)
Kampen om vegarealet i byen
Oppsummering problemstillinger
• Overordna transportsystem:
• Hva er næringstrafikk?
• Hvordan sørge for forbedret fremkommelighet kun for
næringstransport og ikke personbiler? Og hvordan måle det?
• Håndtering av gjennomgangstrafikk i byområdet og kobling til havner
• Behov knyttet til utvikling av nye industri- og næringsområder (inkl
små og mellomstore bedrifter)
• Gods fra veg til bane – nye løsninger?
• I sentrum:
• Kampen om gaterommet
Få plass til prioritering av myke trafikanter, skille gående og syklende,
få fram bussene og legge til rette for varetransport
• Tung transport sliter på fint belegg i gater og på plasser
Mennesker i sentrum