Helse og omsorg - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Mellom barken og veden
Fylkesmannens fremtidige utfordringer
fylkesmann Brit Skjelbred
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Kongehuset
Arbeids- og
sosialdep.
Utenriksdep.
AVdir
Barne-,
likestillings- og
inkluderingsdep.
Samferdselsdep.
IMDI
Landbruksog matdep.
Ldir
Htil
BUF
dir
Helse- og
omsorgsdep.
Hdir
DSB
SRF
Udir
Justis- og
Beredskapsdep.
Kunnskapsdep.
Mdir
Klima- og
miljødep.
Kulturdep.
Kommunal- og
moderniserings
dep.
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
• Sektormyndighet
• Samordner
• Rettssikkerhetsgarantist
• Initiativtaker
• Tilbakemelder
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Meld. St. 10 (2016-2017)
Tverrsektorielle områder - ansvarsfordeling
•
•
•
•
•
•
•
Ekom
IKT-sikkerhet
Satellittkommunikasjon
Kraftforsyning
Vann og avløp
Forsyningssikkerhet
Transport
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
•
•
•
•
•
•
•
Miljø og klima
Finansiell stabilitet
Helse og omsorg
Lov og orden
Redningstjeneste
Styring og kriseledelse
Forsvar
Natur og miljø
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Samfunnssikkerhetsinstruksen 2015
Fylkesmannen skal
samordne, holde oversikt over og informere om arbeidet
med samfunnssikkerhet og beredskap i fylket
•
•
•
•
•
gi råd, veilede og være pådriver
føre tilsyn med kommunene
oppnevne fylkesberedskapsråd
ha en forberedt og øvet kriseorganisasjon
bidra til samordning for effektiv håndtering
av uønskede hendelser
Egen instruks for atomberedskap
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Fylkesberedskapsrådet
 Sammensetningen varierer
 Skal oppnå felles forståelse og optimal
håndtering av krisen
 FM skal bidra til enighet og felles løsning
 FM kan ikke skjære gjennom
– uenighet går til Justisdepartementet
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Meld. St.13 2015–2016
Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen
• For å styrke samarbeidet mellom aktørene i
redningstjenesten, vil det bli opprettet rednings- og
beredskapsråd i alle politidistriktene/LRS-områdene
• Rednings- og beredskapsrådene vil omfatte alle
etater, virksomheter og frivillige organisasjoner som
har en rolle både i redningstjenesten og andre
beredskapssituasjoner i fredstid
• Hva skjer her?
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Her kan det bli travelt …
• Rednings- og beredskapsrådene vil omfatte alle etater,
virksomheter og frivillige organisasjoner som har en rolle
både i redningstjenesten og andre beredskapssituasjoner
i fredstid
• Fylkesberedskapsrådet: regionale aktører med ansvar for
kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner,
ledere fra politiet og øvrige nødetater, Forsvaret,
Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner, fylkeskommunen
og statlige etater med vesentlige beredskapsoppgaver i
fylket. FM kan invitere andre aktører.
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Nytt fokus på
totalforsvaret
SIVILE SAMFUNN
FORSVARET
• Samlingssted og motivasjonsfaktor for private,
offentlige og frivillige organisasjoner som har fokus
på samfunnssikkerhet og beredskap
• Forumet skal bidra til at lokalsamfunnene i MidtNorge blir tryggere ved å redusere risikoforholdene
mest mulig
• http://www.ffsbt.no/
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Trøndelag
Steinkjer
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Hvor bor vi?
Folketall i Trøndelag
Trondheim
Stjørdal
Steinkjer
Levanger
Melhus
Verdal
Malvik
Namsos
Orkdal
Skaun
Oppdal
Inderøy
Rissa
Midtre Gauldal
Klæbu
Røros
Ørland
Nærøy
Frøya
Bjugn
Hitra
Vikna
Hemne
Selbu
Meldal
Overhalla
Leksvik
Åfjord
Frosta
Rennebu
Meråker
Verran
Grong
Snåase Snåsa
Holtålen
Agdenes
Namdalseid
Lierne
Høylandet
Flatanger
Osen
Snillfjord
Roan
Namsskogan
Tydal
Fosnes
Leka
Raarvihke Røyrvik
0
Folk og samfunn
186 868
23 190
21 706
19 607
16 056
14 900
13 716
13 023
11 750
7 711
6 880
6 748
6 639
6 312
6 057
5 624
5 197
5 094
4 765
4 759
4 636
4 388
4 283
4 103
3 939
3 817
3 524
3 259
2 627
2 556
2 547
2 531
2 524
2 147
2 014
1 739
1 626
1 381
1 249
1 108
978
975
965
871
852
630
565
472
Barnehage og
opplæring
20 000
40 000
Barn og foreldre
60 000
80 000
Helse og omsorg
100 000
Miljø og klima
120 000
140 000
Landbruk, mat og
reindrift
160 000
180 000
Kommunal styring
Plan og bygg
200 000
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Kvikkleire
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
15
ROS Trøndelag
2003
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
2014
2009
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
ROS Trøndelag 2009
ROS Trøndelag 2003
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
ROS Trøndelag 2014 - risikomatriser
Liv og helse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Folk og samfunn
Natur og miljø
Storm og strømbrudd
Energiknapphet pga nedbørmangel
Flom og oversvømmelse
Skred
Influensaepidemi
Skog/lyngbrann
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Solstorm
Vulkanutbrudd
Ulykke med farlig gods
Brann i tankanlegg
Skipskollisjon
Atomulykke
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Strategisk posisjon
•
•
•
•
Ørland kampflybase
Luftkrigsskolen
Forhåndslagring
US Marine Corps
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Kommunene
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Regional samsvarsanalyse
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Det store bildet
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Nord-Trøndelag
Jämtland
Sør-Trøndelag
Grenseløst samarbeid siden 2005
Sylmassivet fra Norge Storsylen 1762 moh.
Værhardt!
adressa.no
AMK
Politi
110 Brann
112 Politi
113 AMK
Brann
Brann
Politi
AMK
112 SOS-alarm
SOS-alarm
NRK/SVT
Prøv å lokalisere en
person på stien på
svensk side!
GGI 2 – Grenseløs geografisk informasjon
• Tilgjengeliggjøre geografisk informasjon for å
forbedre samarbeidet over grensen og dermed redde
liv og begrense skader
– geografisk informasjon skal være tilgjengelig for brukerne
– brukerne skal få tilstrekkelig kompetanse til å kunne bruke
informasjonen
• MSB/DSB, fylkesmennene, Politiet, Helse, kart
• Redningssentraler, Redningstjeneste, HiNT,
Mittuniversitetet
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Avtale om utveksling av digitale kartdata
mellom de nordiske land undertegnet
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Filmsnutt Gøteborg
Grenseredningsrådet jobber videre
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Fylkesmannsembetets kjennetegn
- felles for regional stat
KUNNSKAP
• faglig styrke innen enkeltområder
KJENNSKAP
• helhetlig oversikt og lokalkunnskap
KLOKSKAP
• målkonflikter
• handlingsrom
• lokalt selvstyre
• rettssikkerhet
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Det er mellom barken og veden at sevja stiger!
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap