Organisering og styring av spesialisthelsetenesta

Organisering og styring av
spesialisthelsetenesta:
Kva betyr det frå ein
kommune-ståstad?
Alfred Bjørlo, ordførar i Eid
Førde, 8. februar 2017
1
”..of the people, for the people, by the people – shall
not perish from the earth” (Abraham Lincoln)
Regjeringa Stoltenberg i 2011: Nedlegging av
fødeavdeling og døgnavdeling ortopedi – og 75 mill kr
til nasjonal pilotmodell for Framtidas lokalsjukehus
Grunnmuren i ”Utviklingsprosjekt Nordfjord
sjukehus – framtidas lokalsjukehus”
• Sjukehus etter def. i Nasjonal Helse- og omsorgsplan
• Nasjonalt pilotprosjekt – overføringsverdi og ”nasjonal utrulling”
• Forme eit berekraftig, kostnadseffektivt og framtidsretta lokalsjukehus –
lokalsjukehuset som tryggleiksbase for folket
• Sterke fagmiljø på psykiatri/rus som samhandlar med somatikk i eit felles fagmiljø
• Synergi med omstilling i Helse Førde
•
Utnytte kompetanse, fasilitetar og arbeidsplassar v Nordfjord sjukehus
• Tenleg for pasientgruppene med størst behov for tenester lokalt
•
Finne si plass i ”helsepyramiden” – ta unna oppgåver som tener større pasientgrupper og
avlastar systemet elles. Desentralisering der det ligg til rette for det!
• Samhandlingsreforma – endra oppgåve- og ansvarsdeling
•
Nordfjord-kommunene ”flyttar inn” på lokalsjukehuset
Status Nordfjord sjukehus pr. 2017
Helse-puslespelet i
Sogn og Fjordane (1)
Førde sentralsjukehus
• Sogn og Fjordane – 109 000 innb.
–
–
«Godt vaksen befolkning som bur langt frå kvarandre»
Nordfjord 29.000 innb.
• 3 sjukehus +
–
–
–
–
–
–
4 psykiatriske institusjonar (Eid, Høyanger, Sogndal, Førde)
Ambulanseteneste
Gjennomgåande klinikkorganisering
Mykje ressursar bunde opp til beredskap
Skårar høgt på kvalitetsindikatorar og brukarundersøkingar
Leverer på økonomisk resultatkrav etter 10 år med omstillingar
Lærdal sjukehus
Nordfjord sjukehus
Helsepuslespelet i Sogn og Fjordane (2)
Førde sentralsjukehus
Lokalsjukehus
•Spesialavdelingar
•ØH døgnopphald
•Elektive døgnopphald:
•Dagbehandling
•Polikliniske konsultasjonar
Nordfjord og
Lærdal sjukehus
•ØH døgnopphald
•Elektive døgnopphald
•Dagbehandling/
Polikliniske konsultasjonar
Ikt/telemedi
sin
Kommunane
Innbyggarane i fylket
Fastlegane
Tilleggsaktivitetar:
•
•
•
•
KAD-tilbod
Legevakt
Ambulerande tenester
Ambulanseteneste
Ikt/telemedi
sin
Helse Bergen HF
- Høgspesialiserte tenester
Voss og Volda sjukehus
•ØH døgnopphald
•Elektive døgnopphald
•Dagbehandling
•Polikliniske konsultasjonar