Grunnforsikringsbeviset for 2017

Forsikringsbevis
For medlemmer av Negotia
Grunnforsikring
(gjelder for 2017)
Forsikringsbevis
Forsikringsbevis
For Negotia
Grunnforsikring - Dødsfallsforsikring
ForsikringstakerForsikringsselskap
NegotiaCodan Forsikring NUF
Forsikrede
Forsikringen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer av Negotia mellom 16 og 67 år - også i
perioder hvor medlemmet kan være innvilget kontingentfritak.
Forsikringssum
Ved dødsfall i forsikringstiden utgjør forsikringssummen kr. 20 000.
Når forsikringen opphører
For medlemmet opphører forsikringen hvis medlemskapet i Negotia opphører eller senest ved
utløpet av det kalenderåret medlemmet fyller 67 år.
Hvem som er berettiget til forsikringssummen ved dødsfall
Ved erstatningsutbetaling gjelder følgende begunstigelsesrekkefølge:
Ektefelle/samboer, subsidiært livsarvinger, atter subsidiært øvrige arvinger etter loven.
Ektefelle
Den person forsikrede lovformelig er gift med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når
det er gitt bevilling til, eller det er avsagt dom for seperasjon eller skilsmisse. Det gjelder selv om
avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.
Samboer
Med samboer menes
person som forsikrede lever sammen med i et ekteskapslignende forhold, hvis det fremgår i Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede i de siste 2 år,
eller
• person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekteskap/
partnerskap kan inngås. Samboerskap regnes som opphørt ved utløpet av den dag oven-
nevnte vilkår ikke lengre er oppfylt. I denne avtalen er samboer likestilt med ektefelle.
For forsikringen gjelder også
• Forsikringsvilkår for Dødsfallsforsikring Organisasjon av 1.1.2012.
• Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL) med senere endringer og det øvrige lovverket.
Forsikringsbevis
Vilkår for Dødsfallsforsikring Organisasjon
Forsikringsvilkår av 1.1.2012
1. Forholdet til gruppeavtalen og fravikelig lov
Ved siden av disse vilkår gjelder gruppeavtalen
mellom forsikringstaker og Selskapet, bestemmelsene i Lov om forsikringsavtaler (FAL) av
16. juni 1989 og lovgivningen ellers. Teksten
i gruppeavtalen gjelder foran vilkårene som
igjen går foran fravikelige lovbestemmelser.
2. Definisjoner
Selskapet betyr Codan Forsikring, forsikringsselskapet som er utesteder av forsikringsavtalen.
Forsikringstaker er den organisasjon som inngår forsikringsavtalen med selskapet.
Forsikrede er den person hvis liv eller helse
forsikringen knytter seg til.
3. Hva forsikringen omfatter
Dødsfallsforsikring er en dødsrisikoforsikring
som en arbeidsgiver eller en organisasjon
tegner på nærmere avtalte grupper av sine
arbeidstakere eller medlemmer.
4. Forsikringssummens størrelse
Forsikringssummen for den enkelte forsikrede
fremgår av gruppeavtalen og forsikringsbeviset.
5. Betingelser for betaling av erstatning
5.1 Melding om forsikringstilfellet
Ved den forsikredes død, må forsikringstakeren straks sende melding til Selskapet. Meldingen skal ledsages av dødsattest, samt
annen legitimasjon som viser hvem som er
berettiget til å motta forsikringssummen.
5.2 Opplysningsplikten ved erstatningskrav
Den som vil fremme krav mot Selskapet, skal
gi selskapet de opplysninger og dokumenter
som Selskapet trenger for å kunne ta stilling til
kravet og utbetale erstatningen. Selskapet kan
søke opplysninger hos lege, sykehus, trygdekontor eller andre forsikringsselskaper.
Selskapets opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør reguleres av FAL paragraf 18-1.
5.3 Følgene av uriktige opplysninger ved
erstatningskrav
Den som ved erstatningskrav gir uriktige eller
ufullstendige opplysninger som vedkommende
vet eller må forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning vedkommende ikke har krav på,
mister enhver rett til erstatning etter denne
og andre forsikringsavtaler i anledning samme
hending. Hvis forholdet bare er lite klanderverdig, bare angår en liten del av kravet eller
hvis det ellers foreligger særlige grunner, kan
vedkommende likevel få delvis erstatning.
6. Utbetaling av forsikringssum,
renter, foreldelse m.v.
6.1 Forfallstidspunkt
Krav på erstatning faller til betaling så snart
Selskapet har hatt rimelig tid til å klarlegge
ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar.
6.2 Renter
Selskapet betaler renter fra 2 måneder fra
dødsfallet, dog tidligst fra melding om dødsfallet er sendt. For Selskapets plikt til å betale
renter gjelder forøvrig bestemmelsene i FAL §
18-4.
6.3 Foreldelse
Krav på forsikringssum foreldes etter 10 år,
regnet fra utløpet av det kalenderår da den
berettigede fikk nødvendig kunnskap om det
forhold som begrunner kravet. Kravet foreldes
likevel senest 20 år etter utløpet av det kalenderåret da dødsfallet inntraff, jf. FAL § 18-6 og
foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18.
Forsikringsbevis
7. Uttredelse av grunnforsikringen
Når medlem av en dødsfallsforsikring, der det
føres fortegnelse over medlemmene, trer ut
av den gruppe som avtalen omfatter, opphører
forsikringen for medlemmets vedkommende
tidligst 14 dager etter at skiftlig påminnelse er
sendt fra Selskapet eller forsikringstakeren.
Ved utredelse på grunn av nådd alders-
grense gjelder ikke regelen i denne paragrafs
1. avsnitt.
En dødsfallsforsikring har verken gjenkjøpseller fripoliseverdi.
8. Retten til fortsettelsesforsikring
Dersom dødsfallsforsikringen opphører eller den forsikrede trer ut av den gruppe som
dødsfallsforsikringen omfatter, har forsikrede
rett til å fortsette forsikringsforholdet med individuell premieberegning uten å gi helseopplysninger.
For tegning av slikt individuell fortsettelses-
forsikring gjelder:
Dør den forsikrede som følge av deltakelse
i krig under et annet lands kommando, er
Selskapet fri for ansvar hvis det ikke er truffet
annen avtale.
Har den forsikrede deltatt i krig under kommando av et land som er alliert med Norge,
gjelder likevel bestemmelsene i avsnitt 1 og 2.
Hvis Norge kommer i krig, kan Kongen bestemme at ytelser etter livsforsikrings-
avtaler bare kan utbetales delvis. Kongen kan
også gjøre andre nødvendige endringer i dødsfallsforsikringsavtaler for å dekke underskudd i
et forsikringsselskap som følge av krig.
10. Nemndbehandling
Hvis Selskapet helt eller delvis avslår et krav
på forsikringsytelse, eller hvis det på annen
måte oppstår tvist mellom Selskapet, forsikringstaker, forsikrede eller den som har
rett til ytelser etter dødsfallsforsikringen, kan
tvisten forelegges kompetent nemnd, jf. FAL §
20-1, eller bringes inn for domstolene innen 3
år.
Forsikringen kan ikke tegnes med høyere forsikringssum enn forsikringsdekningen pr. opphørstidspunktet. Premie beregnes etter tariff
for individuell fortsettelsesforsikring. Skriftlig
melding om at forsikrede vil bruke denne rett
må være kommet inn til Selskapet innen 6 måneder etter at Selskapets ansvar har falt
bort.
Finansklagenemnda
Postadresse: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo
Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 0277 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 23 13 19 60
Telefaks: 23 13 19 70
Retten til fortsettelsesforsikring gjelder ikke
når dødsfallsforsikringen overføres til et annet selskap, eller når den forsikrede trer ut
av ordningen pga. alder eller har fått utbetalt
erstatning.
Eventuelle endringer i forsikringsvilkårene vil
normalt gjennomføres med virkning fra begynnelsen av nytt forsikringsår når melding om
endringene er sendt sammen med premie-
varsel for den nye forsikringsperiode.
Selskapet kan i forsikringstiden gjennomføre
endringer i premier og forsikringsvilkår når
forholdene tilsier at slike endringer er ønskelige eller nødvendige. Selskapet skal gi
forsikringstaker og forsikrede opplysninger om
endringen. Det siste gjelder spesielt hvis endringen er til ugunst for de forsikrede.
9. Krig og annen katastrofe
Kommer Norge i krig (væpnet konflikt), står
forsikringen for den enkelte forsikrede ved
makt på de vilkår som er fastsatt i gruppe-
avtalen hvis forsikrede ble tatt opp i for-
sikringen minst 3 måneder før krigen brøt ut.
For forsikringer eller utvidelser av forsikringer
som er trådt i kraft senere enn 3 måneder før
krigen brøt ut, er Selskapet fri for ansvar på
grunn av dødsfall som direkte skyldes krigen.
11. Endringsbestemmelser