Plankart: Bakkenivå

36
B
36
A
34
31
32
29
30
ga
te
14
61
8
14
ar
ib
oe
s
33
C
34
D
34
M
27
11
28
26
23
8
9
24
28
B
21
A
22
20
B
17
7B
2B
21
7A
26
24
8
17
63
5
a
at
rg
g
To
16
15
5
63
17
4
1
ta
ga
13
rg
To
i6
1
o_
2
3
10
11
8
9A
9B
7
4
5
2
3
5
1
35
67
164
ata
perg
33
Skip
63
17
C
38B
38C
34B
34A
i4
o_ve
43
erga
ta
20
ata
16
12
8
6
To
rgg
ata
46
en
t
ris
ke
Kir
138
Offentlig ettersyn fra 28.6. til 31.10.2016
Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn i KMD
1C
10.2.2017
24.6.2016
Kunngjøring om endret planavgrensning
9.2.2016
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet
PLANEN ER UTARBEIDET AV:
30.1.2015
DATO
SIGN.
20616
1B
10.2.2017
0
1444
ergata
8
2079
12
2523
len
7
Ne
dre
Slo
tt
23
n
Ste
unne
N=6643000
2
landt
21
ta 1
Oslo kommune
1D
k
Lybek
16
149
39
25B
6
14
94
3
19
rg
lle
Mø
17
15
10
13
B
13
11
9
5
4
3
94
ta
14
ga
le
r
M
sga
te
150
25
06
20
18
ga
tts
Forslagstiller:
Statsbygg på vegne av
Kommunal- og
20615
moderniseringsdepartementet
Vater
Slo
16
5
5
700
9
14
8
23
23A
10
ga
Stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
ers
3
Øv
re
ve
1
41
12
ta
ga
be
Gr
ub
6
4
29
27
8
74
18
25
te
B
Arealplan-ID:
0402_NO201603
Med tilhørende reguleringsbestemmelser
15
23
36
38A
47B
47A
42
1
øl
30
28
9
23
rsg
Ake
40
38
36
34
32
45
43
41
39
06
10
ta
ga
ers
40
26
NN2000
144
ata
Ak
Høydegrunnlag:
Kartmålestokk: 1:1000 (A1)
3
35
Møll
14
1
44
9
1006
ata
61
59
57
55
9
06
10
ata
rsg
Ak
e
51
49
47
4
30
8A
32
8C
8B
rd
Be
rn
ha
2
10208
ata
Arbeiderg
10B
10C
E 11
D
11
11
H
11
G
9 C 9B
8D
3
ga
1te0
54
5
tz'
3B
Ge
3C
4
8
10
37
15642
4
1
3
0
15
98
7
25
2
11
J
10
A
3
17
99
9
ata
tsg
rsi
te
ive
Un
ntz
'ga
te
4A
nk
ra
4B
2A
Ro
se
4
38
5A
11
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
4
SAKSBEHANDLING ETTER PLANOG BYGNINGSLOVEN
Ø=597800
4
8B
7C
te
ga
Koordinatsystem:
4
9.2.2016
erg
Dato for basiskart:
N
ekk
Oslo kommune - PBE
Vertikalnivå på grunnen
B
10
6
2B
9
A
29
B
lls
Tunnelåpning
Lyb
Kilde for basiskart:
12
Avkjørsel - både inn og
utkjøring
2
22
Nytt regjeringskvartal, nivå 2
17
4A
Punktsymboler
Statlig reguleringsplan
A
10
7A
be
4C
4C
Bebyggelse som forutsettes
fjernet
ta
3
2
RpBåndleggingGrense
A
18
Kartopplysninger
8
1
28
ga
5
13
26
B
28
20
19
9
05
ta
rga
Sto
Bygg, kulturminner, mm.
som skal bevares
19625
1291
Park
23
11
7
RpAngittHensynGrense
24
t
4B
9
25
øg
e
21476
11347
55
2
9
Stortorvet
10
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
7
N=6643100
Str
RpBestemmelseGrense
32
RpSikringGrense
31
Gangveg/gangareal
15
Ø=597700
21
te
4
1
til Stortorvet
RpFormålGrense
Gatetun/gågate
13
B#7
8
ga
Noroff v.g.skole
16
5
3030
rs
en
13
9
RpGrense
1C
20
Linjesymboler
1A
te
19624
Linje- og punktsymboler
Kjøreveg
21
14
ga
33
Utforming
Torg
17
s
§12-7 - Bestemmelseområder
Fortau
11002
ae
ke
B#5
21475
Ø=597600
16405
ng
56
23
Egertorget
20075
ni
B#6
na
An
Sk
k+50,0
B#8
Ø=597500
20
B
o_B3
Li
Båndlegging etter lov om
kulturminner
1B
3
5
2
til Youngstorget
o_B2
ub
12beba
40 kk
9 en
Ø=598000
k+54,0
2
Ø=597400
Ø=597300
Stortinget
3027
23
0
Ny
22
6
Angitt bebyggelse og
anleggsformål kombinert
med andre angitte
hovedformål
55
jen
as
25
5
ss
pa
er
at
te 43
lke 03
Fo 2
13183
18
1
3028
te
4
2
11641
Bevaring kulturmiljø
2B
8
Kombinert bebyggelse og
anleggsformål
§12-5. Nr.
2 - Samferdselsanlegg
og
3
11441
teknisk infrastruktur
4
o_B1
o_B4
B#9
5
10
7
5
69
15
12
ga
N=6643200
H570_4
B
37
1
ng
8
o_BT2
1296
7
gs
ate
2
7
27
Stortings plass
17077
o_C2
33
9
6
un
sg
Lille
n
nse
Gre
8
142
Stortinget
Bevaring naturmiljø
en
7
21474
k+70,0
Andre sikringssoner veianlegg
Offentlig eller privat
tjenesteyting
9
Yo
rå
35
18554
Plø
5
ad
s
15 ga
69 te
5
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
Youngstorget
4
3
lst
o_C1
H570_3
12
Ko
Ri
21
21753
15
B
a
8
1
ss
§12-6 - Hensynssoner
Arealformål
90
4
pla
o_BT1Gr
12
Ev
12
ts
Hensynssoner og
bestemmelsesområder
Reguleringsplan PBL 2008
H730_1
ret
3031
1456
19133
se
n
Tegnforklaring
Sentrum politistasjon
ata
ste
ey
9
6
ye
B#4
te
ga
rgg
8
o_T3
Hø
12
11
s
er
lm
Ca
2
o_G
11107
N=6643300
19
0
11
bo
10
7A
H570_2
21752
til Arbeidersamf.pl.
H190_2
Arbeidersamfunnets
plass 10210
H570_5
1
k+26,0
B#13
Regjeringsbygningen
13
21477
Folkets hus
ers
o_H2
Høyesteretts Hus
en
n
o_G1
o_D2
3052 11108
o_T6
9B
Gr
79 nn
8 ele
mm
7D
7B
18
Samfunnshuset
rnt
H570_1
10
20
3
17
rla
o_vei
5
20ndtu
Ha
12
9
7C
16
15
Va
te
k+70,0
Einar
Gerhardsens
plass
21344
21754
ata
B#10
Smed
kroke
n 166
81
5
1399
k+88,0
o_T5
19
12
o_D1
o_T2
o_H3
erg
20
13
7B
Be
0
tek
a
7A
6
H570_6
gat
Rabita moské
6
1
1567
8
po
o_E3
8B
6D
6C
Ø=597900
edet
o_G4A
6
Professor Aschehougs
plass 15753
3
o_H1
B#11
7
1
ital
s
H560_1
Johan
Nygaardsvolds
plass
13466
Pilestr
12
B
B#14
o_T1
10B
k+70,0
o_T7Hosp
o_G2
2564
11017
1
o_E1
k+66,0
A
18
18
30
k+38,0
Hovedbrannstasjonen
21751
10
35
2
17
o_VG1
21478
1015
Eb
k+60,0
Oslo tinghus
C.J.Hambros
plass
A
o_A2
o_A1
o_I1
5
o_E2
10
10
ta
908
k+25,0
2
Oslo Akutten
a
8
738
rgata1
Teate
1
1021
H570_7
4
4
7
9
at
italsg
Hosp 3125
1
C
1
ga
9A
96
2
o_I2
9B
13
2
18
tu
9D
6
3
o_G3
elen
gtunn
ata
o_GP2
12
borgg
Arne
Garborgs
plass
10244
63
ga
te
rsbor
e
Hamm
ds
6B
14853
5
Au
gu
sts
9
B#1220752
Ba
B#3
9C
te
hs ga
ian
mers
19
9
55
10
Munc
15
52
07
i2
Ve
ist
Ham
21
te
ga
B
Kr
H190_1
23
5
15
25
A
12
17
k+46,0
N=6643400
s
er
nk
F
22393
tA
rn
Be
65
22339
1
5
8
7
B#2
o_GP1
3
25
11
19
0
67
15
10
19648
o_T8
10112
D
o_vei 3
3059
Den
Engelske
kirke
12
Hammersborg torg
12643
4 til Arne Garborgs plass
C
12
3
1033
12
11166
11109
Deichmanske bibliotek
B#1
A
t
20
de
2B
8
13
14
6
1271
Trefoldighetskirken
3051
1
60
65B
re
st
le
Pi
21
o_vei 1
1017
B
14
B
2A
4
9
7A
10
22
Keys
13
A
366
ate 1
ers g
67
2
7A
7B
9
5
14
C
10
7C
15
12
5
Margaretakyrkan
3
13
o_vei 2
4
1
N=6643500
A
16
Krist kirkegård
17
64
5B
20844
C
B
16
Fredensborg
te6218
orffs ga1
Schand
38
C
11
68
73
4
4
under grunnen
B
21
A
21
124
r
Ki
21
3B
på grunnen
16
D
ga
ds
år 118
g
ke 20
16
G
16
D
E
3A
1A
Kommandør
T.I.Øgrims
plass
20122
22394
ata
1B
n
e
ng
F
16
E
21
or
b
ns
e
ed
Fr
e
gv
5
beg
2C
2A
2
93
11
ien
16
Vertikalnivå i planen
21
4C
4D
4A
7
31
4B
2B
4B
b
Gru
la
3G
ta 10069
rC
Akersga
de
3H
6D
6A
3E
3F
8
B
31
73B
7
3
85
14
Pe
73E
9
te
ga
7
øn
uss
3C
73D 7
4
3
hs
nc
Mu
5
11174
ate
sg
6B 6C
23
1
5
9
3C
3D
74
2
1828
11106
2A
25
10028