Et styrket lokaldemokrati

PROGRAM FREDAGSMØTE 17. FEBRUAR 2017
Sted: Statens Park, Bygg I, møterom Jarlsberg-Laurvig
Tid: kl. 09.00-12.00, kaffe/te serveres fra kl. 08.30
Tema 1: Miljø
09.10: Biologisk mangfold- hva er status i Vestfold?
09.30: Overføring av verneområder til kommunene, eks: Bøkeskogen i Larvik eller
Bokemoa i Sandefjord
09.50: Vann: status og tilstand i Vestfold, nytt innen avløp/renseanlegg og overvann
10.20: Pause
Tema 2: Samfunnssikkerhet og beredskap:
10.30-11.00 Orientering om stortingsmelding nr 10 (2016-2017), Risiko i et trygt
samfunn.
Avdelingsdirektør Per Olaf Torkildsen, Justis- og beredskapsdepartementet
11.00-11.20 Orientering om ny fylkesROS,
Seniorrådgiver John Sverre Fæste Dahl
11.20-11.45 Utvikling og status innenfor samfunnssikkerhet og beredskap i Vestfold
Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser
Aktuelle stikkord for innlegget:
 Kommuneundersøkelsen
 Forskningsrapport fra MSB om utfordringer i 2030
 Erfaringene etter hvitt pulver-hendelsene
 Endringer i sikkerhetspolitiske rammer
 Hordalandsmodellen
Endelig program foreligger til møtet.
Påmelding innen mandag 13.02. Bruk [email protected]