Uttalelse om omstilling

1
Fagfellesskapsikrergodoppgaveløsning!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Virksomheteneiforvaltningenblirofteomorganisert,menmeddensittenderegjeringen
hartempoetforalvorblittskruddopp.Fellesfordesenereomorganiseringeneerat
endringeneharværtpolitiskinitiertogiverksattiensånnfartatdetharværtminimalt
medanledningformedarbeiderneåhanoenmedvirkningogfordetillitsvalgtetilåha
medbestemmelse.Gangpågangviserregjeringenateffektiviseringfordemer
sentralisering,sammenslåingogkonkurranseutsetting,utenåtasegtidtilåutredehva
somgirhøyerekvalitetitjenestene.
IKommunal-ogmoderniseringsdepartementets(KMDs)forslagtilstrategiforbedreog
mereffektiveadministrativetjenesteridepartementsfellesskapetleggesdetopptilat
alledeadministrativefunksjonenesamles.Begrunnetietønskeomåleggetilrettefor
mestmuligeffektivressursbrukiforvaltningenleggesdetogsåidenstatlige
helseforvaltningenopptilensamlingavadministrativefunksjoner.
KMDsforslagtilstrategibrukeruttrykksom«administrativetjenester»og
«tjenesteleveranser».Vimenerdetermerriktigåbrukebegrepet«administrative
funksjoner».Vivilunderstrekeatdetteeroppgaversomernødvendigeiforvaltningen,
somskalløsespålinjemedfagligeogpolitiskeoppgaver,ogsomunderstøtterdisse.
Innsiktioppgaverognærhettilmedarbeidernesombrukerdeadministrative
funksjonene,bidrartileffektivogkorrektsaksbehandling.Detteerlangtvanskeligereå
oppnåmedensåkaltbestiller-utførermodellderalledetaljermåkontraktsfestesogder
bådespesifiseringavhvatjenesteneskalomfatteogoppfølgingavleverandørene
medførerekstrakostnaderogvanskeliggjørsamarbeid.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
NTLSentralforvaltningenersterktkritisketilmåtenregjeringenleggeroppsittarbeid
medåeffektivisereoffentligsektor.Detsynesårådeenensidigtropåateffektivisering
erdetsammesomåsparekostnader.Effektiviseringogforenklingstiltakvilofteogså
kreveinvesteringervedinnføring,sådetåsetteiverktiltakmedutgangspunktiat
innsparingeneskalgjøresstraks,girogsåenrisikoforåfåmindreforpengene.Forå
sikreinnbyggernesrettssikkerhetogtillitentilforvaltningen,måkonsekvenserbådefor
detjenestemennenesomblirdirekteberørtogfordemsombrukerdesamlede
administrativefunksjonenealltidvurderesslikatbeslutningeneblirfattetpået
forsvarliggrunnlag.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Vimåhellerikkeglemmedemenneskeligekostnadenevedomstilling.Statens
tjenestemennervedlovforpliktettilåfinnesegiendringeriarbeidsoppgaverog
omorganiseringavvirksomheten.Detteforhindrerikkeansatte,ogsåiadministrative
funksjoner,iåføletilhørighettilnettoppsinvirksomhet,ogatdetformangeoppleves
tungtåbliplassertienannenenhet.Godeprosessererviktig,menvivetathøyttempo
ogtidspressiprosessenernormalenhellerennunntaket.Nårverkenansatteellerderes
representanterfårmulighettilådeltaiprosesseneogblihørtførbeslutningenefattes,
blirdetisegselvenekstrabelastning.Viharogsåsetteksemplerpåatarbeidstakere
blirpressetutavarbeidslivetsomenfølgeavomstillinger.Detteståristerkkontrasttil
ønsketomatfolkskalbliståendelengerijobb.
Forvaltningenskalsettedepolitiskemyndighetersbeslutningerutilivet,ogdettemå
skjepåenslikmåteatarbeidstakernefårreellmedbestemmelseiforholdsomharmed
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
arbeidssituasjonenågjøre.Ansattemåfåretttilåværerepresentertialle
virksomhetensstyrendeorganerogarbeidsgiversforpliktelseoverfortillitsvalgtemå
styrkes.Ansattesretttilmedvirkningiprosessersompåvirkeregnearbeidsforholdmå
utvides.
DeterviktigatregjeringenvedKommunal-ogmoderniseringsministerenfølger
partenesfellesintensjoneriHovedavtalenistatenialleprosesserogpåallenivåi
forvaltningen.NTLSentralforvaltningenvilfortsattarbeideforåstyrkeavtaleverket,og
foratdeansatteogderestillitsvalgtefårutøvesinmedbestemmelsetilbestefor
forvaltningenogforsamfunnet.