Læringsplan/kompetansemål for 3.steg haust 2016

Læringsplan/kompetansemål for 3.steg haust 2016
Periode
Norsk
Matematikk
Krle
Engelsk
Musikk
Kroppsøving/mat
og helse
Dag,månad,år
Filosofi og etikk
Back to school
Lytte, Musisere,
Vaske hender før
kvarandre
Tall
Familieskikkar
Song: `Who stole
Komponere
mat og etter
Grupperegler og
Tallkameratene til
the
skuleregler
11-18
biscuit…`and`Sing
Tilstandssjekk
a song of…`
Høgtlesing
Rhyme
Punktum stor bokstav
August 34-35
Lykkjeskrift
Tilstandssjekk
Dag,månad,år
Bibliotek/Stillelesing
Lage eigne
instrument
friminutt og
toalettbesøk
Velgje sunn mat og
drikke
Lytte til ulike
Levereglar i
instrument
kvardagen
38-39-40
September 36-37-
Bli kjend med
Counting
Lage eigne
Gym i
Måling og enheter
Work with words
instrument
Forsamlingshuset-39
Skrive på data
Vekt: kg og hg
I`m hungry
Oppvarmingsleik
Rim og regler
Volume: l og dl
/starving
Hygiene: Skifte
Rettane til born
Klokka: heil og halv
Lytte til ulike
time
instrument, forts
Stopp, ikkje
mobb!
klede og dusje
Oktober 42-43-44
Grupperegler og
Dag,månad,år
Kristendommen i
It`s getting
Lytte Presentere
skuleregler
Regnemåtar
kvardagen
darker
eigne
Tilstandssjekk
Addisjon og
Bønn
Song: Halloween
favorittsongar
Bibliotek/ Stillelesing
subtraksjon til 100
Eventyr
Number and
Vokaler og
dates
konsonanter
Substantiv
Gåter
Dikt
hoppe, balansere,
strekkje seg, gå
av musikk
Barnekor og salmar
Kj-, ki-, ky-ord
Bibliotek/ Stillelesing
rørsler-krype
Snakke om bruk
Skumle historier
Tilstandssjekk
November 45-46-47-48
chant
Grunnleggjande
Dag,månad,år
Addisjon og
subtraksjon med
Forteljingar om
Stories
Døme:
skapningar og dei
`When is your…`
begravelse,
første menneska
Next month, last
brullaup. Teikne
month, in …month
til ulike
tosifrede tall
situasjonar.
Leseaksjon
Dobbel konsonant
Særnamn og samnamn
Søndag og
levereglar
Ballspel
Julelunsj
Desember 49-50-51-52
Tilstandssjekk
Dag,månad,år
Islam i kvardagen
Christmas
Lytte
Førebu jul
Bibliotek/ Stillelesing
Geometri
Ismael ber
Song:` Rudolph
Musikkstykkje
Bake
Advent og
samanlikning av to og
the red nosed
frå ulike
juleforteljing
tredimensjonale figurar
reindeer`
Merry verdsdelar
Julebrev/kort
Bønn og
Christmas Happy
Substantiv og adjektiv
bønneteppe
New Year Father
Adjektiv forteljing
Ord med sj-lyd
Christmas Santa
Clause
Celebration
Ut og lytte. Kva
høyrer vi?