Møteprotokoll - Øvre Eiker kommune

ØVRE EIKER KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Formannskapet
Møtested:
Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund
Dato:
07.02.2017
Tidspunkt:
10:30
Følgende medlemmer møtte:
Ann Sire Fjerdingstad
Kjell E. Grønbeck
Adrian W. K. Tollefsen
Jørgen Firing
Brit-Tove Krekling
Sverre Pedersen
Hans Kristian Sveaas
Anne Kristin Hov
Hilleren
Elisabeth Uggen
Svein Ludvig Larsen
Følgende medlemmer møtte ikke:
Birgitte NyblinAustgulen
Følgende varamedlemmer møtte:
Per Anton Rakkestad
Følgende fra administrasjonen møtte:
Ass rådmann M. Lauvbu, økonomisjef T. Sakshaug, seksjonslederne C. B. Gulbrandsen, A. K. Rydgren, K.
Hesselberg og S. R. Kroken.
Diverse merknader:
Underskrifter:
………………………………… …………………………………
…………………………………
………………………………… …………………………………
…………………………………
………………………………… …………………………………
…………………………………
………………………………… …………………………………
…………………………………
Saksnr
Innhold
PS 1/17
RS 1/17
RS 2/17
Referat saker
Fremdriftsplan for tilskudds gjennomgang 2017
Kopi av anmodning om innsyn i faglig begrunnelse for innføring av
sikringssone
Ny brannstasjon i Eiker
Beslutninger om endringer og inndelinger i lensmanns- og politistasjoner og
tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt
Utkast til protokoll fra representantskapsmøte 2-16
Evaluering og strategi for samarbeidet Godt vann i Drammensregionen ( GVD
)
Svar på forslag til endringer i veglova § 27 og vegtrafikkloven § 7a
Informasjon om Bane Nor SF
Referat fra styringsgruppemøte 29.09.2016
Digitalisering i offentlig sektor
Tilsynsrapport - Beredskapsplikt - Øvre Eiker kommune 2016
Oversendelse av visitasforedrag og kirkevergens rapport
Høring - forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg
Statusrapport lærlingeordningen
Kommunereformen - invitasjon til deltagelse og orienteringsmøte
RS 3/17
RS 4/17
RS 5/17
RS 6/17
RS 7/17
RS 8/17
RS 9/17
RS 10/17
RS 11/17
RS 12/17
RS 13/17
RS 14/17
RS 15/17
PS 2/17
Budsjettendring og status på budsjettvedtaket for 2017. Saksordfører: Jørgen
Firing
PS 3/17
Opprettelse av stilling - Kommunikasjons- og digitaliseringsrådgiver.
Saksordfører: Brit-Tove Krekling
PS 4/17
Partssamarbeid - videre arbeid. Saksordfører: Sverre Pedersen
PS 5/17
Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian
Tollefsen
PS 6/17
Stillinger i Øvre eiker kommune - redegjørelse for utvikling de siste årene.
Saksordfører: Birgitte Nyblin-Austgulen
PS 7/17
Jernbanen mellom Drammen og Kongsberg - del av Sørlandsbanen Påvirkning mot Nasjonal transportplan. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas
PS 8/17
Nedleggelse av tilbudet Åpen barnehage. Saksordfører: Brit-Tove Krekling
PS 9/17
Svar på nøring-ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige
anskaffelser. Saksordfører: Elisabeth Uggen
PS 10/17
Mottak av flyktninger - rapportering 4. kvartal 2016. Saksordfører: Anne Hov
Hilleren
PS 11/17
Innføring av elektronisk avkryssing i manntallet i forbindelse med valg.
Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck
PS 12/17
Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - valg/ oppnevning av valgstyre
PS 13/17
B-sak: Øvre Eiker kommunen innspill til KS Strategikonferanse
PS 14/17
B-sak: Alternative løsninger for framtidig legevaktordning med
Lukket
kostnadsvurderinger
PS 15/17
Finansiering og gjennomføring av forlengelse av Loesmoveien. Saksordfører:
Gard Firing/ Elisabeth Uggen
PS 16/17
Høringsuttalelse til mandat for byutredning Buskerudbyen. Saksordfører: Hans
Kristian Sveaas
PS 1/17 Referat saker
RS 1/17 Fremdriftsplan for tilskuddsgjennomgang 2017
RS 2/17 Kopi av anmodning om innsyn i faglig begrunnelse for innføring av
sikringssone
RS 3/17 Ny brannstasjon i Eiker
RS 4/17 Beslutninger om endringer og inndelinger i lensmanns- og politistasjoner og
tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt
RS 5/17 Utkast til protokoll fra representantskapsmøte 2-16
RS 6/17 Evaluering og strategi for samarbeidet Godt vann i Drammensregionen ( GVD
)
RS 7/17 Svar på forslag til endringer i veglova § 27 og vegtrafikkloven § 7a
RS 8/17 Informasjon om Bane Nor SF
RS 9/17 Referat fra styringsgruppemøte 29.09.2016
RS 10/17 Digitalisering i offentlig sektor
RS 11/17 Tilsynsrapport - Beredskapsplikt - Øvre Eiker kommune 2016
RS 12/17 Oversendelse av visitasforedrag og kirkevergens rapport
RS 13/17 Høring - forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg
RS 14/17 Statusrapport lærlingeordningen
RS 15/17 Kommunereformen - invitasjon til deltagelse og orienteringsmøte
Behandling i Formannskapet - 07.02.2017
Sakene referert. Ingen merknader.
Vedtak i Formannskapet - 07.02.2017
Sakene referert. Ingen merknader.
PS 2/17 Budsjettendring og status på budsjettvedtaket for 2017. Saksordfører:
Jørgen Firing
Rådmannens anbefaling
Følgende budsjettendringer i driftsregnskap vedtas:
2.434.000 kr økt skatteinngang som følge av oppdaterte befolkningsprognoser
1.328.000 kr redusert rammetilskudd
1.106.000 kr styrking av Helse og omsorg
Status på arbeidet med effektuering av alle vedtakspunktene i PS 162/16 (budsjettsaken vedtatt
14.12.2016) tas til orientering.
Begrunnelse
Budsjettendringer gjennomføres som følge av endringer i vedtatt statsbudsjett.
Behandling i Formannskapet - 07.02.2017
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Rådmannens anbefaling ble enstemmig tiltrådt
som innstilling til kommunestyret.
Vedtak i Formannskapet - 07.02.2017
Følgende budsjettendringer i driftsregnskap vedtas:
2.434.000 kr økt skatteinngang som følge av oppdaterte befolkningsprognoser
1.328.000 kr redusert rammetilskudd
1.106.000 kr styrking av Helse og omsorg
Status på arbeidet med effektuering av alle vedtakspunktene i PS 162/16 (budsjettsaken vedtatt
14.12.2016) tas til orientering.
Begrunnelse
Budsjettendringer gjennomføres som følge av endringer i vedtatt statsbudsjett.
PS 3/17 Opprettelse av stilling - Kommunikasjons- og digitaliseringsrådgiver.
Saksordfører: Brit-Tove Krekling
Rådmannens anbefaling
Det opprettes en ny stilling som kommunikasjons- og digitaliseringsrådgiver.
Begrunnelse
Kommunen står uten tilstrekkelig faglig kompetanse innen teknisk webutvikling/web-vedlikehold
samt kunnskap om digitalisering. Rådmann oppfatter situasjonen som kritisk.
Behandling i Formannskapet - 07.02.2017
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Rådmannens anbefaling ble enstemmig tiltrådt
som innstilling til kommunestyret.
Vedtak i Formannskapet - 07.02.2017
Det opprettes en ny stilling som kommunikasjons- og digitaliseringsrådgiver.
Begrunnelse
Kommunen står uten tilstrekkelig faglig kompetanse innen teknisk webutvikling/web-vedlikehold
samt kunnskap om digitalisering. Rådmann oppfatter situasjonen som kritisk.
PS 4/17 Partssamarbeid - videre arbeid. Saksordfører: Sverre Pedersen
Rådmannens anbefaling
1. I Øvre Eiker er partssamarbeid avgjørende for å lykkes med å finne gode løsninger for drift og utvikling.
Rådmannen og seksjonene, i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, har ansvar for dette.
2. Partssammensatt utvalg er den arenaen der de folkevalgte og ansatte diskuterer saker som er til
behandling som angår de ansatte.
3. De ansattes organisasjoner inviteres med i årlig budsjettseminar med kommunestyret og har der taleog forslagsrett.
4. Koordineringsgruppa legges ned.
5. Partsavtalen blir ikke forlenget, men intensjonen skal ivaretas i eksisterende samarbeidsfora.
6. Rådmannen har myndighet til å videreutvikle gode arenaer for samarbeid, drøfting og dialog med de
ansatte og deres organisasjoner i tråd med intensjonene skissert i denne saken.
Begrunnelse
Partssamarbeid er en arbeidsform som stimulerer og motiverer de ansatte til å bidra til helhetlige løsninger,
være kreative og ta ansvar for å finne gode løsninger på kommunens utfordringer.
Behandling i Partssammensatt-utvalg - 07.02.2017
Knut Sjulsen fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.
Begrunnelse:
Ønsker ytterligere utredning.
Avstemming:
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 12 (A, Sp, organisasjonene, E. Uggen, P. A. Rakkestad, H. K.
Sveaas og ordfører) mot 2 (K. E. Grønbeck og A. Tollefsen) stemmer som innstilling for
formannskapet.
Vedtak i Partssammensatt-utvalg - 07.02.2017
Saken utsettes.
Begrunnelse:
Ønsker ytterligere utredning.
Behandling i Formannskapet - 07.02.2017
Svein Ludvig Larsen (Sp) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4:
4.
Koordineringsgruppe revitaliseres og får et tydelig mandat. Gruppa består av to tillitsvalgte, to
politikere (ordfører og gruppeleder opposisjon), rådmann og personalsjef.
Begrunnelse:
Koordineringsgruppa er et viktig bindeledd mellom det formelle partssammensatt utvalg og ansatte, og
politikere. Gruppa bearbeider og siler forslag/ ideer og innspill før de videresendes partssammensatt
utvalg til behandling.
Adrian Tollefsen (H) fremmet rådmannens opprinnelige forslag uten punkt 4 og med endret
punkt 3 på vegne av H, Krf og Frp:
1.
I Øvre Eiker er partssamarbeid avgjørende for å lykkes med å finne gode løsninger for drift og
2.
3.
4.
5.
utvikling. Rådmannen og seksjonene, i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, har ansvar
for dette.
Partssammensatt utvalg er den arenaen der de folkevalgte og ansatte diskuterer saker som er til
behandling som angår de ansatte.
De ansattes organisasjoner inviteres med i årlig budsjettseminar på rådhuset med
kommunestyret og har der talerett.
Partsavtalen blir ikke forlenget, men intensjonen skal ivaretas i eksisterende samarbeidsfora.
Rådmannen har myndighet til å videreutvikle gode arenaer for samarbeid, drøfting og dialog
med de ansatte og deres organisasjoner i tråd med intensjonene skissert i denne saken.
Begrunnelse
Partssamarbeid er en arbeidsform som stimulerer og motiverer de ansatte til å bidra til helhetlige
løsninger, være kreative og ta ansvar for å finne gode løsninger på kommunens utfordringer.
Avstemming:
Et ble først stemt over innstillingen fra partssammensatt utvalg. Dette fikk ingen stemmer.
Det ble så foretatt punktvis avstemming.
Punkt 1 fremmet av A. Tollefsen – enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret.
Punkt 2 fremmet av A. Tollefsen – enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret.
Punkt 3 fremmet av A. Tollefsen – enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret.
Punkt 4 fremmet av S. L. Larsen - enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret.
Punkt 5 fremmet av A. Tollefsen – enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret.
Punkt 6 fremmet av A. Tollefsen – enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret.
Vedtak i Formannskapet - 07.02.2017
1.
I Øvre Eiker er partssamarbeid avgjørende for å lykkes med å finne gode løsninger for drift og
utvikling. Rådmannen og seksjonene, i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, har ansvar
for dette.
2.
Partssammensatt utvalg er den arenaen der de folkevalgte og ansatte diskuterer saker som er til
behandling som angår de ansatte.
3.
De ansattes organisasjoner inviteres med i årlig budsjettseminar på rådhuset med
kommunestyret og har der talerett.
4.
Koordineringsgruppe revitaliseres og får et tydelig mandat. Gruppa består av to tillitsvalgte, to
politikere (ordfører og gruppeleder opposisjon), rådmann og personalsjef.
5.
Partsavtalen blir ikke forlenget, men intensjonen skal ivaretas i eksisterende samarbeidsfora.
6.
Rådmannen har myndighet til å videreutvikle gode arenaer for samarbeid, drøfting og dialog
med de ansatte og deres organisasjoner i tråd med intensjonene skissert i denne saken.
Begrunnelse
Partssamarbeid er en arbeidsform som stimulerer og motiverer de ansatte til å bidra til helhetlige
løsninger, være kreative og ta ansvar for å finne gode løsninger på kommunens utfordringer.
Koordineringsgruppa er et viktig bindeledd mellom det formelle partssammensatt utvalg og ansatte, og
politikere. Gruppa bearbeider og siler forslag/ ideer og innspill før de videresendes partssammensatt
utvalg til behandling.
PS 5/17 Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian
Tollefsen
Rådmannens anbefaling
Øvre Eiker kommunes styrker det boligsosiale arbeidet ved innføring av en ordning med leie til eie,
slik at flere innbyggere gis mulighet til å kjøpe egen bolig fremfor å leie. Kommunen søker Husbanken
om økt ramme til startlån i 2017 med 8 mill. kroner, dvs. fra 7 til 15 millioner. Disse 8 millioner
knyttes til ordningen med leie til eie, med målsetting om at 5 personer/familier får mulighet til å kjøpe
boligen de leier. God saksbehandling og oppfølging forutsettes for å redusere risiko for kommunale
tap. Rådmannen kommer tilbake med forslag til nye kriterier for tildeling av startlån.
Administrasjonen vil følge bruken av ordningen tett og komme tilbake med en vurdering av fremtidig
behov for startlånsramme i forbindelse med budsjettarbeidet for neste år.
Begrunnelse
Innføring av en leie til eie ordning er et bidrag for å redusere risiko for utenforskap ved at flere barn,
unge og voksne innbyggere gis mulighet for en trygg og god bosituasjon. En trygg bolig kan redusere
behovet for kommunale tjenester og sosialhjelp.
Behandling i Formannskapet - 07.02.2017
Adrian Tollefsen (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, Frp og Krf:
Øvre Eiker kommunes ønsker å styrke det boligsosiale arbeidet. En av løsningene kan være innføring
av en ordning med leie til eie, slik at flere innbyggere gis mulighet til å kjøpe egen bolig fremfor å
leie.
Rådmannen bes komme tilbake med forslag til nye kriterier for tildeling av startlån. Rådmannen bes
deretter komme tilbake til formannskapet med forslag til økt ramme i budsjett for 2018.
Begrunnelse
Innføring av en leie til eie kan være en av flere ordninger som reduserer risiko for utenforskap ved at
flere barn, unge og voksne innbyggere gis mulighet for en trygg og god bosituasjon. En trygg bolig
kan redusere behovet for kommunale tjenester og sosialhjelp.
Avstemming:
Rådmannens anbefaling ble satt opp mot forslag fremmet av A. Tollefsen. Forsalg fremmet av A.
Tollefsen ble vedtatt med 6 (H, Frp, Krf) mot 5 (A, Sp) stemmer som innstilling for kommunestyret.
Vedtak i Formannskapet - 07.02.2017
Øvre Eiker kommunes ønsker å styrke det boligsosiale arbeidet. En av løsningene kan være innføring
av en ordning med leie til eie, slik at flere innbyggere gis mulighet til å kjøpe egen bolig fremfor å
leie.
Rådmannen bes komme tilbake med forslag til nye kriterier for tildeling av startlån. Rådmannen bes
deretter komme tilbake til formannskapet med forslag til økt ramme i budsjett for 2018.
Begrunnelse
Innføring av en leie til eie kan være en av flere ordninger som reduserer risiko for utenforskap ved at
flere barn, unge og voksne innbyggere gis mulighet for en trygg og god bosituasjon. En trygg bolig
kan redusere behovet for kommunale tjenester og sosialhjelp.
PS 6/17 Stillinger i Øvre eiker kommune - redegjørelse for utvikling de siste årene.
Saksordfører: Birgitte Nyblin-Austgulen
Rådmannens anbefaling
Saken tas til etterretning.
Begrunnelse
Det er behov for god oversikt over ansettelser, slik at kommunen til enhver tid har kapasitet og
kompetanse til å løse oppgavene, og samtidig drives effektivt.
Behandling i Partssammensatt-utvalg - 07.02.2017
Adrian Tollefsen (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, Frp og Krf:
Det er ikke bedt om en beskrivelse av antall stillingsutlysninger, vi har bedt om en beskrivelse av nye
stillinger – altså netto økning av stillinger - for å kunne belyse den reelle kostnadsøkningen for
kommunen.
Saken sendes tilbake til rådmannen.
Begrunnelse
Saken er ikke utredet i henhold til bestillingen.
Avstemming:
Rådmannens anbefaling ble satt opp mot forslag fremmet av A. Tollefsen. Forslag fremmet av A.
Tollefsen ble enstemmig tiltrådt som innstilling for formannskapet.
Vedtak i Partssammensatt-utvalg - 07.02.2017
Det er ikke bedt om en beskrivelse av antall stillingsutlysninger, vi har bedt om en beskrivelse av nye
stillinger – altså netto økning av stillinger - for å kunne belyse den reelle kostnadsøkningen for
kommunen.
Saken sendes tilbake til rådmannen.
Begrunnelse
Saken er ikke utredet i henhold til bestillingen.
Behandling i Formannskapet - 07.02.2017
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Partssammensatt utvalgs innstilling ble
enstemmig tiltrådt som innstilling til kommunestyret.
Vedtak i Formannskapet - 07.02.2017
Det er ikke bedt om en beskrivelse av antall stillingsutlysninger, vi har bedt om en beskrivelse av nye
stillinger – altså netto økning av stillinger - for å kunne belyse den reelle kostnadsøkningen for
kommunen.
Saken sendes tilbake til rådmannen.
Begrunnelse
Saken er ikke utredet i henhold til bestillingen.
PS 7/17 Jernbanen mellom Drammen og Kongsberg - del av Sørlandsbanen Påvirkning mot Nasjonal transportplan. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas
Rådmannens anbefaling
Påvirkningsarbeidet mot Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 intensiveres.
Kommunene Øvre Eiker og Kongsberg legger opp til et felles arbeid.
Budskapet i påvirkningsarbeidet er:
At det i Nasjonal transportplan 2018 – 2029 legges inn midler til infrastruktur som muliggjør for to tog
i timen, til Hokksund tidlig i planperioden og til Kongsberg senest i 2030. Planmidler for strekningen
Kongsberg – Hokksund avsettes tidlig i planperioden.
Begrunnelse
Utbygging av jernbanen som muliggjør 2 tog i timen til Hokksund og seinere til Kongsberg er
vesentlig for utviklingen i vårt område. 2 tog i timen til Hokksund er et avgjørende viktig tiltak i
forslaget til Buskerudbypakke2.
Behandling i Formannskapet - 07.02.2017
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Rådmannens anbefaling ble enstemmig tiltrådt
som innstilling til kommunestyret.
Vedtak i Formannskapet - 07.02.2017
Påvirkningsarbeidet mot Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 intensiveres.
Kommunene Øvre Eiker og Kongsberg legger opp til et felles arbeid.
Budskapet i påvirkningsarbeidet er:
At det i Nasjonal transportplan 2018 – 2029 legges inn midler til infrastruktur som muliggjør for to tog
i timen, til Hokksund tidlig i planperioden og til Kongsberg senest i 2030. Planmidler for strekningen
Kongsberg – Hokksund avsettes tidlig i planperioden.
Begrunnelse
Utbygging av jernbanen som muliggjør 2 tog i timen til Hokksund og seinere til Kongsberg er
vesentlig for utviklingen i vårt område. 2 tog i timen til Hokksund er et avgjørende viktig tiltak i
forslaget til Buskerudbypakke2.
PS 8/17 Nedleggelse av tilbudet Åpen barnehage. Saksordfører: Brit-Tove
Krekling
Rådmannens anbefaling
 Åpen barnehage (kommunal) avvikler sin drift innen 31.07.2017.
 Flyktningbarnehagen etableres som barnehagetilbud for nyankomne flyktninger i Lerberg
barnehage fra 1.08.2017.
Begrunnelse
Øvre Eiker kommune og seksjon Oppvekst er nødt til å kutte i tjenestetilbudet for å oppnå økonomisk
balanse i 2017. Trenden er at tilbudet i Åpen barnehage blir mindre og mindre benyttet av kommunens
innbyggere, og rådmannen mener det ikke lenger kan forsvares økonomisk at tilbudet driftes videre.
Behandling i Partssammensatt-utvalg - 07.02.2017
Jørgen Firing (A) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.
Begrunnelse:
Det bes om ytterligere utredning på følgende temaer:
*Åpen barnehage som del i et helhetlig forebyggende arbeid, jf oppvekstseksjonens ambisjon om en
helhetlig tilnærming til oppveksttjenesten; ett lag for god oppvekst.
*Har forslaget innvirkning på handlingsplanens punkt 2.4.1 - Flere barn, i barnehagealder, og deres
familier, får hjelp på en tverrfaglig arena.
*Hvordan påvirker forslaget kapasiteten på Lerberg barnehage? Hvor mange barn er det plass til? Vil
det være kapasitet utenfor vanlig opptakstidspunkt.
*Er det i anslaget til innsparing tatt høyde for kostnader ved flytting av flyktningebarnehagen til
Lerberg?
Avstemming:
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 8 (A, Sp og organisasjonene) mot 6 stemmer (H, Frp og Krf).
Vedtak i Partssammensatt-utvalg - 07.02.2017
Saken utsettes.
Begrunnelse:
Det bes om ytterligere utredning på følgende temaer:
*Åpen barnehage som del i et helhetlig forebyggende arbeid, jf oppvekstseksjonens ambisjon om en
helhetlig tilnærming til oppveksttjenesten; ett lag for god oppvekst.
*Har forslaget innvirkning på handlingsplanens punkt 2.4.1 - Flere barn, i barnehagealder, og deres
familier, får hjelp på en tverrfaglig arena.
*Hvordan påvirker forslaget kapasiteten på Lerberg barnehage? Hvor mange barn er det plass til? Vil
det være kapasitet utenfor vanlig opptakstidspunkt.
*Er det i anslaget til innsparing tatt høyde for kostnader ved flytting av flyktningebarnehagen til
Lerberg?
Behandling i Formannskapet - 07.02.2017
Det ble først stemt over Partssammensatt utvalgs innstilling. Denne falt med 5 (A, Sp) mot 6 (H, Frp,
Krf) stemmer.
Saken ble etter dette realitetsbehandlet.
Hans Kristian Sveaas (H) fremmet rådmannens opprinnelige forslag:
•
Åpen barnehage (kommunal) avvikler sin drift innen 31.07.2017.
•
Flyktningbarnehagen etableres som barnehagetilbud for nyankomne flyktninger i Lerberg
barnehage fra 1.08.2017.
Begrunnelse
Øvre Eiker kommune og seksjon Oppvekst er nødt til å kutte i tjenestetilbudet for å oppnå økonomisk
balanse i 2017. Trenden er at tilbudet i Åpen barnehage blir mindre og mindre benyttet av kommunens
innbyggere, og rådmannen mener det ikke lenger kan forsvares økonomisk at tilbudet driftes videre.
Jørgen Firing (A) fremmet følgende forslag:
Åpen barnehage opprettholder sin drift, inkludert flyktningbarnehage. Budsjettvedtakets
innsparingskrav reduseres tilsvarende.
Begrunnelse:
Åpen barnehage har en god sosial profil og er et bidrag i det forebyggende arbeidet. Åpen barnehage
er viktig i integreringsarbeidet med sin mulighet til fleksibilitet. Åpen barnehage er et viktig
lavterskeltilbud for de foreldre og barn som av ulike grunner ikke kan benytte seg av det ordinære
barnehagetilbudet.
Avstemming:
Rådmannens opprinnelige anbefaling fremmet av H. K. Sveaas ble satt opp mot forslag fremmet av J.
Firing. Forslag fremmet av H. K. Sveaas ble vedtatt med 8 (H, Frp, Krf, Sp) stemmer. Forslag
fremmet av J. Firing fikk 3 (A) stemmer.
Vedtak i Formannskapet - 07.02.2017
•
Åpen barnehage (kommunal) avvikler sin drift innen 31.07.2017.
•
Flyktningbarnehagen etableres som barnehagetilbud for nyankomne flyktninger i Lerberg
barnehage fra 1.08.2017.
Begrunnelse
Øvre Eiker kommune og seksjon Oppvekst er nødt til å kutte i tjenestetilbudet for å oppnå økonomisk
balanse i 2017. Trenden er at tilbudet i Åpen barnehage blir mindre og mindre benyttet av kommunens
innbyggere, og rådmannen mener det ikke lenger kan forsvares økonomisk at tilbudet driftes videre.
PS 9/17 Svar på høring-ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige
anskaffelser. Saksordfører: Elisabeth Uggen
Rådmannens anbefaling
Øvre Eiker kommune slutter seg til departementets forslag til ny miljøbestemmelse i
Anskaffelsesforskriften og i Forsyningsforskriften.
Det bemerkes likevel at den nye miljøbestemmelsen er utfordrende for innkjøpsorganisasjonen på grunn av
økte transaksjonskostnader.
Begrunnelse
Norge skal redusere sine klimagassutslipp med minst 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn
innen 2050. Offentlige anskaffelser er et virkemiddel for å starte omstillingen til lavutslippssamfunnet. Den
nye loven og forslag til ny bestemmelse i forskriften, vil støtte opp om mer miljøvennlige innkjøp.
Behandling i Formannskapet - 07.02.2017
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Rådmannens anbefaling ble enstemmig vedtatt.
Saken ble behandlet etter hasteparagrafen, kommunelovens § 13, og refereres i kommunestyret.
Vedtak i Formannskapet - 07.02.2017
Øvre Eiker kommune slutter seg til departementets forslag til ny miljøbestemmelse i
Anskaffelsesforskriften og i Forsyningsforskriften.
Det bemerkes likevel at den nye miljøbestemmelsen er utfordrende for innkjøpsorganisasjonen på grunn av
økte transaksjonskostnader.
Begrunnelse
Norge skal redusere sine klimagassutslipp med minst 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn
innen 2050. Offentlige anskaffelser er et virkemiddel for å starte omstillingen til lavutslippssamfunnet. Den
nye loven og forslag til ny bestemmelse i forskriften, vil støtte opp om mer miljøvennlige innkjøp.
PS 10/17 Mottak av flyktninger - rapportering 4. kvartal 2016. Saksordfører:
Anne Hov Hilleren
Rådmannens anbefaling
Rapport 4. kvartal 2016 om mottak av flyktninger til kommunen, tas til orientering.
Begrunnelse
Det er viktig med god og individuell tilrettelegging for flyktningene som kommer til Øvre Eiker.
Behandling i Formannskapet - 07.02.2017
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Rådmannens anbefaling ble enstemmig tiltrådt
som innstilling til kommunestyret.
Vedtak i Formannskapet - 07.02.2017
Rapport 4. kvartal 2016 om mottak av flyktninger til kommunen, tas til orientering.
Begrunnelse
Det er viktig med god og individuell tilrettelegging for flyktningene som kommer til Øvre Eiker
PS 11/17 Innføring av elektronisk avkryssing i manntallet i forbindelse med valg.
Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck
Rådmannens anbefaling
Det innføres elektronisk avkryssing i manntallet i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2017.
Begrunnelse
Elektronisk avkryssing i manntallet gir bedre service for velgerne. Det er sikrere og det vil
effektivisere valggjennomføringen.
Behandling i Formannskapet - 07.02.2017
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Rådmannens anbefaling ble enstemmig tiltrådt
som innstilling til kommunestyret.
Vedtak i Formannskapet - 07.02.2017
Det innføres elektronisk avkryssing i manntallet i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2017.
Begrunnelse
Elektronisk avkryssing i manntallet gir bedre service for velgerne. Det er sikrere og det vil
effektivisere valggjennomføringen.
PS 12/17 Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - valg/ oppnevning av valgstyre
Ordførers anbefaling
Som Valgstyre velges:
Som leder av Valgstyret velges:
Som nestleder av Valgstyret velges:
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene delegeres til valgstyret (jf.
Valgloven § 4-2).
Valget gjelder for Stortings- og sametingsvalget 2017 og Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.
Begrunnelse
Saken behandles i medhold av valglovens §§ 4-1 og 4-2.
Behandling i Formannskapet - 07.02.2017
A. Tollefsen fremmet følgende forslag på vegne av formannskapet:
Til valgstyre foreslås formannskapet, med ordfører som leder og varaordfører som nestleder.
Avstemming:
Ordførers anbefaling med forslag fremmet av A. Tollefsen ble enstemmig tiltrådt som innstilling for
kommunestyret.
Vedtak i Formannskapet - 07.02.2017
Som Valgstyre velges: Formannskapet
Som leder av Valgstyret velges: ordfører
Som nestleder av Valgstyret velges: varaordfører
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene delegeres til valgstyret (jf.
Valgloven § 4-2).
Valget gjelder for Stortings- og sametingsvalget 2017 og Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.
Begrunnelse
Saken behandles i medhold av valglovens §§ 4-1 og 4-2.
PS 13/17 B-sak: Øvre Eiker kommunen innspill til KS Strategikonferanse
Om forhandlingene i 2017
I 2017 er det mellomoppgjør som innebærer at bare lønnsreguleringer forhandles sentralt i KS-området.
Forhandlingene har frist 30. april. Siden 2009 har partene alltid blitt enige om en forhandlingsløsning i
mellomoppgjørene. Hvis partene ikke kommer til enighet går oppgjøret til mekling.
Høsten 2017 vil KS på vegne av medlemmene reforhandle Hovedavtalen og tre særavtaler. De tre særavtalene
er Kommunelegeavtalen, Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale og Barnehageavtalen.
KS har som arbeidsgiverorganisasjon fått fullmakt til å inngå sentrale tariffavtaler på våre vegne. Det er
Hovedstyret i KS som vedtar forhandlingsmandatene for forhandlingene. I henhold til KS vedtekter skal
Hovedavtalen vedtas gjennom uravstemning når forhandlingene er ferdig. Det fremkommer av kommunens
delegasjonsreglement at det er YY som avgir stemme på vegne av X kommune/fylkeskommune.
Mellomoppgjøret og resultatet av særavtaleforhandlingene godkjennes gjennom vedtak i KS Hovedstyre.
Bred forankring hos KS medlemmer er viktig, både gjennom gode politiske prosesser i hver kommune og
fylkeskommune og på de fylkesvise strategikonferansene. KS har nå sendt ut årets debatthefte med spørsmål
knyttet til mellomoppgjøret i 2017, Hovedavtaleforhandlingene og særavtaleforhandlingene.
Fylkestinget/kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i den enkelte fylkeskommune/kommune,
og rådmannen legger derfor frem problemstillingene og spørsmålene i debattheftet til politisk behandling.
Mellomoppgjør 2017
Forhandlingsgrunnlaget for mellomoppgjøret 2017 ble langt på vei avtalt mellom partene allerede i
hovedoppgjøret i 2016. Sentrale lønnstillegg, avsetningen til lokale forhandlinger, beregnet overheng og anslått
lønnsglidning, innebærer at om lag 2,2 prosent av årslønnsvekstrammen er bundet før forhandlingene starter.
Partene la videre til grunn at det i 2017 skal avsettes midler til lokale forhandlinger (i HTA kapittel 4) på 0,9
prosent per 1.9.2017. KS har fremført ovenfor partene at eventuelle disponible midler i 2017 bør brukes til å
justere den lokale potten. Det kan gjøres på to måter: Øke potten utover de 0,9 % som er avsatt eller ved å endre
virkningsdato til tidligere på året enn 1.9.2017. Det siste vil bidra til et lavere overheng ved hovedoppgjøret i
2018.
Det er ikke ventet at pensjon vil bli en del av mellomoppgjøret i 2017.
Hovedavtalen
Avtalen regulerer de grunnleggende spillereglene mellom partene, både på sentralt og lokalt nivå. Hovedavtalen
inneholder bestemmelser om forhandlingsordningen, tvisteløsninger, samarbeid, tillitsvalgtordninger og
medbestemmelse mellom partene. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å legge til rette for gode prosesser
mellom partene og for utvikling av kvalitativt gode tjenester.
Kort om innholdet i særavtalene som skal forhandles høsten 2017
Kommunelegeavtalen (SFS 2305)
Avtalen regulerer både lønns- og arbeidsforhold for fastlønte leger uansett type legearbeid i
kommunehelsetjenesten. I tillegg har avtalen bestemmelser om arbeidstid og godtgjøring for legevaktslegene,
herunder privatpraktiserende leger som går legevakt. Kommende endringer i akuttmedisinforskriften vil etter
hvert stille strengere krav til kompetanse hos legevaktslegene. Kompetansekravene, arbeidstids- og
vernebestemmelser kan medføre utfordringer for organiseringen av legevaktene. Kravene til et godt
pasientforløp må balanseres mot forsvarlige ordninger for legene.
Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet (SFS 2213)
Da arbeidstidsavtalen ble reforhandlet i 2013 ble det brudd, og avtalen ble brakt inn i Hovedtariffoppgjøret i
2014. Oppgjøret endte med et meklingsresultat som både KS og Utdanningsforbundet anbefalte sine
medlemmer. De øvrige lærerorganisasjonene anbefalte ikke forslaget. Resultatet ble ikke akseptert av
Utdanningsforbundets medlemmer i uravstemningen. Det ble streik 25. juni 2014, og streiken varte i litt over to
måneder.
De viktigste endringene i avtalen som kom til da streiken ble avsluttet, var at hver kommune skal forhandle om
arbeidsårets lengde, og at det på hver enkelt skole skal forhandles om arbeidstid på skolen, dvs. hvor lenge
lærerne skal være på arbeidsplassen. Målet er en lokal arbeidstidsordning som blant annet bidrar til økt
samarbeid og bygging av kollektiv samhandlingskultur.
KS gjennomfører for tiden et FoU-arbeid som ser på hvordan de lokale forhandlingsprosessene har forløpt i
kommuner/fylkeskommuner og på den enkelte skole. Et partssammensatt utvalg bestående av KS og
lærerorganisasjonene arbeider med å bygge opp et felles kunnskaps- og erfaringsgrunnlag som vil danne
bakteppe for diskusjoner om mulige endringer i arbeidstidsavtalen, frem mot forhandlingene i 2017.
KS trenger både politisk forankring for og innspill til det som skal bli forhandlingsmandatet for
arbeidstidsavtalen i 2017.
Særavtalen for barnehager, SFO og skole (SFS 2201)
Avtalen regulerer blant annet planleggingstid for pedagogisk personale. Dagens ordning legger opp til at
pedagogenes planleggingstid på minst fire timer skal foregå i barnehagen. Det muliggjør individuelt
planleggingsarbeid og samarbeid mellom pedagogene.
Arbeidsgiverpolitiske utfordringer
Det siste året har KS satt fokus på det som er kalt «utenforskap», og i denne sammenheng på de som står
utenfor arbeidslivet. Debatthefte stiller spørsmål om hva som skal til for at flere av de som i dag står utenfor,
skal kunne komme i arbeid i kommuner og fylkeskommuner.
Spørsmål til debatt
I debattheftet for 2017 stilles det fem spørsmål:
1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten?
2. Ser kommunen/fylkeskommunen behov for endringer i Hovedavtalen? I så fall – hvilke endringer?
3. Ser kommunen/fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 2017? I så
fall – hvilke endringer?
4. Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i ordinære stillinger i
kommuner og fylkeskommuner?
5. Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og hensiktsmessig bistand,
slik at flere kommer i jobb?
Rådmanns foreløpige refleksjon til spørsmålene
1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten?



Ønsker størst mulig økonomisk rammen til lokal lønnspolitikk, slik at vi kan rette
oppmerksomheten mot det som er viktig for Øvre Eiker. Sentrale oppgjør hensyntar ikke lokale
forhold. Iverksetting av nytt lønnssystem i 2016 og 3 år siden lokale lønnsforhandlinger i kap. 4 har
ført til behov og forventinger hos ansatte og ledere til å vurdere urimelige lønnsforskjeller, beholde
og rekruttere kompetente medarbeidere mm.
Det må ikke komme føringer fra de sentrale partene, da det undergraver lokal lønnspolitikk.
Hvis det blir enighet om at partene sentralt skal fordele penger må det gjøres ved å øke tilleggene
på grunnlønn (laveste lovlige lønn i kompetansegruppen) alternativt fordeles på den lavere
ansiennitetsstige (0 – 6 år). Det er ikke behov for å endre lønnstillegg ved ansiennitet på 8 år, 10 år
og 16 år (hvor det er relativt store kronetillegg).
2. Ser kommunen/fylkeskommunen behov for endringer i Hovedavtalen? I så fall – hvilke endringer?
 Hovedavtalen er en god rammeavtale og det er ikke store behov for endringer.
 Det bør presiseres at avtalen gjelder for alle kommuner (unntatt Oslo)og at hver enkelt kommune
må kunne tilpasse avtalen til lokal forhold m h t størrelse, organisering, samarbeidsstruktur mm.
Det er store forskjeller i kommune -Norge.
 Avtalen har noen formuleringer som ikke er tilpasset kommune - Norge i 2017. F eks
§ 4 Partssammensatt utvalg hvor det er fagforeningens antall medlemmer som legges til grunn.
Øvre Eiker ønsker mangfold og representasjon fra forskjellige faggrupper/ områder i dette utvalget.
3. Ser kommunen/fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 2017? I så fall
– hvilke endringer?
 Kommunelegeavtalen (SFS 2305)
Ikke behov for å endre i særavtalen når det gjelder kommunelegearbeidet, men dette er en
krevede avtale for kommunen m h t bemanning, kompetansekrav og økonomi. (Bakvakt på
vaktleger som ikke har rett kompetanse). Avtalen er god m h t tilbud til innbyggere og
bidrar til å få fastlegene mer tilbake til legevakt samt få god medisinsk faglig kompetanse
på legevakt.

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale (SFS 2213)
Særavtalen er utfordrende og det er krevende å få til endringer lokalt, slik skoleeier ønsker.
Arbeidstidsavtalen må gi tilstrekkelig rom for å kunne utvikle skolen i henhold til de mål som er
satt. Felles mål er elevens læringsutbytte både faglig og sosialt. For å kunne drive skolebasert
kompetanseutvikling for et personale trenger man avtaler som gir lærerne rom for samhandling.
Læreren skal ha tid og rom for å forberede og gjennomføre god undervisning både som enkeltlærer
og som deltager i et kollektivt fellesskap. Ved å arbeide sammen i felleskap skaper man et
kollektivt tankesett som ivaretar elevenes utvikling, man kan på denne måten utnytte hverandres
sterke sider for å gi elevene et best mulig undervisningstilbud. Det må gjennom den lokale
arbeidstidsordningen skapes rom i skolen hvor lærerne kan møtes og arbeide sammen mot de mål
som er satt for den enkelte elev, men også for skolens samlede målsetting. Ved å arbeide for et
felles tankesett om utvikling av møtepunkter hvor kollektive tankesettet styrkes og utvikles, vil man
i fellesskap kunne nå de mål som er satt for skolen nasjonalt og lokalt.

Særavtale for barnehager, SFO og skoler (SFS 2201)
Avtalen gir i svært liten grad arbeidsgiver mulighet til å organisere barnehagelærernes samarbeid.
Det er barnehagelærerne som styre timene (4 timer per uke). Ansvaret for samarbeid legges på
pedagogene uten påvirkning fra leder og gir ingen garanti for at samarbeid gjennomføres eller
innhold. For å få til et godt samarbeid og utvikling bør avsatt timeressurs etter drøfting kunne
styres av leder og legges til faste tidspunkt på arbeidsstedet.
4. Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i ordinære stillinger i
kommuner og fylkeskommuner?



Kommunen drives som en bedrift med krav til de ansattes utdanning, erfaring og personlig
egnethet. I tillegg er det kontinuerlig krav til effektivisering. Vi søker hele tiden etter “de beste”
ansatte. Det blir stadig færre stillinger uten særskilte krav til utdanning og spesifikk erfaring. Det er
ulike grunner til at folk faller utenfor – men veien inn i en ordinær stilling er krevende når man først
har falt utenfor.
Det er ikke økonomisk rom for å opprette stillinger på siden av ordinær drift. For de som står
utenfor ordinært arbeidsliv, er kommunen som bedrift først og fremst en arena som kan tilby
praksisplasser – uten at det kan forventes at det er mulighet for fast ansettelse. Ansettelse går veien
om ordinære utlysninger. De som er på praksisplass får verdifull trening i en ordinær bedrift og
arbeidsgiver kan være en god referanse. Det er viktig at kommunene har fokus på å tilby
praksisplasser.
De som står utenfor må ha både vilje og evne til å samarbeide med NAV på ulike tiltak
som tilbys (tilpasset den enkeltes behov) på veien tilbake til ordinært arbeid – ofte går
veien via praksisplass for å teste ut evne og vilje. Erfaring viser at de som står utenfor ofte
har sammensatte utfordringer.
5. Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og hensiktsmessig bistand,
slik at flere kommer i jobb?
 Kommuner kan inngå avtaler med NAV om praksisplasser i større omfang enn det gjøres i dag
NAV kan ikke bidra til at det opprettes flere ordinære arbeidsplasser. NAV har en viktig rolle når
det gjelder å bidra til godt samarbeid om praksisplasser, gi god informasjon om tilskuddsordninger,
sørge for koordinering og opplæring av ledere som mottar praksiskandidater. NAV må være tydelig
i sin kommunikasjon med brukere at praksisplass ikke gir automatisk tilgang til fast jobb. NAV må
ha hovedansvaret for oppfølging og opplæring. Det inkluderer en tettere oppfølging av kandidatene.
Tydeligere mål og hensikt med tiltakene.
Videre oppfølgning
På årets strategikonferanse består kommunens delegasjon av deltagere fra politisk- og administrativ
ledelse. På konferansen gis det utfyllende og oppdatert informasjon. Endelig uttalelsen blir sendt til
KS etter strategikonferansen. Det er ønskelig at delegatene får mandat til å gjøre endringer i dette
notatet ved behov.
Når forhandlingen er gjennomført får Øvre Eiker kommune resultatet til uravstemning.
Begrunnelse
KS representerer Øvre Eiker kommune i de sentrale forhandlingene. Det er viktig at Øvre Eiker
kommune kommer med innspill m h t arbeidsgiverstrategi.
Behandling i Formannskapet - 07.02.2017
Saken ble drøftet i møtet hvor administrasjonen fikk innspill til videre framdrift. Saken tilbakesendes
rådmannen i henhold til vedtatte rutiner for B-saker.
Vedtak i Formannskapet - 07.02.2017
Saken ble drøftet i møtet hvor administrasjonen fikk innspill til videre framdrift. Saken tilbakesendes
rådmannen i henhold til vedtatte rutiner for B-saker.
PS 14/17 B-sak: Alternative løsninger for framtidig legevaktordning med
kostnadsvurderinger
Rådmannens innspill til drøfting
I forbindelse med behandlingen av budsjett 2017 er det stilt krav om innsparing i drift i alle seksjoner.
Drifta vil måtte effektiviseres tilsvarende de neste årene for at kommunen skal levere et sunt økonomisk
resultat. Rådmannen går gjennom samtlige seksjoner for å finne effektiviserings- og
innsparingsmuligheter, men er bekymret for om vedtaket om legevaktsatellitt driftet av legevakta i
Drammensregionen IKS lar seg realisere uten større grep enn generell effektivisering – også ut over
inneværende år.
Videre oppfølgning
Rådmannen vil følge opp B-saken med en A-sak med forslag til driftsmodell til ny politisk behandling
ved neste politiske møterunde.
Begrunnelse
Nye opplysninger, kostnadsberegninger og vedtak, har gjort det ønskelig med en ny politisk drøfting
av legevaktsaken før det legges fram en endelig A-sak til behandling.
Behandling i Partssammensatt-utvalg - 07.02.2017
Saken ble drøftet i møtet hvor administrasjonen fikk innspill til videre framdrift. Saken tilbakesendes
rådmannen i henhold til vedtatte rutiner for B-saker.
Vedtak i Partssammensatt-utvalg - 07.02.2017
Saken ble drøftet i møtet hvor administrasjonen fikk innspill til videre framdrift. Saken tilbakesendes
rådmannen i henhold til vedtatte rutiner for B-saker.
Behandling i Formannskapet - 07.02.2017
Saken ble drøftet i møtet hvor administrasjonen fikk innspill til videre framdrift. Saken tilbakesendes
rådmannen i henhold til vedtatte rutiner for B-saker.
Vedtak i Formannskapet - 07.02.2017
Saken ble drøftet i møtet hvor administrasjonen fikk innspill til videre framdrift. Saken tilbakesendes
rådmannen i henhold til vedtatte rutiner for B-saker.
PS 15/17 Finansiering og gjennomføring av forlengelse av Loesmoveien.
Saksordfører: Gard Firing/ Elisabeth Uggen
Rådmannens anbefaling
Første del av Loesmoveiens forlengelse inkludert fortausløsning fra Drammensveien til Terrassen
gjennomføres med en tilpassing til arealene. Anlegget samordnes med VA-prosjekt med tilrettelegging
for brannvann til Loe Bruk og kan igangsettes snarest mulig.
Anlegget finansieres slik:
VA-anlegg:
Prosjekt 101199 Under prosjektering
Prosjekt 220996 Vei- og gatelys:
Prosjekt 121001 Reguleringsprosjekter
Totalt:
kr
300.000,kr
400.000,kr 2.500.000,kr 1.400.000,kr 4.600.000,-
Andre etappe for videreføring fra Terrassen mot Thorstadbakken avklares i senere budsjetter.
Begrunnelse
Utnyttelse av samordningseffekt og rask gjennomføring av en etterlengtet løsning.
Behandling i Formannskapet - 07.02.2017
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Rådmannens anbefaling ble enstemmig tiltrådt
som innstilling til kommunestyret.
Vedtak i Formannskapet - 07.02.2017
Første del av Loesmoveiens forlengelse inkludert fortausløsning fra Drammensveien til Terrassen
gjennomføres med en tilpassing til arealene. Anlegget samordnes med VA-prosjekt med tilrettelegging
for brannvann til Loe Bruk og kan igangsettes snarest mulig.
Anlegget finansieres slik:
VA-anlegg:
Prosjekt 101199 Under prosjektering
Prosjekt 220996 Vei- og gatelys:
Prosjekt 121001 Reguleringsprosjekter
Totalt:
kr
300.000,kr
400.000,kr 2.500.000,kr 1.400.000,kr 4.600.000,-
Andre etappe for videreføring fra Terrassen mot Thorstadbakken avklares i senere budsjetter.
Begrunnelse
Utnyttelse av samordningseffekt og rask gjennomføring av en etterlengtet løsning.
PS 16/17 Høringsuttalelse til mandat for byutredning Buskerudbyen.
Saksordfører: Hans Kristian Sveaas
Rådmannens anbefaling
Det gis tilslutning til forslag til høringsuttalelse til mandat for byutredning Buskerudbyen.
Begrunnelse
Forslag til mandat, med ATM-utvalgets kommentarer, gir et nødvendig grunnlag for arbeidet med
byutredningen.
Behandling i Formannskapet - 07.02.2017
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Rådmannens anbefaling ble enstemmig tiltrådt
som innstilling til kommunestyret.
Vedtak i Formannskapet - 07.02.2017
Det gis tilslutning til forslag til høringsuttalelse til mandat for byutredning Buskerudbyen.
Begrunnelse
Forslag til mandat, med ATM-utvalgets kommentarer, gir et nødvendig grunnlag for arbeidet med
byutredningen.
Sakene f.o.m. 1/17 t.o.m. 16/17 tilbakesendes ordfører for videre behandling.
Møtet hevet
Sekr.: Majken Røsnes Skjelbred
Sign.