Øivin Christiansen - Barnevernet

Barnevernet – døra smal eller porten vid?
Ansvarsområde og kompetanse for
framtidens barnevern
Øivin Christiansen
RKBU Vest, Uni Research Helse, Bergen
KS strategisamling
Stord 8. februar 2017
Barnevernet – reformer og utvikling
Mer ansvar til kommunene
Ansvarsreform
Lovreform
Økte rettigheter
Økte dokumentasjonskrav
Et «smalere» barnevern?
Kompetansestyrking
Prioritere sårbare kommuner
Faglige standarder
Uni Research Helse / RKBU Vest
For inngripende barnevern?
Manglende kulturforståelse?
Manglende samordning
og samarbeid
Mangelfull skjønnsutøvelse?
Lytter ikke nok til barna
Barnevernets tiltak





80 % av alle barn som mottar hjelp fra barnevernet, mottar
hjelpetiltak (inkl. plasseringer). 68 % tiltak i hjemmet.
En omfattende samfunnsmessig innsats, med store ambisjoner,
men med tynn forskningsmessig basis.
Sterk økning i antall barn med hjelpetiltak; 27 % økning på 5 år
Flere på hjelpetiltak har ikke medført færre
omsorgsovertakelser; 17 % økning på 5 år
Det juridiske vilkåret for å iverksette hjelpetiltak er vagt/vidt:
«når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har
særlig behov for det»


Stor brukertilfredshet med barnevernets hjelpetiltak
En omfattende bruk av hjelpetiltak aktualiserer grensesnittet
mellom barneverntjenesten og andre tjenester
Kommunale
helsetjenester
Barnevern
BUP
Barnet
&
familien
NAV
PPT
Familievern
Er porten for vid? Jfr. forslag til ny barnevernlov
«Flere forhold tilsier at barnevernstjenesten i praksis har fått et
for omfattende samfunnsoppdrag på bekostning av
primæroppgaven som er å sikre at barn og unge som lever
under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.» (NOU 2016:16, s.91)



Går på bekostning av de mest utsatte barna
Nedtone ansvaret for forebyggende arbeid rettet mot alle barn og
unge
Samtidig: Viktig at barnevernet kommer tidlig inn for å bidra til å
forhindre at større tvangsinngrep blir nødvendig
Uni Research Helse / RKBU Vest
Andelen av undersøkelser som konkluderer
med vedtak om tiltak er synkende
Hele landet:
2005:
2010:
2013:
2015:
53 %
49 %
43 %
42 %
Hordaland:
53 %
46 %
43 %
43 %
(SSB, 2016)
+ ca. 20 % av meldingene ble henlagt.
Betyr at 34 % av meldingene endte med tiltak i 2015
Uni Research Helse / RKBU Vest
Hvem skal ut?
Bilder fra Redd Barna, Colourbox . Crestock
Hvem skal ut?
Bilder fra Redd Barna, Colourbox . Crestock
Barnevernssakene er forskjellige i kompleksitet,
alvorlighet og fokus – differensiert tilnærming
Children
in need
«gi hjelp»
Behov:
Er barnets
utviklingsmessige
behov og velferd
ivaretatt?
Children
at risk
«gripe inn»
Risiko:
Har mishandling,
overgrep eller alvorlig
omsorgssvikt funnet
sted, hvor stor er
sannsynligheten for at
det kan gjenta seg?
Bør terskelen til barnevern heves?
For å heve terskelen
Mot å heve terskelen
 «Lette saker» beslaglegger kapasitet
som burde benyttes på mer alvorlige
saker
 Andre tjenester er nærmere brukerne
(bv = 1,5 linje-tjeneste)
 Andre tjenester vil lettere kunne
rekruttere til tiltakene (?).
 I barnevernet er veien til tiltak
formalistisk og lite fleksibel; krever
undersøkelse, vedtak, tiltaksplan,
evaluering osv.
 Barnevernet er avskrekkende,
assosieres med maktutøvelse og
omsorgsovertakelse.
 Bør unngå å gjøre barn og familier til
barnevernsklienter når det er
unødvendig, - unngå stigmatisering
 Barnevernet ivaretar bedre enn andre
et mer helhetlig perspektiv, men også
et spesielt fokus på barnet.
 Barneverntjenestene har et videre
spekter av tiltak å spille på; ulike
kombinasjoner av tiltak/innsatser.
 Barnevernet har større bevissthet om
maktdimensjonen som ligger i
forebyggende tiltak
 Familier er gjennomgående fornøyd
med hjelpen fra barnevernet, til dels
mer fornøyd enn med andre tjenester
(DNBV).
 Større sjanser for å komme tidlig inn i
familier der barnets utvikling og
velferd er i fare på lengre sikt.
Er det noe du syns er viktig å tilføye?



Min sønn har et veldig fint liv og barnevernet har sagt at vi kan
avslutte visst vi har lyst for de ser også at ting går veldig bra.. men
jeg vil gjerne ha barnevernet i ryggen som en trygghet i et par år til
fordi når faren kommer ut fra fengsel kan det gå enten veldig bra
eller veldig dårlig. Da er det en trygghet for meg som mor og ha
barnevernet der som kan hjelpe meg .
Jeg vil bare skryte litt av barnevernet som faktisk stiller opp for
barn som virkelig trenger det, de lytter til barnets behov og prøver
å se helheten. Dette synet hadde jeg selvfølgelig ikke da jeg
fortsatt drakk, men de har gjort tingene de måtte gjøre og
resultatet er en tryggere og glad gutt.
Kontakt og oppfølging og støtte fra barnevernet har vært
livreddende hjelp for meg og mine barn både fysisk og psykisk.
(Foreldre i Forskningskunnskap om hjelpetiltak i barnevernet)
Antall barn i fosterhjem har økt med 64 %
de ti siste årene.
”Det de voksne snakker om
som en plassering,
er for barnet en flytting”
(Andenæs & Skollerud, 2003, s. 24)
Når barn plasseres utenfor hjemmet…
”Gjennomgang av forskning om barn som har vært under
barnevernets omsorg og våre egne studier viser at de
mest positive erfaringene og det beste utbyttet for barna
først og fremst henger sammen med følgende tre faktorer:

Plassering ”i rett tid”, uten unødvendig forsinkelse

Stabil plassering

Støtte i overgangen til selvstendig tilværelse”
(Hannon, Wood, Bazalgette, 2010)
Det særegne ved plassering av barn
utenfor hjemmet
 Det altomfattende
 Det langsiktige
 Det mest mulig alminnelige innenfor det
ualminnelige
Disse kjennetegnene har betydning for jobben til
den som skal ivareta saken (de involverte) og følge
den (dem) opp
Relasjonen mellom ansatt og bruker er selve kjernen
i ”menneskebehandlende organisasjoner”
Hvis ett eller flere av følgende forhold er til stede, blir
relasjonen desto viktigere;
 ”saken” samhandlingen dreier seg om er av stor
betydning for brukerens liv og velferd
 kontakten varer over lang tid
 kontakten og saksforholdet gjør det viktig å
utforske brukernes ”biografi”
 relasjonen og samhandlingen i seg selv er en
vesentlig del av tiltaket
 brukernes innstilling (samtykke eller motsigelse)
har stor betydning
(Hasenfeld, 2010)
Uni Research Helse / RKBU Vest
Kompetanse for framtidens barnevern
Kompetanse hos den enkelte ansatte
og kompetanse i organisasjonen






Oppdatert teori- forsknings- og metodekunnskap, jus og forvaltning.
Relasjonskompetanse: kontaktetablering, samhandling og konflikthåndtering, med barn, ungdom og voksne.
Forholde seg aktivt til og ikke å ignorere de normative og etiske aspektene i
arbeidet
Samarbeidskompetanse, herunder bevissthet om egen kompetanse og dens
begrensning. Kunne utnytte andre tjenesters og profesjoners kompetanse.
Evne til å mobilisere og motivere ressurser i og rundt barnet.
Kunne arbeide systematisk og planmessig og samtidig kunne vurdere og
handle i møte med det uventede og krisebetonte.
Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode
kommunikasjonsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert i
forhold til medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se
hver pasient som et individ. Allmennlegen må kjenne sine
begrensninger og henvise pasienten videre ved behov. Som lege må du
også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.
Uni Research Helse / RKBU Vest
Arbeid i barneverntjenesten er
«allmennpraksis»
Kompetanseoppbygging
bør vektlegge
saksbehandlerkompetanse
i sin bredde og
alminnelighet
Kompetanse for framtidens barnevern
Kompetanse hos den enkelte ansatte
og kompetanse i organisasjonen









Oppdatert teori- forsknings- og metodekunnskap, jus og forvaltning.
Relasjonskompetanse: kontaktetablering, samhandling og konflikthåndtering, med barn, ungdom og voksne.
Forholde seg aktivt til og ikke å ignorere de normative og etiske aspektene i
arbeidet
Samarbeidskompetanse, herunder bevissthet om egen kompetanse og dens
begrensning. Kunne utnytte andre tjenesters og profesjoners kompetanse.
Evne til å mobilisere og motivere ressurser i og rundt barnet.
Kunne arbeide systematisk og planmessig og samtidig kunne vurdere og
handle i møte med det uventede og krisebetonte.
«Tåle å stå i det»
Selvevaluerende; lære av egne erfaringer; beslutninger og metoder.
Kunne se kortsiktig løsninger i et langsiktig utviklingsperspektiv.
Bærekraftige relasjoner …..
Anders (16) om fiosterforeldrene:
… Jeg har ikke lyst til å miste dem, nei. De
kommer ikke til å flytte herifra. Det er nå
helt sikkert. Så her kommer de til å bo.
Hvis de ikke er her, så er de på hytta
Bærekraftige relasjoner …..
Takk for oppmerksomheten!
Uni Research Helse / RKBU Vest
Apropos; hva er barnevern …?
Barnevernets oppgaver i
oppfølgingsarbeidet
Informasjon
Fosterbarnet
Opprinnelig
familie
Fosterfamilie
Forvaltning
Støtte
Tiltak
Konflikthåndtering
Barnevernsarbeiderens
oppfølgingsansvar
 Informasjon
Motta, sortere og formidle løpende informasjon
 Forvaltning
Overholde lovpålagte og forvaltningsmessige krav
 Støtte / Tiltak
Vurdere og få iverksatt nødvendige tiltak
 Konflikthåndtering
Håndtere konflikter og inngå i forhandlinger
Samlet kunnskap om innsatser mot omsorgssvikt og
mishandling tilsier at tiltakene bør






Ha en tydelig teoretisk basis
Vektlegge tilgjengelighet og fleksibilitet
Inkludere og tilrettelegge for fedres deltakelse
Se betydningen av kultur og etnisitet
Inneholde flere ulike komponenter
Herunder innsatser som bidrar til å redusere
hverdagens belastninger og stressfaktorer
(«kompenserende» tiltak)
 Langsiktighet og gjennomtenkt timing av de ulike
komponentene, for eksempel intensive
veiledningsprogram
 Arbeide målrettet og evaluerende etter konkrete mål
(Moran et al., 2004; Moran, 2009; Thoburn, 2010; Peccora et al., 2014)
Hva barn og unge ønsker av livet i fosterhjem
 Alminnelighet; en tilværelse som minst mulig skiller
dem fra andre barn;
 Inkludering; å bli behandlet og verdsatt som andre
barn i familien;
 Respekt for sin bakgrunn og opprinnelige familie;
 Kontroll: å bli lyttet til, tatt hensyn til og slippe for
stor usikkerhet om framtiden;
 Muligheter; anledning og stimulering til å lykkes i
framtida når det gjelder skole, jobb og familie.
(Sinclair & Wilson, 2009)
25 forslag til tiltak.
I 12 av dem er det snakk om «rutiner».
I 8 av dem er det snakk om «dokumentasjon»
Utvalget foreslår
•
At det straks etter vedtak
skal holdes møte med
foreldre om veiledning,
oppfølging, event. kontakt
med andre tjenester.
•
Å lovfeste at bvtj. skal
legge til rette for
tilbakeføring.
•
Å etablere en ordning med
støtteperson for foreldre
etter omsorgsovertakelse.
•
At bvtj. skal gi foreldrene
informasjon om barnet.
•
At det skal utarbeides en
plan for kontakt med
foreldre, søsken og andre
viktige personer.
Indikasjoner på tilhørighet i fosterhjem
Intervju med unge voksne (18-30) som hadde bodd lenge i
fosterhjem (Schofield, 2002, 2003)
•
Familieidentitet; fosterfamilien er en vesentlig del av egen
identitet og selvforståelse, av hvor man hører til og hva
man representerer i forhold til miljøet man ellers er en del
av;
•
Familierelasjoner: en opplever seg som familie og slekt,
også om en ikke benytter vanlige
familierelasjonsbetegnelser som mor og far, søsken;
34
Indikasjoner på tilhørighet forts.
•
Familiesolidaritet; en gjensidig forventning om interesse,
omtanke og vilje til å stille opp for hverandre, uavgrenset av
tid og sted;
•
Familieritualer; fosterbarnet og fosterfamilien inkluderer
hverandre ved viktige begivenheter og livshendelser;
•
Familiekultur; en bærer med seg visse kjennetegn fra
fosterfamilien, i form av hvordan man gjør ting, verdier,
normer og prioriteringer.
35
Tilhørighet er et stykke arbeid
- proklamering
Christers fostermor:
Jeg har sagt til han at han kan bo her til han er 40 år,
men da er det nok. Da skal han hjem og steke sine
egne speilegg. Det synes han er veldig artig å høre da.
Christer har fanget opp fostermors budskap:
- Hvordan har du det i denne fosterfamilien alt i alt?
Jeg har det ganske bra. Tror egentlig ikke jeg kunne
komme på noe bedre sted enn her sånn.… De sier at
jeg kan bo her til jeg er 40, men da får jeg flytte ut.
Marius 17 år: ”Her og der”
- Har noe vært særlig vanskelig?
Ikke noe spesielt som er vanskelig. Det å ha to familier er det som er
mest vanskelig. To steder å feire jul, to steder å være i sommerferien.
- Er det mest praktisk eller følelsesmessig vanskelig, tenker du?
Mest følelsesmessig føler jeg mest. Jeg har de følelser her og andre
hjemme… slik blir det med to familier føler jeg.
- Hvor føler du deg mest hjemme, går det an å spørre om det?
Føler meg jo mest hjemme der jeg kommer fra. Det er jo der
foreldrene mine er. Men så føler jeg kanskje at jeg har det bedre her…
Jeg føler jeg har et veldig spesielt forhold, et splittet forhold liksom.
- At du er en splittet person?
Ja liksom i forhold til her og der… der føler jeg meg hjemme,
men her har jeg det godt. Det høres kanskje litt rart ut, men…
Overgangen til egen tilværelse som ung voksen
Bærekraftige relasjoner for framtiden?
“The key weakness of foster care is not so much what happens
in foster care but what happens afterwards”
(Sinclair, 2005)
“Det må legges større vekt på
å sikre at de framskritt og det
utbytte som livet i fosterhjemmet har gitt, blir støttet
og forsterket av det
som følger etterpå …”
(Sinclair,2010)
«Bonding and bridging»
Bonding is good for ‘‘getting by’’,
but bridging is crucial for ‘‘getting ahead’’
(Robert D. Putnam, 2000)
40
Uni Research Helse / RKBU Vest
Uni Research Helse / RKBU Vest
Uni Research Helse / RKBU Vest
Uni Research Helse / RKBU Vest
Hva trengs?

Ungdommen gis mulighet for en gradvis selvstendiggjøring,
- mindre akselerert og komprimert

Ettervernstilbudet å ta utgangspunkt i den enkeltes behov, ikke
alder

Et langsiktig perspektiv, i hele arbeidsprosessen

Det legges til rette og investeres tid i å legge en plan sammen
med ungdommen, - en plan som må kunne revideres

Vid angrefrist; å kunne komme tilbake og kunne vurdere nye tiltak
helt til 23 år

Tenke offensivt om ettervern, også for 20-22 åringer
47
Hva trengs?

Kontinuitet i saksbehandlerrollen

En «mentor» / en «los» eller lignende; fleksibel og tilgjengelig;
«every child needs at least one adult who is crazy about him or her»

Forventninger og ambisjoner som er offensive og realistiske

Satsing på utdanning og psykisk helse

Kartlegging og mobilisering av ungdommens nettverk, i vid
forstand.
Ikke unnlat å benytte potensialet som ligger i familieråd.
«Alle vennene dine skal hjem på søndagsmiddag,
men jeg sitter her og spiser kald pizza.»
(se Bakketeig, 2008)
48