ØVRE EIKER KOMMUNE Nedleggelse av tilbudet Åpen barnehage

ØVRE EIKER KOMMUNE
Saksbeh.: Stig Rune Kroken
Saksmappe: 2017/831 - 2813/2017
Arkiv:
Nedleggelse av tilbudet Åpen barnehage. Saksordfører: Brit-Tove
Krekling
Utvalgssaksnr
3/17
8/17
2/17
Utvalg
Partsammensatt-utvalg
Formannskapet
Fagkomite 2: Oppvekst
Kommunestyret
Møtedato
07.02.2017
07.02.2017
08.02.2017
Saksopplysninger/vurderinger
I budsjettet for 2017 er seksjon Oppvekst sin andel av det generelle innsparingskravet på om lag 1,5
mill. kr. Rådmannen har tolket de politiske styringssignaler dithen at det ikke er ønskelig å skjære
ytterligere ned på lærerressurser i Grunnskolen, og har derfor foretatt vurderinger på andre
tjenesteområder innenfor seksjonen.
Åpen barnehage er en del av det totale barnehagetilbudet i kommunen. Barnehagetypen gir et tilbud
hvor barna sammen med sine foreldre/foresatte kan møte opp å få et dagtilbud sammen med andre
innenfor en pedagogisk ramme. Tilbudets målgruppe er hovedsakelig barn med hjemmeværende
foreldre/foresatte, og er en fin arena og møteplass for både små og store. Tradisjonelt har tilbudet
tiltrukket seg en brukergruppe også bestående av en andel med innvandrerbakgrunn. Åpen
barnehage har åpent tre dager i uka, og har babycafê en dag som er et tilbud for barn under ett år. I
tillegg til det kommunale tilbudet om Åpen barnehage, har Møllefossen barnehage i Vestfossen et
slikt tilbud en dag i uka.
Åpen barnehage er i dag samlokalisert og samorganisert med Flyktningbarnehagen.
Flyktningbarnehagen er et fleksibelt barnehagetilbud som legger til rette og gir tilbud til nyankomne
flyktninger hvor foreldrene går på introduksjonsprogrammet. Ordningen er sånn at barna sluses
over i ordinære barnehager ved overgangen til nytt barnehageår.
Rådmannen vil med denne saken foreslå en nedleggelse av Åpen barnehage fra 01.08.2017, og
begrunner dette i tre forhold utover kravet om innsparing.

Etterspørselen etter tilbudet er nedadgående, og det inntraff en betydelig forskjell fra
tidspunktet hvor Harakollen barnehage ble åpnet i oktober 2016. Utviklingen i antall barn
som daglig bruker tilbudet ser sånn ut:
o Vår
o Høst
2015
2016
9,15
10,5
8,88
4,53
1

Med volum-økningen i barnehageplasser som Harakollen barnehage bidrar til, gir dette
mulighet til å etablere tilbudet Flyktningbarnehage i Lerberg barnehage. Det anses som
viktig og fortsatt kunne ha et fleksibelt barnehagetilbud til denne gruppa, og det vil være
mulig å få til med kommunens samlede kapasitet på barnehageplasser.

Rådmannen mener å ha oppfattet at det vil være ønskelig å inkludere området Åpen
barnehage ligger på i en framtidig regulering og deretter salg av den “gamle
ungdomsskoletomta”. Et slikt løp ville på litt sikt ha ført til en flytting eller nedleggelse av
tilbudet.
Rådmannen erkjenner at tilbudet Åpen barnehage har en god sosial profil og gir et tilbud som er
attraktivt for en liten del av barnefamiliene i kommunen. Samtidig ser rådmannen at etterspørselen
er nedadgående, og at tilbudet sånn sett kanskje ikke har livets rett. Den sentrale plasseringen i
Hokksund sentrum har gjort både Åpen barnehage og Flyktningbarnehagen lett tilgjengelig for
brukerne. Ved et mulig framtidig tilbud for flyktninger i Lerberg barnehage, vurderes beliggenhet
og tilgjengelighet fremdeles som akseptabel – også for de som bruker kollektiv transport.
Møllefossen barnehage vil etter det rådmannen kjenner til fortsatt ha sitt tilbud om Åpen barnehage
en dag i uka, og vil være et tilbud som kan benyttes av de som ønsker det.
I en tid der det må kuttes i drift er Åpen barnehage, som ikke er et lovpålagt tilbud, en tjeneste som
synes å ha høye økonomiske kostnader pr barn. Potensialet for innsparing i 2017 er ca 850.000 kr.
og for 2018 ca 2. mill. kr. Saksforholdet er drøftet med organisasjonene 23.01.2017, og de gav sin
tilslutning til dette grepet for å bidra til å saldere budsjettet for seksjon Oppvekst i 2017.
Rådmannen forutsetter at fast ansatte viderefører sitt tilsettingsforhold, og fortrinnsvis i andre
kommunale barnehager.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Rådmannens anbefaling
 Åpen barnehage (kommunal) avvikler sin drift innen 31.07.2017.
 Flyktningbarnehagen etableres som barnehagetilbud for nyankomne flyktninger i Lerberg
barnehage fra 1.08.2017.
Begrunnelse
Øvre Eiker kommune og seksjon Oppvekst er nødt til å kutte i tjenestetilbudet for å oppnå
økonomisk balanse i 2017. Trenden er at tilbudet i Åpen barnehage blir mindre og mindre benyttet
av kommunens innbyggere, og rådmannen mener det ikke lenger kan forsvares økonomisk at
tilbudet driftes videre.
2