fylkesmøte i ks sogn og fjordane 09002017 – formalia og dagsorden

FYLKESMØTE I KS SOGN OG FJORDANE
09002017 – FORMALIA OG DAGSORDEN
• Opning – registrering/opprop
• Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Val av sekretær
• VEDTAKSSAKER:
• 17/1 Raud sak: KS sitt debatthefte framfor mellomoppgjeret. Framlegg til
fellesuttale frå Sogn og Fjordane
• 17/2 Aktivitetsrapport for 2016 og fokusområde for arbeidet i 2017 for
fylkesstyret i Sogn og Fjordane
• 17/4 Samarbeid om ordning med barnevernvakt i kommunane
• 17/5 Innspel til det 1. konsultasjonsmøte mellom KS og regjeringa
• 17/6 Eventuelt
FYLKESMØTE I KS SOGN OG FJORDANE
09002017 – FORMALIA OG DAGSORDEN
• ORIENTERINGSSAKER:
• 17/1 Plan 2017 KS Vest
• 17/2 Utgår
Fylkesmøte i KS Sogn og Fjordane
09.02.2017 – framlegg til vedtak
Sak 17/1 – Raud sak: KS sitt debatthefte framfor
mellomoppgjeret 2017. Framlegg til fellesuttale frå
Sogn og Fjordane
• Framlegg til vedtak:
• Fylkesmøte I KS Sogn og Fjordane vedtar framlegget til
svar på spørsmåla i KS sitt debatthefte framfor
mellomoppgjeret 2017 som samla svar frå Sogn og
Fjordane til den vidare prosessen i KS.
Sak 17/2 – Aktivitetsrapport for 2016 og
fokusområde for arbeidet i 2017 for fylkesstyret i
Sogn og Fjordane
• Framlegg til vedtak:
• Fylkesmøte godkjenner den framlagte
aktivitetsrapporten for arbeidet i fylkesstyret i 2016,
og sluttar seg til at dei presenterte fokusområda for
arbeidet framover vert lagt til grunn for vidare arbeid
og planlegging i fylkesstyret i 2017.
Sak 17/3 – Høyring – NOU 2016:25 om
organisering og styring av spesialisthelsetenesten i
framtida
• Framlegg til vedtak:
• Fylkesmøte i KS Sogn og Fjordane støttar den delen av utvalet i
høve NOU 2016:25 som ikkje går inn for at dei lokale
helseføretaka skal opphøyre som eigne rettssubjekt med eigne
styrer.
• Fylkesmøte viser til at helseføretaksreforma var ei
desentraliseringsreform med siktemålet å skape stor grad av
autonomi for sjukehusa ved å etablere dei som sjølvstendige
helseføretak. Ein modell der dei lokale helseføretaka skal
opphøyre som eigne rettssubjekt med eigne styrer vil kunne
bidra til sentralisering av makt og avgjerdsmynde.
Sak 17/3 – Høyring – NOU 2016:25 – forts.
• Framlegg til vedtak:
• Etter Fylkesmøte si vurdering vil svekka lokal leiing vere eit
sannsynleg utfall ved ei slik endring. God og effektiv drift av
sjukehus føresett at leiinga av verksemda får tilstrekkelig
handlingsrom og mynde. Sterk lokal leiing vil også ivareta og
utvikle samhandling med kommunar og fastlegar betre. Ei
organisering med lokal sjukehusleiing utan styrer vil også kunne
ha uheldige konsekvensar ved at vedtak ikkje blir tilstrekkelig
opplyst og forankra, og at medråderetten vert svekka.
Sak 17/4 – Samarbeid om ordning med
barnevernvakt i kommunane
• Framlegg til vedtak:
• Fylkesmøte i Sogn og Fjordane vil oppmode kommunane i
fylket til å starte arbeidet med samarbeid om etablering av
ordningar med barnevernvakt som stettar krava til
tilstrekkelig beredskap utanfor vanleg kontortid.
Sak 17/5 – Innspel til det 1. konsultasjonsmøte
mellom KS og regjeringa
• Framlegg til vedtak:
• Saken vart drøfta med følgjande konklusjon:
•
• Fylkesmøte i Sogn og Fjordane registrerer stor frustrasjon i
kommunane som følgje av svært sein/manglande avklaringar
av budsjettføresetnadane gjennom handtering av
Statsbudsjettet.
•
• Fylkesmøte meiner at endringane i finansieringsordninga for
ressurskrevjande tenester ikkje må ha tilbakeverkande kraft.
•
• I tillegg vil Fylkesmøte peike på følgjande:
• ……………………………………..
Sak 17/6 – Eventuelt - ymse/tilkomne saker
• Framlegg til vedtak:
• Ingen saker vart framlagt under «eventuelt»
ORIENTERINGSSAKER
Orienteringssak 17/1 – Plan 2017 KS Vest
• Framlegg til vedtak:
• Fylkesmøte tar saken til orientering.
Orienteringsak 17/2 – Regionreforma – kva skjer
vidare?
• Framlegg til vedtak:
• Fylkesmøte tar saken til orientering.