Mat Krle Mat Mat M og H Nat Eng KRØ Mus M og H No KRØ Samf

NAMN:
Veke A
Time
Måndag
1
Mat
08.20-09.15
Arb-tid
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Krle
Mat
Mat
M og H
Arb.tid
Arb.tid
KRØ
Mus
M og H
Samf
SPV
M og H
Oppstart «Europa
erobrar
verda»
Sp: Test!
Gj.gang og samtale
2
Nat
Eng
09.25-10.20
Kjemi
- Presentation «The
natives»
3
No
KRØ
10.30-11.25
Dele skildingar,
lesetime
4
SPV
12.00-12.55
5
13.05-14.00
NO
VAL
Oppgåver i
basisboka.
Aulasamling
UV
Eng
- Presentation «The
natives»
Samf
NO
Frå union til
sjøvstendig
nasjon oppsummering
Repetisjon
biletanalyse
VAL
Krle
Måndag
Tysdag
Onsdag
No
Førebuing til
heildagsprøve
Heildagsprøve
– Norsk
KRØ
Mus
M og H
Samf
SPV
M og H
- Samtale og oppg.
Veke B
Time
1
08.20-09.15
2
3
10.30-11.25
SPV
12.00-12.55
5
13.05-14.00
Fredag
Mat
Mat
KRØ
Pytagoras
Retting +
pytagoras
Ta med:
09.25-10.20
4
Torsdag
Samf
Imperialismen
1814 - 1870
- Notatar frå
førebuinga +
tekstane
-Nynorsk ordbok
-basisbok/
elevbok
- God mat og
drikke
Oppsummering
kapittel 2
NAT
VAL
Eng
Start ch.3
UV
VAL
No
Lesetime/
bokmelding
[email protected] [email protected]
HUGS:




ORDENSELEVAR:
Presentation of «The natives» week 46. Be ready 
Utviklingssamtalar denne veka – Sjå eiga innkalling! Hugs å levere svarslipp!
Aulasamling onsdag kl.12.00
Heildagsprøve i norsk tysdag i veke 47. Hugs å ta med det du treng av
nødvendig utstyr!
Veke 46: Julia og
Maria
Veke 47: Ida og
Marthe
MATEMATIKK
Læringsmål Kunne rekne med formlar for å finne areal og omkrets til ulike figurar
Bruke Pytagoras setning i berekning av ukjende storleikar
Basis
Veke 46
Veke 47
 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.11, 3.14,
 Pytagoras
3.15, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22,
 3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.33
3.23, 3.24
Tenk over om det er tema vi har hatt
både i 8. og 9. klasse som du vil ha
repetisjon på i veke 48. heildagsprøve
i veke 49!
Val 1
3.102, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.110
Vel deg ut 2 oppgåver frå s.48-39 i
oppg.boka
Val 2
3.201, 3.204, 3.207, 3.209, 3.211, 3.213
Vel deg ut 2 oppgåver frå s 59-60 i
oppg.boka
Val 3
3.301, 3.306, 3.307, 3.312
Vel deg ut 2 oppgåver frå s. 68 i
oppg.boka
NORSK
Læringsmål
Basis
- Du skal kjenne til ulike skrivehandlingar som å fortelje, å argumentere, å
reflektere. Det er viktig at du kan kjenneteikna for desse ulike sjangrane før
heildagsprøven.
- Du skal kunne snakke om eit bilete gjennom verkemiddel og fagspråk.
Veke 46
Veke 47
 Måndag: Dei som vil, får lese opp
 Måndag: Førebuing til
skildringa si frå tysdag førre veke.
heildagsprøve I norsk. Vi jobbar
Resten av timen les vi i nynorskpå klasserommet.
boka vår.
 Tysdag: Heildagsprøve i norsk
 Tysdag: Oppgåver i basisboka: s
 Fredag: Lesetime. Vi avsluttar
239 nr 2 og 3, s 244 nr 7. (desse
nynorsk leseperiode. Du må
oppgåvene jobbar vi med på
velje ei av bøkene du har lese,
skulen)
og førebu ei bokmelding.
Dei som treng timen til å lese ut
Lekse: Les i basisboka s 234-243. Svar
boka, gjer det, medan andre
på Test deg sjølv s 239 og 244.
kan få begynne å planlegge
Les 15 min kvar dag I nynorsk-boka di.
bokmelding.
ENGELSK
Læringsmål
-
Basis
Val 1
Val 2
Engelsk
extra
Be able to present and talk about a topic, using words and phrases connected to the
given topic.
Be able to present a project with a fellow student
You are supposed to know something about popular sports in the USA
Veke 46:
Veke 47:
 Presentation of «The Natives»:
 Text 3A: Read p. 54-55
 Tuesday: Ingrid - Ingvild, Natalie Write down an learn new words
Eirin, Julia– Eirik, Mats – Marthe,
 Do “Let´s talk and www p.56
Iver – Kaja
 WB: Do ex. 1,2, 4 p.66-67
 Friday: Sondre – Maria, Daniel
Elise, Ilja – Mathias, Anna–Håkon,
- WB: Ex. 12 p. 70
- WB: Ex. 13 p. 70
Vi held fram med arbeidet med «The
Timane går ut denne veka pga
natives». Denne veka skal veggavisa bli heildagsprøve i norsk.
ferdig.
SAMFUNNSFAG
Læringsmål - forklare parlamentarismen og kva den har hatt å seie for demokratiet i landet vårt.
- forklare skilnadane på borgarskapet og arbeiderklassen sine ideologiar.
- forklare omgrepet nasjonalisme
- greie ut om kva imperialisme er, samt årsaker til og følgjer av det.
Basis
Veke 46
 Vekenytt onsdag: Anne-Mari &
Vegard
Veke 47
- Vekenytt onsdag: Daniel &
Natalie
Vi gjer oss ferdige med kapittel 1
måndag, oppstart på kapittel 2 onsdag.
Til onsdag: Les godt s. 116 – 123
Til onsdag: Les godt s. 108 – 115.
-
Finn svar i teksten 1 – 9 s. 122
Tenk sjølv oppgåve 7 s. 122
Lag ein tospaltar med orda: Ideologi,
sosialismen, nasjonalismen, konservatismen,
kommunismen (på skulen)
Val 1
Val 2
Tenk sjølv oppgåve 5 s. 115
Skriv ein tekst om årsakene til imperialismen og kva konsekvensar den fekk for resten av verda.
NATURFAG

Læringsmål

Basis
Val 1
Vurder eigenskapar til grunnstoff og forbindingar ut frå periodesystemet
Planlegge og gjennomføre Elevøvingar med påvisingsreaksjonar, og foreta analyse av eit
ukjent stoff
Veke 46
 Les side 18-22. Skriv ei forklaring
på kva som skjer i ei ionebinding
og kva som skjer i ei
elektronparbinding. Illustrer gjerne
ved hjelp av teikning
1.27, 1.28, 1.29
Veke 47
 Gjer ferdig det vi starta med på
skulen på onsdag.
KRLE
Læringsmål
-
Vite historiske fakta og om den politiske situasjonen i samtida kring Jesu
fødsel
- Vite kven Lukas var.
Veke 46:
Veke 47:
 Les. S. 75- 82
 KRLE går ut grunna HP-norsk
 Gjer oppg. 1, 3 og 4 s. 79 og oppg.
2 s. 86
- Oppg. 5 s. 79
- Oppg. 3 s. 93
Basis
Val 1
Val 2
MAT & HELSE
Læringsmål
Basis
Veke

Veke

Val 1
Val 2
SPRÅKVAL
TYSK
Læringsmål
Basis
Veke

Veke

Val 1
Val 2
SPANSK
Læringsmål
Basis
Val 1
Val 2
Du skal kunne ord og uttrykk knytt til daglegliv
Du skal kunne å bøye verba tener, estar og querer
Du skal kunne ord / uttrykk for kjøp og sal
Semana 46
Semana 47
 Lea: «En la feria» p.28
 Lea: «Aprendo inglés» p.30
 Palabras p.131
 Palabras: p.131
 Ejercicios: A, B, D1 og 2 p.33.34
 Ejercicios: A, B, D, E, F p.40-42
 Læringsmåltest torsdag frå
kap.6 og 7! Repeter tekster og
gloser!
Ejercicio C p.34
Ejercicio: C (eige ark)
Ejercicios: F y G p.36
Ejercicio: I
ENGELSK
Læringsmål
Basis
Val 1
Val 2
- Increase your vocabulary connected to the topic «communication»
- Be able to write a thorough filmreview.
- Grammar: Know how to use “the genitive” in English
Veke 46:
Veke 47:
 We are watching “Billy Elliot”
 Hand in your filmreview on the movie:
«Billy Elliot» on Thursday.
 Write a summary after every “viewing”
 Read p. 76-79
 Try to focus on how they communicate in
the film, and the difference between boys
 Write down and learn new words
and girls, and their way of
 Do «The quick ones» p. 78 + ! p. 79
communicating.
 Filmreview is to be handed in on
Thursday next week!
- Read and solve «Puzzled» on p. 93 – write the answer in your rough book.
- Do ex. 3 p. 98