PDF, 15 kB - Vang kommune

Søknad om kulturmidlar 2017
Søknadsfrist fredag 31.mars
Namnet på laget:______________________________________________________________
Medlemstal:________________ Talet på medlemmer under 19 år:______________________
Leiar:_______________________________Mail:____________________________________
Sekretær:____________________________Kasserar:_________________________________
Laget sin repr. i idrettsrådet eller musikkrådet:_______________________________________
Laget har følgjande aktivitetar i gang no, (ta med talet på deltakarar over og under 19 år):
Planlagde tiltak/aktivitetar/arrangement i 2017, (stutt utgreiing med kostnadsoverslag/budsjett):
Følgjande må ligge ved søknaden:
1. Revidert rekneskap for siste arbeidsår, (frå årsmøte til årsmøte)
2. Budsjett for arbeidsåret me er inne i no
3. Årsmelding for siste arbeidsår
Midlar i kasse og på konto ved siste rekneskapsavslutting:___________________________
Laget sitt bankkontonummer:_____________________________________
Underskrifter:
Leiar:______________________________Kasserar:_________________________________
Send gjerne elektronisk på mail: [email protected]
Helsing
Vang kommune, skule- og kulturkontoret