PDF FIL - Beskrivelse Basismodul vold, psykisk helse, rus

Basismodul – vold, psykisk helse og rus i graviditet og spedbarnstiden
Tema
Kurset skal gi tjenesteutøvere økte kunnskaper og forutsetninger for å gripe inn tidlig
ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og vold i nære relasjoner under
graviditet og sped- og småbarnstiden. Graviditetsfasen med sine ni måneder er en tid
for endring, utvikling og forberedelse. Svikt i forberedelsene og vonde opplevelser
gjør det vanskeligere å fylle foreldreskapet med det barnet trenger og vil kunne
forhindre at det nyfødte barnets behov blir ivaretatt. Dette vil kunne føre til alvorlige
konsekvenser for barnets psykologiske og sosiale utvikling både i barndom og
senere i livet.
Målgruppe
Alle ansatte som arbeider med gravide, deres partnere og deres barn.
Antall dager
To dager
Foredragsholdere
Forventet læringsutbytte
 Økt kunnskap om grunnleggende teoretisk forståelse (tilknytning, traumer)
 Økt kunnskap om forekomst vold, rus, psykisk uhelse i
svangerskap/spedbarnstiden (ny forskning)
 Økt kunnskap om konsekvenser for barn/familie
 Målet er å gjøre tjenesteutøvere bedre i stand til å handle når de blir bekymret.
Undervisningen inneholder kliniske eksempler. Det blir lagt vekt på å illustrere
hvordan kunnskapen kommer til anvendelse i praksisfeltet.
Det anbefales at denne basismodulen kombineres med andre fordypningsmoduler
for å øke tjenestens forutsetning til å identifisere og håndtere vansker på et tidlig
tidspunkt.
‘