Akuttberedskap i barnevernet

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag
Akuttberedskap i barnevernet
KS sin strategikonferanse 08.02.2017
Anne Karin Hamre
til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag
Den kommunale barneverntenesta har ansvar for at
barn får naudsynt hjelp og vern. Barneverntenesta har
dette ansvaret på dagtid, kveldstid og i helgane.
Under halvparten av kommunane i landet har ei
formalisert ordning med operativ barnevernsvakt etter
kontortid. Ingen av kommunane i Sogn og Fjordane har
ei slik ordning.
til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag
til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag
Problemer har ikke kontortid (NOVA-rapport 2009)
«I kommuneNorge baserer man seg på at de barnevernansvarlige
sin samvittighet ovenfor disse barna og deres familier skal strekke
seg så langt at denne ordningen skal kunne fortsette i det
uendelige….»
«Vi som er barnevernledere rundt om gjør denne jobben på vår
fritid når politi eller andre får tak i oss, men det er så belastende
at en mange ganger angrer på valg av stilling.»
til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag
Brev frå BUFdir 11.06.2016
Alle kommunar må ha ei formalisert ordning med tilstrekkeleg
og rett kompetanse også etter vanleg kontortid.
Ei bakvaktordning må vere formalisert, slik at nokon faktisk har
ansvar for å bidra med barneverntenesta sin kompetanse, og
samarbeide med andre hjelpeinstansar dersom det oppstår ein
alvorleg situasjon etter kontortid.
Kartlegging av Fylkesmannen hausten 2016: Dei fleste
kommunane er i gang med å vurdere betre løysingar for
akuttberedskap.
til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag
Barnevernvakta i Steinkjer og omegn
– Pr no: 10 kommunar i Nord-Trøndelag. Fleire vurderer å kople
seg på
– Folketalsgrunnlag på ca 85 0000
– Vertskommunemodell – lokalisering på Steinkjer saman med
politiet
– Samarbeidsavtalar styrer samarbeidet mellom kommunane
og mellom politiet og barnevernvakta
– Fekk støtte frå Fylkesmannen til etablering
– Årleg kostnad: ca 1,8 mill. kroner
– Positiv evaluering: www.tfou.no/barnevernvakt
til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag
Framover…..
– KS følgjer opp i sine forum
– Fylkesmannen inviterer leiarar og fagfolk til samling 19.4
– Skjønsmidlar til etablering – fristen for fornyingsmidlar i år er
1.3
Målet må vere å få på plass ein tilstrekkeleg akuttberedskap i
Sogn og Fjordane innan utgangen av 2017!
til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag
Fornyingsmidlar – frist 1.3
3,9 mill. kr til fordeling
Interkommunalt samarbeid
om akuttberedskap i
barnevernet eit prioritert
område