Last ned innkallingen her - Norsk Schäferhund Klub avd. Helgeland

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
NORSK SCHÄFERHUND KLUB
AVD. HELGELAND
9. FEBRUAR 2017
Kl. 18:30
STED: KLUBBHUSET, MO I RANA
SAKSLISTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Åpning
Valg av møtedirigent.
Valg av tellekomité.
Valg av to til underskriving av årsmøteprotokoll.
Godkjenning av innkalling.
Styrets årsberetning
Brukshundutvalgets årsberetning
Eiendeler NSchK. Avd. Helgeland
Regnskap
Revisjonsberetning
Innkomne forslag
Valg
STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016
Styret har i år bestått av:
Leder: Kenneth Ræstad
Nestleder: Tove Hestmark
Sekretær: Elisabeth Kristoffersen
Kasserer: Ståle Sivertsen
Styremedlem: Linda Kahlow
1. Varamedlem: Gunnar Hansen
2. Varamedlem: Line Førnes
Styret har innad samarbeidet veldig godt.
Styret har i år gjennomført 11 ordinære styremøter, og 2 medlemsmøter.
Styret har i 2016 arrangert 2 offisielle utstillinger med skue, lydighet, karaktertest og
avlskåring. Det er også arrangert 1 MH og 1 FA.
Deltakertall på arrangementer totalt:
Utstilling og skue: 35
Lydighet: 1
K-test: 11
MH: 9
FA: 3
Avlskåring norsk: 0
Avlsgodkjenning: 1
Brukshundprøver NBF: 6
Brukshundprøver RIK: 0
UHP: 2
BH: 5
Valpekurs: 5
Ferdselsprøvekurs: 8
Handlerkurs: 4
Hovedstyrets ærespris gikk i år til Hans Helge Hansen og Zupras Mailo. Vi gratulerer!
Arrangementsmessig har det meste gått bra, som vanlig med god hjelp fra enkelte flinke og
velvillige medlemmer og ikke medlemmer.
Vi vil likevel presisere at vi fortsatt mangler folk til å fylle verv i klubben og håper at flere
kunne tenke seg å være med i styre og stell. Det sliter på at det er de samme folkene som må
stille opp på alt av arrangementer.
Vi trenger at medlemmene i klubben engasjerer seg og er med på det som skjer. Det er både
moro og lærerikt å inneha verv i en klubb. På den måten er det også lettere å påvirke og få en
klubb som DU ønsker!
Styret valgte å redusere antall arrangement for 2016 med nesten halvparten av foregående år.
Mest på grunn av for stor belastning på få personer. Til tross for dette har vi hatt en økning i
antall påmeldinger i forhold til 2015.
Styret inviterte som vanlig til høstakkefest på klubbhytta i høst, der det ble servert god mat og
drikke.
Vi hadde også i år salg av kaker og kjeks i regi av klubben. Dette gikk veldig bra og vi vil
takke alle som både har solgt og kjøpt dette.
Vi vil benytte anledningen til å takke alle våre sponsorer og medlemmer som har bidratt med
gaver, premier og sponsormidler i året som har gått.
Vi er fortsatt en avdeling med mange arrangementer. Uten gode hjelpere hadde det vært
umulig for oss å gjennomføre alt.
Styret vil med dette takke alle medlemmer og ikke medlemmer som har gjort det mulig å få
arrangementene våre i havn!
Vi takker for tilliten og ønsker det nye styret lykke til!
Kenneth Ræstad
Leder Sign.
Tove Hestmark
Nestleder Sign.
Ståle Sivertsen
Kasserer Sign.
Linda Kahlow
Styremedlem Sign.
Elisabeth Kristoffersen
Sekretær Sign.
Line Førnes
1. Vara. Sign.
Gunnar Hansen
2. Vara Sign.
BRUKSHUNDUTVALGET ÅRSBERETNING 2015
Brukshundutvalget har fra i 2016 bestått av:
Leder: Linda Kahlow
Berit Lindseth
Lena Skjeggstad
Vi har i år kun arrangert et helgestevne med 6 deltakere. Det var ingen påmeldte til
midtukestevnet.
Det er avholdt 2 RIK prøver (UHP og FP)
Stevnene ble godt gjennomført ved hjelp av medlemmer og ikke medlemmer.
Vi trenger alltid flere folk til hjelp på arrangement. Vi håper også at flere medlemmer kunne
tenke seg å være med i Brukshundutvalget.
Vi takker for tilliten i året som har gått og ønsker det nye Bu et fantastisk Bruks år i 2017!!
Linda Kahlow
Sign.
Berit Lindseth
Sign.
Lena Skjeggestad
Sign.
EIENDELER NSCHK avd. HELGELAND
Ny gressklipper innkjøpt i 2016.
Eiendeler:
Klubbhytte med inventar
Planklaftet hytte (Sekretariat)
Utstillingstelt
Gressklipper
Plentraktor med oppsamler
Ryddesager
Bærbar PC
RIK utstyr / bekledning
Nødvendig utstyr for arrangementer.
Hans Helge Hansen
Sign.
REVISJONSBERETNING
Jeg har revidert regnskapet for Norsk Schäferhundklub avd Helgeland for regnskapsåret 2016
Det er tatt stikkprøver av bilagene med hensyn på kontering og orden,
Har også gått gjennom utskriftene fra regnskapssystemet.
Ingen graverende feil er funnet. Etter mine vurderinger og skjønn anbefales regnskapet for
regnskapsåret 2016 godkjent,
Mo i Rana
25/1-2017
Ted Åge Jakobsen
INNKOMMENDE FORSLAG
Ingen
Valgkomiteens forslag til styre og utvalg i NSCHK avd. Helgeland 2017
Styret:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
1. vara:
2. vara:
Kenneth Ræstad
Jim Erik Evensen
Nina Marthinussen
Ståle Sivertsen
Linda Kahlow
Berit Lindseth
Ørn Ulv Gunnar Hansen
1 år (ikke på valg)
2 år (Ny)
2 år (Ny)
1 år (ikke på valg)
2 år
1 år (Ny)
1 år
Brukshundutvalget:
Leder:
Linda Kahlow
Berit Lindseth
Anne Almås Knudsen
<Blank>
2 år
1 år (ikke på valg)
1 år (Ny)
1 år
Avlskontakt:
Johnny Johnsen
1 år (ikke på valg)
Hjemmesideansvarlig:
Kenneth Ræstad
1 år (ikke på valg)
Materialforvalter:
Hans Helge Hansen
1 år (ikke på valg)
Revisorer:
Ted Åge Jakobsen
1år
Valgkomite:
Kenneth Ræstad
Britt Børsheim
Rolf Hågensen
1 år (ikke på valg)
1 år (ikke på valg)
2 år (Ny)
Repr. til rep.møte:
Kenneth Ræstad
Vara:
Jim Erik Evensen
1 år (ikke på valg)
2 år (Ny)