03-J-206 - bibsys brage

[jJ
/
FISKERIDIREKTORATET
Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN
Telex 42 15 1 •Telefax 55 23 80 90 •Tlf. 55 23 80 00
d.co3/!53/ I _ -2
333 -
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-206-2003
Bergen, 29 .10.2003
HCH/EW
FORSKRIFT OM NATTSTENGING AV FISKET ETTER HESTMAKRELL I ET
AV GRENSET OMRÅDE I NORDSJØEN
Fiskeridirektøren har den 27. oktober 2003 i medhold av Fiskeridepartementets forskrift av 21.
desember 2002 om regulering av fisket etter makrell i 2003 § 29, jfr. lov av 3. juni 1983 nr. 40
om saltvannsfiske m.v § 4 bokstav b), fastsatt følgende forskrift:
§ 1 Forbud
I tidsrommet fra kl. 17.00 til kl. 08.00 er det forbudt å fiske etter hestmakrell innenfor et område
avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1. Nord 59 grader 20 minutter Øst 2 grader 30 minutter
2. Nord 59 grader 20 minutter Øst 3 grader 30 minutter
3. Nord 60 grader 30 minutter Øst 2 grader 30 minutter
4. Nord 60 grader 30 minutter Øst 3 grader 30 minutter
§ 2 Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskrift, straffes i henhold til lov
av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53.
§ 3 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil annet blir bestemt.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1