Kartlegging og samtale rundt vold, psykisk helse og rus - KoRus-Øst

Fordypningsmodul
Kartlegging og samtale rundt vold, psykisk helse og rus under svangerskapet
og barseltiden
Tema
Kurset skal gi tjenesteutøvere opplæring i å bruke kartleggingsverktøy og samtale
rundt alkoholbruk, psykiske uhelse og vold i nære relasjoner i svangerskapet og i
etterkant av fødsel. Kartleggingen har som mål å identifisere alkoholbruk, psykiske
utfordringer og voldsproblematikk så tidlig som mulig for å sikre et individuelt tilpasset
hjelpetilbud. Samt å sikre at kvinner får god informasjon om livsstil og endringer.
Målgruppe
Jordmødre, helsesøstre og leger
Antall dager
En dag
Forventet læringsutbytte
 Økt kunnskap i bruk av kartleggingsverktøy og samtale rundt tematikken
 Økt kunnskap om konsekvenser av alkoholbruk, psykiske utfordringer og vold i
svangerskapet og barselstiden kan medføre
 Kunnskap om svangerskapsretningslinjene, lovverk når vold avdekkes.
Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjonstjenesten
Undervisningen vil inneholde gjennomgang av kartleggingsverktøy til bruk for å
tematisere vold i nære relasjoner, depresjon og alkoholbruk i svangerskapet og
barselstiden.
Foredragsholdere:
RBUP
Regionsenter for barn og unges psykiske helse
RVTS Øst
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging
KoRus-Øst