Bylogistikk i Sandnes

Bylogistikk i Sandnes
Fagleder Transportplan Håkon Auglend
Nord-Jæren
• Norges tredje byregion
• Består av kommunene
Stavanger, Sandnes, Sola og
Randaberg
• Innbyggertall ca 240.000 i 2015
• Forventet betydelig
befolkningsvekst frem til 2050
(ett scenario legger til grunn en
vekst på ca. 170.000 nye
innbyggere)
• Bypakke Nord-Jæren under
behandling i Stortinget
• Forhandlinger om
byvekstavtale startet opp
Bypakke Nord-Jæren
Bypakken har to hovedmål:
• Nullvekst i personbiltrafikken i byområdet på Nord-Jæren
• God framkommelighet for alle trafikantgrupper, der
hovedvekten er på kollektiv, sykling, gåing og
næringstransport.
Kommunedelplan for
sentrum
•
•
•
Revisjon av kommunedelplan for
sentrum er startet opp og vil følge opp
de ulike rapportenes anbefalinger
knyttet til varetransport innenfor
sentrumsområdet
Sentrum står foran store
transformasjoner
Dette vil endre gatenettet i sentrum og
dermed endrede forhold mhp. vare- og
næringstransport