Standard skabelon - Fyens Stiftstidende

ODENSE KOMMUNE
Flakhaven 2
5000 Odense C
2 0 1 7
-
1 0 0 4 7
Dato: 09-02-2017
Statsforvaltningen anmoder kommunalbestyrelsen i Odense Kommune om en udtalelse vedr. en række engagementer i kommunen
Der har i medierne gennem den seneste tid været bragt artikler mv.
vedrørende Odense Kommunes engagement i en række nærmere bestemte aktiviteter mv. Sagerne omfatter følgende:
Tilsynet
Statsforvaltningen
Storetorv 10
6200 Aabenraa
Odense Kommunes engagement i en dobbeltkoncert med Sting og Paul
Simon, kommunens sponsorat af robotmessen Robobusiness Europe
samt aftale vedrørende kommunens brugsret til Arena Fyn.
Sagsnummer.: 2017 - 10047
SAGSBEHANDLER:
Lise Riddersholm Husted
Odense Kommune har selv rettet henvendelse til Statsforvaltningen
vedrørende to af disse forhold, ligesom Statsforvaltningen vedrørende
et andet forhold har rettet henvendelse til kommunen.
Telefon: 7256 7000
EAN-Nr. 5798000362222
skriv til os via borger.dk
www.statsforvaltningen.dk
Statsforvaltningen har noteret sig, at kommunen i forbindelse med sagen om dobbeltkoncerten over for Statsforvaltningen bl.a. har oplyst, at
”der som minimum siden 2013, generelt ikke har været den nødvendige
tydelighed på det organisatoriske ansvar i forhold til opfølgningen på at
få udnyttet de ydelser, som kommunen har adgang til i forhold til de aftaler, kommunen indgår på eventområdet.”
ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER
findes på
www.statsforvaltningen.dk/kontakt
Statsforvaltningen har vedrørende sagen om Arena Fyn noteret sig
fremstillingen i medierne om, at tidligere borgmester Anker Boye skulle
have haft kendskab til, at en forlængelse af den omhandlede brugsaftale ville være ulovlig, men at der på trods heraf efterfølgende skete en
forlængelse af aftalen.
Statsforvaltningen anmoder kommunalbestyrelsen i Odense Kommune
om en udtalelse om sagerne, herunder om kommunalbestyrelsen i
Odense Kommunes rolle i forhold til de omhandlede forskellige engagementer. Det bedes herunder oplyst, hvilken viden kommunalbestyrelsen er bibragt om de omhandlede engagementer, og hvilke beslutninger (medlemmer af) kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse
med engagementerne.
Statsforvaltningen er indforstået med, at en udtalelse fra kommunalbestyrelsen i Odense Kommune afventer de i sagen iværksatte undersøgelser, jfr. herom nedenfor, men skal umiddelbart bede oplyst, hvornår
1
disse kan forventes afsluttet.
Nedenfor følger en uddybning af Statsforvaltningens anmodning om en udtalelse fra kommunalbestyrelsen:
1. Odense Kommunes engagement i en dobbeltkoncert med Sting og Paul Simon
Odense Kommune oversendte ved brev af 15. november 2016 en redegørelse med bilag til Statsforvaltningen vedrørende Odense Kommunes engagement i en dobbeltkoncert med Sting og Paul
Simon den 17. marts 2015.
Redegørelsen blev oversendt til Statsforvaltningens eventuelle videre foranstaltning.
Statsforvaltningen har noteret sig, at kommunen i redegørelsen bl.a. oplyser at ”der som minimum
siden 2013, generelt ikke har været den nødvendige tydelighed på det organisatoriske ansvar i forhold til opfølgningen på at få udnyttet de ydelser, som kommunen har adgang til i forhold til de aftaler, kommunen indgår på eventområdet.”
Som Statsforvaltningen har forstået det, har redegørelsen til Statsforvaltningen ikke været behandlet af kommunalbestyrelsen i Odense Kommune.
2. Odense Kommunes sponsorat af robotmessen Robobusiness Europe
Statsforvaltningen henvendte sig ved brev af 12. januar 2017 til Odense Kommune, idet Statsforvaltningen var blevet opmærksom på en avisartikel bragt i Fyens Stiftstidende den 12. januar 2017.
Avisartiklen omhandlede kommunens indgåelse af en aftale med en privat virksomhed om kommunens sponsorat af robotmessen Robobusiness Europe og kommunens håndtering af kontrakten,
herunder i relation til udbetaling af en række rater af sponsoratet.
Til brug for Statsforvaltningens vurdering af, om der skal rejses en tilsynssag, anmodede Statsforvaltningen Odense Kommune om en udtalelse, herunder om hvorvidt der efter kommunens opfattelse kan være tale om ulovlig støtte til privat erhvervsvirksomhed, samt hvorvidt kommunens
håndtering af kontrakten efter kommunens opfattelse er udtryk for en økonomisk forsvarlig forvaltning af kommunale midler.
Odense Kommune har ved e-mail af 25. januar 2017 oplyst overfor Statsforvaltningen, at Odense
Kommune har taget initiativ til, at samtlige kontrakter og sponsorater mv. på vækst- og eventområdet gennemgås med henblik på en vurdering af bl.a. overholdelse af gældende lovgivning, herunder
de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.
Det oplyses, at resultatet af den interne gennemgang bliver forelagt for Økonomiudvalget i Odense
Kommune den 28. februar 2017, og at kommunen herefter også vil orientere Tilsynet om resultatet.
Videre fremgår, at kontrakten om sponsorat af robotmessen RoboBusiness Europe indgår i den omtalte interne kontraktgennemgang, og at kommunen forventer at kunne fremsende svar på de rejste spørgsmål i uge 10.
3. Aftale vedrørende Odense Kommunes brugsret til Arena Fyn
Endelig har Odense Kommune den 7. februar 2017 orienteret Statsforvaltningen om kommunens
pressemeddelelse vedrørende en nærmere bestemt tillægsaftale, som kommunen indgik i oktober
2013 med et privat firma om brugsretten til Arena Fyn.
Af pressemeddelelsen fremgår bl.a., at kommunen har bedt Advokatfirmaet Horten om at vurdere
lovligheden af tillægsaftalen, at det er Hortens vurdering, at kommunen ikke var aftaleretligt for2
pligtet til yderlig betaling til Odense Sport og Event, at der derfor er tale om støtte, og at der kan
være tale om, at denne støtte er helt eller delvis ulovlig.
Videre fremgår, at Odense Kommune i forlængelse heraf har bedt Advokatfirmaet Kromann Reumert kortlægge det faktiske forløb vedrørende indgåelsen af tillægsaftalen, og at det forventes, at
advokatfirmaet vil vurdere, om der under forløbet er tilsidesat generelle forvaltningsretlige regler
eller kommunalretlige regler. Odense Kommune har meddelt, at udtalelsen fra Kromann Reumert
vil blive fremsendt til Statsforvaltningen, når den foreligger i endelig udgave.
Statsforvaltningen har noteret sig fremstillingen i medierne om, at tidligere borgmester Anker Boye
skulle have haft kendskab til, at en forlængelse af den omhandlede aftale ville være ulovlig, men at
der på trods heraf efterfølgende skete en forlængelse af aftalen.
***
Ovennævnte tre forhold rejser efter Statsforvaltningens opfattelse alle spørgsmål dels om, hvorvidt
der kan være tale om ulovlig støtte, dels hvorvidt kommunens engagementer i de forskellige aktiviteter mv. er udtryk for en økonomisk forsvarlig forvaltning af kommunale midler.
Til brug for Statsforvaltningens overvejelser om, hvad sagerne giver Statsforvaltningen anledning til,
skal Statsforvaltningen på ovenstående baggrund bede kommunalbestyrelsen i Odense Kommune
om en udtalelse vedrørende kommunens engagement i ovennævnte forskellige aktiviteter mv.
Kommunalbestyrelsen anmodes i sin udtalelse om særligt at komme ind på spørgsmålet om, hvorvidt der efter kommunens opfattelse kan være tale om ulovlig støtte, samt hvorvidt kommunens
engagementer i de forskellige aktiviteter mv. er udtryk for en økonomisk forsvarlig forvaltning af
kommunale midler.
Udtalelsen bedes endvidere – herunder i lyset af ovennævnte fremstilling i medierne om, at tidligere borgmester, Anker Boye, skulle have haft kendskab til, at en forlængelse af den omhandlede aftale om brugsaftale ville være ulovlig – belyse kommunalbestyrelsen i Odense Kommunes rolle i
forhold til de omhandlede forskellige engagementer. Det bedes herunder oplyst, hvilken viden
kommunalbestyrelsen er bibragt om de omhandlede engagementer, og hvilke beslutninger (medlemmer af) kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse med engagementerne.
***
Statsforvaltningen har noteret sig, at Odense Kommune har taget initiativ til, at samtlige kontrakter
og sponsorater mv. på vækst- og eventområdet gennemgås med henblik på en vurdering af bl.a.
overholdelse af gældende lovgivning.
Statsforvaltningen har endvidere noteret sig, at Odense Kommune i forlængelse af den udtalelse,
som kommunen har indhentet fra Advokatfirmaet Horten vedrørende aftalen om brugsretten til
Arena Fyn (pkt. 3 ovenfor) har bedt Advokatfirmaet Kromann Reumert kortlægge det faktiske forløb
vedrørende indgåelsen af tillægsaftalen, og at det forventes, at advokatfirmaet vil vurdere, om der
under forløbet er tilsidesat generelle forvaltningsretlige regler eller kommunalretlige regler.
Statsforvaltningen er indforstået med, at en udtalelse fra kommunalbestyrelsen i Odense Kommune
afventer ovennævnte undersøgelser, men skal umiddelbart bede oplyst, hvornår disse kan forventes afsluttet.
3
Med udtalelsen bedes fremsendt relevante sagsakter, som Statsforvaltningen ikke allerede har
modtaget.
Med venlig hilsen
Lise Riddersholm Husted
4