10121/96 ADD 1 DCL 1 ipj DGF2C Hermed følger til delegationerne

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 9. februar 2017
(OR. en)
10121/96
ADD 1 DCL 1
PI 52
CULT 82
AFKLASSIFICERING
af dokument:
af:
ny status:
Vedr.:
10121/96 CONFIDENTIEL
8. oktober 1996
Offentlig
Forberedelse af den diplomatiske WIPO-konference om
ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder
-Forhandlingsmandater
Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.
Teksten til dokumentet er den samme som teksten til den foregående udgave.
10121/96 ADD 1 DCL 1
ipj
DGF2C
DA
DEN EUROPÆISKE UNION
RÅDET
10121/96
Bruxelles, den 8. oktober 1996 (09.10)
(OR.en)
ADD 1
CONFIDENTIEL
PI
52
CULT 82
ADDENDUM TIL RAPPORT
fra:
formandskabet
til:
De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)
Komm. forsl. nr.:
9425/96 PI 45 CULTURE 78 CONFIDENTIEL
Vedr.:
Forberedelse af den diplomatiske WIPO-konference om ophavsrettigheder
og ophavsretsbeslægtede rettigheder
-Forhandlingsmandater
På baggrund af drøftelserne i De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) den 2. oktober 1996
foreslår formandskabet, at bilag II og III til dok. 10121/96 erstattes med vedlagte bilag I, II og III.
____________________
10121/96 ADD 1
DG C I
bp/ns/ES/bbb/ILA/fh
DK
-1-
BILAG I
Udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen
til at indlede forhandlinger for at sikre Fællesskabets
deltagelse i den diplomatiske konference, der skal afholdes
i Genève fra den 2. til den 20. december 1996
inden for rammerne af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, med henblik på
udarbejdelse af en traktat om visse spørgsmål vedrørende beskyttelse af litterære og
kunstneriske værker
Rådet træffer afgørelse om, at Kommissionen i forbindelse med det forberedende arbejde og på den
diplomatiske konference, der afholdes i Genève fra den 2. til den 20. december 1996 inden for
rammerne af WIPO, med henblik på udarbejdelse af en traktat om visse spørgsmål vedrørende
beskyttelse af litterære og kunstneriske værker 1), bemyndiges til i samråd med det særudvalg, som
Rådet nedsætter til at bistå Kommissionen med dette arbejde, og i overensstemmelse med forhandlingsdirektiverne i bilaget, at forhandle om spørgsmål, der henhører under Fællesskabets
kompetence, således som det fremgår af direktivernes bestemmelser 2), samt om Fællesskabets ret til at
tiltræde den planlagte traktat. Kommissionen sørger for, at der under forhandlingerne tages behørigt
hensyn til medlemsstaternes synspunkter.
1) Forhandlingerne omfatter sui generis-beskyttelse af databaser, som ikke hører under ophavsret eller
beslægtede rettigheder, og som skal reguleres i et særskilt instrument. Dette foregriber ikke
spørgsmålet om, hvilken form dette instrument skal have.
2) Rådets direktiv 91/250/EØF af 14. maj 1991 om retlig beskyttelse af edb-programmer, Rådets
direktiv 92/100/EØF af 19. november 1992 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse
andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret, Rådets direktiv
93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende
ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse
via satellit og viderespredning pr. kabel, Rådets direktiv 93/98/EØF af 29. oktober 1993 om
harmonisering af beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder samt Rådets og
Europa-Parlamentets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser.
10121/96 ADD 1
bp/ns/ES/bbb/ILA/fh
DK
-2-
Forhandlingsdirektiver
1.
Fællesskabets deltagelse i den planlagte traktat
Forhandlingerne har til formål at sikre, at der i den traktat om visse spørgsmål vedrørende
beskyttelse af litterære og kunstneriske værker, som WIPO planlægger, indføres bestemmelser, der
gør det muligt for Fællesskabet at blive kontraherende part og få tildelt det antal stemmer, der svarer
til antallet af dets kontraherende medlemsstater, således at det kan udøve sin stemmeret på de
områder, der henhører under dets kompetenceområde.
2.
Den planlagte traktats indhold
Kommissionen skal, i samråd med det særudvalg, som Rådet nedsætter til at bistå Kommissionen,
føre forhandlinger på en sådan måde, at det sikres, at de påtænkte bestemmelser er i overensstemmelse med Rådets direktiv 91/250/EØF, 92/100/EØF, 93/83/EØF, 93/98/EØF og 96/9/EF
samt med de forpligtelser, som Fællesskabet og dets medlemsstater har indgået i forbindelse med
aftalen om de handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder.
3.
Ændringer
Forhandlingsdirektiverne kan ændres i lyset af udviklingen i forhandlingerne.
____________________
10121/96 ADD 1
bp/ns/ES/bbb/ILA/fh
DK
-3-
BILAG II
Udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen
til at indlede forhandlinger for at sikre Fællesskabets deltagelse
i den diplomatiske konference, der skal afholdes i Genève
2.-20. december 1996 inden for rammerne af Verdensorganisationen
for Intellektuel Ejendomsret, med henblik på udarbejdelse
af en traktat til beskyttelse af udøvende kunstneres
og fonogramfremstilleres rettigheder
Rådet træffer afgørelse om, at Kommissionen i forbindelse med det forberedende arbejde og på den
diplomatiske konference, der afholdes i Genève 2.-20. december 1996 inden for rammerne af WIPO,
med henblik på udarbejdelse af en traktat til beskyttelse af udøvende kunstneres og fonogramfremstilleres rettigheder, bemyndiges til i samråd med det særudvalg, som Rådet nedsætter til at
bistå Kommissionen med dette arbejde, og i overensstemmelse med forhandlingsdirektiverne i bilaget,
at forhandle om spørgsmål, der henhører under Fællesskabets kompetence, således som det fremgår af
direktivernes bestemmelser 3), samt om Fællesskabets ret til at tiltræde den planlagte traktat.
Kommissionen sørger for, at der under forhandlingerne tages behørigt hensyn til medlemsstaternes
synspunkter.
3) Rådets direktiv 92/100/EØF af 19. november 1992 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om
visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret, Rådets
direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende
ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse
via satellit og viderespredning pr. kabel, Rådets direktiv 93/98/EØF af 29. oktober 1993 om
harmonisering af beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder.
10121/96 ADD 1
bp/ns/ES/bbb/ILA/fh
DK
-4-
Forhandlingsdirektiver
1.
Fællesskabets deltagelse i den planlagte traktat
Forhandlingerne har til formål at sikre, at der i den traktat til beskyttelse af udøvende kunstneres og
fonogramfremstilleres rettigheder, som WIPO planlægger, indføres bestemmelser, der gør det
muligt for Fællesskabet at blive kontraherende part og få tildelt det antal stemmer, der svarer til
antallet af dets kontraherende medlemsstater, således at det kan udøve sin stemmeret på de områder,
der henhører under dets kompetenceområde.
2.
Den planlagte traktats indhold
Kommissionen skal, i samråd med det særudvalg, som Rådet nedsætter til at bistå Kommissionen,
føre forhandlinger på en sådan måde, at det sikres, at de påtænkte bestemmelser er i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/100/EØF, 93/83/EØF og 93/98/EØF samt med de forpligtelser,
som Fællesskabet og dets medlemsstater har indgået i forbindelse med aftalen om de
handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder.
3.
Ændringer
Forhandlingsdirektiverne kan ændres i lyset af udviklingen i forhandlingerne.
____________________
10121/96 ADD 1
bp/ns/ES/bbb/ILA/fh
DK
-5-
BILAG III
Erklæring fra Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til Rådets mødeprotokol
I overensstemmelse med den pligt for medlemsstaterne og Fællesskabets institutioner til at samarbejde,
der er fastlagt i bl.a. Domstolens udtalelse nr. 1/94, er Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne enige
om, at eftersom de spørgsmål, der behandles i de planlagte traktater, henhører dels under Fællesskabets
og dels under medlemsstaternes kompetence, vil Kommissionen og medlemsstaterne gennem møder i
Rådets organer eller om nødvendigt møder afholdt på stedet koordinere den holdning, der skal fremføres
på den diplomatiske konference.
____________________
10121/96 ADD 1
bp/ns/ES/bbb/ILA/fh
DK
-6-