Hent som PDF - Danmarks Statistik

Svinebestanden
1. januar 2017
Erhvervslivets sektorer
8. februar 2017
Nr. 53
Danmark har 12,3 mio. svin
Den samlede svinebestand i Danmark var 1,4 pct. højere 1. januar 2017 end 1. oktober 2016, når der korrigeres for normale sæsonudsving. I faktiske tal var bestanden
12,3 mio. svin, hvilket er et fald på 3,3 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år,
hvor der var 12,7 mio. svin.
Svinebestanden
14,5
Mio. svin i alt
14,0
13,5
13,0
Sæsonkorrigerede
12,5
Faktiske
12,0
11,5
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Anm.: Opgjort den første dag i kvartalet.
Lidt færre søer
I faktiske tal var der 1.002.000 søer 1. januar, hvilket er 1,4 pct. færre end samme
tidspunkt sidste år. Der ses et fald i alle kategorier af søer. Der var 187.000 gylte
(søer, som er drægtige første gang), 578.000 andre drægtige søer og 202.000 diegivende søer. Bestanden af sopolte (endnu ikke drægtige gylte dvs. kommende
søer) var 234.000, hvilket er en fremgang på 5,9 pct.
Der var 2.445.000 pattegrise, hvilket er et fald på 1,2 pct. Derudover var der
5.677.000 smågrise og 2.906.000 slagtesvin, hvilket er hhv. et fald på 2,6 pct. og
7,7 pct. Sammensætningen af svinebestanden skal ses i forhold til den store eksport
af smågrise, som nu (2016) udgør over 40 pct. af den totale produktion af svin.
Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 9.00
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/23044
© Danmarks Statistik 2017
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter
Stigning i eksporten på 1,2 mio. svin fra 2015 til 2016
De foreløbige tal viser, at der blev eksporteret ca. 13,5 mio. levende svin i 2016,
hvilket er 1,2 mio. flere end i 2015. Læs mere om produktionen af svin på Nyt fra
Danmarks Statistik 2016:492. Det er overvejende smågrise (ca. 32 kg), som
eksporteres til opfedning i modtagerlandene, som primært er Tyskland og Polen.
De foreløbige tal for 2016 viser, at ca. 18,2 mio. svin blev slagtet i Danmark. Til
sammen udgør slagtninger og eksporten en produktion på ca. 31,7 mio. svin, hvilket er en stigning på 2 pct. i forhold til 2015. Se flere tal på
www.statistikbanken.dk/ani51. Danmark er den største eksportør af levende svin i
EU efterfulgt af Nederlandene og Tyskland.
På baggrund af de seneste tal fra sommeren 2016 ses, at Spanien og Tyskland har
de største svinebestande i EU med hver over 27 mio. svin. Dernæst kommer Frank-
rig med knap 14 mio. efterfulgt af Nederlandene og Danmark på lidt over 12 mio.
stk. skarpt fulgt af Polen med knap 11 mio. svin.
Svinebestanden
2016
2017
1. jan.
Ændring
1. jan. 2016
- 1. jan. 2017
12 337
12 281
-421
-3,3
10
11
11
0
0,0
998
186
574
204
34
997
181
578
203
35
1 002
187
578
202
35
-14
-4
-8
-3
1
-1,4
-2,1
-1,4
-1,5
2,9
1. jan.
1. apr.
1. juli
12 702
12 418
12 313
11
11
1 016
191
586
205
34
1 000
186
573
206
35
1. okt.
1.000 stk.
Svin i alt, faktiske tal
Avlsorner
Søer i alt:
Gylte
Andre drægtige
Diegivende
Golde
Udsættersøer og orner til slagtning
Sopolte
Pattegrise ved søerne
Fravænnede svin under 50 kg
Slagtesvin, 50 kg og derover
Svin i alt, sæsonkorrigerede tal
pct.
7
7
6
6
6
-1
-14,3
221
2 474
5 826
3 147
217
2 474
5 700
3 009
218
2 460
5 718
2 903
219
2 454
5 703
2 947
234
2 445
5 677
2 906
13
-29
-149
-241
5,9
-1,2
-2,6
-7,7
12 513
12 576
12 464
12 175
12 348
•
•
Mere information: Denne stikprøvetælling bliver ikke opgjort mere detaljeret end beskrevet her. I Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/199 kan man finde opgørelser fra første kvartal 1998 og frem.
Svinebestanden pr. 1. april 2017 offentliggøres kun i Statistikbanken 8. maj 2017 www.statistikbanken.dk/SVIN
Kilder og metoder: Svinebestanden opgøres på grundlag af en stikprøvetælling blandt alle landbrugsbedrifter
med svin. Ved tællingen 1. december 2017 var stikprøven på ca. 2.500 bedrifter. Bestanden kan være påvirket
af forskydninger i slagtningerne i forbindelse med helligdage.
På grund af ændringer i de tekniske løsninger til automatisk indberetning er der fra januar 2016 større usikkerhed på visse typer af svin. Det drejer sig specielt om placering i diegivende søer, gylte og drægtige søer. Det har
betydet, at antallet af pattegrise pr. diegivende so er blevet minimalt lavere. Der er også lidt større usikkerhed
mht., hvornår en hungris over 50 kg bliver opgjort som en sopolt (avlsdyr) eller som et slagtesvin.
Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen.
Næste offentliggørelse: Svinebestanden 1. juli 2017 udkommer 8. august 2017.
Henvendelse: Mona Larsen, tlf. 39 17 33 99, [email protected]
Karina Moric, tlf. 39 17 30 32, [email protected]