Update - Dansk Økonomi

Update - Dansk Økonomi
10.02.2017
Denne publikation giver et hurtigt billede af den seneste udvikling i dansk økonomi. ”Update – Dansk Økonomi” udkommer cirka en gang om måneden. Hovedoverskrifterne for
denne måneds udgave er:
•
Ledigheden stiger, men det er ikke så skidt endda
•
De danske forbrugere tror nu igen på en lysere fremtid i dansk økonomi
•
Ny rekord for den danske industriproduktion
Ledigheden stiger, men det er ikke så skidt endda
I november steg antallet af ledige for tredje måned i træk. Derved steg arbejdsløsheden til 4,3
procent og er på den måde uændret i forhold til årets begyndelse. Samtidig er antallet af ledige
kun faldet med omkring 2.000 personer i løbet af 2016. Det er i udgangspunktet en ganske
dårlig nyhed, der overordnet set peger på en svag udvikling på arbejdsmarkedet. Men det er
dog ikke hele sandheden i dette tilfælde.
For samtidig er beskæftigelsen nemlig steget med mere end 40.000 personer igennem 2016.
Det vidner om, at de seneste måneders tilgang til køen af arbejdsløse er et spejlbillede af en
generel tendens på arbejdsmarkedet i disse år – nemlig at arbejdsstyrken udvides. Der er derfor
en ganske sund udvikling bag ved den svagt stigende ledighed over de seneste måneder.
Figur 1: Beskæftigelse og ledighed, tusinder
Stigende ledighed og beskæftigelse vidner om en
tiltrængt tilgang til arbejdsstyrken
Figur 1 understreger, at fremgangen på arbejdsmarkedet fortsat sætter et tydeligt aftryk i en
stigende beskæftigelse, selvom antallet af arbejdsløse også stiger en smule. En stor del af den
øgede arbejdsstyrke henover de sidste par måneder er modtagerne af den såkaldte integrationsydelse. Det betyder, at det relativt store antal indvandrere, som Danmark har modtaget i de
senere år, nu nærmer sig arbejdsmarkedet.
Denne analyse er udarbejdet af:
Søren V. Kristensen
Makroøkonom
tlf. +45 74 37 44 71
[email protected]
sydbank.dk
Makroøkonomisk analyse
1/3
Det at flere flygtninge melder sig klar til arbejdsmarkedet kan vise sig, at være en af de helt
centrale nøgler, når vi skal løse problemerne med flaskehalse på arbejdsmarkedet. Samtidig er
beskæftigelsen blandt flygtninge et af de steder, hvor det danske arbejdsmarked har et stort
potentiale for forbedring. Derfor er det i udgangspunktet en rigtig god nyhed, at flere og flere nu
melder sig klar til at komme ind på arbejdsmarkedet.
Man skal dog desværre huske, at selvom arbejdsstyrken udvides så er det langtfra sikkert, at
flaskehalsproblemerne forsvinder. Simpelthen fordi det ikke er sikkert, at de nye medlemmer af
arbejdsstyrken har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Vi forventer dog, at en
øget tilgang til arbejdsstyrken i de kommende år vil skabe rammerne for, at endnu flere kan
hoppe i arbejdstøjet i den kommende tid.
De danske forbrugere tror nu igen på en lysere fremtid for dansk økonomi
Efter fire måneder i træk med uafbrudte fald i den danske forbrugertillid viste tallene for januar
en bedring i stemningen rundt omkring i de danske hjem. Særligt indikatoren for familiernes
nuværende situation sammenlignet med sidste år var kraftigt forbedret. Samtidig er forbrugerne
nu for første gang siden august 2016 optimistiske på vegne af dansk økonomi.
Figur 2: Forbrugertillid og privatforbrug
Forbrugernes humør tøede i januar op over frysepunktet
Vigtigst af alt forventer forbrugerne, at arbejdsløsheden vil fortsætte med at falde. Det er med
til at give en tryghed omkring privatøkonomien, der er helt essentiel, hvis danskerne skal fortsætte med at bruge nogle af de ekstra penge, som eksempelvis lave renter og reallønsstigninger
giver i disse år.
Den svage udvikling i forbrugertilliden i slutningen af 2016 bidrog nemlig helt berettiget til at
skabe tvivl omkring den fortsatte fremgang i privatforbruget. Heldigvis er de seneste tal kraftigt
medvirkende til at dæmpe den tvivl. En forbrugertillid på 4,5 peger på en vækst i privatforbruget
på lige i underkanten af 2 procent. Et tal, der vil bidrage pænt til væksten i dansk økonomi uden
at presse danskernes privatøkonomi alt for hårdt.
Det er en god nyhed for dansk økonomi, der er enormt afhængig af en fortsat vækst i privatforbruget, hvis 2017 skal blive et af de år, hvor vi igen kravler over 1,5 procents vækst i dansk
økonomi. Vi forventer, at privatforbruget i 2017 vil vokse med lidt mindre end 2 procent.
Ny rekord for den danske industriproduktion
Den danske industriproduktion steg i december med 0,9 procent. Det gjorde december til den
tredje måned i træk med stigende industriproduktion. Det betyder, at produktionen i den danske
industri aldrig har været højere end netop nu. Det understreger den nuværende fremgang i
dansk økonomi.
sydbank.dk
Makroøkonomisk analyse
2/3
Figur 3: Industriproduktion, indekseret og sæsonkorrigeret
Den danske industri producerer mere end nogensinde før
110
110
105
105
100
100
95
95
90
90
85
85
80
80
75
75
70
70
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Industriproduktion
Industriproduktion, 6 mdr. glidende gennemsnit
Kilde: Thomson Reuters Datastream
Det peger isoleret set på, at dansk økonomi får en god medvind fra udviklingen i den danske
industri. Desværre skal man dog være mere end almindeligt varsom med at tolke alt for hårdt
på tallene for den danske industriproduktion i øjeblikket. Industriproduktionen var nemlig henover efteråret præget af nogle usædvanligt store udsving, hvor først medicinalindustrien og derefter maskinindustrien afveg markant fra tidligere tiders niveauer.
Man kommer dog ikke udenom, at tallene grundlæggende ser ganske positive ud. Tallene for
december indikerer en mere stabil og grundlæggende fremgang, mens det 6 måneders glidende
gennemsnit også peger på en grundlæggende fremgang i industrien. Læg dertil at virksomhederne i øjeblikket er ganske positive, når det kommer til fremtiden, hvor et tiltagende globalt
opsving og fortsat stærk indenlandsk efterspørgsel danner grundlag for optimisme. Derfor peger det på, at dansk økonomi også i de kommende måneder kan få medvind af en stærk udvikling i industrien.
Dette materiale henvender sig til Sydbanks kunder og må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Materialet er udarbejdet
på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller
beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.
Eventuelle anbefalinger i materialet er udtryk for bankens forventninger på grundlag af markedsmæssige forhold, men er ikke baseret på fundamentale analytiske
forhold. Materialet kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger, men kan medtages i forbindelse med rådgivning i Sydbank, hvor tillige kunders individuelle forhold skal indgå.
Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Hverken historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden i materialet kan anvendes som
pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Et afkast og/eller en kursudvikling som beskrevet i dette materiale kan blive negativ. Hvor oplysningerne er
baseret på bruttoafkast, vil gebyrer, provisioner og andre omkostninger kunne medføre, at afkastet bliver lavere end anført i materialet. Hvor materialet oplyser om
den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover. Hvis det finansielle instrument handles i en anden valuta end danske kroner, er der endvidere en risiko for, at
valutakursudsving kan medføre højere eller lavere afkast.
Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter.
Banken kan forinden udbredelsen af materialet have handlet på baggrund af dette.
Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet.
Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, cvr. 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.
sydbank.dk
Makroøkonomisk analyse
3/3