Udenrigsøkonomi 2016

Udenrigsøkonomi
2016
Udenrigsøkonomi
8. februar 2017
Nr. 50
Storbritannien er en god forretning for Danmark
Danmark havde i 2016 et overskud på betalingsbalancens løbende poster over for
Storbritannien på 11,7 mia. kr. Overskuddet skyldes hovedsagelig et overskud på
varer på 19,1 mia. kr. Siden 2010 har betalingsbalanceoverskuddet over for Storbritannien ligget på over 10 mia. kr. Overskuddet har dog været faldende siden
2014, bl.a. som følge af lavere formueindkomst.
Handel med Storbritannien i betalingsbalancen samt bidrag til betalingsbalanceoverskuddet
Mia. kr.
Mia. kr.
40
90
Eksport af varer og tjenester
80
Varer
Formueindkomst
Løbende overførsler
Tjenester
Løn og anden indkomst
30
70
60
Import af varer og tjenester
50
40
20
10
30
20
10
0
Betalingsbalanceoverskud
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-10
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Storbritannien er det fjerdestørste eksportmarked
Danmarks samlede eksport af varer og tjenester til Storbritannien udgjorde i 2016
77,5 mia. kr. Dette gør Storbritannien til Danmarks fjerdestørste eksportmarked af
varer og tjenester efter Tyskland, USA og Sverige. I 2016 udgjorde eksporten til
Storbritannien lidt mere end 7 pct. af den samlede eksport til hele verden, mens
importen udgjorde lidt mindre end 7 pct. I 2016 steg eksporten for første gang i fire
år.
Fald i formueindkomst fra Storbritannien
I 2016 er der sket et fald i betalingsbalanceoverskuddet på 5,6 mia. kr. i forhold til
2015. Bag faldet ligger især et fald i indtægterne fra danske investeringer i Storbritannien, formueindkomsten. Indtægter fra formueindkomst faldt 32,3 pct. i 2016,
hvilket medførte et underskud på formueindkomsten på 2,7 mia. kr. i 2016. Afkastet fra britiske investeringer i Danmark overstiger således afkastet fra danske
investeringer i Storbritannien. Faldet i formueindkomsten kan bl.a. tilskrives et
lavere udbytte fra porteføljeinvesteringer i Storbritannien, hvilket også skal ses i
lyset af svækkelsen af det britiske pund.
Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 9.00
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/23486
© Danmarks Statistik 2017
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter
Betalingsbalancen over for Storbritannien
Indtægter
2015
2016 Ændring
mia. kr.
Løbende poster i alt
Varer
Tjenester
Formueindkomst1
Løn og anden indkomst
Løbende overførsler2
104,8
43,4
33,3
22,0
1,7
4,5
Udgifter
pct.
98,1
44,4
33,2
14,9
1,7
4,0
- 6,4
2,3
- 0,4
- 32,3
0,6
- 11,3
2015
Nettoindtægter
2016 Ændring
mia. kr.
87,6
28,0
38,5
17,2
0,4
3,5
2015
pct.
86,5
25,3
39,9
17,5
0,5
3,3
2016
mia. kr.
- 1,3
- 9,6
3,6
2,1
2,7
- 5,3
17,2
15,4
- 5,2
4,8
1,2
1,0
11,7
19,1
- 6,7
- 2,7
1,2
0,7
1 Omfatter renter, udbytter og reinvesteret indtjening. For reinvesteret indtjening er data for 2016 baseret på skøn. 2 Omfatter
bl.a. indkomstskatter, skadeforsikringspræmier og –erstatninger.. Kilde: www.statistikbanken.dk/BB2.
Anm: Tallene for varehandel i denne tabel kan på grund af begrebsforskelle ikke sammenlignes med tabellerne i Nyt nr. 49.
Se evt. www.dst.dk/bopdok for mere information om overgangen mellem udenrigshandel med varer og betalingsbalance.
To forskellige varebegreber
Varehandel i udenrigshandelsstatistikken er defineret som værdien af varer, når de
passerer den danske grænse, mens varehandel i betalingsbalancen opgøres efter et
ejerskifteprincip, således at værdien opgøres når varen skifter ejer. I langt de fleste
tilfælde er der sammenfald mellem ejerskifte og grænsepassage, men da varer godt
kan krydse den danske grænse, uden der sker et ejerskifte, og da et ejerskifte godt
kan forekomme uden at varer har krydset den danske grænse, korrigeres værdien
af varehandlen, når den indgår i betalingsbalancen.
Varehandel med Storbritannien i udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken
Eksport
I alt
Storbritannien Import
2015 2016
2015
2016
I alt
2015 2016
mia. kr.
Udenrigshandlens vareeksport
636,4 633,7
Varer solgt i udlandet i forbindelse
med forarbejdning i udlandet
Varer der krydser grænsen i forbindelse
med forarbejdning i Danmark
Varer der krydser grænsen i forbindelse
med forarbejdning i udlandet
Returvarer
Varer der krydser grænsen i forbindelse
med bygge- og anlægsprojekter
Andre varer
Merchanting
Købspris for salg af merchantingvarer
I udlandet (negativ eksport)
Salg af merchantingvarer i udlandet
Ikke monetært guld
Betalingsbalancens vareeksport
Storbritannien
2015
2016
mia. kr.
39,8
56,4
61,8
1,2
-1,9
-1,9
0,0
-3,2
-6,7
-3,0
-6,9
0,0
-0,2
-10,6 -10,8
-0,7
-14,5 - 14,0
34,4 39,4
-0,4
3,7
-118,2 -119,2
152,6 158,5
0,1
0,1
690,3 698,5
-17,3
21,0
0,0
43,4
40,7 Udenrigshandlens vareimport
Bunkring og proviantering
Varer købt i udlandet i forbindelse
1,7 med forarbejdning i udlandet
Varer der krydser grænsen i forbindelse
0,0 med forarbejdning i Danmark
Varer der krydser grænsen i forbindelse
0,0 med forarbejdning i udlandet
-0,3 Returvarer
Varer der krydser grænsen i forbindelse
-1,3 med bygge- og anlægsprojekter
Fragt på import (CIFFOB)
-0,4 Andre varer
4,0
-13,4
17,4
0,0 Ikke monetært guld
44,4 Betalingsbalancens import (fob)
Anm.: +/- angiver om posten lægges til eller trækkes fra i beregningen af betalingsbalancens varehandel.
573,8 572,9
21,7 17,5
26,0
2,8
24,2
1,8
15,7
12,6
0,2
0,2
-2,1
-1,6
-0,1
-0,1
-2,5
-6,7
-2,8
-6,9
-0,1
-0,2
0,0
-0,3
-0,8 - 0,6
-15,7 -15,7
5,4
4,8
-0,3
-0,4
0,1
-0,1
-0,4
0,0
0,1
0,1
589,0 580,4
0,0
28,0
0,0
25,3
Kilde: www.statistikbanken.dk/BBUHV og særkørsel.
Stigning i merchanting, fald i bunkring
Forskellen mellem betalingsbalancens og udenrigshandlens vareeksport skyldes
hovedsageligt køb og videresalg af varer, som ikke passerer den danske grænse
(merchanting). Nettoeksporten fra merchantingsalg til Storbritannien steg 6,5 pct.
i 2016 til 4,0 mia. kr.
Køb af brændstof i udenlandske havne (bunkring) udgør den væsentligste forskel
mellem betalingsbalancens og udenrigshandlens vareimport. Denne anskaffelse er
ikke med i udenrigshandel med varer, da varen ikke fysisk krydser Danmarks
grænse. Køb af proviantering og bunkring fra Storbritannien er faldet de seneste
år. I 2016 faldt importen af denne varegruppe 38,0 pct. til ca. 1,8 mia. kr.
Danmarks varehandel med Storbritannien i udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken
70
Vareeksport
Mia. kr.
70
65
Vareimport
Mia. kr.
65
60
60
Betalingsbalance
55
50
55
50
Udenrigshandel
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Betalingsbalance
Udenrigshandel
20
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kilde: Særkørsel.
Vareeksporten er hårdt ramt af fald i oliepris
Ser man på udenrigshandelsstatistikken faldt vareeksporten til Storbritannien med
omkring 35 pct. fra 2012 til 2015. I samme periode steg Danmarks samlede vareeksport til hele verden. Udviklingen skyldes bl.a. et fald i eksporten af råolie, som skal
ses i lyset af de seneste års markante fald i olieprisen, hvilket også er med til at forklare faldet i importen af bunkring. Vareimporten er også faldet, og derfor er Danmark stadig nettoeksportør af varer til Storbritannien. Den største eksportgruppe
til Storbritannien inden for varer er næringsmidler, drikkevarer mv. Denne
gruppe udgjorde næsten 26 pct. af vareeksporten til Storbritannien i 2016.
Den modsatte udvikling har gjort sig gældende for tjenesteeksporten. Fra 2012 til
2016 steg Danmarks eksport af tjenester til Storbritannien fra 23,0 mia. kr. til 33,2
mia. kr. Bag stigningen ligger bl.a. en stigning i eksport af bygge- og anlægstjenester. Søtransport tegner sig for den største andel af tjenesteeksporten til Storbritannien – 29,5 pct. i 2016, hvilket svarer til 9,8 mia. kr. Tjenesteimporten ligger på
et højere niveau end eksporten, hvilket gør Danmark til nettoimportør af tjenester
fra Storbritannien. Det er særligt søtransport og forskellige forretningstjenester,
der importeres.
Tusinde
Danmarks udenrigshandel med Storbritannien
70
Varer
Mia. kr.
70
65
65
60
60
Eksport
55
55
50
50
45
45
Eksport 1
40
40
35
25
Import
Import
35
Import
30
30
Eksport
25
1
20
20
2010
1
Tjenester
Mia. kr.
2011
2012
2013
Ekskl. skibe, fly, brændsel mv.
2014
2015
2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Mere information: www.dst.dk/stattabel/1204, www.dst.dk/udenrigshandel og www.dst.dk/bb.
Kilder og metoder: Se statistikdokumentationerne Udenrigshandel med varer, Udenrigshandel med tjenester og
Betalingsbalancen.
Næste offentliggørelse: Udenrigsøkonomi 2017 udkommer 8. februar 2018.
Henvendelse: Caroline Bo, tlf. 39 17 32 14, [email protected]